Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vos – iš­rin­ki­te ver­čiau­sias idė­jas mies­tui

nuotr.
Aš­tuo­nios įdo­mios aly­tiš­kių ini­cia­ty­vos lau­kia Jū­sų pa­lai­ky­mo! Bal­suo­ki­te Jūs bei ra­gin­ki­te tai da­ry­ti ir sa­vo drau­gus, nes lai­mė­ję pro­jek­tai bus įgy­ven­din­ti sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šo­mis. Ma­žų­jų pro­jek­tų ka­te­go­ri­jo­je da­ly­vau­ja 5 ini­cia­ty­vos, o di­de­lių – 3. Ma­žie­siems pro­jek­tams skir­ta iki 25 tūkst., jie bus įgy­ven­din­ti dar šie­met, o di­de­liems – iki 150 tūkst. eu­rų, ku­riuos pla­nuo­ja­ma įgy­ven­din­ti ki­tais me­tais, kai bus pa­reng­tas pro­jek­tas ir tech­ni­nė do­ku­men­ta­ci­ja. Už tris la­biau­siai pa­ti­ku­sius pro­jek­tus vie­ną kar­tą ga­li bal­suo­ti vi­si mies­tie­čiai nuo 16 me­tų. Bal­sa­vi­mas in­ter­ne­tu vyks­ta iki bir­že­lio 15 d.

Su­si­pa­žin­ki­te su pro­jek­tais ir jų ap­ra­šy­mais: 

Ma­žos ap­im­ties (iki 25 tūkst. eu­rų ver­tės) pro­jek­tai:

1. Aly­taus dis­ko­gol­fas (18 krep­šių dis­ko­gol­fo par­kas – Jau­ni­mo ar­ba Ku­ror­to par­kuo­se).  

2. Mei­lės ply­te­lė (sim­bo­li­nės ply­te­lės, skir­tos pa­gerb­ti ir pa­žy­mė­ti mies­to is­to­ri­nes ir įvai­rių kul­tū­ros sričių as­me­ny­bes, įren­gi­mas Ro­tu­šės aikš­tė­je).

3. „Su gai­via ban­ge­le...“ (pa­sta­ty­ti 3 gro­jančius suo­liu­kus Aly­taus Jau­ni­mo par­ke, Mies­to so­de, Dai­nų slė­ny­je/Bal­to­sios ro­žės til­te.)

4. „Drą­sūs, stip­rūs, vik­rūs“ (vai­kų žai­di­mo zo­na Se­na­miesčio pra­di­nės mo­kyk­los te­ri­to­ri­jo­je).

5. „Mū­sų lais­va­lai­kis“ (po­jūčių te­ra­pi­jos (svei­ka­tin­gu­mo) ta­kas, pa­rem­tas S.Knei­po svei­ka­ti­ni­mo te­ori­ja, bei pa­si­vaikščio­ji­mų ta­kas VšĮ Aly­taus Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro gy­ven­to­jams ir lan­ky­to­jams).

Di­de­lės ap­im­ties pro­jek­tai iki 150 tūkst. eu­rų ver­tės:

1. Aly­taus ap­žval­gos bokš­tas (bent 18 m bokš­tas Jau­ni­mo par­ke, ant šlai­to, ša­lia rie­dučių par­ko).

2. „Iš­ti­ki­my­bė Tau“ (sim­bo­li­nės skulp­tū­ros le­gen­dos apie Aly­taus mies­to įkū­ri­mą te­ma su­kū­ri­mas. Jo­je bū­tų vaiz­duo­ja­mi pa­grin­di­niai le­gen­dos apie Aly­taus įkū­ri­mą vei­kė­jai: Aly­ta ir Mirg­rau­sė­lė, sto­vin­tys po sim­bo­li­ne le­li­ja. Nu­ma­to­ma vie­ta – aikš­tė A. Juo­za­pa­vičiaus ir Stu­den­tų gat­vių san­kry­žo­je).

3. A. Ma­tučio par­kas – vai­kų erd­vė (siū­lo­ma par­ke įkur­ti Knei­po ta­ką, am­fi­te­at­rą, dvi­gu­bas sū­py­nes ne­įga­lie­siems, lau­ko mu­zi­kos in­stru­men­tus).

Bal­suo­ki­te čia: http://ti­ny.cc/h5u5lz

Bal­suo­jant už pro­jek­tus rei­kia ati­duo­ti po vie­ną bal­są už kiek­vie­ną abie­jų ka­te­go­ri­jų pro­jek­tą, nu­ro­dant sa­vo var­dą, pa­var­dę, gi­mi­mo da­tą ir ad­re­są. Šie duo­me­nys, nu­ro­dy­ti bal­sa­vi­mo me­tu, bus nau­do­ja­mi tik bal­suo­jan­čiam as­me­niui iden­ti­fi­kuo­ti ir pa­tik­rin­ti, kiek kar­tų as­muo bal­sa­vo, ta­čiau jie ne­bus skel­bia­mi vie­šai.

Pri­me­na­me, kad Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų pro­jek­tas vyks­ta jau tre­čius me­tus. Aly­tus yra pir­ma­sis Lie­tu­vos mies­tas, įgy­ven­di­nan­tis ben­druo­me­nių idė­jų, už ku­rias ga­li bal­suo­ti pa­tys gy­ven­to­jai, pro­jek­tą.  Šis biu­dže­to skirs­ty­mo mo­de­lis ino­va­ty­vus ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Eu­ro­po­je. Pro­jek­to idė­ja do­mi­si ir ki­ti mies­tai. 

 

Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus in­for­ma­ci­ja

  Komentaras

  Jei susiduriate su kokiais nors gyvenimo sunkumais ir norite ilgalaikio sprendimo, susisiekite su dr. Ajayi. Jis yra galingas rašytojas „Viber“ ar „WhatsApp“ numeriu: +2347084887094 arba el. Paštu: drajayi1990@gmail.com.

  Mano vyras planavo išsiskirti iš manęs, sakydamas, kad jis pavargo nuo mūsų sąjungos, aš buvau nustebęs, nes staiga tai įvyko staiga ir mano instinktas man pasakė, kad kažkas negerai, vėliau sužinojau, kad mano vyras turi moterį lauke, paklausiau jo apie tai. , jis labai supyko ir pasakė, kad būtent todėl nori, kad mes skyrybų, jis paliko namus 6 mėnesiams, kai pamačiau dr. Ajayi rašybos atstovės kontaktą, moteris paaiškino, kas jai gali pastoti ir susilaukti savo vaiko su žolinis vaistas po 9 santuokos metų, aš paėmiau jo kontaktą ir paaiškinau jam savo situaciją su savo vyru, jis man pasakė, kad mano vyru yra manipuliuojama tamsiomis jėgomis, jis man liepė padaryti keletą dalykų ir atlikti man prabilimą po septynerių Praėjus kelioms dienoms, kai mano vyras atėjo namo ir suplėšė skyrybų popierių, dabar laimingai gyvename visų dėka Dr. Ajayi. Nebijokite dėl savo problemos kreiptis pagalbos ir ją išspręsti.

  Komentaras

  Būtent mero kompetencija pafal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3), 2. - meras rūpinas analize ir strategijų- projektų teikimu tarybai tvirtint ir jų vykdymo užtikrinimu. O alytiškiai tik vertina kaip projektai vykdomi, kokia nauda miestui ir kur ne taip. Kitur už merą ir tarybos narius, kur mero dubleriai, nedirba žmonės. O Alytuj .., kai tuo tarpu valdininkai iš neturėjimo ką veikt buria darbo grupes nuo pavasario žiemai kalėdines eglutes puošt. Pats meras kaip kolegijos vadybinkas stengiasi.

  Komentaras

  Kad tarp 27 tarybos narių nesimato, kas rimčiau bandytų dirbt pagal konkrečią politiko kompetenciją. Teikt miesto naudai kūrimo ir vienijimo strategijas. Kur pirmas tai turintis daryt meras su komanda jie prilaiko kolegijos vadybinikų lygį kolegijai gerint. Nuo rimtų miesto problemų vengia ir nesugeba. Bet ir iš tarybos nesimato einančių į priekį. Nes, apart vyraujančios iniciatyvos kaip iš praskolinto biudžeto ir miesto žemės sklypų likučius išspaust bei tarybos narių išmokas didintis- rimčiau nesimato. Užsisklendę intriguoja.

  Komentaras

  Štai šie cirkai tik įrodo, kad Alytuj nesuvokia politiko kompetencijos. Kur svarbiausia - pirmi vardija problemas ir jų sprendimus siūlo. Tad rinkdami tarybą, kur kaip mero dubleriai, jie turi eit į rinkimus sugebantys. Ir rinkt tik tokius, kurie sugeba. O rinkėjai po metų tik vertina, kokie miesto vystymo rodikliai. O projektų derinimas su visuomene įeina į projektų ruošimo eigą, kur yra stadija informuot- derint su visuomene. O čia ne žaust dubliuojant ir imituojant geručius. Kitur pasakytų jei nesugebat patys strateguot ir gerą rezultatą pasiekt, užleist postus kas sugeba. Todėl ir šiandien per tarybą nesimato, kuris mobilizuotų savivaldybę rintai dirbt. Apart kiršinas erzindamiesi ir praleidžia brangų laiką rimtiems darbams padaryt. Įdomiausia, susireikšminę erzinas ir nepraleidžia sugebančių. Dirbtinai chaosą miesto valdyme velia...

  Komentaras

  Nėra evoliucijos Alytaus miesto valdyme. Dėl blogų darbų per metus taryboje praradę pasitikėjimą valdantieji liko mažumoj ir neatsistatydina. Ir neranda kuo užsiimt klausinėdami alytiškių ką daryt. Vienok taryboje viešai neprisistato ir susidarius oponuojanti dauguma su veiklos programa ir deleguojamais atstovais į postus bei prisiimančiais atsakomybę. Vėl nedaro patys ir nepraleidžia sugebančių. Ir sukasi kaip užburtam savinykinimo rate.

  Komentaras

  Ir per tarybos lygį jokio rimto judesio eit į priekį. Nei iš valdančios mažumos, nei iš oponuojančios daugumos. Tik viduj nervingi derinukai, kaip patiems išlikt bent kokia kaina. Kur išlikimo reikalai sunkėja. Ir erzindamiesi praleidžia brangų laiką rimtiems darbams padaryt. Kur dar ir sugebėt reikia. Čia ne lakstymų taryboj iš koalicijos link frakcijų ir ...progreso miesto vystyme nėra.

  Komentaras

  Siūlyčiau statyti vienoj vietoj paminklą Juozui Cicėnui, Vytautui Grigaravičiui, Nerijui Cesiuliui, Edmundui Čečetai, Povilui Labukui. Tiktų vieta prie savivaldybės durų.

  Komentaras

  Rimto miesto lygis reaguot į mero veiklos ataskaitos su blogais rodikliais per metus miestui tvirtinimą pritariant 15 tarybos narių ir iškeltą rimtą problemą - mažėja biudžeto rinkimas. Reiškia lėšų vis labiau truks ir didės erzelynės. - Tokiu atveju bendruomenė gali reikalaut švelnint situaciją. Tai darosi per savivaldybės struktūros reformas veiklos efektyvumui gerinti ir rimtų strategijų teikimas bei darbas su probleminėm įmonėm. Strategijų gairės kitų miestų proporcijom per metus pritraukt min. 30 mikijonų es paramos pagal šalies vystymo bd prioritetus per es paramos projektus. Projektai atstyguoti taip, kad per metus nors stabilizuotųs gįventojų skaičius ir keliais milijonais mažint biudžeto paskolas. Tą buvo įmanoma ir per paskutinius metus pasiekt. Bet valdžioje esančių negeranoriškumas. Šie valdžioje nesugeba, kas taryboje gali eit į priekį ir vienyt?

  Komentaras

  Rimto miesto lygis reaguot į mero veiklos ataskaitos su blogais rodikliais per metus miestui tvirtinimą pritariant 15 tarybos narių ir iškeltą rimtą problemą - mažėja biudžeto rinkimas. Reiškia lėšų vis labiau truks ir didės erzelynės. - Tokiu atveju bendruomenė gali reikalaut švelnint situaciją. Tai darosi per savivaldybės struktūros reformas veiklos efektyvumui gerinti ir rimtų strategijų teikimas bei darbas su probleminėm įmonėm. Strategijų gairės kitų miestų proporcijom per metus pritraukt min. 30 mikijonų es paramos pagal šalies vystymo bd prioritetus per es paramos projektus. Projektai atstyguoti taip, kad per metus nors stabilizuotųs gįventojų skaičius ir keliais milijonais mažint biudžeto paskolas. Tą buvo įmanoma ir per paskutinius metus pasiekt. Bet valdžioje esančių negeranoriškumas. Šie valdžioje nesugeba, kas taryboje gali eit į priekį ir vienyt?

  Komentaras

  Todėl kitų miesto valdymo rodikliai po metų ženkliai mažina paskolas ir daugėja gyventojų. Kadangi atsakingos bendruomenės atsakingai renkas merus ir tarybas. Kurie geriausiai žino kaip vystyt regionus ir atsako. Nes rinkti į valdžią duoda priesaikas laikytis įstatymų. Kas reiškia dirbt žmonėms. Kur žmonės tik vertina vystymo rezultatus ir pataiso, kur ne taip. O Alytuj žmonės valdžiai dirba. O valdžia dar vaizduoja, kad leidžia žmonėms, patys negebėdami. Todėl anoj kadencijoj taikęs tai meras šioj kadwncijoj net kandidatuot neišdryso ir jo atstovautas judėjimas vietoj 14 vietų anoj taryboj, šioj gavo tik 3. Ir nelabai suvokia, ką daryt. Šioj kadencijoj kartodami po metų tik biudžetą praskolino, valdanti koalicija išsilakstė. Ir nežino ką daryt valdanti mažuma, kaip ir oponuojanti dauguma. Mero metonę ataskaitą su nykinimo rodikliais tvirtina 15, bet prie oficialios valdančių mažumos iš 10 kol kas niekas oficialiai jšngtis neskuba. Reiškia vengia prisiimt atsakomybių ir vis tiek..šposija.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.