CO­VID-19 ži­di­nys GMP sto­ty­je sta­bi­li­zuo­tas

Greitoji
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė in­for­muo­ja, kad per pas­ta­rą­sias 7 die­nas ra­jo­no gy­ven­to­jams pa­tvir­tin­ti 35 nau­ji su­sir­gi­mo at­ve­jai.

Iš vi­so šiuo me­tu ser­ga dau­giau kaip 40 žmo­nių. Sa­vi­i­zo­lia­ci­jo­je yra virš 200 ste­bi­mų gy­ven­to­jų.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ir se­niū­ni­jo­se pa­tvir­tin­ti 4 už­si­krė­ti­mo CO­VID-19 at­ve­jai. Sie­kiant iš­veng­ti CO­VID-19 in­fek­ci­jos pli­ti­mo ir at­si­žvel­giant į vis di­dė­jan­tį už­si­krė­ti­mų skai­čių bei Lie­tu­vo­je pa­skelb­tą ka­ran­ti­ną, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai nu­ro­dė, kad dar­buo­to­jai lai­ky­tų­si nu­sta­ty­to gra­fi­ko, pa­gal ku­rį da­lis žmo­nių dir­ba sa­vi­val­dy­bės pa­sta­te, ki­ti – nuo­to­li­niu bū­du.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę dau­giau­sia ne­ri­mo su­kė­lė už­kra­to ži­di­nys, įsi­plies­kęs Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos (GMP) sto­ty­je. Ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, su­sir­gi­mas ko­ro­nos vi­ru­so su­ke­lia­ma in­fek­ci­ja pa­tvir­tin­tas ke­tu­riems GMP ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams ir vie­nam grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jui.

Im­ta­si ope­ra­ty­vių už­kra­to ži­di­nio sta­bi­li­za­vi­mo prie­mo­nių. Vi­siems GMP sto­ties ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams nu­ro­dy­ta sa­vo funk­ci­jas vyk­dy­ti nuo­to­li­niu bū­du. Sek­ma­die­nį kai ku­riems eki­pa­žams nu­ro­dy­ta izo­liuo­tis. Spe­cia­li bri­ga­da dez­in­fe­ka­vo GMP sto­ties pa­tal­pas. Grei­tą­ją pa­gal­bą teik­ti pa­dė­jo du Kau­no GMP eki­pa­žai.

Nuo pir­ma­die­nio tiek Aly­tu­je, tiek Laz­di­juo­se dar­bą pra­dė­jo nau­jai su­for­muo­ti, pa­tik­rin­ti ir vi­siš­kai „šva­rūs“ Aly­taus GMP eki­pa­žai. Grei­to­sios pa­gal­bos pa­slau­gų tei­ki­mas gy­ven­to­jams už­tik­rin­tas.

Sie­kiant iš­veng­ti nau­jų ži­di­nių su­si­da­ry­mo, Aly­taus GMP sto­ties dar­buo­to­jai nuo­lat te­stuo­ja­mi dėl CO­VID-19. Anks­čiau kas sa­vai­tę bu­vo ti­ria­ma maž­daug 30 proc. dar­buo­to­jų, o pra­ėju­sią sa­vai­tę iš­tir­ta net 50 proc., ir ty­ri­mų ap­im­tys ne­bus ma­ži­na­mos.

Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai svars­to ga­li­my­bę lai­ki­nai iš­skirs­ty­ti grei­to­sios pa­gal­bos pa­da­li­nius į skir­tin­gas lo­ka­ci­jas. To­kiu bū­du eki­pa­žai ne­tu­rė­tų tar­pu­sa­vio kon­tak­to, bū­tų ap­ri­bo­ta už­si­krė­ti­mų ga­li­my­bė.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė taip pat pa­tiks­li­na sa­vait­ga­lį kai ku­rių šal­ti­nių skelb­tą ne­tei­sin­gą in­for­ma­ci­ją: nė vie­nas Aly­taus ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro (PSPC) dar­buo­to­jas nė­ra už­si­krė­tęs ko­ro­nos vi­ru­su ir ne­ser­ga CO­VID-19.

 

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­ja

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.