Be­lai­dis in­ter­ne­to tin­klas (Wi-Fi) na­muo­se: kaip už­tik­rin­ti sau­gu­mą?

nuotr
Ar ži­no­te, kad slap­ta­žo­dis sau­go ne tik jū­sų elek­tro­ni­nio pa­što dė­žu­tę, pa­sky­rą so­cia­li­nia­me tin­kle, bet ir vi­są be­lai­dį (Wi-Fi) tin­klą na­muo­se? Da­lis in­ter­ne­to var­to­to­jų tur­būt ne­ga­lė­tų pa­sa­ky­ti sa­vo na­mų be­lai­džio tin­klo marš­ru­ti­za­to­riaus slap­ta­žo­džio. Bet ne dėl pras­tos at­min­ties. Žmo­nės tie­siog nau­do­ja ga­myk­li­nį slap­ta­žo­džio va­rian­tą – tą pa­tį, ku­ris bu­vo įves­tas ir ne­pa­keis­tas, kai na­muo­se bu­vo su­kur­ta ga­li­my­bė nau­do­tis be­lai­džiu in­ter­ne­tu.

Įspė­ja apie pa­žei­džia­mu­mą

Na­cio­na­li­nis ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tras (NKSC) prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos įspė­ja, kad ga­myk­li­nį slap­ta­žo­dį bū­ti­na pa­keis­ti į stip­res­nį, nes ga­myk­lo­je įran­gai su­teik­tas slap­ta­žo­dis yra la­bai pa­žei­džia­mas. Marš­ru­ti­za­to­riaus pa­žei­džia­mu­mu leng­vai ga­li pa­si­nau­do­ti ki­ber­ne­ti­niai nu­si­kal­tė­liai.

 

Aly­tu­je gy­ve­nan­tis 71 me­tų Al­gir­das sa­ko, kad be­lai­dį in­ter­ne­tą na­muo­se įsi­die­gė prieš ke­le­rius me­tus. Anot sen­jo­ro, jam už­te­ko ir lai­di­nio in­ter­ne­to, ta­čiau Wi-Fi tin­klo vi­sa­da pra­šy­da­vo daž­nai į sve­čius už­su­kan­tys anū­kai. „Vai­kai nau­do­ja plan­še­tes, tu­ri iš­ma­nius te­le­fo­nus ir mėgs­ta jais žais­ti. Sa­kė, kad jų žai­di­mai ir fil­mu­kai tie­siog ry­ja duo­me­nis. Žen­tas pa­dė­jo nu­si­pirk­ti marš­ru­ti­za­to­rių ir pa­leis­ti be­lai­dį in­ter­ne­tą vi­sa­me bu­te. Ir pats ėmiau nau­do­tis Wi-Fi, kai vė­liau įsi­gi­jau iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną. Pa­vyz­džiui, per „What­sApp“ pro­gra­mė­lę kal­buo­si su vai­kais, siun­čiu ir gau­nu nuo­trau­kas“, – pa­sa­ko­ja Al­gir­das.

 

Jis šyp­so­si pri­si­mi­nęs, kad vie­nas iš anū­kų ne­ty­čia pri­si­jun­gė prie kai­my­no be­lai­džio tin­klo – tie­siog at­spė­jo slap­ta­žo­dį – pa­pras­tą skai­čių se­ką. „Aš at­krei­piau dė­me­sį, nes pa­si­ro­dė la­bai keis­ta, kad slap­ta­žo­dį at­spė­ti ga­li net vai­kai. Ką jau kal­bė­ti apie pro­gra­mi­šius? Iš­kart pa­si­nag­ri­nė­jau, ar ma­no pa­ties nau­do­ja­mi slap­ta­žo­džiai yra sau­gūs. Iš­si­aiš­ki­nau, kad marš­ru­ti­za­to­riui nau­do­ju pir­mi­nį ga­myk­li­nį slap­ta­žo­dį, ku­ris ne­ati­tin­ka šiuo­lai­ki­nių sau­gu­mo stan­dar­tų“, – sa­vo at­ra­di­mu da­li­ja­si pen­si­nin­kas. Jis su­gal­vo­jo il­gą ir su­dė­tin­gą slap­ta­žo­dį, ku­rio ak­lai nie­kas ne­ga­lė­tų at­spė­ti, o ir įsi­lau­žė­lių įran­ga tu­rė­tų rim­tą už­da­vi­nį.

 

Ne vel­tui NKSC ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo eks­per­tai ra­gi­na vi­sus marš­ru­ti­za­to­rių sa­vi­nin­kus per­žiū­rė­ti sa­vo prie­tai­sų nu­sta­ty­mus. Sau­gų slap­ta­žo­dį tu­rė­tų su­da­ry­ti bent 12–14 sim­bo­lių se­ka iš di­džių­jų bei ma­žų­jų rai­džių, skait­me­nų ir spe­cia­lių­jų sim­bo­lių.

 

Sil­pnas slap­ta­žo­dis – tar­si ne­už­ra­kin­tos na­mų du­rys

Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo spe­cia­lis­tai yra pa­ste­bė­ję, jog marš­ru­ti­za­to­riui nau­do­ja­mas ga­myk­li­nis ar tie­siog sil­pnas, leng­vai at­spė­ja­mas slap­ta­žo­dis at­ve­ria ga­li­my­bes įsi­lau­žė­liui nau­do­tis var­to­to­jo na­mų in­ter­ne­to pri­ei­ga, šni­pi­nė­ti duo­me­nų srau­tą, vyk­dy­ti ki­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas. Tai­gi, dėl ne­tin­ka­mos ap­sau­gos Al­gir­do na­mų in­ter­ne­tas ir kom­piu­te­ris ga­lė­jo tap­ti ne tik nu­si­kal­tė­lių tai­ki­niu, bet ir įran­kiu, kė­si­nan­tis į ki­tų žmo­nių ar įmo­nių tur­tą. „Jei­gu ne­bū­čiau su­siz­gri­bęs, tur­būt ga­lė­jau tap­ti nu­si­kal­tė­lių są­jun­gi­nin­ku prieš sa­vo va­lią“, – svars­to sen­jo­ras.

 

Pro­jek­to esau­gu­mas.lt part­ne­rės, ben­dro­vės „Cri­ti­cal Se­cu­ri­ty“ ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo eks­per­tai iš­si­aiš­ki­no, kad na­mų in­ter­ne­to var­to­to­jai nau­do­ja­si be­lai­džio tin­klo marš­ru­ti­za­to­riais, ku­riems su­tei­kia­mas pir­mi­nis ga­myk­li­nis slap­ta­žo­dis su­da­ry­tas iš at­si­tik­ti­nai ge­ne­ruo­ja­mų 10 sim­bo­lių il­gio se­kos. Se­ką su­da­ro skait­me­nys ir di­džio­sios rai­dės nuo A iki F. Anot spe­cia­lis­tų, skir­tin­gų sim­bo­lių im­tis šiuo­se slap­ta­žo­džiuo­se yra per ma­ža, to­dėl vir­tu­a­lus be­lai­džio tin­klo už­rak­tas tam­pa leng­vai pa­žei­džia­mas slap­ta­žo­džių pa­rin­ki­mo (angl. bru­te-for­ce) ata­koms.

 

NKSC pra­ne­ša, kad to­kių marš­ru­ti­za­to­rių be­lai­džio tin­klo pir­mi­nio slap­ta­žo­džio nu­lau­ži­mo lai­kas įpras­tu na­mų kom­piu­te­riu, pri­klau­so­mai nuo tu­ri­mos įran­gos, ga­li truk­ti iki 30 die­nų. O pa­si­tel­kus di­des­nius kom­piu­te­ri­nius skai­čia­vi­mo pa­jė­gu­mus, mak­si­ma­lus nu­lau­ži­mo lai­kas žen­kliai su­trum­pė­ja iki va­lan­dų. Tad pa­pras­čiau­sias bū­das ap­si­sau­go­ti – pa­si­keis­ti ga­myk­li­nį slap­ta­žo­dį, ku­ris yra nu­ro­do­mas ant marš­ru­ti­za­to­riaus dė­žu­tės, gre­ta už­ra­šo „Wi­re­less Key“, „Wi­re­less Pas­sword/PIN“ ar „Net­work Key“.

 

Pro­ble­mą at­sklei­dė įren­gi­nių ty­ri­mas

NKSC duo­me­ni­mis, ne­sau­gių prie­tai­sų Lie­tu­vo­je ga­li bū­ti aps­čiai. Pro­ble­ma už­fik­suo­ta šie­met tir­tų marš­ru­ti­za­to­rių „Tech­ni­co­lor„ TG389ac ir TG789vac v2 mo­de­liuo­se, „D-Link“ DIR-825/AC/G1 bei dau­gu­mo­je TP-LINK marš­ru­ti­za­to­rių mo­de­lių.

 

NKSC pa­žy­mi, kad dėl di­de­lės ap­im­ties ir įvai­ro­vės ne vi­si rin­ko­je esan­tys marš­ru­ti­za­to­riai bu­vo iš­tir­ti, o pre­ky­bo­je ga­li bū­ti ir dau­giau mo­de­lių su pa­na­šiu pa­žei­džia­mu­mu.

 

Anot ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo eks­per­tų, la­biau­siai su­si­rū­pin­ti tu­rė­tų var­to­to­jai, ku­rių Wi-Fi tin­klo slap­ta­žo­dį su­da­ro tik skait­me­nys. To­kio ti­po slap­ta­žo­dis yra itin sil­pnas ir ke­lia di­de­lę grės­mę var­to­to­jams.

 

Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie tin­ka­mą slap­ta­žo­džių pa­si­rin­ki­mą ga­li­ma ras­ti NKSC in­ter­ne­to sve­tai­nė­je https://www.nksc.lt/re­ko­men­da­ci­jos.html pa­si­rin­kus nuo­ro­dą „Slap­ta­žo­džių stip­ru­mas, su­dė­tin­gu­mas ir sau­ga“.

 

Užs. Nr. 0132

logo

 

  Komentaras

  Belaidis wifi internetas labai gerai privačiame name, nereikia vedžiot laidų po visą namą - nuperki maršrutizatorių ir viskas, skleidžia signalą po visą namą. Slaptažodžiai reikalingi tam, kad kaimynai nesiurbtų jūsų interneto. Aplamai internetas ir kompiuteriai https://infolink.lt/kompiuteriai-internetas/ dabar neatsiejama daugelio žmonių gyvenimo dalis, turbūt kokia 80 procentų gyventojų jais naudojasi tikrai

  Komentaras

  Sveiki, ar jums reikia finansinės pagalbos? Aš Susan Benson. Esu skolintojas, taip pat finansų konsultantas.

  Ar jums reikia verslo paskolos, asmeninės paskolos, hipotekos paskolos ar paskolos, kad užbaigtumėte savo projektą? jei jūsų atsakymas yra teigiamas, rekomenduosiu kreiptis į mano įmonę. Mes teikiame visų rūšių paskolų paslaugas, įskaitant ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas. Norėdami gauti daugiau informacijos, parašykite mums el. Paštu: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) arba išsiųskite man žinutę tiesiogiai „WhatsApp“ telefonu: +447903159998 ir gaukite atsakymą akimirksniu.

  Mes esame išsami finansinių paslaugų įmonė ir esame pasiryžę padėti jums įgyvendinti visus jūsų siekius. Mes specializuojamės teikdami struktūrizuotus finansinius sprendimus asmenims ir įmonėms efektyviausiu ir greičiausiu būdu.

  Štai keletas priežasčių, kodėl turėtumėte kreiptis į mus dėl paskolos;
  * Patogumas - galite kreiptis dėl paskolos bet kada ir bet kur.
  * Lanksti suma - jūs nusprendžiate, kiek norite pasiskolinti.
  * Greitas tiesioginis finansavimas - gaukite paskolą per 24 valandas po patvirtinimo.
  * Lanksti 3% palūkanų norma.
  * Aukštos patvirtinimo normos
  * Lankstus grąžinimas - galite pasirinkti grąžinimo datą kas savaitę, mėnesį ar metus 1–30 metų laikotarpiui.
  * Paprasta internetinė programa.
  * Asmeninės konsultacijos ir patirtis.
  * Jokių paslėptų mokesčių

  Nepraraskite galimybės dėl lėšų trūkumo. Susisiekite su mano įmone dabar, mes galime jums padėti paskolos suteikimu, nes mes padėjome daugybei asmenų ir organizacijų, kurios visame pasaulyje susidūrė su finansiniais sunkumais

  Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų paskolos pasiūlymą, maloniai atsiųskite mums paskolos prašymą:
  El. Paštas: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com
  „WhatsApp“: +447903159998

  Tarpininkai / konsultantai / brokeriai kviečiami atvesti savo klientus ir yra 100% apsaugoti. Visiškai pasitikėdami dirbsime visų dalyvių labui.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.