Aly­taus sa­ma­rie­tės ben­dri­jai skir­tą die­ną pra­lei­do Sei­mo rū­muo­se (3)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Aly­taus sa­ma­rie­tės – Al­do­na Va­si­liaus­kie­nė, Ži­vi­lė Čiu­kai­ty­tė ir Vir­gi­ni­ja Mont­vi­lai­tė – Lie­tu­vos Sei­mo rū­muo­se su jas pri­ėmu­siais Sei­mo na­riais Jur­gi­ta Se­jo­nie­ne ir iš Aly­taus ki­lu­siu Li­nu Sluš­niu. As­me­ni­nė nuotr.
Aly­taus sa­ma­rie­tės – Al­do­na Va­si­liaus­kie­nė, Ži­vi­lė Čiu­kai­ty­tė ir Vir­gi­ni­ja Mont­vi­lai­tė – Lie­tu­vos Sei­mo rū­muo­se su jas pri­ėmu­siais Sei­mo na­riais Jur­gi­ta Se­jo­nie­ne ir iš Aly­taus ki­lu­siu Li­nu Sluš­niu. As­me­ni­nė nuotr.
Sau­sio 25-oji – Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių ben­dri­jos die­na. Ši die­na, pa­sak pa­čių sa­ma­rie­čių, skir­ta ne tam, kad pa­sa­ko­tų apie sa­vo dar­bus. Ši die­na – tam, kad dar ir dar kar­tą pri­min­tų žmo­nėms, jog yra or­ga­ni­za­ci­ja, ku­rios sa­va­no­riai ir sky­rių va­do­vai yra vi­sa­da pa­si­ren­gę iš­ties­ti ran­ką se­no­liams, ne­įga­lie­siems, li­ki­mo iš­ban­dy­mų ne­at­lai­kiu­siems žmo­nėms. Aly­taus sa­ma­rie­čių sky­rius yra vie­nas iš ša­ly­je vei­kian­čių 18 sky­rių, jis vis ple­čia sa­vo veik­lą.

Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių die­na mi­ni­ma ne pir­mus me­tus. Ji šie­met iš­skir­ti­nė tuo, kad ak­ty­viau­siems šios or­ga­ni­za­ci­jos na­riams bu­vo pa­siū­ly­ta ap­si­lan­ky­ti Sei­mo rū­muo­se. „Toks pa­siū­ly­mas mums la­bai pa­ti­ko, pa­si­kvie­čiau drau­ge va­žiuo­ti ak­ty­vią Aly­tus Šv. An­ge­lų sar­gų pa­ra­pi­jos „Ca­ri­to“ sa­va­no­rę bei mū­sų or­ga­ni­za­ci­jos na­rę Al­do­ną Va­si­liaus­kie­nę ir sa­ma­rie­tę sa­va­no­rę Ži­vi­lę Čiu­kai­ty­tę. Bu­vo­me la­bai ma­lo­niai nu­ste­bin­tos, kai Sei­mo na­riai mus pa­kvie­tė į po­sė­džių sa­lę, kur lais­vai ga­lė­jo­me pa­ben­drau­ti su sei­mū­nais mums jaut­riau­sio­mis te­mo­mis, su ku­rio­mis su­si­du­ria­me sa­vo veik­lo­je, mū­sų sa­va­no­riš­ka­me dar­be. Už šią nuo­sta­bią iš­vy­ką į sos­ti­nę, ku­ri mi­ni 700 me­tų su­kak­tį, esa­me dė­kin­gos Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių ben­dri­jos pre­zi­den­tei So­na­tai Pat­kaus­kai­tei“, – kal­bė­jo Aly­taus sky­riaus va­do­vė Vir­gi­ni­ja Mont­vi­lai­tė.

Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių ben­dri­ja įsi­kū­rė pra­ėjus dve­jiems me­tams po Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo – 1992 me­tų sau­sio 25 die­ną. Rū­pes­tis dėl di­de­lio žmo­nių skur­do, nu­as­me­ni­ni­mo, ku­rį pa­li­ko So­vie­tų Są­jun­ga, su­bū­rė 47 as­me­nų gru­pę, pa­si­ry­žu­sią įkur­ti or­ga­ni­za­ci­ją, dirb­sian­čią Lie­tu­vos vi­suo­me­nės la­bui. De­vi­zu sa­ma­rie­čiai pa­si­rin­ko „Sku­bė­ki­me da­ry­ti ge­ra“, tad jau nuo pir­mų veik­los die­nų im­ta ko­vo­ti su skur­du, ne­ga­lios žmo­nių at­skir­ti­mi, skurs­tan­tiems žmo­nėms teik­ta pa­gal­ba rū­bais, in­ven­to­riu­mi, mais­tu.

Šian­dien sa­ma­rie­čiai ple­čia sa­vo veik­lą. Aly­taus sa­ma­rie­čiai da­ly­vau­ja pro­jek­to „Al­ter­na­ty­vių in­ves­ti­ci­jų de­tek­to­rius“ veik­lo­je „Siu­vu at­ei­tį“, or­ga­ni­za­ci­jos sa­va­no­rės mo­ko­si ne tik siū­ti dra­bu­žius, bet ir bu­vi­mo kar­tu abė­cė­lės.

Aly­taus sa­ma­rie­čių va­do­vė V.Mont­vi­lai­tė tei­gia, kad no­rė­jo­si pra­plės­ti veik­lą, tad ėmė­si ieš­ko­ti tam ga­li­my­bių. Kar­tu su Aly­taus Šv. An­ge­lų Sar­gų pa­ra­pi­jos „Ca­ri­to“ sa­va­no­rė­mis pa­mąs­tė, kad ne­blo­gai bū­tų už­si­im­ti tva­ria veik­la – kaž­ką nau­jo pa­ga­min­ti iš žmo­nių at­ne­ša­mų įvai­rių au­di­nių at­rai­žų, dra­bu­žių, užuo­lai­dų ar ki­tų daik­tų.

Į nau­ją veik­lą no­riai įsi­trau­ku­sios mo­te­rys per­siu­va kaip lab­da­rą gau­tus rū­bus. Ne­tin­ka­mi ne­šio­ji­mui dra­bu­žiai virs­ta į bui­ty­je rei­ka­lin­gas smul­kme­nas: pa­dėk­liu­kus, puod­kė­les, daug­kar­ti­nio nau­do­ji­mo mai­še­lius. Ypač pa­klau­sūs jų siu­va­mi gal­vos ap­dan­ga­lai, skir­ti on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­čioms mo­te­rims. Kaip pa­ste­bi V.Mont­vi­lai­tė, ke­pu­rai­tės siu­va­mos net­gi pa­gal klien­čių in­di­vi­du­a­lius už­sa­ky­mus.

„Ma­žas pro­jek­tė­lis, bet dar­bai di­de­li. Il­go­kai dar­bo ne­tu­rė­ju­sios mo­te­rys siu­va ne bet ką, o pa­klau­sius siu­vi­nius, la­bai es­te­tiš­kus, sti­lin­gus. Bet mū­sų ar­te­lei svar­bi ir tva­ru­mo idė­ja, kai fak­tiš­kai ne­be­lie­ka at­lie­kų. Esa­me dė­kin­gos „Ca­ri­to“ dar­buo­to­joms, ku­rios da­li­ja­si, re­mia mus, taip pat žmo­nėms, at­ne­šan­tiems jų ne­be­nau­do­ja­mų rū­bų“, – sa­ko V.Mont­vi­lai­tė.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai