„Au­to­dis” sėk­mė – pa­slau­gų ko­ky­bė, grei­tis ir kom­pe­ten­ci­ja (259)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
„Autodis” direktorius Dainius Juozaitis (kairėje) su pirmu darbuotoju jo vadovaujamoje bendrovėje – vadybininku Edvinu Akuniu.
„Autodis” direktorius Dainius Juozaitis (kairėje) su pirmu darbuotoju jo vadovaujamoje bendrovėje – vadybininku Edvinu Akuniu. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šį mė­ne­sį Aly­tu­je vei­kian­ti, pre­ky­ba au­to­mo­bi­lių de­ta­lė­mis už­si­i­man­ti ir au­to­ser­vi­so pa­slau­gas tei­kian­ti ben­dro­vė „Au­to­dis“ pa­mi­nė­jo sa­vo veik­los de­šimt­me­tį. Ta pro­ga įmo­nė svei­ki­ni­mų su­lau­kė iš di­de­lio bū­rio sa­vo klien­tų. „To­kie svei­ki­ni­mai mums la­bai svar­būs, nes dir­ba­me dėl jų. Dir­ba­me ne tik tam, kad už­dirb­tu­me, bet, kad pas mus at­vy­ku­siam klien­tui bū­tų iš­spręs­tos vi­sos tu­ri­mos trans­por­to pro­ble­mos“, – sa­ko ben­dro­vės „Au­to­dis“ di­rek­to­rius Dai­nius Juo­zai­tis.

Veik­lą pra­dė­jo eko­no­mi­nės kri­zės me­tu

Ben­dro­vė „Au­to­dis“ su sun­kias­vo­rių ir leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių de­ta­lių par­duo­tu­ve įsi­gy­to­se pa­tal­po­se Aly­tu­je, Pra­mo­nės g. 13, star­ta­vo prieš de­šimt­me­tį.

Kaip pri­si­me­na nuo pat pra­džių ver­slo įmo­nei va­do­vau­jan­tis D.Juo­zai­tis, tuo­met bu­vo ša­lies eko­no­mi­nės kri­zės lai­kas: „Ati­da­ry­mas kaip de­šimt­me­čio mi­nė­ji­mas vy­ko su ba­lio­nais. Į ati­da­ry­mą at­vy­kę sve­čiai su nuo­sta­ba ma­nęs klau­sė: „Dai­niau, ką da­rai? Daug kas už­si­da­ri­nė­ja, spau­džia­si, o tu pra­de­di veik­lą. Su­pra­tau, kad ri­zi­kuo­ja­me, bet ti­kė­jau sėk­me. Kaip ir da­bar esu įsi­ti­ki­nęs, ri­zi­kuo­ti rei­kė­jo ir mums pa­si­se­kė.“

D.Juo­zai­tis pa­sa­ko­ja, kaip ir ko­dėl pra­dė­jo sun­kias­vo­rių ir leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių de­ta­lių pre­ky­bos ver­slą. Nuo še­šio­li­kos me­tų jo gy­ve­ni­mas bu­vo su­si­jęs su au­to­mo­bi­liais. Iš pra­džių jis au­to­mo­bi­lius at­si­vež­da­vo iš Vo­kie­ti­jos, re­mon­tuo­da­vo ir par­duo­da­vo. Po to – de­šimt­me­tis dar­bo vie­no­je šios sri­ties įmo­nė­je nuo va­dy­bi­nin­ko iki pre­ky­bos va­do­vo.

„Au­to­dis“ veik­lą pra­dė­jo su tri­mis dar­buo­to­jais, iš ku­rių vie­nas bu­vo pats di­rek­to­rius. Šian­dien ben­dro­vė­je – apie 30 žmo­nių, ku­rių am­žiaus vi­dur­kis – apie 45-eri me­tai. La­bai ma­ža jų kai­ta, nes, pa­sak di­rek­to­riaus, dar­buo­to­jus mo­ty­vuo­ja ne tik at­ly­gi­ni­mas, įmo­nės pro­gre­sas, bet pa­gar­ba jiems: „Esu la­bai dė­kin­gas vi­sai įmo­nės ko­man­dai už tai, kad ji yra stip­ri ir pro­fe­sio­na­li. Be jos ne­bū­tų pa­siek­ta da­bar­ti­nių veik­los re­zul­ta­tų.“

Maž­daug per dve­jus me­tus – viena iš par­da­vi­mų ly­de­rių

D.Juo­zai­čio pa­ste­bė­ji­mu, prieš de­šimt­me­tį jis net ne­įver­ti­nęs, kad taip augs įmo­nė, – klien­tai „Au­to­dį“ įver­ti­no la­biau nei ti­kė­ta­si.

Maž­daug per dve­jus ben­dro­vės veik­los me­tus pa­gal sun­kias­vo­rių ir leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių de­ta­lių par­da­vi­mų kie­kius  ji ta­po vie­na iš ly­de­rių ne tik Aly­tu­je, bet ir vi­so­je Pie­tų Lie­tu­vo­je.

Įmo­nės di­rek­to­riaus tei­gi­mu, to­kią sėk­mę nu­lė­mė tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bė, grei­tis ir pa­slau­gas tei­kian­čių dar­buo­to­jų kom­pe­ten­ci­ja. Taip pat – nuo­la­ti­nis dar­buo­to­jų to­bu­li­ni­ma­sis sa­vo sri­ty­se, mo­ky­ma­sis ir se­mi­na­rai ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je.

Kaip sa­ko ben­dro­vės di­rek­to­rius, ir jam pa­čiam jau ne­už­te­ko Aly­taus ko­le­gi­jo­je įgy­tų ver­slo  val­dy­mo ži­nių, te­ko baig­ti ver­slo va­dy­bos ir eko­no­mi­kos moks­lus Vil­niaus bei Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tuo­se.

„Au­to­dis“ pa­sie­ki­mai grei­tai bu­vo įver­tin­ti „Ver­slo ži­nių“ ren­gia­ma­me spar­čiai au­gan­čioms smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo įmo­nėms skir­ta­me pro­jek­te, – net ket­ve­rius me­tus iš ei­lės ben­dro­vė  ta­po „Ga­ze­lės“ no­mi­nan­te.

Kaip sta­bi­lios įmo­nės sta­tu­są pa­tvir­ti­no kom­pa­ni­ja „Cre­dit­re­form Lie­tu­va“, at­sto­vau­jan­ti di­džiau­siam Eu­ro­po­je kre­di­ti­nės in­for­ma­ci­jos ir sko­lų iš­ieš­ko­ji­mo su­si­vie­ni­ji­mui. Toks sta­tu­sas su­tei­kia­mas tik sko­lų ne­tu­rin­čioms ir nuo­sek­liai au­gan­čioms ben­dro­vėms.

 

Tu­ri apie 1 tūkst. klien­tų

Šiuo me­tu „Au­to­dis“ tu­ri apie 1 tūkst. klien­tų. Tarp jų Aly­tu­je ži­no­mos įmo­nės – „Al­kes­ta“, „Pa­ra­ma“, „Mil­či­ja“, „Vilk­tu­kas“. Tarp klien­tų – ne­ma­žai biu­dže­ti­nių įstai­gų.

„Dė­ko­ju vi­siems, mu­mis pa­ti­kė­ju­siais klien­tams, už tai, kad de­šimt me­tų esa­me kar­tu. Džiau­giuo­si, kad esa­me pri­si­dė­ję ir pri­si­de­da­me prie jų au­gi­mo“, – tei­gia D.Juo­zai­tis.

Pas­ta­ruo­ju me­tu „Au­to­dis“ vyk­do­mo­je au­to­mo­bi­lių de­ta­lių pre­ky­bo­je 80 proc. su­da­ro skir­tų sun­kias­vo­riams ir 20 proc. leng­vie­siems.

De­ta­lės at­si­ve­ža­mos iš įvai­riau­sių ša­lių – Vo­kie­ti­jos, Tur­ki­jos, Ki­ni­jos, Ita­li­jos, Len­ki­jos, iš gar­siau­sių pa­sau­ly­je ga­min­to­jų ir ma­žiau ži­no­mų.

Taip pat po­pu­lia­rūs  įvai­rūs ak­se­su­a­rai, prie­dai au­to­mo­bi­liams, pa­vyz­džiui, vaiz­do re­gist­ra­to­riai, kve­pa­lai ir ypač šiuo me­tu – grei­čio de­tek­to­riai. Tad ben­dro­vė sten­gia­si ne­at­si­lik­ti ir šio­je sri­ty­je, – klien­tams tu­ri di­de­lę mi­nė­tų pre­kių pa­siū­lą.

„Nuo pat įmo­nės veik­los pra­džios iš­si­kė­lę tiks­lą bū­ti kon­ku­ren­cin­gi, da­ly­vau­ja­me įvai­rio­se pa­ro­do­se, ben­drau­ja­me su daug tie­kė­jų. Mū­sų ver­slas tu­ri bū­ti nuo­lat at­si­nau­ji­nan­tis, nes kei­čia­si au­to­mo­bi­lių mo­de­liai, jiems skir­tos de­ta­lės, ak­se­su­a­rai, mes tu­ri­me į tai re­a­guo­ti“, – pa­sa­ko­jo D.Juo­zai­tis.

O prieš še­še­rius me­tus ben­dro­vės „Au­to­dis“ įkur­tas au­to­ser­vi­sas Nau­jo­jo­je g. 118A liu­di­ja, kad įmo­nė, di­rek­to­riaus tvir­ti­ni­mu, pa­si­ren­gu­si teik­ti pa­slau­gas nuo A iki Z. Pas­ta­ruo­ju me­tu ste­bi­mas au­to­ser­vi­so pa­slau­gų au­gi­mas, – prieš dve­jus me­tus ben­dro­vės veik­lo­je 80 proc. bu­vo au­to­mo­bi­lių de­ta­lių par­da­vi­mas, da­bar kas­met po 10 proc. veik­los ap­im­tys di­dė­ja au­to­ser­vi­se.

„Mū­sų sėk­mė pri­klau­so nuo tuo, koks sėk­min­gas ver­slas yra ša­lia mū­sų. Jei­gu jam se­ka­si, jis ple­čia­si, ir mums ge­rai. Nuo ver­slo sėk­mės pri­klau­so ir vals­ty­bės ge­ro­vė. Man la­bai svar­bu, kad Aly­taus mies­tas plė­to­tų­si, aug­tų ir stip­rė­tų ver­slas. Tuo­met kur­sis ge­rai ap­mo­ka­mos dar­bo vie­tos, iš­lo­ši­me vi­si. Vi­są­laik dir­bu ver­sle ir ga­liu pa­sa­ky­ti, kad rei­kia la­bai steng­tis, jog įgy­tum ir iš­lai­ky­tum dar­buo­to­jų, klien­tų pa­si­ti­kė­ji­mą“, – min­ti­mis da­li­ja­si „Au­to­dis“ di­rek­to­rius D.Juo­zai­tis.

 

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai