Avia­to­riai vie­ni­ja­si: pra­šo­ma tur­tą per­duo­ti val­dy­ti pa­gal pa­nau­dą, svar­biau­sia – ar iš­liks ae­ro­dro­mas (6)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytaus aeroklubo lėktuvai išskraidinami į kitus aerodromus, nes Alytuje jiems pastogės nebeliko.
Alytaus aeroklubo lėktuvai išskraidinami į kitus aerodromus, nes Alytuje jiems pastogės nebeliko.
Po by­li­nė­ji­mo­si pro­ce­so ko­vo pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iš aso­cia­ci­jos Aly­taus ae­ro­klu­bo pe­rė­mė jo nau­do­tą ir prieš me­tus Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu vie­ti­nei val­džiai per­duo­tą tur­tą, esan­tį Pir­ma­ja­me Aly­tu­je įsi­kū­ru­sia­me ae­ro­dro­me. Vie­ti­nius avia­to­rius dėl pra­šy­mo perduoti jį valdyti pagal panaudą re­mia ša­lies aso­ci­juo­tos, su avia­ci­ja su­si­ju­sios or­ga­ni­za­ci­jos. Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­taus ae­ro­klu­bui ne­leng­vas me­tas, – jam sa­vi­val­dy­bė iki šio mė­ne­sio pa­bai­gos su­tei­kė ter­mi­ną pa­si­im­ti nuo­sa­vą tur­tą iš per­duo­tų pa­tal­pų. Ka­dan­gi ae­ro­klu­bas jau ne­be­tu­ri Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu sa­vi­val­dy­bei per­duo­to tur­to, ba­lan­džio pra­džio­je Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Aly­taus sky­rius nu­trau­kė ae­ro­dro­mo 100 hek­ta­rų vals­ty­bi­nės že­mės skly­po pa­nau­dos su­tar­tį su Aly­taus ae­ro­klu­bu. Ar avia­to­riams pagal panaudą bus per­duo­tas sa­vi­val­dy­bės per­im­tas tur­tas, pas­ta­ruo­ju me­tu bu­vo jau ne vie­ną kar­tą svars­ty­ta mies­to ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te.

Nuo­sa­va Aly­taus ae­ro­klu­bo avia­ci­nė įran­ga ir ar­chy­vi­nė me­džia­ga ga­be­na­ma į ga­ra­žus

Aly­taus ae­ro­klu­bui per teis­mus ne­pa­vy­ko pa­siek­ti, kad mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai bū­tų už­draus­ta per­im­ti per­nykš­tį ba­lan­dį Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu jai per­duo­tą šios aso­cia­ci­jos nau­do­tą tur­tą ae­ro­dro­me – 8 pa­sta­tus ir 15 or­lai­vių.

Tad ko­vo pa­bai­go­je vie­ti­nė val­džia pe­rė­mė šį tur­tą, da­ly­vau­jant ae­ro­klu­bo at­sto­vams ir sa­vi­val­dy­bės pa­kvies­tiems Trans­por­to kom­pe­ten­ci­jų agen­tū­ros spe­cia­lis­tams. Pe­rė­mi­mo me­tu kon­sta­tuo­ta, kad kai ku­rie or­lai­viai bu­vo ne vi­sos kom­plek­ta­ci­jos, kai ku­riems trūks­ta sraig­tų, spar­nų, vai­ro da­lių ar net va­rik­lių.

Į tai at­sa­ky­mą tu­ri Aly­taus ae­ro­klu­bo vir­ši­nin­kas Da­lius Sin­ke­vi­čius ir tur­to pe­rė­mi­me da­ly­va­vęs ae­ro­klu­bo įga­lio­tas at­sto­vas, anks­čiau jam va­do­va­vęs Kęs­tu­tis Ur­ba­na­vi­čius: „Mes to­kį tur­tą pe­rė­mė­me iš so­viet­me­čiu va­din­to „Do­sa­fo“, bu­vo to­kia drau­gi­ja ar­mi­jai, avia­ci­jai ir lai­vy­nui rem­ti. Ne­gi kaž­kas ga­li gal­vo­ti, kad mums buvo per­duo­ti ge­ri lėk­tu­vai? Bu­vęs Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tas kas­met in­ven­to­ri­zuo­da­vo mū­sų nau­do­tą tur­tą ir jo­kių prie­kaiš­tų ne­tu­rė­jo. Toks tur­tas ir bu­vo per­duo­tas mies­to sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn.“

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pe­rė­mus tur­tą ir pa­kei­tus pa­sta­tų spy­nų rak­tus, ae­ro­klu­bo at­sto­vams te­ko du kar­tus kreip­tis į jos va­do­vus, kad bū­tų su­da­ry­ta ga­li­my­bė pa­si­im­ti pa­čiai aso­cia­ci­jai pri­klau­san­tį tur­tą. Aly­taus ae­ro­klu­bo va­do­vų tei­gi­mu, pe­ri­mant tur­tą, ne­bu­vo at­si­žvelg­ta į jų pra­šy­mą su­da­ry­ti pa­lan­kias są­ly­gas pa­tek­ti prie jo nuo­sa­vo tur­to, su­da­ry­ti lai­ki­ną tur­to nau­do­ji­mo su­si­ta­ri­mą, kol dėl jo ap­si­spręs mies­to ta­ry­ba. O per dau­gia­me­tės veik­los lai­ko­tar­pį ae­ro­klu­bo ba­zės sta­ti­niuo­se su­kaup­ta ir sau­go­ma tiek di­de­lės is­to­ri­nės ver­tės, tiek klu­bo tech­ni­nės do­ku­men­ta­ci­jos, spe­cia­lios įran­gos, yra ke­tu­ri klu­bo nuo­sa­vi or­lai­viai.

Pa­ga­liau ae­ro­klu­bui pa­vy­ko su­lauk­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Onos Ba­le­vi­čiū­tės raš­to, ku­riuo in­for­muo­ta, jog avia­to­riai sa­vo tur­tą tu­ri pa­si­im­ti iki ba­lan­džio 30-osios. Tad šiuo me­tu jiems ne­leng­vas me­tas: tur­tas ga­be­na­mas į nuo­sa­vus ga­ra­žus, jį pri­glau­džia pa­lai­kan­tie­ji ae­ro­klu­bą. Vie­nas iš Aly­taus ae­ro­klu­bą pa­lai­kan­čių ver­slo at­sto­vų da­bar­ti­nį mies­to val­džios el­ge­sį su avia­to­riais pa­va­di­no pa­na­šiu į fa­šiz­mą, jie da­bar tar­si paukš­čiai iš­me­ta­mi iš sa­vo liz­do.

Vie­ti­nių avia­to­rių no­rą tur­tą gau­ti pa­gal pa­nau­dą re­mia ša­lies avia­ci­jos spor­to or­ga­ni­za­ci­jos

Kol sa­vi­val­dy­bė­je neap­si­spręs­ta, kam bus ati­duo­tas avia­to­rių nau­do­tas tur­tas ae­ro­dro­me, Aly­taus ae­ro­klu­bo vir­ši­nin­kas D.Sin­ke­vi­čius krei­pė­si į mies­to ta­ry­bos na­rius ir mies­to va­do­vus su pra­šy­mu šiai aso­cia­ci­jai per­duo­ti tur­tą pa­gal pa­nau­dą 10 me­tų lai­ko­tar­piui. Tur­tas rei­ka­lin­gas avia­ci­jos tech­ni­nių spor­to ša­kų spor­ti­nin­kams reng­ti, jau­ni­mo ir vai­kų už­im­tu­mo bei avia­ci­nio mo­ky­mo pro­gra­moms vyk­dy­ti.

Ae­ro­klu­bo at­sto­vai sa­ko, kad pa­gal tu­rė­tas ga­li­my­bes į val­dy­tą tur­tą bu­vo pa­kan­ka­mai ne­ma­žai in­ves­tuo­ta: per­deng­tas lėk­tu­vų an­ga­ro sto­gas, kai ku­riuo­se pa­sta­tuo­se pa­keis­ti lan­gai, re­no­vuo­ta šil­dy­mo sis­te­ma, mo­ky­mo pa­tal­pos, at­sta­ty­tas skry­džių ko­or­di­na­vi­mo punk­tas, at­nau­jin­ti in­ži­ne­ri­niai tin­klai, pa­reng­tas ae­ro­dro­mo de­ta­lu­sis pla­nas. Jų skai­čia­vi­mu, in­ves­tuo­ta apie 100 tūkst. eu­rų, ir tai iš ae­ro­klu­bo ir jo rė­mė­jų lė­šų.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė O.Ba­le­vi­čiū­tė, vie­ti­nius avia­to­rius raš­tu in­for­ma­vu­si apie pa­si­i­ma­mo nuo­sa­vo tur­to ter­mi­ną, kar­tu pra­ne­šė, kad tik at­li­kus per­duo­to tur­to in­ven­to­ri­za­ci­ją, at­li­kus jo ver­ti­ni­mo pro­ce­dū­ras, bus spren­džia­mas tur­to per­da­vi­mo klau­si­mas.

Mies­to va­do­vams raš­tus dėl per­im­to tur­to per­da­vi­mo pa­gal pa­nau­dą Aly­taus ae­ro­klu­bui yra pa­ra­šiu­sios Lie­tu­vos sklan­dy­mo spor­to, Lie­tu­vos avia­mo­de­lių spor­to, Lie­tu­vos ak­ro­ba­ti­nio skrai­dy­mo fe­de­ra­ci­jos. Pas­ta­ro­sios raš­te pa­žy­mi­ma, kad Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mais sa­vi­val­dy­bėms per­duo­tas ae­ro­klu­bų tur­tas su tiks­lu to­liau plė­to­ti avia­ci­jos spor­tą. Mi­ni­mi kon­kre­tūs pa­vyz­džiai: šį tur­tą pe­rė­mu­sios Bir­žų ir Ma­žei­kių sa­vi­val­dy­bės jau pa­si­ra­šė pa­nau­dos su­tar­tis de­šim­čiai me­tų su ten vei­kian­čiais ae­ro­klu­bais.

Lie­tu­vos ae­ro­klu­bas, kreip­da­ma­sis į Aly­taus mies­to va­do­vus, pra­šo iš­sau­go­ti avia­ci­nę veik­lą Aly­taus ae­ro­dro­me.

Ka­dan­gi Aly­tu­je pra­ėju­siais me­tais yra re­gist­ruo­ta aso­cia­ci­ja Dzū­ki­jos ae­ro­klu­bas, mies­to val­džiai pa­teik­tas ir ben­dras šios aso­cia­ci­jos su Aly­taus ae­ro­klu­bu krei­pi­ma­sis su pra­šy­mu sa­vi­val­dy­bės per­im­tą tur­tą per­duo­ti val­dy­ti pa­gal pa­nau­dos su­tar­tis pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui, sie­kiant vyk­dy­ti spor­ti­nę-po­il­si­nę veik­lą. Pa­gei­dau­ja­ma, kad pa­nau­dos su­tar­tys bū­tų pa­si­ra­šy­tos su kiek­vie­nu klu­bu at­ski­rai.

Dzū­ki­jos ae­ro­klu­bo ad­mi­nist­ra­to­rius bu­vęs mies­to vy­riau­sia­sis dai­li­nin­kas Adol­fas Klas­tai­tis tvir­ti­no, kad šią aso­cia­ci­ją yra įkū­rę avia­to­riai, o jis vie­ni­ja Pie­tų Lie­tu­vos leng­vų­jų skrai­dy­mo apa­ra­tų sa­vi­nin­kus. Jis pri­si­pa­ži­no, kad ir pats vie­nu me­tu yra bu­vęs sklan­dy­to­ju, skrai­dęs au­to­ži­ru, da­bar skrai­dan­tis dvi­vie­čiu nuo­sa­vu ul­tra­leng­vuo­ju lėk­tu­vu.

Aly­taus ae­ro­klu­bo vir­ši­nin­kas D.Sin­ke­vi­čius ir anks­čiau jam va­do­va­vęs K.Ur­ba­na­vi­čius ke­lis kar­tus pa­brė­žė, kad jie tur­tu, jei­gu jį per­duo­tų sa­vi­val­dy­bė pa­nau­dai, da­ly­tis tik­rai su­tin­ka, svar­biau­sia, kad mies­te ne­bū­tų su­nai­kin­ta avia­ci­ja, o ji tu­ri per­spek­ty­vas gy­vuo­ti.

„Ma­no nuo­mo­ne, tur­tą pa­gal pa­nau­dą reik­tų su­teik­ti iki šios ka­den­ci­jos pa­bai­gos“

Pas­ta­ruo­ju me­tu avia­to­rių pra­šy­mai su­teik­ti sa­vi­val­dy­bės per­im­tą tur­tą pa­gal pa­nau­dą jau ne vie­ną kar­tą svars­ty­ti mies­to ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te.

„Ir ma­no, ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės nuo­mo­ne, kol ne­bus spren­di­mų dėl ae­ro­dro­mo pe­rė­mi­mo, rei­kia spręs­ti klau­si­mą, ką da­ry­ti su per­im­tu tur­tu. Ma­no nuo­mo­ne, tur­tą avia­to­riams pa­gal pa­nau­dą reik­tų su­teik­ti iki šios ka­den­ci­jos pa­bai­gos, o ji bai­gia­si po dve­jų me­tų. Kai at­eis ki­ta val­džia, te­gul spren­džia“, – sa­kė Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius.

Jo tvir­ti­ni­mu, avia­to­riai tu­ri pri­sta­ty­ti sa­vo vi­zi­ją dėl to­les­nės veik­los, tuo­met sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ir ga­lės ap­si­spręs­ti.

Mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio tvirtinimu, šiuo me­tu at­lie­ka­mas per­im­to tur­to ver­ti­ni­mas: „Daug kas sa­ko, kad tie or­lai­viai su­ge­dę, iš­ar­dy­ti ar be lei­di­mų. Tai­gi, pir­miau­sia rei­kia įver­tin­ti, ko­kia ten si­tu­a­ci­ja, kas ten per tur­tas ir ko­kia jo būk­lė. O tuo­met bus ga­li­ma gal­vo­ti apie to tur­to per­da­vi­mą, nu­omą ir pa­na­šiai. Ta­čiau tu­riu pa­brėž­ti, kad ga­lu­ti­nį spren­di­mą, kas bus su per­im­tu tur­tu, pri­ims mies­to ta­ry­ba.“ 

S.Le­o­na­vi­čius, va­do­vau­jan­tis prieš dvy­li­ka me­tų įkur­tai vie­ša­jai įstai­gai Aly­taus ae­ro­dro­mui ir prieš try­li­ka me­tų įsteig­tai Oro tu­riz­mo aso­cia­ci­jai, tei­gė, kad tai tik for­ma­liai gy­vuo­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos: „Jos tuo­met įkur­tos prieš už­klu­pu­sią eko­no­mi­nę kri­zę, kai tu­rė­jo­me tam tik­rų am­bi­ci­jų. Da­bar aš mi­nė­tą vie­šą­ją įstai­gą ga­liu per­leis­ti ir Aly­taus ae­ro­klu­bui, ir Dzū­ki­jos ae­ro­klu­bui, tai sa­kiau ir per ko­mi­te­to po­sė­dį. Aš jau sa­vęs tik­rai ne­be­lai­kau pi­lo­tu. Mū­sų įmo­nė („Trai­de­nis“ – A.M.) dar 2013 ar 2014 me­tais sraig­tas­par­nį par­da­vė į Ar­gen­ti­ną.“

Be­je, prieš ket­ve­rius me­tus S.Le­o­na­vi­čius, kaip mies­to ta­ry­bos na­rys, ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­sta­tė ae­ro­dro­mo avia­ci­nę, pra­mo­gi­nę, spor­ti­nę ir kul­tū­ri­nę vi­zi­ją, ku­rią bu­vo pa­ren­gu­si jo va­do­vau­ja­ma dar­bo gru­pė iš ta­ry­bos na­rių. Ta­čiau vi­zi­ja iki šiol ne­pra­dė­ta įgy­ven­din­ti.

Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas įsi­ti­ki­nęs, kad ae­ro­dro­me kur­ti lais­vą­ją eko­no­mi­nę zo­ną (LEZ) tik­rai ne vie­ta, nors pa­gal sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va pa­reng­tą LEZ stei­gi­mo mies­te ga­li­my­bių stu­di­ją ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­ja ver­ti­na­ma kaip la­biau­siai tam tin­kan­ti.

Ta­čiau, kol sa­vi­val­dy­bė ne­val­do ae­ro­dro­mo 100 hek­ta­rų skly­po, ji ne­ga­li pri­im­ti spren­di­mo dėl LEZ kū­ri­mo šio­je te­ri­to­ri­jo­je. Dėl to­kios zo­nos kū­ri­mo Aly­tu­je ati­tin­ka­mus spren­di­mus tu­rė­tų pri­im­ti ir ša­lies val­džios ins­ti­tu­ci­jos.

Pir­miau­sia sa­vi­val­dy­bė tu­ri su­tik­ti per­im­ti ae­ro­dro­mo že­mę

Kai tik Aly­taus ae­ro­klu­bas ne­te­ko vals­ty­bės jai per­duo­tų nau­do­ti pa­sta­tų, Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Aly­taus sky­rius ba­lan­džio pra­džio­je nu­trau­kė ae­ro­dro­mo skly­po vals­ty­bi­nės že­mės pa­nau­dos su­tar­tį su šiuo ae­ro­klu­bu. O jam žemė 2010-aisiais bu­vo su­teik­ta 68 me­tams.

Da­bar sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai rei­kia pri­im­ti spren­di­mą dėl su­ti­ki­mo per­im­ti ae­ro­dro­mo že­mės skly­pą ir kreip­tis į Na­cio­na­li­nę že­mės tar­ny­bą dėl jo per­da­vi­mo. Ar jis bus per­duo­tas vi­sas, ar tik skly­pai prie per­im­tų pa­sta­tų, jau tu­rės spręs­ti ši tar­ny­ba.

Ir šio­je vie­to­je iš­ky­la gal­būt svar­biau­sias klau­si­mas: ar ne­at­si­tiks taip, kad ae­ro­dro­mas iš avia­to­rių bus at­im­tas, LEZ stei­gi­mui ne­pri­tar­ta, o ne­to­li Ne­mu­no esan­ti te­ri­to­ri­ja iš­da­ly­ta pra­ban­gių na­mų ar ki­tų ob­jek­tų sta­ty­bai? To­kios min­tys mies­te sklan­do jau ke­le­ri me­tai, gal bus lem­ta joms iš­si­pil­dy­ti, jei sa­vi­val­dy­bė ne­tu­rės ke­ti­ni­mų iš­sau­go­ti ae­ro­dro­mą.

Prieš dve­jus me­tus sa­vi­val­dy­bė­je ėmus svars­ty­ti klau­si­mą dėl ga­li­my­bių šio­je te­ri­to­ri­jo­je steig­ti LEZ, dau­giau kaip 2 tūkst. žmo­nių pa­si­ra­šė pe­ti­ci­ją dėl ae­ro­dro­mo iš­sau­go­ji­mo.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Mažoji aviacija Lietuvoje, kai per visa pervaziuoti uztenka keliu valandu? Kol pasiruosi skristi, techninis irangos paruosimas, per ta laika jau busi puse kelio nuvaziaves arba ir vietoje. Kai kurie prakute verslininkai jau buvo prisipirke lektuveliu, kur jie dabar? 100 ha miesto zemes keliu zmogeliu norui pasiskraidyti ne per didelis noras?

  Komentaras

  Tik gerai durnas gali naikinti savo miesto istoriją. Tik gerai durnas šiandien gali atsisakyti aerodromo. Kai visas pasaulis vysto mąžąją aviaciją, durni dzūkeliai ją savom rankom naikina

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.