Aly­tu­je karš­čia­vi­mo kli­ni­ka at­si­ras pri­va­čio­je me­di­ci­nos įstai­go­je

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (2)
2020 Balandis 3
Nuo ant­ra­die­nio, ba­lan­džio 7-osios, Alytaus karščiavimo klinika turėtų pra­dėti veik­ti po­li­kli­ni­kos kai­my­nys­tė­je esan­čio­je pri­va­čio­je me­di­ci­nos įstai­go­je – Alytaus Me­dea kli­ni­ko­je, ku­ri tu­ri rei­kia­mą apa­ra­tū­rą – rent­ge­no apa­ra­tą. Jo­je dirbs ir po­li­kli­ni­kos me­di­kai. Rūtos Jasionienės nuotr.
Nuo ant­ra­die­nio, ba­lan­džio 7-osios, Alytaus karščiavimo klinika turėtų pra­dėti veik­ti po­li­kli­ni­kos kai­my­nys­tė­je esan­čio­je pri­va­čio­je me­di­ci­nos įstai­go­je – Alytaus Me­dea kli­ni­ko­je, ku­ri tu­ri rei­kia­mą apa­ra­tū­rą – rent­ge­no apa­ra­tą. Jo­je dirbs ir po­li­kli­ni­kos me­di­kai. Rūtos Jasionienės nuotr.
At­ei­nan­tį ant­ra­die­nį, ba­lan­džio 7-ąją, Aly­tu­je tu­ri pra­dė­ti veik­ti karš­čia­vi­mo kli­ni­ka. Ji įsi­kurs pri­va­čio­je me­di­ci­nos įstai­go­je – Alytaus Me­dea kli­ni­ko­je. Į karš­čia­vi­mo kli­ni­ką ga­lės kreip­tis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jos simp­to­mų tu­rin­tys pa­cien­tai, čia jiems bus at­lie­ka­mi iš­sa­mes­ni ty­ri­mai įta­riant ko­ro­na­vi­ru­si­nę in­fek­ci­ją CO­VID-19. Aly­tu­je dau­gė­ja ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­sių as­me­nų. Ba­lan­džio 3-io­sios vi­dur­die­nio duo­me­ni­mis, jų jau bu­vo 19.

Alytaus Me­dea kli­ni­ka tu­ri rei­kia­mą apa­ra­tū­rą

Lie­tu­vo­je karš­čia­vi­mo kli­ni­kos stei­gia­mos ga­vus Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­ro­dy­mą. To­kios kli­ni­kos tu­ri at­si­ras­ti vi­so­se sa­vi­val­dy­bė­se. O ne­tu­rin­čios ga­li­my­bių jų įsteig­ti, tu­ri su­da­ry­ti pa­slau­gų tei­ki­mo su­tar­tį su ki­ta sa­vi­val­dy­be.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai karš­čia­vi­mo kli­ni­kos at­sa­kin­gu as­me­niu pa­sky­rė pa­val­džią gy­dy­mo įstai­gą – Aly­taus po­li­kli­ni­ką.

Pa­gal tei­sės ak­tus to­kia kli­ni­ka ga­li bū­ti stei­gia­ma sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio­se gy­dy­mo įstai­go­se, ku­rios tu­ri rent­ge­no apa­ra­tą. Mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­di po­li­kli­ni­ka ir Pirminės sveikatos priežiūros centras to­kio apa­ra­to ne­tu­ri, li­go­ni­nė­je to­kios kli­ni­kos ap­si­spręs­ta ne­steig­ti dėl jos pa­cien­tų sau­gu­mo.

Iš pra­džių su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja bu­vo de­ri­na­mas karš­čia­vi­mo kli­ni­kos stei­gi­mas jai pa­val­džios Aly­taus ap­skri­ties tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nės tu­ri­muo­se ka­bi­ne­tuo­se prie Aly­taus ra­jo­no Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro, esan­čio po­li­kli­ni­kos kai­my­nys­tė­je. Ta­čiau vėl­gi sie­kiant pa­cien­tų sau­gu­mo to­kio su­ma­ny­mo at­si­sa­ky­ta.

Va­kar, ba­lan­džio 3-iąją, Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius, Aly­tu­je vei­kian­čio mo­bi­laus pa­tik­ros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­to ko­or­di­na­to­rius Ma­rius Ja­sai­tis in­for­ma­vo, kad karš­čia­vi­mo kli­ni­ka nuo ant­ra­die­nio, ba­lan­džio 7-osios, pra­dės veik­ti po­li­kli­ni­kos kai­my­nys­tė­je esan­čio­je pri­va­čio­je me­di­ci­nos įstai­go­je – Alytaus Me­dea kli­ni­ko­je, ku­ri tu­ri rei­kia­mą apa­ra­tū­rą – rent­ge­no apa­ra­tą. Jo­je dirbs ir po­li­kli­ni­kos me­di­kai.

Karš­čia­vi­mo kli­ni­kos stei­gi­mas pri­va­čio­je svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas tei­kian­čio­je įstai­go­je yra su­de­rin­tas su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Šios kli­ni­kos veik­los ko­or­di­na­to­riu­mi bus Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius, jos dar­bo lai­kas bus pa­skelb­tas pra­dė­jus veik­lą.

Aly­taus karš­čia­vi­mo kli­ni­ko­je gau­ti pa­slau­gą sa­vo gy­ven­to­jams jau yra pa­reiš­ku­sios no­rą Aly­taus ir Laz­di­jų ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bės.

 

Rei­kės tu­rė­ti šei­mos gy­dy­to­jo siun­ti­mą

Kaip pra­ne­ša Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, į karš­čia­vi­mo kli­ni­kas ga­lės kreip­tis pa­cien­tai, tu­rin­tys vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jų simp­to­mų. Čia jiems bus at­lie­ka­mi iš­sa­mes­ni ty­ri­mai įta­riant ko­ro­na­vi­ru­si­nę in­fek­ci­ją CO­VID-19.

Mi­nis­te­ri­ja in­for­muo­ja, kad į karš­čia­vi­mo kli­ni­kas bus re­gist­ruo­ja­mi tik šei­mos gy­dy­to­jo siun­ti­mą tu­rin­tys as­me­nys, tik šei­mos gy­dy­to­jas, su­si­pa­ži­nęs su pa­cien­to si­tu­a­ci­ja, pri­ima spren­di­mą dėl pa­cien­to nu­krei­pi­mo į mi­nė­tą kli­ni­ką. Siun­ti­mas už­pil­do­mas elek­tro­ni­niu bū­du.

Tuo­met karš­čia­vi­mo kli­ni­kos ko­or­di­na­to­rius tu­ri ne­dels­da­mas su­si­siek­ti su karš­čiuo­jan­čiu pa­cien­tu jo nu­ro­dy­tu te­le­fo­no nu­me­riu ir pra­neš­ti kli­ni­kos ad­re­są, vi­zi­to lai­ką, taip pat iš­si­aiš­kin­ti, ar karš­čiuo­jan­tis žmo­gus į kli­ni­ką ga­li at­vyk­ti pats sa­vo au­to­mo­bi­liu, ar jį ga­li at­vež­ti ki­tas as­muo.

Tiems pa­cien­tams, ku­rie į karš­čia­vi­mo kli­ni­ką ne­ga­li at­vyk­ti pa­tys, sa­vi­val­dy­bės yra įpa­rei­go­tos jiems teik­ti trans­por­ta­vi­mo pa­slau­gą.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja nu­ro­do, kaip šio­je kli­ni­ko­je tu­ri bū­ti ap­tar­nau­ja­mi pa­cien­tai. At­vy­ku­siems ne­bus lei­džia­ma iš­lip­ti iš au­to­mo­bi­lio ir ati­da­ry­ti lan­go, kol ne­bus nu­ro­dy­ta ki­taip. Kar­tu su sa­vi­mi pri­va­lo­ma tu­rė­ti as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą bei A4 for­ma­to la­pą su už­ra­šy­tu te­le­fo­no nu­me­riu, ku­rį, at­vy­kus į karš­čia­vi­mo kli­ni­ką, rei­kės pa­dė­ti ko­or­di­na­to­riaus nu­ro­dy­to­je vie­to­je au­to­mo­bi­lio sa­lo­no vi­du­je. Nu­ro­dy­tu te­le­fo­no nu­me­riu bus su­si­sie­kia­ma su pa­cien­tu po at­lik­tų ty­ri­mų.

To­kia pat tvar­ka yra mo­bi­liuo­se pa­tik­ros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­tuo­se.

Į karš­čia­vi­mo kli­ni­ką žmo­gus ga­lės už­ei­ti tik ga­vęs dar­buo­to­jo lei­di­mą ir už­si­dė­jęs me­di­ci­ni­nę kau­kę.

At­si­žvel­giant į pa­cien­to būk­lę, bus spren­džia­mas to­les­nis jo gy­dy­mas ar izo­lia­ci­jos klau­si­mas.

 

Pra­šo­ma kan­try­bės

Šios sa­vai­tės pra­džio­je dėl pa­di­dė­ju­sio dar­bo krū­vio Kau­no kli­ni­kų la­bo­ra­to­ri­jo­je, į ku­rią ve­ža­mi tir­ti mė­gi­niai iš Aly­taus mo­bi­laus pa­tik­ros punk­to, bu­vo pra­dė­ję vė­luo­ti gau­na­mi ty­ri­mų re­zul­ta­tai. Pa­pras­tai jų su­lau­kia­ma maž­daug per pa­rą.

Kad taip at­si­ti­ko dėl mė­gi­nių vi­suo­se Lie­tu­vos mo­bi­liuo­se pa­tik­ros punk­tuo­se, liu­di­ja ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos iš­pla­tin­tas pra­ne­ši­mas, ku­ria­me gy­ven­to­jų pra­šo­ma kan­try­bės. Ta­čiau sa­vai­tės pa­bai­go­je si­tu­a­ci­ja lyg ir pa­ge­rė­jo, ty­ri­mų re­zul­ta­tai ėmė ma­žiau vė­luo­ti.

Va­kar die­nos, ba­lan­džio 3-io­sios, vi­dur­die­nio duo­me­ni­mis, Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te nuo jo veik­los pra­džios, ko­vo 24-osios, ko­ro­na­vi­ru­sas jau nu­sta­ty­tas 18 aly­tiš­kių. Vie­nam šis vi­ru­sas bu­vo diag­no­zuo­tas San­ta­ros kli­ni­kų In­fek­ci­nių li­gų cen­tre. Tad iš vi­so Dzū­ki­jos sos­ti­nė jau tu­ri 19 ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jų.

Pas­ta­rie­ji ke­tu­ri at­ve­jai – iš Aust­ri­jos grį­žęs dau­giau kaip 50 me­tų vy­ras, iš Is­pa­ni­jos par­ke­lia­vęs per 30 me­tų vy­ras, vie­ti­niu bū­du ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tęs dau­giau kaip 20 me­tų vy­ras ir to­kiu pat bū­du šį vi­ru­są įgi­ju­si vy­res­nė nei 60 me­tų mo­te­ris.

Aly­taus ra­jo­ne, ba­lan­džio 3-osios, vi­dur­die­nio duo­me­ni­mis, yra už­si­krė­tę 3 as­me­nys.

Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją pa­sie­kė vie­no aly­tiš­kio laiš­kas, ku­ria­me pik­ti­na­ma­si, jog nuo ko­vo 27-osios iki ba­lan­džio 2-osios žmo­gus ne­su­lau­kia at­sa­ky­mų dėl ko­ro­na­vi­ru­so ty­ri­mo, at­lik­to Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo Po­vi­lo Ja­ge­la­vi­čiaus tei­gi­mu, šio­je si­tu­a­ci­jo­je yra daug ne­aiš­ku­mų: „Ar­ba žmo­gus nu­ro­dė ne­tiks­lų te­le­fo­no nu­me­rį, gal­būt ne sa­vo nu­ro­dė, yra ir to­kių at­ve­jų, ar­ba pa­te­ko į strin­gan­čių at­lik­ti ty­ri­mų lai­ko­tar­pį. Ka­dan­gi nė­ra nu­ro­dy­ti ty­ri­mo re­zul­ta­tų ne­su­lau­kian­čio žmo­gaus as­mens duo­me­nys, nie­ko kon­kre­taus ne­ga­li­ma pa­sa­ky­ti. Jis ga­li pa­skam­bin­ti man, kaip sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jui, te­le­fo­nu (8 315) 55145 ir si­tu­a­ci­ją iš­si­aiš­kin­si­me.“

  Komentaras

  KAIP IŠSISKOLIAU IŠ ŠIOS DIDŽIOSIOS BENDROVĖS

  Sveiki, mano brangūs žmonės, aš esu Linda McDonald, šiuo metu gyvenanti Austine Teksase, JAV. Šiuo metu esu našlė su trimis vaikais ir 2018 m. Balandžio mėn. Buvau pakliuvusi į finansinę padėtį ir man reikėjo refinansuoti ir sumokėti sąskaitas. Bandžiau ieškoti paskolų iš įvairių privačių ir verslo paskolų firmų, bet niekada nesėkmingai. Dauguma bankų atmetė mano kreditą, nesiskundė tomis paskolų įmonėmis, kurios jas vadina savų pinigų skolintoju, nes jos visos yra apgaulės, visos jos nori pinigų, ir jūs iš jų dar negirdite, jie du kartus man tai padarė prieš susitikdami su ponu Davidu Wilsonu. Pats įdomiausias dalykas yra tas, kad mano paskola man buvo pervesta per 74 valandas, todėl patarsiu kreiptis į p. Davidą, jei jus domina paskolos gavimas ir esate tikri, kad galėsite jį laiku grąžinti, galite susisiekti su juo el. paštu ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Nėra kredito patikrinimo, nėra jokio kredito davėjo, turintį tik 2% palūkanų normą ir geresnius grąžinimo planus bei grafiką, jei turite susisiekti su bet kuria įmone dėl paskolos užtikrinimo be užstato, tada susisiekite su p. Davidu Wilsonu dėl paskolos

  Jie siūlo visų rūšių paskolas

  Trumpalaikė paskola (5_10 metų)
  Ilgalaikė paskola (20_40)
  Žiniasklaidos terminuota paskola (10_20)
  Jie siūlo paskolą kaip
  Būsto paskola ............., Verslo paskola ........ Skolos paskola .......
  Studentų paskola .........., verslo pradinė paskola
  Verslo paskola ......., įmonės paskola .............. ir kt
  El. Paštas .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com)
  Kalbant apie finansinę krizę ir paskolą, tuomet reikia kreiptis į Davido Wilsono paskolą, tiesiog pasakykite jam, kad ponia Linda McDonald nurodo jums sėkmės ................... ....

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.