Bu­vęs Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys – Tra­kų ra­jo­no Gren­da­vės se­niū­nas (6)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
„Su An­ta­nu Nedzinsku esa­me ge­ri pa­žįs­ta­mi nuo se­nų lai­kų. Taip su­si­klos­tė, kad da­bar va­do­vau­ju se­niū­ni­jai, ku­rio­je gy­ve­na An­ta­nas. Jis net nu­ste­bo, kas aš lai­mė­jau Gren­da­vės se­niū­no kon­kur­są“, – tei­gė nau­ja­sis Gren­da­vės se­niū­nas Saulius Janulevičius. nuotr. iš danielius.net
„Su An­ta­nu Nedzinsku esa­me ge­ri pa­žįs­ta­mi nuo se­nų lai­kų. Taip su­si­klos­tė, kad da­bar va­do­vau­ju se­niū­ni­jai, ku­rio­je gy­ve­na An­ta­nas. Jis net nu­ste­bo, kas aš lai­mė­jau Gren­da­vės se­niū­no kon­kur­są“, – tei­gė nau­ja­sis Gren­da­vės se­niū­nas Saulius Janulevičius. nuotr. iš danielius.net
Ko­vo 23-iąją Tra­kų ra­jo­no Gren­da­vės se­niū­ni­jos se­niū­nu pra­dė­jo dirb­ti bu­vęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys 34-erių Sau­lius Ja­nu­le­vi­čius. Jis lai­mė­jo Tra­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą šių pa­rei­gų kon­kur­są. Pa­rei­gos bu­vo lais­vos, nes anks­tes­nis se­niū­nas iš­ėjo į už­tar­nau­tą po­il­sį.

„Džiau­giuo­si, kad man pa­vy­ko lai­mė­ti“

„Ma­čiau, kad Gren­da­vės se­niū­ni­ja yra per­spek­ty­vi, čia daug jau­ni­mo, čia ir pats tu­riu ge­rų drau­gų, to­dėl nu­spren­džiau da­ly­vau­ti Tra­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­skelb­ta­me kon­kur­se šios se­niū­ni­jos se­niū­no pa­rei­goms už­im­ti. Kon­kur­se bu­vo sep­ty­ni pre­ten­den­tai, da­ly­va­vo ke­tu­ri, tik­rai džiau­giuo­si, kad man pa­vy­ko lai­mė­ti“, – sa­kė S.Ja­nu­le­vi­čius.

Gren­da­vė nuo Onuš­kio – už 6 ki­lo­met­rų, nuo Aly­taus iki Gren­da­vės – apie 45 ki­lo­met­rus. Ko­vo 23-iąją Gren­da­vės se­niū­ni­jos se­niū­nu pra­dė­jęs dirb­ti aly­tiš­kis S.Ja­nu­le­vi­čius tvir­ti­no į dar­bą va­ži­nė­sian­tis nuo­sa­vu trans­por­tu. Vyk­ti į dar­bą ne­trum­pais at­stu­mais jam nė­ra nau­jie­na, ke­le­rius me­tus iš Dzū­ki­jos sos­ti­nės yra ke­lia­vęs dirb­ti į Vil­nių.

Prieš tap­da­mas se­niū­nu jis dar­ba­vo­si par­da­vi­mų va­do­vu Vil­niaus ra­jo­ne re­gist­ruo­to­je ben­dro­vė­je „Lie­ja­mų dan­gų meist­rai“, bu­vo at­sa­kin­gas už par­da­vi­mus, stra­te­gi­ją ir ino­va­ci­jas.

S.Ja­nu­le­vi­čius Aly­taus ko­le­gi­jo­je įgi­jęs mar­ke­tin­go va­dy­bi­nin­ko spe­cia­ly­bę, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te bai­gęs įmo­nių ir įstai­gų val­dy­mo ma­gist­ro stu­di­jas, yra Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų ka­rys, pri­klau­so Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vei­kian­čiai Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jai. Pas­ta­ro­jo­je tęs­ti dar­bą pla­nuo­ja ir dirb­da­mas Gren­da­vės se­niū­nu, o į šią ko­mi­si­ją S.Ja­nu­le­vi­čių kaip vi­suo­me­nės at­sto­vą yra de­le­ga­vu­si mies­to ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ja.

Jis bu­vo 2015–2019 me­tų ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu, iš­rink­tu pa­gal Li­be­ra­lų są­jū­džio kan­di­da­tų są­ra­šą. Šiuo me­tu – ne­par­ti­nis.

Gren­da­vės se­niū­ni­jo­je gy­ve­na ir se­niū­no ge­ras pa­žįs­ta­mas An­ta­nas Ne­dzins­kas

Gren­da­vės se­niū­ni­jo­je, se­ne­lių so­dy­bo­je, gy­ve­na ir bu­vęs 2008–2012 me­tų ka­den­ci­jos Sei­mo na­rys An­ta­nas Ne­dzins­kas, ku­rį tuo­met į Sei­mą vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš­rin­ko Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jai. A. Ne­dzins­ką ta­da kan­di­da­tu į Sei­mą bu­vo iš­kė­lu­si Lie­tu­vos pra­mo­gų ver­slo at­sto­vo Arū­no Va­lins­ko va­do­vau­ja­ma Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­ja, ku­ri nu­sto­jo gy­vuo­ti 2011-ųjų rug­sė­jo pa­bai­go­je.

Da­bar bu­vęs Sei­mo na­rys nuo per­nykš­čio gruo­džio vi­du­rio yra Tra­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys. Ta­ry­bo­je jis pa­kei­tė į Sei­mą iš­rink­tą so­cial­de­mok­ra­tą Kęs­tu­tį Vil­kaus­ką. 2019-ųjų pa­va­sa­rį vy­ku­siuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se A.Ne­dzins­kas į Tra­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą pre­ten­da­vo pa­gal So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą.

„Su An­ta­nu Nedzinsku esa­me ge­ri pa­žįs­ta­mi nuo se­nų lai­kų. Taip su­si­klos­tė, kad da­bar va­do­vau­ju se­niū­ni­jai, ku­rio­je gy­ve­na An­ta­nas. Jis net nu­ste­bo, kas aš lai­mė­jau Gren­da­vės se­niū­no kon­kur­są“, – tei­gė nau­ja­sis Gren­da­vės se­niū­nas.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Kaip pavydžių Trakų rajonui, kad tokius žmones privilioja... Iš Alytaus rajono ir miesto bėga visi kurie kūrybingi ir turi minčių dėl savo krašto ar rajono. Didžiausios sėkmės tokies žmonėms kaip Saulius ir jo komandai.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.