Ame­ri­ko­je va­žiuo­jan­ti le­dų ma­ši­na, o Aly­tu­je mek­si­kie­tiš­kas „Ta­co Bus”

Do­li­ta Kaz­laus­kai­tė
Komentarai (2)
2019 Liepa 22
nuotrauka
„Ta­co Bus“ įkū­rė­jas An­drius Peš­te­nis.
Tur­būt dau­ge­lis tik fil­muo­se yra ma­tę Ame­ri­ko­je pa­pli­tu­sius spal­vo­tus au­to­bu­sus, ku­rie, va­žiuo­da­mi skir­tin­gais marš­ru­tais, lei­džia mė­gau­tis juo­se ga­mi­na­mais ska­nės­tais. Aly­tiš­kis An­drius Peš­te­nis sa­vo gim­to­jo mies­to gy­ven­to­jus ir jo sve­čius pa­so­ti­na mek­si­kie­tiš­kais ta­kais (tra­di­ci­nis Mek­si­kos pa­tie­ka­las, ga­mi­na­mas iš ku­ku­rū­zi­nė­s ar­ba kvie­ti­nės tor­ti­li­jos ir į ją su­suk­to įda­ro), ku­riuos pri­jau­ki­no lie­tu­viš­kam sko­niui.

–  Kaip pra­si­dė­jo „Ta­co Bus“ is­to­ri­ja?

–  Pas­ta­ruo­sius sep­ty­ne­rius me­tus ma­no veik­la bu­vo su­si­ju­si su mais­to par­da­vi­mu, kar­tu su ko­le­go­mis bu­vo­me su­kū­rę ben­drą pro­jek­tą, jo me­tu su­si­pa­ži­nau su Ame­ri­kos lie­tu­viais, ku­rie pra­dė­jo par­da­vi­nė­ti tra­di­ci­nius ta­kus Vil­niaus mies­te. Jų veik­la ma­ne įkvė­pė. Nors ne­pa­vy­ko tęs­ti šios idė­jos kar­tu, pa­gal­vo­jau, kad tai pui­ki ga­li­my­bė aly­tiš­kiams at­vež­ti kaž­ką nau­jo. Ka­dan­gi ne­tu­rė­jau vi­siš­kai jo­kių ži­nių apie mais­to ga­my­bą, pa­tei­kiau pra­šy­mą mo­ky­tis Aly­taus ko­le­gi­jo­je. Pa­bai­gęs ku­li­na­ri­jos moks­lus Aly­tu­je, prak­ti­ką tę­siau Vil­niu­je, „Don­de Ta­cos“, jie ir įkvė­pė ma­ne šiai idė­jai.

–  Kiek lai­ko už­tru­ko idė­jos įgy­ven­di­ni­mas?

–  Me­tus  ge­ne­ra­vau pa­čią idė­ją, kruopš­čiai dė­lio­jau­si sa­vo min­tis, kad ją įgy­ven­din­čiau. Pu­sę me­tų tru­ko in­ten­sy­vus pa­si­ruo­ši­mas, nes tu­rė­jau iš­mok­ti ga­min­ti ir pa­teik­ti ska­nų, tra­di­ci­nį ir sa­vo au­ten­tiš­ku­mą iš­lai­kan­tį ta­ką. Tai­gi pir­mą kar­tą su „Ta­co Bus“ iš­va­žia­vau po pus­an­trų me­tų.

–  Ar vi­sus in­gre­dien­tus ga­mi­na­te pats?

–  Vi­sus, iš­sky­rus pa­plo­tė­lį,  nes tai ypa­tin­ga da­lis, man svar­bu, kad ji bū­tų ga­min­ta švie­žiai ir pro­fe­sio­na­liai, to­dėl šiuos pa­plo­tė­lius par­si­ve­žu iš „Don­de Ta­cos“. Vi­sas ki­tas su­de­da­mą­sias da­lis pa­si­ruo­šiu ir ga­mi­nu pats: na­mi­nis sal­sos­pa­da­žas, mė­sa, dar­žo­vės.

– Šis pa­tie­ka­las Mek­si­ko­je pa­si­žy­mi ašt­ru­mu, kaip su­de­da­mą­sias da­lis pri­tai­kė­te lie­tu­viš­kam sko­niui?

–  Ta­kos ašt­ru­mas pri­klau­so nuo pa­da­žo, ma­no siū­lo­mas kol kas  leng­vas, bet kar­tu ir iš­lai­kan­tis sa­vas tra­di­ci­jas­ pa­da­žas, ku­ris tik­rai ga­li pa­tik­ti kiek­vie­nam. At­ei­ty­je pla­nuo­ju įtrauk­ti dau­giau pa­da­žų, ku­rie bus skirs­to­mi pa­gal ašt­ru­mą, taip žmo­nės ga­lės mė­gau­tis įvai­res­niais sko­niais. Pri­si­me­nu iš ke­lio­nės po Ame­ri­ką, ku­rios me­tu už­su­kęs į mek­si­kie­tiš­ką res­to­ra­ną pa­ma­čiau iš­dė­lio­tus skir­tin­gus pa­da­žų bu­te­liu­kus,  sve­čiai kiek­vie­ną kar­tą už­su­kę rink­da­vo­si vis ašt­res­nį taip iš­ban­dy­da­mi sa­vo re­cep­to­rius.

–  Ko­kius šiuo me­tu ta­kų va­rian­tus siū­lo­te klien­tams?

–  Pir­ma­sis bū­tų su kiau­lie­na, ant­ra­sis su kiau­ši­niu, rū­ky­ta šo­ni­ne bei sū­riu, jis ga­lė­tų bū­ti  pri­tai­ky­tas  pus­ry­čiams, o tre­čia­sis su pu­pe­lė­mis, šis pui­kiai tiks ve­ge­ta­rams. At­ei­ty­je mąs­tau apie kiek­vie­nos sa­vai­tės spe­cia­lų pa­siū­ly­mą, įtrauk­da­mas avie­ną, jau­tie­ną bei nu­ste­bin­da­mas ir ve­ge­ta­rus.

–  Pir­ma­sis „Ta­co Bus“ iš­va­žia­vi­mas, ko­kie įspū­džiai bu­vo po jo?

–  Pir­mą kar­tą pa­si­ro­džiau už­da­ra­me vie­nos įmo­nės va­ka­rė­ly­je. Ka­dan­gi ma­no drau­gai ir ar­ti­mie­ji ma­ne ir ma­no idė­ją la­bai stip­riai pa­lai­kė, o va­ka­rė­lį or­ga­ni­za­vo taip pat drau­gas, pa­gal­vo­jo­me, kad tai pui­ki pro­ga pir­mą kar­tą pa­ro­dy­ti, ką su­kū­riau. Man tai bu­vo la­bai pui­ki prak­ti­ka. Vė­liau se­kė pro­jek­tas, ku­rio me­tu kiek­vie­ną die­ną va­žiuo­da­vau per pie­tus į Jot­vin­gių ir Pu­ti­nų gim­na­zi­jas, moks­lei­viai de­gus­tuo­da­vo ma­no ga­mi­na­mus ta­kus.

–  Ar grei­tai su­lau­kė­te grįž­ta­mo­jo ry­šio?

–  Ga­liu drą­siai sa­ky­ti, kad taip. Žmo­nės pri­ei­na ir pa­si­džiau­gia, kad Aly­tu­je at­si­ra­do kaž­kas nau­jo. Su­lau­kiau ir to­kių klien­tų, ku­rie spe­cia­liai va­žiuo­da­vo į Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­ja­mus at­vi­ros vir­tu­vės ren­gi­nius, ku­riuo­se ga­lė­da­vo mė­gau­tis mek­si­kie­tiš­ku mais­tu. Nuo šiol jie ga­li mė­gau­tis sa­vo gim­ta­ja­me mies­te.

–  Sa­vo mais­to ke­lio­nę pra­dė­jo­te Aly­tu­je, ga­li­ma ti­kė­tis, kad vė­liau ap­lan­ky­si­te ir ki­tus mies­tus?

–  Šiuo me­tu di­džiau­sią po­rei­kį ma­tau Aly­tu­je, apie ki­tus mies­tus kol kas ne­gal­vo­ju ir apie tai ne­svars­tau. Čia vyks­ta daug ren­gi­nių, į ku­riuos su ma­lo­nu­mu va­žiuo­ju ir su­lau­kiu daug klien­tų. Pa­grin­di­nis taš­kas, ku­ria­me daž­nai ga­li­te mus ras­ti, – Dai­nų slė­nis, taip pat vie­tos, ku­rio­se vyks­ta įvai­rūs mies­to ren­gi­niai.

 

Koks isp. „ta­co“ ati­tik­muo?

Siū­lo­ma var­to­ti adap­tuo­tą for­mą takas (2 kirč.), dau­gis­kai­tos for­ma – takai.

Tai tra­di­ci­nis mek­si­kie­tiš­kas pa­tie­ka­las, ga­mi­na­mas iš tor­ti­li­jos su mė­sos ar kt. įda­ru.

Šal­ti­nis www.vlkk.lt

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.