Ar tin­ka­mai trę­šia­te lau­kus? Dir­vo­že­mio „že­mė­la­pis“ pa­dės gau­ti di­des­nį der­lių

nuotr
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, at­si­žvelg­da­ma į pas­ta­ro­jo me­to žem­dir­bių nuos­to­lius dėl pa­sė­lių der­liaus (ja­vų iš­gu­li­mas, saus­ra ar­ba šal­čio pa­da­ry­ta ža­la), nu­spren­dė pa­dė­ti žem­dir­biams tin­ka­mai iš­si­aiš­kin­ti, ko­kių prie­mo­nių im­tis, kad au­ga­lai jų lau­kuo­se bū­tų stip­res­ni, grei­čiau su­bręs­tų ir duo­tų di­des­nį der­lių. Taip pat – fi­nan­siš­kai pa­rem­ti ino­va­ty­vias pro­gra­mas.

 

 

Ket­vir­ta­die­nį, lie­pos 16 d., 10 val. me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas ir sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Sta­sys Su­pra­na­vi­čius kvie­čia ra­jo­no ūki­nin­kus į su­si­ti­ki­mą Vie­šo­sios bib­lio­te­kos sa­lė­je (Nau­jo­ji g. 48, Aly­tus).

Su­si­ti­ki­me taip pat da­ly­vaus Vo­kie­ti­jos įmo­nės „Ag­ri­con” at­sto­vas – Tiks­lio­jo ūki­nin­ka­vi­mo kon­sul­tan­tas Lie­tu­vo­je Ma­rius Kaz­laus­kas.

Įmo­nė „Ag­ri­con“ jau pra­dė­jo mo­ky­ti Lie­tu­vos žem­dir­bius nau­jo­viš­ko ūki­nin­ka­vi­mo, pa­va­sa­rį at­lie­kant lau­kų dir­vo­že­mio ty­ri­mus ir tai­kant ket­ve­rių me­tų trę­ši­mo pla­ną.

Pa­sak spe­cia­lis­tų, pir­miau­sia svar­bu nu­sta­ty­ti dir­vos rūgš­tin­gu­mą (ph) ir pa­grin­di­nių ele­men­tų – fos­fo­ro, ka­lio, mag­nio (P, K, Mg) kie­kį dir­vo­že­my­je bei su­ba­lan­suo­ti kiek­vie­no iš jų op­ti­ma­lų ly­gį.

To­kiu bū­du ga­li­ma tiks­liai nu­sta­ty­ti, kiek ir ko­kių trą­šų rei­kia jū­sų lau­kams. Ta­da pa­ren­gia­mas kon­kre­čiam lau­kui re­ko­men­duo­ja­mas 4 me­tų trę­ši­mo pla­nas (bars­tant trą­šas kin­ta­ma nor­ma su bars­ty­tu­vams skir­tais kom­piu­te­ri­niais že­mė­la­piais).

Nau­da tri­gu­ba – su­nau­do­ja­ma ma­žiau trą­šų, gau­na­mas di­des­nis der­lius, nes au­ga­lai tam­pa stip­res­ni ir at­spa­res­ni ne­pa­lan­kioms gam­tos są­ly­goms, leng­viau iš­tve­ria saus­ras, šal­tį, pa­sė­lis grei­čiau ir to­ly­giau su­bręs­ta, ga­li­ma grei­čiau nuim­ti der­lių. Na, o ma­žes­nis trą­šų po­rei­kis pa­de­da sau­go­ti šva­rią gam­tą.

Su­si­ti­ki­mo me­tu ūki­nin­kai ga­lės už­duo­ti prak­ti­nius klau­si­mus ir iš­si­aiš­kin­ti jiems rū­pi­mas pro­ble­mas, gaus ne­ma­žai nau­din­gos in­for­ma­ci­jos.

 

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­ja

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.