Aly­tus tu­rės ma­nie­žą, jam yra trys tin­ka­mos vie­tos

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Komentarai (12)
2020 Liepa 9
To­mas Da­ni­le­vi­čiu­s
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas To­mas Da­ni­le­vi­čiu­s Aly­taus fut­bo­lą, tu­ri­mą in­fra­struk­tū­rą įvertino žodžiais: „Skųs­tis ne­ga­li­te“. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Lie­pos pra­džio­je Dzū­ki­jos mo­kyk­los fut­bo­lo aikš­tė­je Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis su­si­ti­ko su Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tu To­mu Da­ni­le­vi­čiu­mi bei Aly­taus ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tu Ge­di­mi­nu Dauk­šiu ir ap­ta­rė fut­bo­lo in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mo ga­li­my­bes.

Su­si­ti­ki­mą vai­ni­ka­vo gra­ži idė­ja – Aly­tu­je pla­nuo­ja­ma įreng­ti deng­tą fut­bo­lo ma­nie­žą. Kaip tei­gė me­ras N.Ce­siu­lis, rug­pjū­tį vyk­sian­čia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je bus svars­to­mas ma­nie­žo sta­ty­bos vie­tos klau­si­mas.

„Yra trys ga­li­mos ir ma­nie­žui sta­ty­ti tin­ka­mos vie­tos. Jų kol kas ne­įvar­dy­si­me. Steng­si­mės, kad prie fut­bo­lo ma­nie­žo bū­tų pa­to­gus pri­va­žia­vi­mas, kad vai­kai ga­lė­tų at­vyk­ti mies­to vie­šuo­ju trans­por­tu. Ma­nie­žas bū­tų di­de­lis, trans­for­muo­ja­mo­mis sie­no­mis, žie­mą už­da­ras, va­sa­rą at­vi­ras, juo ga­lė­tų spor­ti­nin­kai nau­do­tis ap­skri­tus me­tus“, – tei­gė mies­to va­do­vas.

Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja pa­ža­dė­jo skir­ti dan­gą. Pa­klaus­tas, kaip ver­ti­na Aly­taus fut­bo­lą, tu­ri­mą in­fra­struk­tū­rą, fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas T.Da­ni­le­vi­čius kal­bė­jo: „Vi­suo­met ga­li­ma ge­riau, ta­čiau skųs­tis ne­ga­li­te, tu­ri­te pui­kų sta­dio­ną, at­si­gau­na fut­bo­lo klu­bas „Dai­na­va“, at­ei­ty­je ra­sis ma­nie­žas.“

Aly­taus ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos va­do­vas G.Dauk­šys pa­si­džiau­gė su­tvar­ky­tu fe­de­ra­ci­jos sta­dio­nu, pa­klo­ta ge­ra dan­ga, įreng­to­mis per­si­ren­gi­mo pa­tal­po­mis.

Įren­gus ma­nie­žą at­si­lais­vin­tų mies­te esan­čios spor­to sa­lės, jo­se ga­lė­tų tre­ni­ruo­tis ki­tų spor­to ša­kų spor­ti­nin­kai.

Su­si­ti­ki­mas bai­gė­si ža­viu ak­cen­tu, mi­ni šou, ku­ris dar kar­tą pa­tvir­ti­no, kad Dzū­ki­jos sos­ti­nė – fut­bo­lo var­ti­nin­kų kal­vė: var­tus gy­nęs jau­na­sis var­ti­nin­kas Ma­tas Ka­lė­da iš „Viz­gi­rio“ klu­bo žais­min­gai at­mu­šė re­zul­ta­ty­viau­sio vi­sų lai­kų Lie­tu­vos rink­ti­nės žai­dė­jo, vie­no iš pa­grin­di­nių ata­kuo­jan­čių puo­lė­jų, o da­bar Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­to T.Da­ni­le­vi­čiaus tie­siai į var­tus nu­tai­ky­tą ka­muo­lį. Iš tie­sų – ža­vu ir per­spek­ty­vu.

  Komentaras

  Nemėgsta teisybės nelaimingi valdžioje. Ligose įklimpę ir per daug. Ir vis kvailint alytiškių nenustoja, vietoj rimtų darbų miesto labui. Nuo ko ir patiems bus smagiau. Nebus tų stadijonų ir jei našlių fondas iš Šiaulių, tai patys ir paprastos mugės nesusiorganizuoja Alytuj. O rudenį per rinkimus ir po jų kibs vieni kitiems į gerkles taryboj ir į apačias. Nes valdyme tokie cirkai net Alytuj gerai nesibaigė.

  Komentaras

  Kodėl alytiškių rinkti meras su taryba, kur pagal įstatymus atsakingi ir atskaitingi alytiškiams, rimtai nedirba miesto naudai ir neaiškina alytiškiams? Rimtų problemų pagal svarbumą lemiančių miesto ir pačių valdžioj netolimą ateitį? Vasara, turi būt darbymetis valdyme vykt pilnu tempu es paramos projektai, kad rudeniui uždirbt miestui ką matom? Stagnacija, neveiklumas, net Šiaulų našlių fondas už alytiškius ruošia Alytuj muges? Reiškia patys nei elementarios mugės nesugeba suorganizuot? Vietoj operatyvių ir vėluojamų reformų efektyvumui gerint savivaldybė paprasčiausia praskolinėjama nemastant, kaip netrukus ateitį atidavinės. Tempiama iki rinkimų keliom partijom palankūs perteklinių biudžetinių sluoksniai, kurų dalis po rinkimų galimai stipriai retės. Taps nereikalingais kaip dauguma alytiškių. Nes taryboj priešprieša prasidėjus, matos ir tarp tradicinių socdemų ir konservatorių kam išlikt? Vietoj kuriamos ir vienijimo energijos priešprieša, ciniškas progreso atmetimas. Tabu apie įtartinus n milijonų srautus kur smarkiai blogina miestui. Jokio judesio gerint.

  Komentaras

  Čečeta eik miegot. Prieš tai pasiskaityk apie užnuodytą Alytų, nes nesiorientuoji aplinkoj kas vyksta. Vykstas viskas paprastuoju būdu už pinigus. Nusibaiginėja Alytus. ........Eilinį kartą po klanais ir teisėsauga kvailina kaltinimus pateikdami sraigteliams. Ir tų vengia teist. Nes tie gali visą tiesą pasakyt. Kur gali išaiškėt užkuliusį stovintys ekskomisarai ir kiti ne prasti. Kur iki šiol primityviais metodais dūrina liaudį ne tik šiuose epizoduose. Žurnalistas E.Jakilaitis tel. laidoje po gaisro skaitydamas gaisrų gesinimo įstatymų punktais po mero nežinau iš kart išaiškino. Teisėsaugai tik taškus dėt. O čia pasišaipydami virš pusmečių neišsiaiškina. Anais laikais būt susodinti kaltininkai ir juos dangstantys. Kad kiti nedrystų. O dabar šaipos. Ir kita firma padavus prašymą padangų perdirbimo verslą vystyt arti gaisro vietos. Cirkai. Kaip ir dėl terštumo kol imituoja, dalis ir nesulauks.

  Komentaras

  Net Šiaulių našlių fondui pagailo alytiškių ir jie surengia Alytuj prekybos mugę. Kad po padangų gaisro gyvi dar likę sugebėtų apsipirkt. Nes Šiaulių našlukės užjaučia alytiškius su jų rinktom valdžiom suvokdamos. Net atskiri Alytaus politikai negebėjimus patiems organizuot elementarių mugių savo mieste vertina terminologija, kurią pakartot neetiška. Trumpiau beviltiški. Po rinkimų bus linksmiau ir aršiausiems politrukėliams. Pribaiginės be gailesčio vieni kitus ką taryboj pradėję per interpeliacijas vieni prieš kitus. Geros kloties jiems.

  Komentaras

  Kadangi Alytaus miesto valdyme tesiasi daugumos palaikoma stagnaciją ir už kurią po rinkimų patys skaudžiai pajus, tad. Pagal rimtų savivaldybių lygį Alytaus miesto valdžia turėtų staigiai teikt bendruomenei ir tarybai tvirtint reikiamų efektyvumo pertvarkų planus bei priemones. Kaip po kelių mėnesių gražins trumpalaikę 5 milijonų eurų paskolą nebloginant alytiškių bendros gerovės lygio. Nes kitos savivaldybės darė pertvarkas ir iš savęs gyvena nesiskolindami. O Alytuj prieš metus persiėmę paskolų 12 milijonų ir per metus pridėję dar 6 milijonus, vieningai pratyli fėl biojėgainės derybų kur sumos 10 n milijonų ribose..Čia netolimos bėdos per savivaldą ir vaizduos kaip..

  Komentaras

  Per rinkimus net apie 10 pretendavo į merus. Ir jokio progreso. Nors patirtys versle ir politikoj didelės. Realiai mažmožių lygiai. Apie rimtas problemas tabu, į apačias per šou džiūgaukim. Ne veltui jau ir prekybines muges Alytuj daro iš Šiaulių našlių fondas. Nes vietiniai...šoumeninas pakaitom. Po klausimas, jei patys jau elemenarios mugės nesugeba Alytuj suorganizuot, tai rimčiau...be šansų.

  Komentaras

  Teskit. Jei kaip kitos savivaldybės ir per paskutinius metus net dėl viruso nesiskolija ir iš savęs išsilaikydamos tokių nesamonių sau neleidžia, tai? Alytuj jei per metus nesiskoliję būt net 6 milijonų eurų, bankrotas ir virš trečdalio savivaldybės potencialo neišsilaiko. O čia krepšiniui iš biudžeto 100 n tūkstančių ir neaišku ar žais ta komanda, sporto rūmų užimtumas stulbinantis ir atsiperkantis. Vasara ir vietoj rimtų projektų iš es paramos, kad ruduo alytiškiams būt lengvesnis, šou daro. Po rinkimų ir virš trečdalio perteklinių biudžetinių po partijom ..nereikalingi. Kaip taryboj naudojas vieni kitais, po to vieni prieš kitus interpeliacijom, peticijom.. Įdomiausia, kad ir verslininkai po politika negaili laiko šiems šou. Nors žino, futbolas negelbės Alytaus. Ir šiuo metu kitos rimtos problemos, bet..? Nebūt aktyvistai. Kaip tada, taip dabar.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.