Bal­to­ji va­ka­rie­nė Bal­to­sios ro­žės mies­te – Aly­tu­je! Ar ne pui­ku? (2)

Lie­pa Svirs­kai­tė
Šiemet Baltoji vakarienė vytko Pieskinių kaime.
Šiemet Baltoji vakarienė vytko Pieskinių kaime.
Va­sa­rai be­si­bai­giant aly­tiš­kių mo­te­rų kom­pa­ni­ja lai­ką pra­lei­do tu­ri­nin­gai – su­si­rin­ko į Bal­tą­ją va­ka­rie­nę. Šis jau tra­di­ci­ja drau­gėms ta­pęs ren­gi­nys su­lau­kia vis dau­giau dė­me­sio: no­rin­čių­jų da­ly­vau­ti vis dau­giau, o ir ren­gi­niui ima­ma­si ruoš­tis vis iš anks­čiau. Apie Bal­to­sios va­ka­rie­nės at­si­ra­di­mą ir at­ei­ties vi­zi­jas pa­sa­ko­jo Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja Lo­re­ta Ma­zė­ty­tė.

Pir­ma­sis ofi­cia­lus „Diner en Blanc“ („Va­ka­rie­nė bal­tai“) va­ka­rė­lis įvy­ko Pa­ry­žiu­je, jį pra­dė­jo vy­ras, var­du Francois Pas­qui­er. Po netrum­po iš­si­sky­ri­mo pa­kvie­tęs sa­vo drau­gus į is­to­ri­nį Bois de Bou­log­ne par­ką, pa­pra­šė juos ap­si­reng­ti bal­tai, kad ga­lė­tų leng­viau vie­ni ki­tus ras­ti di­džiu­lia­me par­ke.

Va­ka­rie­nė bu­vo to­kia sėk­min­ga, kad jie nu­spren­dė ki­tais me­tais kiek­vie­nas pa­si­kvies­ti ki­tus sa­vo drau­gus, ir šis įvy­kis na­tū­ra­liai iš­au­go į kas­me­ti­nį ren­gi­nį, ku­ria­me da­ly­vau­ja dau­giau kaip 16 tūkst. žmo­nių. „Va­ka­rie­nė bal­tai“ ta­po to­kia po­pu­lia­ri, kad iš­pli­to į ki­tas ša­lis, į ki­tus mies­tus. Vil­niu­je toks pik­ni­kas vyks­ta nuo 2014 me­tų.

Ka­dan­gi ne vi­sos aly­tiš­kės tu­ri ga­li­my­bę da­ly­vau­ti įspū­din­ga­me pik­ni­ke Vil­niu­je, tai nu­ta­rė pa­si­da­ry­ti sa­vo Bal­tą­ją va­ka­rie­nę. Idė­ja ki­lo pe­da­go­gei ir vi­suo­me­ni­nin­kei Mei­lei Pla­tū­kie­nei prieš ket­ve­rius me­tus. Pir­mai­siais me­tais su­da­ly­va­vus vos pen­kioms drau­gėms, jau ant­rai­siais me­tais da­ly­vių skai­čius pa­dvi­gu­bė­jo. No­rin­čių da­ly­vau­ti pa­žįs­ta­mų žmo­nių vis dau­gė­ja.

Kas­met šis ren­gi­nys vyks­ta vis ki­to­je vie­to­je Aly­taus apy­lin­kė­se. Pir­mo­ji Bal­to­ji va­ka­rie­nė vy­ko prie Du­sios eže­ro. O štai šie­met rink­ta­si Aly­taus ra­jo­ne, Pies­ki­nių kai­me.

Šiai pro­gai mo­te­rys ruo­šia­si iš anks­to: per­ka bal­tas de­ko­ra­ci­jas ir ki­tą Bal­ta­jai va­ka­rie­nei tin­kan­čią atri­bu­tiką, dra­bu­žius. Su­si­rin­ku­sios va­ka­rie­nės die­ną vi­sos kar­tu puo­šia ap­lin­ką, ser­vi­ruo­ja sta­lą, vyks­ta fo­to­se­si­ja. Su­sė­du­sios prie Bal­to­sios va­ka­rie­nės sta­lo, ra­gau­ja bal­tos spal­vos pa­tie­ka­lus ir ke­lia tau­rę šam­pa­no iš bal­to bu­te­lio. Dis­ku­si­jos ir ben­dra­vi­mas – ne­at­sie­ja­ma va­ka­rie­nės da­lis.

„Mums tai ypa­tin­gas ren­gi­nys, lei­džian­tis pa­jus­ti nors ne­di­de­lę pran­cū­ziš­ką ele­gan­ci­ją ir gy­ve­ni­mo džiaugs­mą, ku­ris sly­pi ma­žo­se kas­die­nos de­ta­lė­se“, – Bal­tų­jų va­ka­rie­nių da­ly­vių nuo­tai­kas per­tei­kė Lo­re­ta.

Da­ly­vė džiau­gė­si, kad jų mie­lo­je kom­pa­ni­jo­je yra daug šau­nių mo­te­rų, ku­rios sa­vo kū­ry­bi­nius ge­bė­ji­mus at­sklei­džia ne vien ruoš­da­mos Bal­tą­ją va­ka­rie­nę, bet ir sa­vo kas­die­nia­me gy­ve­ni­me. To­dėl vie­na iš nau­jų Bal­to­sios va­ka­rie­nės idė­jų yra reng­ti pa­pil­do­mas edu­ka­ci­jas šio bal­to ren­gi­nio me­tu.

Lais­va­lai­kio ir edu­ka­ci­jų cen­tro „Edu­ko­li­ta“ va­do­vė ir edu­ka­to­rė Jo­li­ta Ka­lė­die­nė ėmė­si ini­cia­ty­vos ir nuo ki­tų me­tų or­ga­ni­zuos ir Bal­to­sios va­ka­rie­nės edu­ka­ci­jas. Bal­ta­sis va­ka­ras pa­si­pil­dys mo­te­riš­ko­mis edu­ka­ci­jo­mis nuo pro­fe­sio­na­lių ma­kia­žų iki mo­lio te­ra­pi­jos ar man­da­lų taš­ki­nio pie­ši­mo.

„Ma­no­me, kad įvai­rūs už­si­ė­mi­mai ir me­ni­nės te­ra­pi­jos dar la­biau su­ar­tins šio va­ka­ro da­ly­ves ir leis kur­ti nau­ją dar­nią bal­tą­ją ben­druo­me­nę. Su­kur­ta bal­ta ir re­lak­sa­ci­nė at­mo­sfe­ra leis mo­te­rims įdo­miai ir ko­ky­biš­kai leis­ti sa­vo lais­va­lai­kį, pa­si­ple­pė­ti ir at­ras­ti nau­jų ben­dra­min­čių“, – at­ei­ties vi­zi­jo­mis da­ly­vių var­du da­li­jo­si pe­da­go­gė.

Mo­te­rys tu­ri am­bi­ci­jų šį ren­gi­nį iš­plės­ti iki di­džio­jo Aly­taus mies­to bal­to­jo ren­gi­nio. Bal­to­ji va­ka­rie­nė Bal­to­sios ro­žės mies­te – Aly­tu­je! Ar ne pui­ku?

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Tai darykite viešą renginį, kvieskite ir kitus alytiškius - tada bus baltosios rožės miesto renginys. O dabar atrodo, kad kažkokia šventos mergelės draugija prie parapijos namų arbatėlę surengė. Vazelių padėliojo ir lempučių. Zuikio krištynos. Truputį lėkšta ir juokinga.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.