„Au­to­dis” sėk­mė – pa­slau­gų ko­ky­bė, grei­tis ir kom­pe­ten­ci­ja

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (2)
2020 Vasaris 14
„Autodis” direktorius Dainius Juozaitis (kairėje) su pirmu darbuotoju jo vadovaujamoje bendrovėje – vadybininku Edvinu Akuniu.
„Autodis” direktorius Dainius Juozaitis (kairėje) su pirmu darbuotoju jo vadovaujamoje bendrovėje – vadybininku Edvinu Akuniu. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šį mė­ne­sį Aly­tu­je vei­kian­ti, pre­ky­ba au­to­mo­bi­lių de­ta­lė­mis už­si­i­man­ti ir au­to­ser­vi­so pa­slau­gas tei­kian­ti ben­dro­vė „Au­to­dis“ pa­mi­nė­jo sa­vo veik­los de­šimt­me­tį. Ta pro­ga įmo­nė svei­ki­ni­mų su­lau­kė iš di­de­lio bū­rio sa­vo klien­tų. „To­kie svei­ki­ni­mai mums la­bai svar­būs, nes dir­ba­me dėl jų. Dir­ba­me ne tik tam, kad už­dirb­tu­me, bet, kad pas mus at­vy­ku­siam klien­tui bū­tų iš­spręs­tos vi­sos tu­ri­mos trans­por­to pro­ble­mos“, – sa­ko ben­dro­vės „Au­to­dis“ di­rek­to­rius Dai­nius Juo­zai­tis.

Veik­lą pra­dė­jo eko­no­mi­nės kri­zės me­tu

Ben­dro­vė „Au­to­dis“ su sun­kias­vo­rių ir leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių de­ta­lių par­duo­tu­ve įsi­gy­to­se pa­tal­po­se Aly­tu­je, Pra­mo­nės g. 13, star­ta­vo prieš de­šimt­me­tį.

Kaip pri­si­me­na nuo pat pra­džių ver­slo įmo­nei va­do­vau­jan­tis D.Juo­zai­tis, tuo­met bu­vo ša­lies eko­no­mi­nės kri­zės lai­kas: „Ati­da­ry­mas kaip de­šimt­me­čio mi­nė­ji­mas vy­ko su ba­lio­nais. Į ati­da­ry­mą at­vy­kę sve­čiai su nuo­sta­ba ma­nęs klau­sė: „Dai­niau, ką da­rai? Daug kas už­si­da­ri­nė­ja, spau­džia­si, o tu pra­de­di veik­lą. Su­pra­tau, kad ri­zi­kuo­ja­me, bet ti­kė­jau sėk­me. Kaip ir da­bar esu įsi­ti­ki­nęs, ri­zi­kuo­ti rei­kė­jo ir mums pa­si­se­kė.“

D.Juo­zai­tis pa­sa­ko­ja, kaip ir ko­dėl pra­dė­jo sun­kias­vo­rių ir leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių de­ta­lių pre­ky­bos ver­slą. Nuo še­šio­li­kos me­tų jo gy­ve­ni­mas bu­vo su­si­jęs su au­to­mo­bi­liais. Iš pra­džių jis au­to­mo­bi­lius at­si­vež­da­vo iš Vo­kie­ti­jos, re­mon­tuo­da­vo ir par­duo­da­vo. Po to – de­šimt­me­tis dar­bo vie­no­je šios sri­ties įmo­nė­je nuo va­dy­bi­nin­ko iki pre­ky­bos va­do­vo.

„Au­to­dis“ veik­lą pra­dė­jo su tri­mis dar­buo­to­jais, iš ku­rių vie­nas bu­vo pats di­rek­to­rius. Šian­dien ben­dro­vė­je – apie 30 žmo­nių, ku­rių am­žiaus vi­dur­kis – apie 45-eri me­tai. La­bai ma­ža jų kai­ta, nes, pa­sak di­rek­to­riaus, dar­buo­to­jus mo­ty­vuo­ja ne tik at­ly­gi­ni­mas, įmo­nės pro­gre­sas, bet pa­gar­ba jiems: „Esu la­bai dė­kin­gas vi­sai įmo­nės ko­man­dai už tai, kad ji yra stip­ri ir pro­fe­sio­na­li. Be jos ne­bū­tų pa­siek­ta da­bar­ti­nių veik­los re­zul­ta­tų.“

Maž­daug per dve­jus me­tus – viena iš par­da­vi­mų ly­de­rių

D.Juo­zai­čio pa­ste­bė­ji­mu, prieš de­šimt­me­tį jis net ne­įver­ti­nęs, kad taip augs įmo­nė, – klien­tai „Au­to­dį“ įver­ti­no la­biau nei ti­kė­ta­si.

Maž­daug per dve­jus ben­dro­vės veik­los me­tus pa­gal sun­kias­vo­rių ir leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių de­ta­lių par­da­vi­mų kie­kius  ji ta­po vie­na iš ly­de­rių ne tik Aly­tu­je, bet ir vi­so­je Pie­tų Lie­tu­vo­je.

Įmo­nės di­rek­to­riaus tei­gi­mu, to­kią sėk­mę nu­lė­mė tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bė, grei­tis ir pa­slau­gas tei­kian­čių dar­buo­to­jų kom­pe­ten­ci­ja. Taip pat – nuo­la­ti­nis dar­buo­to­jų to­bu­li­ni­ma­sis sa­vo sri­ty­se, mo­ky­ma­sis ir se­mi­na­rai ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je.

Kaip sa­ko ben­dro­vės di­rek­to­rius, ir jam pa­čiam jau ne­už­te­ko Aly­taus ko­le­gi­jo­je įgy­tų ver­slo  val­dy­mo ži­nių, te­ko baig­ti ver­slo va­dy­bos ir eko­no­mi­kos moks­lus Vil­niaus bei Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tuo­se.

„Au­to­dis“ pa­sie­ki­mai grei­tai bu­vo įver­tin­ti „Ver­slo ži­nių“ ren­gia­ma­me spar­čiai au­gan­čioms smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo įmo­nėms skir­ta­me pro­jek­te, – net ket­ve­rius me­tus iš ei­lės ben­dro­vė  ta­po „Ga­ze­lės“ no­mi­nan­te.

Kaip sta­bi­lios įmo­nės sta­tu­są pa­tvir­ti­no kom­pa­ni­ja „Cre­dit­re­form Lie­tu­va“, at­sto­vau­jan­ti di­džiau­siam Eu­ro­po­je kre­di­ti­nės in­for­ma­ci­jos ir sko­lų iš­ieš­ko­ji­mo su­si­vie­ni­ji­mui. Toks sta­tu­sas su­tei­kia­mas tik sko­lų ne­tu­rin­čioms ir nuo­sek­liai au­gan­čioms ben­dro­vėms.

 

Tu­ri apie 1 tūkst. klien­tų

Šiuo me­tu „Au­to­dis“ tu­ri apie 1 tūkst. klien­tų. Tarp jų Aly­tu­je ži­no­mos įmo­nės – „Al­kes­ta“, „Pa­ra­ma“, „Mil­či­ja“, „Vilk­tu­kas“. Tarp klien­tų – ne­ma­žai biu­dže­ti­nių įstai­gų.

„Dė­ko­ju vi­siems, mu­mis pa­ti­kė­ju­siais klien­tams, už tai, kad de­šimt me­tų esa­me kar­tu. Džiau­giuo­si, kad esa­me pri­si­dė­ję ir pri­si­de­da­me prie jų au­gi­mo“, – tei­gia D.Juo­zai­tis.

Pas­ta­ruo­ju me­tu „Au­to­dis“ vyk­do­mo­je au­to­mo­bi­lių de­ta­lių pre­ky­bo­je 80 proc. su­da­ro skir­tų sun­kias­vo­riams ir 20 proc. leng­vie­siems.

De­ta­lės at­si­ve­ža­mos iš įvai­riau­sių ša­lių – Vo­kie­ti­jos, Tur­ki­jos, Ki­ni­jos, Ita­li­jos, Len­ki­jos, iš gar­siau­sių pa­sau­ly­je ga­min­to­jų ir ma­žiau ži­no­mų.

Taip pat po­pu­lia­rūs  įvai­rūs ak­se­su­a­rai, prie­dai au­to­mo­bi­liams, pa­vyz­džiui, vaiz­do re­gist­ra­to­riai, kve­pa­lai ir ypač šiuo me­tu – grei­čio de­tek­to­riai. Tad ben­dro­vė sten­gia­si ne­at­si­lik­ti ir šio­je sri­ty­je, – klien­tams tu­ri di­de­lę mi­nė­tų pre­kių pa­siū­lą.

„Nuo pat įmo­nės veik­los pra­džios iš­si­kė­lę tiks­lą bū­ti kon­ku­ren­cin­gi, da­ly­vau­ja­me įvai­rio­se pa­ro­do­se, ben­drau­ja­me su daug tie­kė­jų. Mū­sų ver­slas tu­ri bū­ti nuo­lat at­si­nau­ji­nan­tis, nes kei­čia­si au­to­mo­bi­lių mo­de­liai, jiems skir­tos de­ta­lės, ak­se­su­a­rai, mes tu­ri­me į tai re­a­guo­ti“, – pa­sa­ko­jo D.Juo­zai­tis.

O prieš še­še­rius me­tus ben­dro­vės „Au­to­dis“ įkur­tas au­to­ser­vi­sas Nau­jo­jo­je g. 118A liu­di­ja, kad įmo­nė, di­rek­to­riaus tvir­ti­ni­mu, pa­si­ren­gu­si teik­ti pa­slau­gas nuo A iki Z. Pas­ta­ruo­ju me­tu ste­bi­mas au­to­ser­vi­so pa­slau­gų au­gi­mas, – prieš dve­jus me­tus ben­dro­vės veik­lo­je 80 proc. bu­vo au­to­mo­bi­lių de­ta­lių par­da­vi­mas, da­bar kas­met po 10 proc. veik­los ap­im­tys di­dė­ja au­to­ser­vi­se.

„Mū­sų sėk­mė pri­klau­so nuo tuo, koks sėk­min­gas ver­slas yra ša­lia mū­sų. Jei­gu jam se­ka­si, jis ple­čia­si, ir mums ge­rai. Nuo ver­slo sėk­mės pri­klau­so ir vals­ty­bės ge­ro­vė. Man la­bai svar­bu, kad Aly­taus mies­tas plė­to­tų­si, aug­tų ir stip­rė­tų ver­slas. Tuo­met kur­sis ge­rai ap­mo­ka­mos dar­bo vie­tos, iš­lo­ši­me vi­si. Vi­są­laik dir­bu ver­sle ir ga­liu pa­sa­ky­ti, kad rei­kia la­bai steng­tis, jog įgy­tum ir iš­lai­ky­tum dar­buo­to­jų, klien­tų pa­si­ti­kė­ji­mą“, – min­ti­mis da­li­ja­si „Au­to­dis“ di­rek­to­rius D.Juo­zai­tis.

 

 

 

 

 

 

  Komentaras

  KAIP IŠSISKOLIAU IŠ ŠIOS DIDŽIOSIOS BENDROVĖS

  Sveiki, mano brangūs žmonės, aš esu Linda McDonald, šiuo metu gyvenanti Austine Teksase, JAV. Šiuo metu esu našlė su trimis vaikais ir 2018 m. Balandžio mėn. Buvau pakliuvusi į finansinę padėtį ir man reikėjo refinansuoti ir sumokėti sąskaitas. Bandžiau ieškoti paskolų iš įvairių privačių ir verslo paskolų firmų, bet niekada nesėkmingai. Dauguma bankų atmetė mano kreditą, nesiskundė tomis paskolų įmonėmis, kurios jas vadina savų pinigų skolintoju, nes jos visos yra apgaulės, visos jos nori pinigų, ir jūs iš jų dar negirdite, jie du kartus man tai padarė prieš susitikdami su ponu Davidu Wilsonu. Pats įdomiausias dalykas yra tas, kad mano paskola man buvo pervesta per 74 valandas, todėl patarsiu kreiptis į p. Davidą, jei jus domina paskolos gavimas ir esate tikri, kad galėsite jį laiku grąžinti, galite susisiekti su juo el. paštu ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Nėra kredito patikrinimo, jokio kredito davėjo su tik 2% palūkanų norma ir geresniais grąžinimo planais bei grafiką, jei turite susisiekti su bet kuria įmone dėl paskolos užtikrinimo be užstato, tada susisiekite su p. Davidu Wilsonu dėl paskolos

  Jie siūlo visų rūšių paskolas

  Trumpalaikė paskola (5_10 metų)
  Ilgalaikė paskola (20_40)
  Žiniasklaidos terminuota paskola (10_20)
  Jie siūlo paskolą kaip
  Būsto paskola ............., Verslo paskola ........ Skolos paskola .......
  Studentų paskola .........., verslo pradinė paskola
  Verslo paskola ......., įmonės paskola .............. ir kt
  El. Paštas .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com)
  Kalbant apie finansinę krizę ir paskolą, tuomet reikia kreiptis į Davido Wilsono paskolą, tiesiog pasakykite jam, kad ponia Linda McDonald nurodo jums sėkmės ................... ....

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.