Aly­taus avia­to­riai pa­sie­kė tiks­lą: ga­li nau­do­tis ae­ro­dro­mu, sa­vi­val­dy­bė per­da­vė pa­im­tą tur­tą (13)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytaus aeroklubas
Alytaus aeroklubo aviatorių teigimu, vi­siems savivaldybės pagal panaudą perduotiems or­lai­viams pa­si­bai­gę tin­ka­mu­mai skrai­dy­ti ir tech­ni­nių ap­žiū­rų ter­mi­nai.
Po il­go by­li­nė­ji­mo­si pro­ce­so pa­ga­liau aso­cia­ci­jai Aly­taus ae­ro­klu­bui, nau­do­jan­čiam Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­tį 102 hek­ta­rų dy­džio ae­ro­dro­mą, mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį per­da­vė aš­tuo­nis pa­sta­tus ir pen­kio­li­ka or­lai­vių. Tiks­liau – pa­gal to­kią su­tar­tį ae­ro­klu­bui gra­ži­no tei­sę nau­do­tis tur­tu, ku­rį Vy­riau­sy­bė per­da­vė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei prieš tre­jus me­tus. Aly­taus ae­ro­klu­bo di­rek­to­riaus Da­liaus Sin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, taip ir tu­rė­jo at­si­tik­ti po ae­ro­klu­bui pri­im­tų pa­lan­kių teis­mų spren­di­mų, grą­žin­tas tur­tas bus nau­do­ja­mas avia­ci­jai, ta­čiau no­rint jį eks­plo­a­tuo­ti teks ne­ma­žai in­ves­tuo­ti.

Tur­to pa­nau­dos su­tar­tis – iki 2026-ųjų sau­sio vi­du­rio

Šį mė­ne­sį tarp Aly­taus ae­ro­klu­bo di­rek­to­riaus D.Sin­ke­vi­čiaus ir mies­to sa­vi­val­dy­bės Tur­to per­da­vi­mo ko­mi­si­jos pa­si­ra­šy­tas aš­tuo­nių pa­sta­tų ir pen­kio­li­kos or­lai­vių per­da­vi­mo ir pri­ėmi­mo ak­tas. Ae­ro­klu­bui per­duo­ti ir pa­sta­tų rak­tai.

Šis sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bės tei­se val­do­mas tur­tas, esan­tis ae­ro­dro­me, Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, avia­to­riams pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį per­duo­tas iki 2026-ųjų sau­sio vi­du­rio, kol baig­sis prieš de­šimt­me­tį pa­si­ra­šy­ta ir ga­lio­jan­ti vals­ty­bės tur­to pa­nau­dos su­tar­tis.

Prieš tre­jus me­tus Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu ae­ro­klu­bo ae­ro­dro­me nau­do­tas mi­nė­tas tur­tas bu­vo per­duo­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai. Per tą lai­ką vie­na­me iš pa­sta­tų – ad­mi­nist­ra­ci­nia­me – bu­vo ap­gy­ven­din­ti mig­ran­tai.

Kaip sa­kė Aly­taus ae­ro­klu­bo di­rek­to­rius D.Sin­ke­vi­čius, ap­žiū­rė­ję per­duo­tą tur­tą, su­pra­to, kad rei­kės ne­ma­žų in­ves­ti­ci­jų, no­rint jį nau­do­ti: „Vi­siems or­lai­viams pa­si­bai­gę tin­ka­mu­mai skrai­dy­ti ir tech­ni­nių ap­žiū­rų ter­mi­nai. Ka­dan­gi jie ne­bu­vo kon­ser­vuo­ja­mi žie­mo­ji­mui, va­rik­liuo­se su­si­kau­pu­sios rū­dys. Kad bū­tų aiš­ki si­tu­a­ci­ja dėl or­lai­vių tin­ka­mu­mo skrai­dy­ti, klu­bas sam­dys eks­per­tus, sie­kiant įver­tin­ti or­lai­vių tech­ni­nę būk­lę. Ben­dra­bu­ty­je ar­ba va­di­na­ma­ja­me sky­di­nia­me na­me­ly­je nuo šal­čio su­spro­gi­nė­ję vi­si ra­dia­to­riai. Ne­aiš­ku, kaip yra su šil­dy­mo ka­ti­lu ir boi­le­riu šia­me pa­sta­te, ar juos bus ga­li­ma nau­do­ti. Ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te, kur gy­ve­no mig­ran­tai, yra iš­lauž­tų du­rų, iš­pieš­tos sie­nos. Per­duo­to tur­to trū­ku­mams įver­tin­ti sam­dy­si­me eks­per­tus.“

Di­rek­to­riaus pa­si­tei­ra­vus, ar ne­bus krei­pia­ma­si į sa­vi­val­dy­bę, kad pri­si­dė­tų su­tvar­kant jai pri­klau­san­tį tur­tą, D.Sin­ke­vi­čius pa­reiš­kė, jog šian­dien apie tai kal­bė­ti dar anks­ti, nes dar ne­ži­no­mos eks­per­tų iš­va­dos.

Sa­vi­val­dy­bės per­duo­tas ir su­tvar­ky­tas tur­tas, ae­ro­klu­bo di­rek­to­riaus pa­ste­bė­ji­mu, bus nau­do­ja­mas avia­ci­jai.

Šiuo me­tu ae­ro­klu­bas tu­ri pen­kis sa­vo or­lai­vius.

 

By­li­nė­ji­ma­sis – nuo 2018-ųjų

Aly­taus ae­ro­klu­bui, sie­kian­čiam iš­lai­ky­ti ae­ro­dro­mą, esan­tį ne­to­li Ne­mu­no upės, te­ko by­li­nė­tis nuo 2018-ųjų. Tuo­met avia­to­riai teis­mams skun­dė Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos vie­na­ša­liš­ką spren­di­mą nu­trauk­ti su jais ae­ro­dro­mo že­mės, kaip vals­ty­bi­nio skly­po, pa­nau­dos su­tar­tį. To pa­grin­das – pa­si­bai­gu­si ae­ro­dro­me esan­čių pa­sta­tų ir ki­to il­ga­lai­kio vals­ty­bi­nio tur­to, tiks­liau – aš­tuo­nių pa­sta­tų ir pen­kio­li­kos or­lai­vių, pa­nau­dos su­tar­tis su ae­ro­klu­bu.

Ta­čiau tiek Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas, tiek Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė pa­lan­kius spren­di­mus ae­ro­klu­bui. Pa­li­ko jam tei­sę nau­do­tis ae­ro­dro­mu pa­nau­dos su­tar­ty­je nu­ma­ty­tą 68 me­tų lai­ko­tar­pį. Ka­dan­gi su­tar­tis tarp ae­ro­klu­bo ir Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos bu­vo su­da­ry­ta 2010-ųjų bir­že­lio vi­du­ry­je, teis­mai pri­pa­ži­no, kad Aly­taus avia­to­riai ae­ro­dro­mą pa­nau­dos pa­grin­dais ga­li nau­do­ti iki 2078 me­tų bir­že­lio vi­du­rio.

Aly­taus ae­ro­klu­bui teis­muo­se dėl ae­ro­dro­mo te­ko ko­vo­ti ir an­trą kar­tą. Vy­riau­sy­bei pri­ėmus nu­ta­ri­mą dėl aš­tuo­nių pa­sta­tų ir pen­kio­li­kos or­lai­vių per­da­vi­mo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba su mi­nė­ta aso­cia­ci­ja vėl nu­trau­kė ae­ro­dro­mo že­mės, 102 hek­ta­rų dy­džio vals­ty­bi­nio skly­po, pa­nau­dos su­tar­tį.

Avia­to­rių ini­cia­ty­va pra­si­dė­jo by­li­nė­ji­ma­sis ne tik su že­mė­tvarkininkais, bet ir su mies­to sa­vi­val­dy­be, ka­dan­gi jai bu­vo per­duo­tas ae­ro­klu­bo nau­do­tas tur­tas. Aly­taus ae­ro­klu­bas teis­mų pra­šė pa­nai­kin­ti Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos spren­di­mą nu­trauk­ti aerodromo žemės pa­nau­dos su­tar­tį.

Per­ga­lę avia­to­riams pa­vy­ko pa­siek­ti ir Aly­taus apy­lin­kės teis­me, ir Kau­no apy­gar­dos teis­me. Pas­ta­ra­ja­me teis­me šie­me­čio ba­lan­džio pra­džio­je pri­im­ta nu­tar­tis įsi­tei­sė­jo jos pri­ėmi­mo die­ną.

Teis­mai pa­da­rė avia­to­riams pa­lan­kią iš­va­dą, kad 2016-ųjų sau­sio vi­du­ry­je su­da­ry­ta vals­ty­bės tur­to – aš­tuo­nių pastatų ir pen­kio­li­kos or­lai­vių – pa­nau­dos su­tar­tis yra ga­lio­jan­ti, jos pa­si­bai­gi­mo ter­mi­nas – 2026 me­tų sau­sio vi­du­rys.

Tad iš kar­to po Kau­no apy­gar­dos teis­mo pri­im­tos nu­tar­ties Aly­taus ae­ro­klu­bas krei­pė­si į mies­to sa­vi­val­dy­bę dėl mi­nė­to tur­to per­da­vi­mo pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį.

 

„Bus žval­go­ma­si pa­ra­mos iš eu­ro­pi­nių fon­dų“

Pa­gal Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va pa­reng­tą Lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) stei­gi­mo ga­li­my­bių stu­di­ją ae­ro­dro­mas yra įvar­di­ja­mas kaip la­biau­siai tam tin­kan­ti vie­ta.

Ta­čiau Aly­taus ae­ro­klu­bas, teis­muo­se ko­vo­da­mas dėl ae­ro­dro­mo iš­sau­go­ji­mo, tik­riau­siai ta­po di­de­liu stab­džiu sa­vi­val­dy­bei re­a­li­zuo­ti lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos idė­ją šio­je te­ri­to­ri­jo­je.

Vie­ti­niai avia­to­riai ne kar­tą yra tei­gę, kad sa­vi­val­dy­bė ieš­ko pri­ėji­mo prie ae­ro­dro­mo že­mės, sie­kiant iš to gau­ti nau­dos.

D.Sin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, da­bar per teis­mus ae­ro­klu­bui su­si­klos­tė la­bai pa­lan­ki si­tu­a­ci­ja: „Ae­ro­dro­mo že­me ga­li­me nau­do­tis iki 2078 me­tų bir­že­lio vi­du­rio. Tur­tas su­teik­tas pa­nau­dai be­veik tre­jiems me­tams. To­dėl bus ga­li­ma gal­vo­ti apie avia­ci­nio spor­to plėt­rą Aly­tu­je, bus žval­go­ma­si pa­ra­mos iš eu­ro­pi­nių fon­dų. Šian­dien tu­ri­me ap­gal­vo­ti ir su­si­dė­lio­ti sa­vo pla­nus, svar­biau­sia, kad pa­vy­ko at­ko­vo­ti ae­ro­dro­mą aly­tiš­kiams ir už­kirs­ti sa­vi­val­dy­bei už­mo­jus čia steig­ti lais­vą­ją eko­no­mi­nę zo­ną ar jo te­ri­to­ri­ją siek­ti iš­da­ly­ti skly­pais.“

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Teisiškai savivaldybė gali apskūst teismą, kad per teismų sprendimus tarybai keli metai trukdoma pagal sav. Įst. 16 str., 2., 40) - pagal tarybos išimtinę kompetenciją sprest dėl aerodromo didelių plotų pilnaverčio įveiklinimo užtikrint mokesčių surinkimą. Ir pridėt ieškinį, kiek savivaldybė į biudžetą negavo mokesčių per paskutinius metus net virš 100 ha aerodromo ant valstybės žemės. Pilnai skaičiuojant žemės mokestį tarifais, kurį Alytuj moka visi mirtingi.

  Komentaras

  Ką primena neįtartina situacija, kai didelės vertės aerodromą atseit teismo nutartimi perduodama neaiškios finansinės būklės asociacijai, kur? Nerinkti į valdžią, todėl net žmonėms neatskaitingi, kaip ir padedantys teismai ir advokatai? Kaip fiasko atveju net atsakomybės nėra iš ko reikalaut, apart kaltint pačių rinktus politikus, kurie pagal įstatymus atsakingi ir atskaitingi? Gaunas valdymą įtakoja nerinkti į valdžią teismai ir advokatai su.., o meras su taryba kaip apgailėtini pakištukai atsakomybei prisiimt?

  Komentaras

  Mazochistinis miestas, kaip. Vienur paskaitai komentarus, kaip alytiškiai prašo tarybos kad nedidint mokesčių už vaikus darželiuose, nes ir taip sunku gyvent, o čia. Dėl didelės vertės aerodromo, kur nei patys daro nei kitiems leidžia per 30 metų, vėl negaili lėšų advokatams ir teismams, erzinas iš paskutinių. Ar dėl šilumos tinklų nuomos- atnuomos vėl advokatams ir teismams dirba, kažkoks mazochizmas. Dirbt ant advokatų ir teismų,kurie nerinkti į valdžią ir žmonėms net neatskaitingi, bet. Kaip lemiantys miesto vystymą ir labai į blogą pusę. Keliantys įtampą visuomenėje... Iš kur tokie metodai,net per savivaldą Alytuj drasiai įdieginėjantys, kaip kitur labai atsargiai dėl tokių metodų požymių. Net ir per rinkimus alytiškiai netiesiai pasakė ne, tokiems metodams. Kur viską turi sprest miesto rinkta taryba, kur už tai atsakingi ir atskaitingi. Iš jų nors reikalaut galima, kaip iš asociacijos ir.. net žmonėm neatskaitingi, bet. Manipuliuoja didelės vertės valstybiniu, miesto turtu.

  Komentaras

  Klausimas, kodėl fintų dėl didelės vertės aerodromų, jame eksplotuotų orlaivių, nemato žiniasklaida? Ypač stt Katanio kadencijoj taip šauniai blusinėjusi tuo metiniam režimui Alytuj neįtinkančius?

  Komentaras

  Atskiri veikėjai net liguistai bijo temų apie aerodromą, ypač savo laiku laikytus orlaivius. Kur praeitose kadencijose alytiškiui tik pradėjus kelt klausimą apie didelio aerodromo potencialo efektyvesnį panaudojimą miesto labui, staigiai atsikratė orlaivių. Ir pradėjo alytiškį per intrigas su teisėsauga slopint. Ko neapsikentę alytiškiai per rinkimus tokius eliminavo iš būsimos tarybos į politinę kanalizaciją nesicackindami. Vienok jų pūliniai dar prasiskverbia, bandydami stabdyt miesto sėkmingą plėtrą. Kas akivaizdžiai tampa suprantama daugumai alytiškių. Per kokias kombinacijas nykinamas Alytus per paskutinius virš 30 metų.

  Komentaras

  Gražiai springsta tradiciškai per teismus dėl didelės vertės aerodromo. Kur per rinkimus alytiškiai šių veikėjų derinius urmu su jų sarašais nerinkdami eliminavo. Kurie jei per paskutinius 30 metų vystė neišvystė aerodromo.. Tradiciniu stilium - nei patys darom, nei kitiems leidžiam. Dėl lez aerodrome nesamonės nuo pat pradžios. O kasnis, virš 100 ha ant valstybės žemės aerodromas kur tik žemės vertė apie 40 milijonų, čia per savivaldą Alytuj daug, ar mažiau cento? Kas čia įsijautę į šį potencialą, lyg tai būtų jų dvaro dalis?

  Komentaras

  Druskininkų meras, kur liečia miesto interesus, pats akis į akį derybose išderi miesto labui. Todėl Druskininkai net menkiausias galimybes per savivaldą išnaudoja miesto labui. Priešingai, Alytaus miesto meras, kur tik rimčiau jo nesimato, dingsta. Lieka tik atseit kaž kas kažkur, teisme prapila miesto interesai lygiose vietose. Dabar čia situacija momente, jei asociacija veiklos neišvystė dešimtmečius ir dabar finansinė būklė gal abejotina, kam teismas perduoda didelės vertės aerodromo virš 100 ha ant valstybės žemės? Trukdant tarybai pagal išimtinę kompetenciją sprest? Tik asociacijai per es paramos projektus, gi ko nedarė per paskutinius 30 metų? Reiškia, tragiški Alytuj per savivaldą ir tradicinė situacija, nei patys darom - nei kitiems leidžiam? Ir kas toliau, jei? Savivaldybė pareikalauja mokėt pilnus mokesčius nuo turto ir virš 100 ha valstybinės žemės, kas gaunas? Ar supranta veikėjai ir mandri teismai, kelintą kartą per kontraversiškus sprendimus tampantys stabdžiai sėkmingai Alytaus plėtrai, efektyviai išnaudojant likusį miesto potencialą? Vietoj to centuojantys į apačias, kai taryba dėl lėšų stygiaus kėsinas kelt vaikams darželį mokesčius? O viršuj neišnaudoti galingi potencialai?

  Komentaras

  Paviešinkit konkrečią pavardę tuo met Alytaus valdžios atstovo ir pareigas, kuo remiantis ir kokiom salygom ruo met išnuomavo didelės vertės virš 100 ha ant valstybės žemės aerodromą asociacijai, kuri. Nerinkta į valdžią, praktiškai prieš žmones neatsakingi? Už kokius nuopelnus išnuomuota ir virš 30 metų neaišku kiek mokesčių sumokėta, kas konkrečiai už ką? Nes pav. dabar gretimam Makniūnų kaime privatus aerodromas ir nieko iš nieko neprašo. O Alytuj per neaiškius teismo sprendimus vėl iš miesto atima paskutinius stambesnių likučių kasnius? Ar dėl to Nepriklausomybė kurta, kad alytiškiai ubagais liktų, taryba kaip paskutiniai keltų mokesčius už vaikus darželiuose? Ne jau tik tiek alytiškiai verti? Praradę tiek įmonių nesustoja ir toliau prarast?

  Komentaras

  Buvo merui pasiūlyta, prieš Prezidento vizitą į Alytų, nuvykt į aerodromą kartu ir paklaust Prezidento, kaip Konstitucijos garanto ir pagal Konst. 84 str. skiria, atleidžia teisėjus, LR Gen. prokurorą, kaip aerodromo atveju dėl Konst. 46 str., kaip gali meras su taryba užsitikrint vietos sav. Įst. 16 str., 2., 40 ) vykdymą. Pagal tarybos išimtinę kompetenciją likt atsakingais, kaip didelės vertės aerodromo klausimą išnaudot miesto labui, sprendžia į valdžią nerinkti teismai. Reiškia už tai atsakomybė Prezidentui, bet. Meras paprašius nenori net aiškint visuomenei, kokius klausimus nuo Alytaus kėlė susitikime su Prezidenru, jam lankantis Alytuj. Reiškia į savivaldą žiūri kaip į privatų dvarą, kur nebūtina baudžiauninkam aiškint, kas vyksa su didelio turto potencialais.

  Komentaras

  Jau tradicija, kaip ir dėl šilumos tinklų nuomos-atnuomavimo dirbt ant advokatų ir teismų, taip ir dėl aerodromo virš 100 ha didelės vertės apie 40 milijonų tik žemės kaina, tesiama. O jūs ubagai į apačias erzinkites, kaip dėl vaikams mokesčio už darželius kėlimo ir panašiai.

  Komentaras

  Miesto interesą nusako Konstitucijos 46 str.- valstybės ūkinė veikla turi būt reguliuojama taip, kad tarnautų Tautos bendros gerovės lygiui. Lez vietoj aerodromo nesamonė nuo pat pradžių, nes prie pustuščio pramonės parko į rajono plotus kiek norėjo galėjo plėstis ir. Šiandien aiškėja, kad dėl pramonės parko plėtros Alytus nepasinaudojo paskutiniais metais iš ministerijos skirtpmis es paramomis, kuo sugebėjo pasinaudot Marijampolė, Jonava. Tokie jau Alytuj mandri. Tad miesto intereso labui svarbiausia, kad nuo aerodromo ir pramonės parko didelių plotų būtų mokami pilnaverčiai mokesčiai į miesto biudžetą, ko nesimato. O prieš 10 metų išnuomuot aerodromą, kaip kitur privatizavo ir dabar nesikiša nes anie verčias iš savo lėšų, čia kaip klaidos. Kaip ir neprašė, kad vyriausybė tokiom salygom perduotų turtą. Aplamai savivaldybė prieš oligarchinius interesus kaip ant menčių. Net rinkimus laimėję šie nesugeba išnaudot situacijos. Buvo prašyta mero paviešint visuomenei, kiek mokesčių nuo aerodromo virš 100 ha ant valstybės žemės sumokėta miestui per virš 30 metų, kiek einamu metu mokama, tylu. Nesimato per rinkimus buvusio erelio, kur tik rimčiau vėl kaip pogrindį.

Kiti straipsniai