Žlu­go ben­druo­me­nės ini­cia­ty­va Aly­tu­je įkur­ti ja­po­niš­ką so­dą (8)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Sklypas prie Mažosios Dailidės ežerėlio, kuriame buvo numatyta kurti japonišką sodą. Va­le­ri­jaus Ven­ciaus nuotr.
Sklypas prie Mažosios Dailidės ežerėlio, kuriame buvo numatyta kurti japonišką sodą. Va­le­ri­jaus Ven­ciaus nuotr.
Aly­tu­je re­gist­ruo­ta ir įmo­nių val­dy­mu už­si­i­man­ti ben­dro­vė „Ma­ri­sa“ prieš sep­ty­ne­rius me­tus iš pri­va­čių as­me­nų nu­pir­ko dau­giau kaip 20 arų že­mės skly­pą Ma­žo­sios Dai­li­dės eže­rė­lio kai­my­nys­tė­je ja­po­niš­kam so­dui kur­ti. Tuo­met at­si­ra­do min­tys apie to­kį so­dą kur­sian­čios ir jį val­dy­sian­čios aso­cia­ci­jos stei­gi­mą. Aso­cia­ci­ja Ja­po­niš­kas so­das Aly­tu­je įsteig­ta prieš dve­jus me­tus. Ta­čiau šį mė­ne­sį aso­cia­ci­jos na­riai pasiūlė ją lik­vi­duo­ti, nes ne­be­ma­to­ma ga­li­my­bės pa­siek­ti iš­si­kel­to tiks­lo – įsteig­ti ja­po­niš­ką so­dą Aly­tu­je.

Skly­pą ža­dė­ta par­duo­ti aso­cia­ci­jai už įsi­gi­ji­mo kai­ną

Ja­po­niš­kas so­das prieš še­šio­li­ka me­tų tu­rė­jo bū­ti pra­dė­tas kur­ti Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, ne­to­li pi­lia­kal­nio. Ta­čiau pa­si­kei­tus mies­to val­džios po­žiū­riui į to­kį so­dą šios idė­jos at­si­sa­ky­ta. Jam nu­ma­ty­ta vie­ta už­so­din­ta miš­ku, o ja­po­niš­kų so­dų kū­rė­jas, Ja­po­ni­jos kul­tū­ros ži­no­vas aly­tiš­kis Kęs­tu­tis Pta­kaus­kas be­ne la­biau­siai iš­gy­ve­no dėl ne­re­a­li­zuo­to pro­jek­to.

Aly­tu­je re­gist­ruo­ta ir įmo­nių val­dy­mu už­si­i­man­ti ben­dro­vė „Ma­ri­sa“ prieš sep­ty­ne­rius me­tus maž­daug už 160 tūkst. eu­rų iš pri­va­čių as­me­nų nu­pir­ko vie­nin­te­lę prie Ma­žo­sios Dai­li­dės eže­rė­lio esan­čią so­dy­bą su dau­giau nei 20 arų že­mės skly­pu, tu­rė­da­ma tiks­lą čia įkur­ti ja­po­niš­ką so­dą.

Kaip ta­da sa­kė „Ma­ri­sos“ di­rek­to­rius, tuo­me­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Vir­gi­ni­jus Ja­ru­šas, tei­gia­mai to­kią idė­ją ver­ti­no ir įmo­nės sa­vi­nin­kai, ir va­do­vai.

Jis tvir­ti­no, kad ja­po­niš­kam so­dui mi­nė­to­je vie­to­je kur­ti ir val­dy­ti tu­rės bū­ti įsteig­ta aso­cia­ci­ja, o ją stei­giant su pi­ni­gi­niais įna­šais ga­lės da­ly­vau­ti vi­si aly­tiš­kiai. V.Ja­ru­šas pa­brė­žė, kad so­das bus, jei aly­tiš­kiai da­ly­vaus su sa­vo įna­šais. O „Ma­ri­sa“ aso­cia­ci­jai par­duos že­mės skly­pą ja­po­niš­kam so­dui kur­ti už tiek, kiek jis kai­na­vo.

Tuo­met K.Pta­kaus­kas nu­ma­ty­tą vie­tą šiam so­dui ver­ti­no kaip la­bai ge­rą jau vien dėl su­pan­čios gam­tos.

 

Aso­cia­ci­ja įsteig­ta, su­kur­ta so­do vi­zu­a­li­za­ci­ja

Prieš dve­jus me­tus bu­vo įsteig­ta aso­cia­ci­ja Ja­po­niš­kas so­das Aly­tu­je. Jos stei­gė­jai – sep­ty­ni bu­vę ir esa­mi aly­tiš­kiai.

Aso­cia­ci­ja tu­ri 149 na­rius, ku­rių maž­daug pu­sė aly­tiš­kių, ki­ta pu­sė – už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys bu­vę aly­tiš­kiai, ja­po­niš­kų so­dų kū­ri­mo spe­cia­lis­tai, Ja­po­ni­jos kul­tū­ros en­tu­zias­tai.

Aso­cia­ci­ja iš sa­vo na­rių įna­šų su­rin­ko 15 tūkst. eu­rų ja­po­niš­ko so­do idė­jai Aly­tu­je re­a­li­zuo­ti.

Vi­zu­a­li­za­ci­ją, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti so­das Ma­žo­sios Dai­li­dės eže­rė­lio kai­my­nys­tė­je, su­kū­rė K.Pta­kaus­kas.

Tai bu­vo pra­di­niai žings­niai, ku­riant pir­mą­jį Lie­tu­vo­je ben­d­ruo­me­ni­nį ja­po­niš­ką so­dą.

Jo vizualizacija visuomenei Alytaus miesto teatre buvo pristatyta prieš dvejus metus. Pristatyme nuotoliniu būdu dalyvavo ir Japonijos ambasa­dos Lietuvoje atstovai.

 

Aso­cia­ci­ja jau lik­vi­duo­ja­ma, įna­šai bus iš­da­lin­ti lab­da­rai

Šį mė­ne­sį vy­ku­sia­me aso­cia­ci­jos Ja­po­niš­kas so­das Aly­tu­je na­rių su­si­rin­ki­me pa­siū­ly­ta ją lik­vi­duo­ti. Ir šiuo me­tu vyks­ta aso­cia­ci­jos lik­vi­da­vi­mo pro­ce­sas.

Kaip sa­kė jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kė, Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Dzū­ki­jos sky­riaus va­do­vė Mo­des­ta Ta­ra­saus­kie­nė, aso­cia­ci­ja lik­vi­duo­ja­ma, nes ne­be­ma­to­ma ga­li­my­bės pa­siek­ti iš­si­kel­to tiks­lo – įsteig­ti ja­po­niš­ką so­dą Aly­tu­je: „Ne­pa­vy­ko su­rink­ti tiek lė­šų, kad ga­lė­tu­me įsi­gy­ti skly­pą iš „Ma­ri­sos“. Per­nai krei­pė­mės į mies­to sa­vi­val­dy­bę dėl skly­po su­tei­ki­mo pa­gal pa­nau­dą so­dui kur­ti, ta­čiau susitarimo nepa­siekėme. To­dėl šian­dien ga­liu pa­sa­ky­ti, kad aso­cia­ci­ja Ja­po­niš­kas so­das Aly­tu­je to­kio so­do mies­te kur­ti jau ne­pla­nuo­ja.“

Pa­gal šios aso­cia­ci­jos įsta­tus jos vie­nam na­riui įna­šas bu­vo nu­ma­ty­tas 100 eu­rų. Pla­nuo­ta su­rink­ti 2 tūkst. na­rių, iš jų įna­šų įsi­gy­ti skly­pą iš „Ma­ri­sos“, o su rė­mė­jų ir už­sie­nio fon­dų pa­gal­ba įkur­ti ja­po­niš­ką so­dą.

M.Ta­ra­saus­kie­nė pa­brė­žė, kad vi­si aso­cia­ci­jo­je dir­bo ne­at­ly­gin­ti­nai, su­rink­ti pi­ni­gai bu­vo pa­nau­do­ti tik bū­ti­niau­sioms reik­mėms, pa­vyz­džiui, Ja­po­niš­ko so­do Aly­tu­je tin­kla­la­pio ser­ve­rio pa­slau­goms, me­ti­niam fi­nan­si­niam au­di­tui.

Nu­ta­rus lik­vi­duo­ti aso­cia­ci­ją, jos na­rių įna­šai, pa­sak M.Ta­ra­saus­kie­nės, bus iš­da­lin­ti lab­da­rai. Pla­nuo­ja­ma, kad po lik­vi­da­ci­jos pro­ce­se rei­ka­lin­gų tei­si­nių pa­slau­gų liks apie 14 tūkst. eu­rų ir šie pi­ni­gai ly­gio­mis da­li­mis ati­teks Aly­taus au­tiz­mo aso­cia­ci­jai „Lie­taus vai­kai“, Aly­tu­je vei­kian­čiai gy­vū­nų glo­bos aso­cia­ci­jai „Ke­tur­ko­jo vil­tis“ bei Vil­niu­je re­gist­ruo­tam lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­dui „Ru­gu­tė“, ku­ris tei­kia pa­gal­bą on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­tiems vai­kams ir jų tė­vams.

Toks spren­di­mas pri­im­tas aso­cia­ci­jos na­rių su­si­rin­ki­me.

 

„Pa­tys žmo­nės pa­sa­kė, kad so­do ne­rei­kia“

Vie­nas iš aso­cia­ci­jos Ja­po­niš­kas so­das Aly­tu­je stei­gė­jų K.Pta­kaus­kas ap­gai­les­ta­vo, kad toks so­das Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ne­at­si­ras: „Sten­gė­mės, dir­bo­me, pi­ni­gų ne­švais­tė­me, aš jau bu­vau su­ta­ręs dėl me­džių so­de, bet pa­tys žmo­nės pa­sa­kė, kad so­do ne­rei­kia. Gal pa­da­rė­me klai­dą iš aso­cia­ci­jos na­rių pra­šy­da­mi po 100 eu­rų pra­di­nio įna­šo, gal per daug op­ti­mis­tiš­kai gal­vo­jo­me ti­kė­da­mie­si su­rink­ti du tūks­tan­čius aso­cia­ci­jos na­rių.“

Tad mies­te lie­ka veik­ti pa­ties K.Pta­kaus­ko in­di­vi­du­a­laus na­mo te­ri­to­ri­jo­je Pir­ma­ja­me Aly­tu­je įkur­tas ja­po­niš­kos kul­tū­ros „Ry­to ra­sos“ so­das.

Be­je, „Ma­ri­sos“ nu­pirk­tos so­dy­bos ja­po­niš­kam so­dui kur­ti na­me bu­vo ki­lęs gais­ras, tad jis nu­griau­tas, li­kęs tik tuš­čias skly­pas.

Kam bus pa­nau­do­ja­mas šis skly­pas ir kaip ver­ti­na­mas aso­cia­ci­jos Ja­po­niš­kas so­das Aly­tu­je, ku­rios vie­nu iš stei­gė­jų yra ir „Ma­ri­sos“ di­rek­to­rius V.Ja­ru­šas, lik­vi­da­vi­mas, su juo pa­si­kal­bė­ti ne­pa­vy­ko – jis į te­le­fo­no skam­bu­čius ne­at­sa­kė.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Žlugo Jaruševičiaus planas padurnint Alytiškius. Įtartinai didelė to sklypo kaina 160 000 Eur už kurią norėjo parduot Jaruševičius sklypą alytiškių asociacijai. Manau reali sklypo kaina kelis kartus mažesnė. O Ptakauskas karpius ir augalus būtų pardavinėjęs už kosmoso kaina. Biznis nepaėjo

  Komentaras

  Panašiai kaip per rinkimus žmonės pasakė nereikia pilietininkų su jų kombinacijom, taip ir dėl aerodromo jų interesų veikėjų į būsimą valdžią nerinkdami urmu su jų atstovaujamais sarašais. Ta kadencija 2017 metų išskirtinė tuo, kad į valdymą įsiliejo tokie metodai, kad alytiškiams prireikė kelių kadencijų, kad indentifikuot ir apsivalyt nuo jų.

  Komentaras

  Alytuje sutvarkytu kelius bei pakelese sugrebotu lapus nes jau 2 metai kai Santaikos gatves pakeles niekas netvarko ir nepriziuri nors pagrindinis kelias is sostine i ES bet visiems viskas dzin

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.