Bū­si­mas Aly­taus ja­po­niš­kas so­das su­lau­kia pa­lai­ky­mo vi­sa­me pa­sau­ly­je (4)

Saulė Pinkevičienė
Japoniskas sodas
Kultūrinė popietė Ryto Rasos japoniškame sode su Japonijos ambasadoriumi Lietuvoje Shiro Yamasaki ir Yuko Yamasaki, asociacijos „Japoniškas sodas Alytuje“ nariais ir rėmėjais.
Aly­tiš­kio Ja­po­ni­jos kul­tū­ros ži­no­vo Kęs­tu­čio Pta­kaus­ko pri­va­čia­me Ry­to Ra­sos ja­po­niš­ka­me so­de sa­vait­ga­lį vie­šė­jo bū­rys gar­bių sve­čių ir ge­rų drau­gų. Kul­tū­ri­nė­je po­pie­tė­je su Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­riu­mi Lie­tu­vo­je Shi­ro Yama­sa­ki ir jo žmona Yuko Yama­sa­ki da­ly­va­vo aly­tiš­kiai bei iš ki­tų mies­tų at­vy­kę kul­tū­ros žmo­nės, ver­sli­nin­kai, ak­ty­vūs aso­cia­ci­jos „Ja­po­niš­kas so­das Aly­tu­je“ na­riai. Su­si­rin­ku­siems kan­klė­mis mu­zi­ka­vo Že­my­na Trin­kū­nai­te kar­tu su šiuo in­stru­men­tu gro­ti be­si­mo­kan­čia Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­riaus Lie­tu­vo­je žmo­na.

Ren­gi­nio me­tu bu­vo pri­sta­ty­ta ja­po­niš­ko so­do Aly­tu­je idė­ja. So­dą pla­nuo­ja­ma kur­ti skly­pe ša­lia Dai­li­dės ir Dai­nų slė­nio, o jo šei­mi­nin­ke taps ben­druo­me­nė. Skly­pui įsi­gy­ti ir pro­jek­ta­vi­mo dar­bams rei­ka­lin­gus pra­di­nius 200 tūkst. eu­rų ža­da­ma su­rink­ti iki lap­kri­čio pa­bai­gos. Iki to lai­ko į aso­cia­ci­ją tu­rė­tų įsto­ti 2 tūks­tan­čiai žmo­nių ir su­mo­kė­ti po 100 eu­rų na­rio mo­kes­tį.

„No­rė­jo­me pa­pa­sa­ko­ti apie pa­čią idė­ją, ko­kį ja­po­niš­ką so­dą kur­si­me Aly­tu­je, bei pa­kvies­ti pri­si­dė­ti prie jo at­si­ra­di­mo. Su­si­do­mė­ji­mas di­de­lis, jau tu­ri­me pa­lai­ky­mo gru­pes Ja­po­ni­jo­je ir Kau­ne, so­dą re­mia če­kai, do­mi­si lie­tu­viai ver­sli­nin­kai iš įvai­rių mies­tų. At­si­lie­pė ir pa­reiš­kė no­rą pri­si­dė­ti ma­no mo­ki­nys iš Sankt Pe­ter­bur­go. Ta­čiau pa­čia­me Aly­tu­je kol kas to ak­ty­vu­mo dar di­de­lio nė­ra. Gal­būt įsi­bė­gė­ti rei­kia lai­ko, idė­ja pa­vie­šin­ta dar vi­sai ne­se­niai, o pa­sau­ly­je žmo­nės ge­riau įver­ti­na, ką mies­tui reiš­kia tu­rė­ti ja­po­niš­ką so­dą, to­dėl ir no­rą pri­si­dė­ti jie iš­reiš­kė grei­čiau“, – sa­ko so­dų meist­ras K.Pta­kaus­kas.

Jam jau te­kę su­kur­ti ne vie­ną šio sti­liaus so­dą įvai­rio­se pa­sau­lio ša­ly­je, sve­čiai taip pat gė­rė­jo­si jo pri­va­čiu Ry­to Ra­sos so­du, esan­čiu Ra­my­bės gat­vė­je Pir­ma­ja­me Aly­tu­je.

Ja­po­niš­kas so­das yra nu­ma­ty­tas 23 arų že­mės skly­pe ad­re­su A. Ba­ra­naus­ko g. 25, esan­čia­me tarp Ma­žo­sios Dai­li­dės eže­rė­lio ir Svei­ka­tin­gu­mo ta­ko (py­li­mo). Iš vi­so ja­po­niš­kam so­dui Aly­tu­je at­si­ras­ti rei­kia 1 mi­li­jo­no eu­rų, ma­no­ma, kad at­ei­ty­je Aly­taus ja­po­niš­kas so­das iš­si­lai­kys pats. So­das ga­lė­tų at­si­ras­ti per pa­ly­gin­ti ne­il­gą lai­ko tar­pą – ti­ki­ma­si įšok­ti į Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės trau­ki­nį 2022 me­tais, tai bū­tų iš­skir­ti­nis pro­jek­to ak­cen­tas.

„Aly­taus ja­po­niš­kas so­das yra ben­druo­me­nės ini­cia­ty­va. Ma­no­me, kad net­gi ga­lė­tu­me pa­ro­dy­ti pa­vyz­dį ir ki­toms ben­druo­me­nėms, ko­kiu ke­liu ei­ti ir kaip įgy­ven­din­ti sa­vo idė­jas pa­si­tel­kus ben­drys­tę“, – sa­ko K.Pta­kaus­kas. Tap­ti aso­cia­ci­jos na­riu ir ras­ti vi­są in­for­ma­ci­ją ga­li­ma www.ja­pan­gar­de­na­ly­tus.lt

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Gerai būtų, kad Alytaus išradimas naUjosios betoninės tvoros susirastų išradėjo kišenę. Išvogė šūdlenkiai idėjas ir padarė. Jo čia Alytaus šaknyno LIETUVIŠKO išradimas.
  2. Planuok ne japonišką sodą čiūrkom dročinti, o Pasaulio Sodus. T.y. daug, stilistiškai Pasaulio regionų sodų. Mano 100.000 € už patarimą. Ačiū.
  3. Dėl tvorų Lietuvos ieškojo gamybai partnerių, o Alytaus naujienos ar kita spauda nunešė ir įteikė ar ne Antanėlio žmonai už šėrimą ant dangčio Antanui N. ?

  Komentaras

  Ypač tarp EMO, liliputų ir pederastų, nes galės aikčioti iš nuostabos . Jo, besmegenis nors kopijuoti išmoko ką nors. Neduokdie savo sukurtų. Gal ir iš tikrųjų geriau ką patikrinti, o ne belarusiško-šūdalenkiško. Chsn, visiem patinka, ir čia sueis. Pastatyk geriau japonišką tuoktuvių automatą, kur vapsižeminai per 5 minutes , po valandos išsiskyrė į. Buvo toks. Ir atmintinę Kinijos konclageriams 2 pasaulinio metų. Šiems VĖL Ameriką bloga , nes užbaigė per porą valandų kiniečių kančias koncentracijos stovyklose. Gerai , atvažiuos turistų iš tikrųjų, nes belaruško kaimo išmintis tai nebent Tele2 vinjetę gali sukurti

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.