Aly­taus ra­jo­no biu­dže­to iš­skir­ti­nu­mas: mi­li­jo­nu eu­rų dau­giau – ke­liams tvar­ky­ti, di­des­nė pa­ra­ma gi­mus kū­di­kiui

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (8)
2020 Vasaris 7
Šiemetį Alytaus rajono biudžetą pristatė savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė. Šalia – rajono meras Algirdas Vrubliauskas ir jo pavaduotoja Dalia Kitavičienė.
Šiemetį Alytaus rajono biudžetą pristatė savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė. Šalia – rajono meras Algirdas Vrubliauskas ir jo pavaduotoja Dalia Kitavičienė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no svar­biau­sią me­ti­nį fi­nan­si­nį do­ku­men­tą – 2020-ųjų biu­dže­tą. Jis pri­im­tas be di­de­lių dis­ku­si­jų ir kri­tiš­kų ta­ry­bos na­rių pa­si­sa­ky­mų. Kaip bu­vo pa­brėž­ta pri­sta­tant biu­dže­tą, at­si­žvelg­ta be­veik į vi­sus ta­ry­bos ko­mi­te­tų pa­siū­ly­mus, jie su­si­ję su di­des­nių lė­šų sky­ri­mu kai ku­rioms sa­vi­val­dy­bės fi­nan­suo­ja­moms sri­tims.

Sko­lin­tis šiais me­tais ne­ke­ti­na­ma

Šie­me­tį Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą su­da­ro be­veik 27 mln. 810 tūkst. eu­rų. Į jį įskai­čiuo­ta ir iš per­nykš­čio biu­dže­to li­ku­si dau­giau nei 4 mln. eu­rų su­ma. Tad, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių me­tų ra­jo­no vie­ti­niu iž­du, šie­me­tis yra di­des­nis 13,4 proc.

Kaip vi­sa­da, di­džiau­sios pa­ja­mos Aly­taus ra­jo­no, kaip ir ki­tų sa­vi­val­dy­bių, biu­dže­te yra gau­na­mos iš mo­kes­čių. 2020-ai­siais jie ra­jo­no biu­dže­te su­da­ro 55,7 proc. –  pla­nuo­ja­ma su­rink­ti per 15 mln. eu­rų. Tai bū­tų per 15 proc. dau­giau nei pra­ėju­siais me­tais.

24,9 proc. ar­ba be­veik 7 mln. eu­rų pa­ja­mos nu­ma­to­mos iš vals­ty­bės biu­dže­to ski­ria­mos do­ta­ci­jos, ku­rios di­džio­ji da­lis ten­ka mo­ky­mo lė­šoms ir vals­ty­bės de­le­guo­toms funk­ci­joms vyk­dy­ti.

Šie­met ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei ski­ria­ma do­ta­ci­ja yra be­veik 12 proc. di­des­nė nei per­nykš­tė.

Dau­giau nei 1 mln. eu­rų sa­vi­val­dy­bė pla­nuo­ja gau­ti iš ki­tų pajamų. Tai bū­tų biu­dže­ti­nių įstai­gų ir pa­čios sa­vi­val­dy­bės su­ren­ka­mų rin­klia­vų pa­ja­mos.

Pa­gal nu­sta­ty­tus li­mi­tus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė šiais me­tais ga­lė­tų sko­lin­tis be­veik 2 mln. eu­rų. Ta­čiau, kaip sa­kė biu­dže­tą pri­sta­ty­da­ma ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Gin­ta­rė Jo­ciuns­kai­tė, to da­ry­ti ne­ke­ti­na­ma.

Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bė tu­ri maž­daug 2,7 mln. eu­rų pa­sko­lų, iš ku­rių apie 1,3 mln. eu­rų – dėl už­šal­dy­tų lė­šų ban­kru­ta­vu­sia­me „Sno­ro“ ban­ke. Da­bar­ti­nia­me biu­dže­te pa­sko­loms grą­žin­ti ir joms ap­tar­nau­ti nu­ma­ty­ti 38 tūkst. eu­rų.

Pa­di­din­tos lė­šos ke­liams ir ki­tiems sa­vi­val­dy­bės ob­jek­tams tvar­ky­ti

Kaip vi­sa­da, di­džiau­sia ra­jo­no biu­dže­to da­lis ati­te­ko švie­ti­mui – 25,6 proc. vie­ti­nio iž­do ar­ba apie 7 mln. eu­rų. Apie 4,8 mln. eu­rų ar­ba be­veik 18 proc. šie­me­čio biu­dže­to lė­šų skir­ta so­cia­li­nei ir svei­ka­tos ap­sau­gai.

5,6 proc. dau­giau lė­šų nei per­nai – 6,8 mln. eu­rų – skir­ta ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ko­mu­na­li­niam ūkiui, tai su­da­rys 24,8 proc. vi­so ra­jo­no biu­dže­to iš­lai­dų.

Aly­taus ra­jo­no me­ro Al­gir­do Vrub­liaus­ko tvir­ti­ni­mu, 1 mln. eu­rų dau­giau nu­ma­ty­ta ke­liams tvar­ky­ti, taip pat 1 mln. eu­rų di­dė­ja su­ma, skir­ta ki­tiems ra­jo­no ob­jek­tams tvar­ky­ti: „Bus re­no­vuo­ja­ma Mi­ros­la­vo am­bu­la­to­ri­ja įren­giant so­cia­li­nius būs­tus ant­ra­me aukš­te, Ven­ciū­nų dar­že­ly­je pra­dės veik­ti dar vie­na vai­kų gru­pė. Bus bai­gia­ma bu­vu­sios Kur­nė­nų mo­kyk­los re­no­va­ci­ja, pla­nuo­ja­mas jos te­ri­to­ri­jos su­tvar­ky­mas. Taip pat bus baig­ta Dau­gų gim­na­zi­jos pa­sta­to re­no­va­ci­ja. Pra­si­dės Sim­no Pa­va­sa­rio gat­vės kvar­ta­lo tvar­ky­mo dar­bai. Ati­da­ry­si­me vai­kų die­nos cen­trus Ri­mė­nuo­se ir But­ri­mo­ny­se. Nu­ma­to­me at­nau­jin­ti Ne­mu­nai­čio ir Sim­no gim­na­zi­jos sta­dio­nus. Pra­si­dės Pu­nios pi­lia­kal­nio ir ke­lio į Pu­nią tvar­ky­mo dar­bai.“

Per­nykš­čia­me ra­jo­no biu­dže­te ke­liams tvar­ky­ti bu­vo nu­ma­ty­ta 2 mln. eu­rų, šie­met – 3 mln. eu­rų. Ki­tiems in­fra­struk­tū­ros ob­jek­tams, pavyzdžiui, mo­kyk­loms, svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­goms, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lėms ar sta­dio­nams at­nau­jin­ti per­nai iš vie­ti­nio biu­dže­to bu­vo skir­ta apie 1 mln. eu­rų, da­bar – 2 mln. eu­rų.

Ra­jo­no ta­ry­bos Ko­mu­na­li­nio ūkio plėt­ros ir ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Gin­ta­ro Chšče­na­vi­čiaus tei­gi­mu, skir­tą di­des­nį fi­nan­sa­vi­mą ko­mu­na­li­niams ūkiui tu­rė­tų pa­jus­ti gy­ven­to­jai, ir tai yra ge­ras ta­ry­bos ap­si­spren­di­mas.

„Nu­ma­tė­me 200 tūks­tan­čių eu­rų pa­dė­ti gy­ven­to­jams re­no­vuo­ti dau­gia­bu­čius na­mus. Po 10 pro­cen­tų pa­deng­si­me iš­lai­das gy­ven­to­jams, ku­rie įsi­rengs at­si­nau­ji­nan­čius ši­lu­mos tie­ki­mo šal­ti­nius ar nuo­te­kų tin­klus. Man at­ro­do, tai ge­ros pa­ra­mos iš biu­dže­to prie­mo­nės žmo­nėms“, – sa­kė ra­jo­no ta­ry­bos  Eko­no­mi­kos ir biu­dže­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Ra­džiu­ky­nas.

Dau­giau lė­šų gi­mus kū­di­kiui ir re­li­gi­nėms ben­druo­me­nėms

Ta­ry­bos Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės Jū­ra­tės Ove­rai­ty­tės pa­ste­bė­ji­mu, šie­me­čia­me biu­dže­te nu­ma­ty­ta skir­ti 216  tūkst. eu­rų Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nei de­guo­nies apa­ra­tui įsi­gy­ti.

Ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Min­dau­gas Al­do­nis pa­brė­žė, kad šie­me­čia­me biu­dže­te su­pla­nuo­ta 10 proc. di­dė­sian­tys kul­tū­ros dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai.

Tam tu­rės įta­kos ir šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­im­tas spren­di­mas, ku­riuo pri­tar­ta sa­vi­val­dy­bės ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos me­mo­ran­du­mui dėl at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mo kul­tū­ros dar­buo­to­jams, ku­riuo sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­jo skir­ti rei­kia­mą da­lį lė­šų jų sky­rus iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Nuo pra­ėju­sių me­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš sa­vo biu­dže­to pra­dė­jo mo­kė­ti vien­kar­ti­nes iš­mo­kas šei­moms gi­mus kū­di­kiui – 200  eu­rų prie ski­ria­mos vien­kar­ti­nės iš­mo­kos iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Da­bar ra­jo­no ta­ry­ba nu­spren­dė vien­kar­ti­nę sa­vi­val­dy­bės iš­mo­ką gi­mus kū­di­kiui pa­di­din­ti iki 500 eu­rų. Plius dar gau­na­ma vien­kar­ti­nė iš­mo­ka iš vals­ty­bės biu­dže­to – 429 eu­rai.

Pa­ra­ma re­li­gi­nėms ben­druo­me­nėms per­nykš­čia­me ra­jo­no biu­dže­te bu­vo 32 tūkst. eu­rų, šie­me­čia­me – 62 tūkst. eu­rų.

Že­mės ūkio ir kai­mo ben­druo­me­nių pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mui vie­ti­nio iž­do lė­šos, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, pa­di­din­tos 20 tūkst. eu­rų – nuo 150 tūkst. iki 170 tūkst. eu­rų.

„Ma­nau, kad iš ra­jo­no biu­dže­to mak­si­ma­liai skir­ta vi­soms sa­vi­val­dy­bės sri­tims. Di­džiau­siu iš­šū­kiu iš­lie­ka ne­dar­bo ma­ži­ni­mas ir gy­ven­to­jų už­im­tu­mo di­di­ni­mas. Įsi­ti­ki­nęs, kad ei­na­me tei­sin­gu ke­liu rem­da­mi ver­slą, ypač jau­nuo­sius ver­sli­nin­kus, kom­pen­suo­da­mi įsi­dar­bi­nu­sių be­dar­bių ke­lio­nes į dar­bą, vyk­dy­da­mi gy­ven­to­jų už­im­tu­mo pro­gra­mas. Tai tę­si­me ir šie­met. Tik­rai džiau­giuo­si, kad ra­jo­ne jau ma­žė­ja ne­dar­bas, šiuo me­tu jis sie­kia 9,5 pro­cen­to ir yra ma­žes­nis nei Aly­taus mies­te“, – tvir­ti­no Aly­taus ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas.

 

 

 

   

 

 

  Komentaras

  Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžintum, bet aš nedirbau, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Gal rimčiau žvilgtelkim kokia galima kaina išsaugos rajono valdžia taip menamą solidumą. Pagal Konstitucijos 46 str., sprendimai turi būt naudingi viso prie 30 tūkstančių rajone gyvenančių bendram gerbūviui užtikrint. O čia matos atskirom rinkėjų ar palankiom grupėm. Biudžetiniams ypač savivaldybės sistemoj, daliai pensininkų ir verslininkų. Kur atskiri kelių partijų branduoliai ir šiai palankūs. Vėl rajono tarybos sudėtis ir turi nusistovėjusį rinkėjų sluoksnį. Kurį išlaikyt reikia. Ir taryboj 3 buvę seimo nariai, 2 buvę rajono savivaldybės administracijos direktoriai..

  Komentaras

  kada vieninga yra komanda. Rajone manau komitetuose išdiskutuoja, tad galinis rezultatas būna ramus, klausimų nekyla. Mieste, mokykis iš rajono narių orumo, garbingumo ir padorumo, atsikratyk bobiškų diskusijų, kurios rinkėjų pagarbos nepelno.

  Komentaras

  Rajone kaip per laidotuves. Suėjo pasimeldė... Jokio adrenalino nors demokratijai paimituot. Ir tai aptingę...Išsidaliję ir jiems vienodai. Kokia santvarka Lietuvoj bebūtų. Tie patys gudrūs ir savim patenkinti veidukai.

  Komentaras

  Varėna, Lazdijai per paskutinį pusmetį veržliau vystosi. Nors tarybose neturi tokių žvaigždžių. Kaip Alytaus rajono meras su didele patirtim, 2 mero visuomeniniai patarėjai tarybos nariai bubę seimo nariais ir apskrities administracijos viršininkais. Pagal tokius stambius kalibrus rimčiau turėtų ateodyt rajono veržlumas.

  Komentaras

  Yra savivaldybių, kur paskolų neturi. Savo gabumų dėka gyvena. Didmiesčiai ir mažina kiek gali. Nes po 2020 metų mažėja es parama ir prasideda didelių vakstybės paskolų gražinimas dalim per metus. Reiškia sunkės. Todėl ir spaudė dauhuma savivaldybių iš es paramos stiprėt kiek gali. Alytaus savivaldybės bruožas, didele dalim prasnaudė. Tad rinkimai bus įnirtingi ir sunkesmi laikai. Nei dabar.

  Komentaras

  Dėl bedarbystės truputį ne pačių nuopelnai. Nes dėl sunkėjančių mieste išgyvent salygų dalis iš miesto keliasi į miesto pakraščius. Kur rajono teritorijoj randasi ir dirbdami miesto įmonėse uždirba per mokesčius pagal gyvenamą vietą rajonui. Praktiškai ir savivaldybė dėl savęs... Nes tuštėjantys kaimai savo duoda. Skaityk darbingiausi emigravę. Likę senyvo amžiaus. Per paskutinius mero rinkimus ana pusė gan energinga buvo. Kas dienybėj taryboj kaip rimtos opozicijos ne simato. Nors lyg prisistatę taryboj. Tokia kaip apgaulingi. Iš išorės lyg ramūs, viduj kaupias...

  Komentaras

  Su miestu erzelynų po metų nėra. Meras priekį pagal kompetenciją. Lyginant su Lazdijais, Varėna tie vystyme aktyvesni per paskutinius metus. Kaž kaip sastingiu atsiduoda. Ne simato tarybos narių metinių veiklos ataskaitų. Kaž kaip pagal panašų modelį dalim su miestu. Ir asmenybių stygius. Nors taryboje keli net buvę seimo nariais, apskrities administracijos viršininkais. Lyg tai turėtų ūkinėj kompetencijoj būt aukštesniam lygį. Dabar daugiau propogandinis stilius vyrauja.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.