Čes­lo­vas Dau­gė­la apie jo ūky­je žu­vu­sį dar­bi­nin­ką: „Bu­vo pa­do­rus, są­ži­nin­gas žmo­gus, ne­įsi­vaiz­duo­ju, kaip tai ga­lė­jo at­si­tik­ti” (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Darbininkas buvo pri­spaus­tas tarp trak­to­riaus ir jo kau­šo pa­kė­li­mo me­cha­niz­mo.
Darbininkas buvo pri­spaus­tas tarp trak­to­riaus ir jo kau­šo pa­kė­li­mo me­cha­niz­mo.
Lie­pos 1-ąją apie 11 val. 40 min. tra­ge­di­ja įvy­ko Aly­taus ra­jo­ne, Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je, Sei­me­niš­kių kai­me, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio Čes­lo­vo Dau­gė­los ūky­je. Ūkio tech­ni­kos ba­zės kie­me žu­vo 33-ejų šiuo me­tu to­je pa­čio­je se­niū­ni­jo­je gy­ve­nęs vy­ras, jis ūky­je tris mė­ne­sius dir­bo pa­gal­bi­niu dar­bi­nin­ku. Dėl šio įvy­kio ty­ri­mus pra­dė­jo Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja ir Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.

„Ne­tu­riu žo­džių tra­ge­di­jai api­bū­din­ti“

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, sa­vo ūky­je Aly­taus ra­jo­ne, Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je, Sei­me­niš­kių kai­me au­gi­nan­tis gal­vi­jus Č.Dau­gė­la, lie­pos 1-ąją jo čia ne­bu­vo, nes esan­tis po ran­kos ope­ra­ci­jos, o su ūky­je dir­ban­čiu 33-ejų pa­gal­bi­niu dar­bi­nin­ku te­le­fo­nu kal­bė­jęs du kar­tus. Tą­dien ūky­je bu­vo ve­ža­mi šie­no ri­ti­niai, to­dėl rei­kė­jo ap­tar­ti dar­bus.

„Dar skam­bi­nau vie­nam, ki­tam ūkio dar­buo­to­jui, bet jie ne­at­si­lie­pė. Apie 11 va­lan­dą 40 mi­nu­čių su­lau­kiau vie­no dar­bi­nin­ko skam­bu­čio. Pa­sa­kė: „Ne­tu­rim Eval­do.“ Kaip tai, pa­klau­siau ir iš­gir­dau, kad žu­vo, ne­gy­vas po pa­kro­vė­jo kau­šu. Ne­tu­riu žo­džių tra­ge­di­jai api­bū­din­ti. Tik ga­liu pa­sa­ky­ti, kad pa­kro­vė­jas nu­sto­ja dirb­ti, kai iš­li­pi iš trak­to­riaus ir jo kau­šas bū­na nu­leis­tas. Ne­su­pran­tu, kaip ga­lė­jo at­si­tik­ti to­kia ne­lai­mė. Gal kaž­kas tuo me­tu bu­vo trak­to­riu­je“, – min­ti­mis da­li­jo­si Č.Dau­gė­la.

33-ejų žu­vęs šiuo me­tu Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je gy­ve­nęs vy­ras Č.Dau­gė­los ūky­je pa­gal­bi­niu dar­bi­nin­ku dir­bo tris mė­ne­sius. Č.Dau­gė­los tei­gi­mu, jo dar­bo san­ty­kiai bu­vo ofi­cia­liai įfor­min­ti: „Bu­vo pa­do­rus, są­ži­nin­gas žmo­gus, ge­ras vy­ras, ge­rai dir­bo, ne­įsi­vaiz­duo­ju, kaip tai ga­lė­jo at­si­tik­ti. Man sa­kė, kad kai iš­si­lai­kys tei­ses, tu­rė­siu duo­ti jam trak­to­rių. Sa­kiau, kad net nau­ją nu­pirk­siu“, – pri­si­mi­nė Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je, Sei­me­niš­kių kai­me, ūki­nin­kau­jan­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys.

Č.Dau­gė­la ne­slė­pė, kad žu­vu­sio dar­buo­to­jo ma­mai, gy­ve­nan­čiai Aly­tu­je, pa­siū­lė pa­gal­bą: „Da­bar ne apie tai kal­ba, man la­bai skau­du, kad taip at­si­ti­ko su jau­no vy­ro gy­vy­be. Aš dėl to tik­rai la­bai iš­gy­ve­nu, ma­no dar­bo prak­ti­ko­je to­kio įvy­kio dar nė­ra bū­ta.“

Dar­bo ins­pek­to­riai aiš­ki­na­si įvy­kio ap­lin­ky­bes

Į ne­lai­mės vie­tą at­vy­kę grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos me­di­kai kon­sta­ta­vo vy­ro mir­tį. Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja pra­ne­ši­mą apie ne­lai­mę Sei­me­niš­kių kai­me ga­vo iš po­li­ci­jos.

Į įvy­kio vie­tą nu­vy­kęs ins­pek­ci­jos Kau­no sky­riaus vy­riau­sia­sis dar­bo ins­pek­to­rius Vy­tau­tas Mi­ke­lio­nis Č.Dau­gė­los ūkio tech­ni­kos ba­zės kie­me ra­do du dar­buo­to­jus, ku­rie ap­ti­ko ne­gy­vą ben­dra­dar­bį, ir pas­ta­rą­jį, pri­spaus­tą tarp trak­to­riaus ir jo kau­šo pa­kė­li­mo me­cha­niz­mo. „Dar­buo­to­jai sa­kė, kad jį to­kio­je pa­dė­ty­je ra­do grį­žę su šie­no ri­ti­niais. Dau­giau dėl šio įvy­kio šian­dien ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, iš kar­to pra­dė­tas ty­ri­mas, aiš­ki­na­mės įvy­kio ap­lin­ky­bes“, – tvir­ti­no V.Mi­ke­lio­nis,

Kaip pra­ne­šė Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas, lie­pos 1-ąją apie 11 val. 50 min. Sei­me­niš­kių kai­me ras­tas mi­ru­sio vy­ro kū­nas su­ža­lo­ta gal­va. Įta­ria­ma, kad jį mir­ti­nai pri­spau­dė ra­ti­nis krau­tu­vas. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl dar­bų sau­gos ir svei­ka­tos ap­sau­gos dar­be rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mo.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  DR. JOROMI IST WIRKLICH EIN KRAFTVOLLER MANN. Dr. Joromi zu kontaktieren ist das Beste, was mir je passiert ist. Mein Mann hat mich wegen einer anderen Frau verlassen, aus einem Grund, von dem ich nichts weiß. Ich versuchte alles, um ihn zurückzubekommen, aber ohne Erfolg, alle meine Bemühungen schlugen fehl. Ich dachte sogar an Selbstmord. An einem glücklichen Tag, als ich im Internet surfte, stieß ich auf einige erstaunliche Zeugnisse über Dr. Joromi, wie er vielen Menschen mit seinen mächtigen Liebeszaubern geholfen hat. Ich kontaktierte ihn und erklärte ihm alle meine Probleme und er versicherte mir, dass er mir helfen wird. Er sagte mir, was ich tun sollte und versicherte mir, dass mein Mann in 12 Stunden zurück sein wird. Ich gehorchte ihm und befolgte die Anweisungen und zu meiner größten Überraschung rief mich mein Mann in 12 Stunden an, genau wie Dr. Joromi sagte. Danke Dr. Joromi. Möge der gute Gott Sie weiterhin segnen. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte jetzt an Dr. Joromi auf seiner Website: https://www.joromispells.com und Sie können ihn auch mit seiner E-Mail erreichen: Joromispells@gmail.com und hier ist seine WhatsApp-Nummer, die Sie auch erreichen können Verwenden Sie, um ihn zu erreichen +2348138695387 Vielen Dank, Dr. Joromi. Vielen Dank noch mal

Kiti straipsniai