Nr. 81 (13457)

2020-07-21

„Alytaus naujienų“ numeryje 81 (13457) skaitykite:

 • Švęs­ta pa­vė­luo­tai, bet gau­siau ir links­miau
 • „Ąžuo­lo” spor­ti­nin­kių per­ga­lės fes­ti­va­ly­je „Ro­ky­nė 2020”
 • Ha­rio Po­te­rio fe­no­me­nas. Ko­dėl kny­gas skai­to ir vai­kai, ir su­au­gu­sie­ji?
 • „The Was­hing­ton Post”: Donaldas Trum­pas nuo inau­gu­ra­ci­jos su­me­la­vo dau­giau kaip 20 tūkst. kar­tų
 • Pra­ėju­siais me­tais 39 proc. ša­lies gy­ven­to­jų ne­ga­lė­jo sau leis­ti sa­vai­tės atos­to­gų ne na­muo­se
 • Ruo­šia­ma vie­ta pa­min­klui par­ti­za­nams, jis bus pa­sta­ty­tas dar šie­met
 • Aly­taus ra­jo­no ūki­nin­kai su­si­do­mė­jo nau­jo­vė­mis
 • Miesto gėlynams ir želdiniams – papildomas dėmesys
 • Oni­nes švęs­ki­te Pu­nio­je!
 • At­si­nau­ji­nęs Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to Lan­ky­to­jų cen­tras
 • kvie­čia iš ar­čiau pa­žvelg­ti į uni­ka­lų na­tū­ra­lios gam­tos pa­sau­lį
 • Nak­tis prie van­dens
 • Ap­klau­sa: šie­met sa­vai­tei atos­to­gų dau­gu­ma lie­tu­vių skirs iki 200 eu­rų
 • VDU Bo­ta­ni­kos so­de uo­go­mis ap­li­pu­sios gra­žio­sios To­li­mų­jų Ry­tų lia­nos
 • Aly­tu­je žy­di tūks­tan­čiai įvai­rias­pal­vių žie­dų!
Į kurios švietimo įstaigos patalpas – Vidzgirio progimnazijos ar likviduojamos Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos nuo šių metų rugsėjo 1-osios perkelti Dzūkijos mokykloje besimokančius lavinamųjų ir...
Didžiausioje gydymo įstaigoje Pietų Lietuvoje - Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninėje nuolat vyksta atsinaujinimo procesai, kurie leidžia dar efektyviau užtikrinti pacientų gydymą. Nuo šiol...
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, at­si­žvelg­da­ma į pas­ta­ro­jo me­to žem­dir­bių nuos­to­lius dėl pa­sė­lių der­liaus (ja­vų iš­gu­li­mas, saus­ra ar­ba šal­čio pa­da­ry­ta ža­la), nu­spren­dė...
Lie­pos 7–13 die­no­mis nu­va­žia­vęs į Dau­gus ir nu­ė­jęs po ka­vi­nės „Su­vin­gis“ bal­ko­nu ga­lė­jai ras­ti du skulp­to­rius: dau­giš­kį Ro­ber­tą Oža­lins­ką ir vil­nie­tį My­ko­lą Sau­ką,...
Lie­pos 3 die­ną Aly­taus ko­le­gi­jo­je įvy­ko moks­lo me­tų bai­gi­mo ir di­plo­mų įtei­ki­mo šven­tė. Šiais me­tais, ne­pai­sant su­dė­tin­gos si­tu­a­ci­jos ša­ly­je, su­si­ju­sios su...
Liepos 17 d. jau tradicija tapusiame Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo renginyje „Kvapų naktis“ – visa paletė paskaitų, edukacijų, ekskursijų, kurios leis pamatyti, paragauti, išgirsti,...
Šiandien, liepos 17-ąją, įvyko konkursas Alytaus kolegijos direktoriaus pareigoms užimti.
Skaičių magija paženklinta „Kvapų naktis“ užliejo Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodą Kaune. Septinto mėnesio septynioliktą dieną įvykęs septintasis renginys pažėrė visą puokštę pramogų ir...
Žemės ūkio ministerija aktyviai dirba, kad padėtų Lietuvos pieno sektoriui ir visi pieno gamintojai patirtų kuo mažiau sunkumų bei nuostolių šiais įtemptais metais. Parengti net du paramos projektai....
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.