Ar įmo­nių ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­rių pa­rin­ki­mas ne­disk­re­di­tuo­ja vals­ty­bės?

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2020 Sausis 28
Ed­mun­das Rauk­tys
Ed­mun­das Rauk­tys: „Mes ne kar­tą AVNT siū­lė­me, kad kom­piu­te­ri­nė­je ad­mi­nist­ra­to­rių at­ran­kos pro­gra­mo­je ne­ga­lė­tų da­ly­vau­ti tos įmo­nės, ku­rios tu­ri va­di­na­mų­jų nu­li­nu­kų, nie­ka­da ban­kro­to pro­ce­dū­rų ne­vyk­džiu­sių as­me­nų. Koks ga­li bū­ti ar­gu­men­tas, kad taip są­ži­nin­giau pa­skirs­to­mi dar­bo krū­viai tarp ad­mi­nist­ra­to­rių, jei­gu to­kie as­me­nys įra­šo­mi tik sie­kiant fi­nan­si­nių tiks­lų.“ Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Jau pen­ke­ri me­tai ga­lio­ja Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rio­mis va­do­vau­jan­tis at­si­ra­do kom­piu­te­ri­nė ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­rių at­ran­kos pro­gra­ma, vei­kian­ti Au­di­to, ap­skai­tos, tur­to ver­ti­ni­mo ir ne­mo­ku­mo val­dy­mo tar­ny­bo­je (AVNT) prie Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos. Tad da­bar teis­mai įmo­nių ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­rius pa­ski­ria pa­rink­da­mi pa­gal šią pro­gra­mą. Anks­čiau juos skir­da­vo teis­mai, at­si­žvelg­da­mi į ban­kru­tuo­jan­čių įmo­nių ar jų kre­di­to­rių pa­siū­ly­mus. Su­kū­rus mi­nė­tą pro­gra­mą ti­kė­ta­si skaid­ru­mo ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­rių sky­ri­mo pro­ce­se, ta­čiau pas­ta­ruo­ju me­tu iš­lin­do kom­piu­te­ri­nės at­ran­kos pro­gra­mos spra­gos. Įmo­nių ban­kro­to ad­mi­nist­ra­vi­mo pro­ce­dū­ras at­lie­kan­čios ben­dro­vės ėmė fik­ty­viai įdar­bin­ti žmo­nes, kad pa­gal mi­nė­tą pro­gra­mą bū­tų gau­na­mas di­des­nis skai­čius ban­kru­tuo­jan­čių ju­ri­di­nių as­me­nų ir taip pa­di­di­na­mos ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­rių pa­ja­mos.

„Nu­ken­čia są­ži­nin­gai dir­ban­tys įmo­nių ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­riai“

Dau­giau kaip du de­šimt­me­čius Aly­tu­je vei­kian­čios, įmo­nių ban­kro­to pro­ce­dū­ro­mis už­si­i­man­čios ben­dro­vės „Ori­na­ta“ di­rek­to­rius Ed­mun­das Rauk­tys sa­ko, kad Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mas pa­keis­tas no­rint įdieg­ti ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­rių kom­piu­te­ri­nę at­ran­kos pro­gra­mą dėl pa­grin­di­nio tiks­lo – siek­ta skaid­ru­mo šia­me pro­ce­se.

Da­bar šiuos ad­mi­nist­ra­to­rius ski­ria teis­mai, ne at­si­žvelg­da­mi į ban­kru­tuo­jan­čių įmo­nių ar jų kre­di­to­rių pa­siū­ly­mus, o pa­gal AVNT vei­kian­čią kom­piu­te­ri­nę at­ran­kos pro­gra­mą. Jo­je ma­ty­ti, koks ad­mi­nist­ra­to­rius tuo me­tu tu­ri ma­žiau­sią dar­bo krū­vį ir yra da­vęs su­ti­ki­mą vyk­dy­ti įmo­nės ban­kro­to pro­ce­dū­ras.

Ad­mi­nist­ra­to­riaus re­gist­ra­ci­jos bu­vei­nė ir ban­kru­tuo­jan­čios įmo­nės bu­vei­nė vi­siš­kai nė­ra svar­bi. Ga­li ban­kru­tuo­ti įmo­nė Aly­tu­je, o ban­kro­to pro­ce­dū­rų ad­mi­nist­ra­to­rius bū­ti iš Klai­pė­dos. To­kia nuo­sta­ta ga­lio­jo ir prieš pen­ke­rius me­tus, kai dar ne­bu­vo kom­piu­te­ri­nės at­ran­kos pro­gra­mos.

Anot E.Rauk­čio, tai ne pro­ble­ma, ad­mi­nist­ra­to­riai įpra­tę dirb­ti vi­so­je Lie­tu­vo­je: „Da­bar jau aiš­kė­ja, kad kom­piu­te­ri­nė at­ran­ka kaž­ku­ria pras­me ima dis­kre­di­tuo­ti pa­čią vals­ty­bę. Kai ku­rios įmo­nių ban­kro­tų ad­mi­nist­ra­vi­mą vyk­dan­čios ben­dro­vės įdar­bi­na fik­ty­vius dar­buo­to­jus, nie­ka­da ne­vyk­džiu­sius šių pro­ce­dū­rų, bet tu­rin­čius tam rei­ka­lin­gas li­cen­ci­jas, va­di­na­muo­sius nu­li­nu­kus, vien tam, kad per kom­piu­te­ri­nę at­ran­ką ga­lė­tų gau­ti dau­giau ban­kru­tuo­jan­čių ju­ri­di­nių as­me­nų. Juk nuo dar­buo­to­jų skai­čiaus ban­kro­to pro­ce­dū­ras vyk­dan­čio­se įmo­nė­se pri­klau­so at­ran­ko­je ski­ria­mi ba­lai. Kuo dau­giau dar­buo­to­jų, tuo kom­piu­te­ri­nė­je at­ran­ko­je ski­ria­mi aukš­tes­ni ba­lai. Taip nu­ken­čia są­ži­nin­gai dir­ban­tys įmo­nių ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­riai.“

„Ori­na­tos“ di­rek­to­riaus pa­ste­bė­ji­mu, yra ne vie­nas at­ve­jis, kai įmo­nė­je įdar­bi­na­ma apie de­šimt žmo­nių, o iš tie­sų dir­ba tik vie­nas, di­džio­ji da­lis va­di­na­mų­jų nu­li­nu­kų ne­ke­lia kva­li­fi­ka­ci­jos, tad abe­jo­ti­na jų kom­pe­ten­ci­ja vyk­dant ban­kro­to pro­ce­dū­ras. Aki­vaiz­du, kad dėl to įmo­nių ban­kro­to pro­ce­dū­ros ga­li už­si­tęs­ti, nors ir da­bar jų ter­mi­nas tei­siš­kai ne­reg­la­men­tuo­tas dėl kai ku­riais at­ve­jais už­trun­kan­čių teis­mi­nių gin­čų.

E.Rauk­tys pa­tei­kė kon­kre­tų pa­vyz­dį. Vie­na ša­lies įmo­nių ban­kro­to ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­slau­gas tei­kian­ti ben­dro­vė įdar­bi­nu­si sep­ty­nis dar­buo­to­jas, re­a­liai dir­ba du, o ji vyk­do net 176 ju­ri­di­nių as­me­nų ban­kro­to pro­ce­dū­ras.

Į siū­ly­mus neat­si­žvelg­ta

„Mes ne kar­tą AVNT siū­lė­me, kad kom­piu­te­ri­nė­je ad­mi­nist­ra­to­rių at­ran­kos pro­gra­mo­je ne­ga­lė­tų da­ly­vau­ti tos įmo­nės, ku­rios tu­ri va­di­na­mų­jų nu­li­nu­kų, nie­ka­da ban­kro­to pro­ce­dū­rų ne­vyk­džiu­sių as­me­nų. Koks ga­li bū­ti ar­gu­men­tas, kad taip są­ži­nin­giau pa­skirs­to­mi dar­bo krū­viai tarp ad­mi­nist­ra­to­rių, jei­gu to­kie as­me­nys įra­šo­mi tik sie­kiant fi­nan­si­nių tiks­lų. Gau­ni dau­giau ad­mi­nist­ruo­ti ban­kru­tuo­jan­čių įmo­nių, dau­giau už­dir­bi. Kuo dau­giau tu­ri di­de­lių ban­kru­tuo­jan­čių įmo­nių, tuo ta­vo pa­ja­mos di­des­nės, nors re­a­ly­bė ki­to­kia. Kai ku­rios įmo­nės ne­tu­ri nei re­a­liai dir­ban­čių žmo­nių, nei jų drau­džia so­cia­li­niu drau­di­mu, ta­čiau per kom­piu­te­ri­nę at­ran­ką gau­na aukš­tus ba­lus, kad ga­lė­tų to­liau sėk­min­gai veik­ti“, – pa­sa­ko­jo E.Rauk­tys.

Jis sa­kė, kad AVNT ne kar­tą siū­ly­ta to­bu­lin­ti mi­nė­tą at­ran­ką iš tie­sų sie­kiant są­ži­nin­gu­mo įmo­nių ban­kro­to pro­ce­dū­rų vyk­dy­mo sri­ty­je, bent jau at­si­sa­ky­ti va­di­na­mų­jų nu­li­nu­kų, ta­čiau į pa­siū­ly­mus ne­bu­vo at­si­žvelg­ta.

„Ori­na­tos“ di­rek­to­rius dėl to įta­ria AVNT su­in­te­re­suo­tu­mą: „Gal­būt tar­ny­bai nau­din­gas toks pro­ce­sas? Gal­būt ji kaž­kuo su­in­te­re­suo­ta? To­kios nuo­mo­nės esu ne tik aš, bet ir dau­ge­lis įmo­nių ban­kro­to pro­ce­dū­ras vyk­dan­čių ben­dro­vių.“

AVNT di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Jo­val­das Čer­niaus­kas in­for­ma­vo, kad ša­lies pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ini­cia­ty­va nuo 2015-ųjų įsi­ga­lio­jo Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rios su­da­rė są­ly­gas ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­rius pa­rink­ti nau­do­jant kom­piu­te­ri­nę at­ran­kos pro­gra­mą, jos su­kū­ri­mas kai­na­vo 210 tūkst. eu­rų.

„Šiuo me­tu ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai ne­ri­bo­ja dar­buo­to­jų skai­čiaus ir ne­nu­ro­do kon­kre­čių funk­ci­jų, at­lie­ka­mų ju­ri­di­nio ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­riaus veik­lo­je. Esant įpras­tai ver­slo prak­ti­kai, įmo­nės sam­do dar­buo­to­jus, kad jie at­lik­tų kon­kre­čias už­duo­tis ir jų ne­įdar­bi­na, jei­gu nė­ra dar­bų, ku­riuos jiems ga­lė­tų pa­skir­ti. Ad­mi­nist­ra­to­rių at­ran­kos pro­gra­mo­je įdar­bin­tų ad­mi­nist­ra­to­rių skai­čius reikš­min­gai įta­ko­ja at­ran­kos kri­te­ri­jus, to­dėl at­ve­jai, kai ban­kro­to ad­mi­nist­ra­vi­mo ben­dro­vė­se at­si­ran­da daug ad­mi­nist­ra­to­rių, su ku­riais su­da­ry­tos dar­bo su­tar­tys, ta­čiau jie nie­ka­da ne­ad­mi­nist­ruo­ja ban­kro­to pro­ce­sų, iš tie­sų ke­lia daug klau­si­mų“, – tvir­ti­no AVNT di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas.

At­li­ko ne­pla­ni­nius pa­tik­ri­ni­mus

Per­nai AVNT pa­gal gau­tus skun­dus ir iš­reikš­tas ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­rių pa­sta­bas dėl kom­piu­te­ri­nės at­ran­kos pro­gra­mos at­li­ko ne­pla­ni­nius pa­tik­ri­ni­mus įmo­nių, kurios turi bankroto procesų neadministruojančių dar­buo­to­jų.

Nu­sta­ty­ta, kad ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­rių veiksmai – įdar­bin­ti dar­buo­to­jai, ne­ad­mi­nist­ruo­jan­tys ar ne­ad­mi­nist­ra­vę įmo­nių ban­kro­to pro­ce­sų, ne­lai­ky­ti­ni ne­tei­sė­tais. Ta­čiau jais iš tik­rų­jų pri­den­gia­mas ne­tei­sė­tas tiks­las – ne­są­ži­nin­gai pa­di­din­ti sa­vo ga­li­my­bes at­ran­ko­je ir gau­ti iš to kuo di­des­nės nau­dos. Ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­riui įdar­bi­nus dau­giau ad­mi­nist­ra­to­rių, at­ran­kos ro­dik­lis yra žen­kliai pa­ge­ri­na­mas ir taip pa­sie­kia­mos aukš­tos at­ran­kos ga­li­my­bės.

Ne­pla­ni­niai pa­tik­ri­ni­mai at­lik­ti sie­kiant įver­tin­ti, ar toks įdar­bi­ni­mas ne­pa­žei­džia Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­to ad­mi­nist­ra­to­rių El­ge­sio ko­dek­so.

Bu­vo at­lik­tas 41 ne­pla­ni­nis pa­tik­ri­ni­mas. Jų me­tu 2 at­ve­jais ne­bu­vo nu­sta­ty­ta pa­žei­di­mų, 39 at­ve­jais nu­sta­ty­ti El­ge­sio ko­dek­se reg­la­men­tuo­ti są­ži­nin­go prin­ci­po rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mai. 7 at­ve­jais po­vei­kio prie­mo­nės ne­tai­ky­tos, 32 at­ve­jais – tai­ky­tos.

Bai­gus pa­tik­ri­ni­mus, skir­ta 17 įspė­ji­mų ju­ri­di­niams ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­riams, 24 įspė­ji­mai ju­ri­di­nių ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­rių va­do­vams, 15 vie­šų įspė­ji­mų ju­ri­di­niams ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­riams ir 4 vie­ši įspė­ji­mai ju­ri­di­nių ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­rių va­do­vams. Vie­ši įspė­ji­mai skel­bia­mi AVNT tin­kla­la­py­je.

Ta­čiau vi­si šie ad­mi­nist­ra­to­riai ga­li da­ly­vau­ti kom­piu­te­ri­nė­je at­ran­kos pro­gra­mo­je. Jie tu­ri tik ma­žes­nes ga­li­my­bes bū­ti at­rink­tais ad­mi­nist­ruo­ti kon­kre­čios įmo­nės ban­kro­tą.

Per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­gos duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je bu­vo 523 fi­zi­niai ir 314 ju­ri­di­nių as­me­nų, tu­rin­čių tei­sę teik­ti įmo­nių ban­kro­to ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­slau­gas.

Šiuo me­tu Aly­tu­je ban­kro­to pro­ce­dū­ros vyk­do­mos 34, Aly­taus ra­jo­ne – 17 įmo­nių.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.