Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys – Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ben­dro­jo ug­dy­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas (4)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Edmundas Čečėta
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys so­cial­de­mok­ra­tas Ed­mun­das Če­čė­ta (nuotr.) lai­mė­jo Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­skelb­tą at­ran­ką ei­ti Ben­dro­jo ug­dy­mo sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to pa­rei­gas ir pas­ta­ruo­ju me­tu jo dar­bo­vie­tė – sos­ti­nė­je. Nei Dzū­ki­jos sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio man­da­to, nei na­rys­tės So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riu­je jis at­si­sa­ky­ti ne­ke­ti­na.

Kaip sa­kė E.Če­čė­ta, jis lai­mė­jo Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ben­dro­jo ug­dy­mo sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to at­ran­ką kaip pa­kai­ti­nis kar­je­ros vals­ty­bės tar­nau­to­jas, jis pa­kei­tė į gim­dy­mo ir vai­ko prie­žiū­ros atos­to­gas iš­ėju­sią šio sky­riaus dar­buo­to­ją.

E.Če­čė­ta mi­nė­ta­me Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­riu­je yra at­sa­kin­gas už mo­ki­nių pri­ėmi­mą į sos­ti­nės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las.

„Ieš­ko­jau dar­bo, su­si­ju­sio su vals­ty­bės tar­ny­ba švie­ti­mo sri­ty­je. Su­ži­no­jęs, kad Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja vyk­do at­ran­ką į Ben­dro­jo ug­dy­mo sky­riaus pa­kai­ti­nio vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to pa­rei­gas, nu­spren­džiau jo­je da­ly­vau­ti. Aly­tu­je man, kaip mies­to ta­ry­bos na­riui, da­ly­va­vi­mas to­kio­se at­ran­ko­se ar švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų kon­kur­suo­se yra tei­siš­kai ap­ri­bo­tos, tad nu­spren­džiau no­ri­mo dar­bo ieš­ko­tis ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se“, – pa­sa­ko­jo E.Če­čė­ta.

Jis bent kol kas dirb­ti į sos­ti­nę va­ži­nė­ja iš Aly­taus.

E.Če­čė­ta iki šiol dir­bo lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ju, o pas­ta­ruo­ju me­tu – Jau­nų­jų šau­lių bū­re­lio va­do­vu Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je, dau­giau kaip de­šimt­me­tį – Sei­mo na­rio aly­tiš­kio so­cial­de­mok­ra­to Ju­liaus Sa­ba­taus­ko pa­ta­rė­ju. Šių dar­bų jis jau at­si­sa­kė. Nei Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio man­da­to, nei na­rys­tės So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos mies­to sky­riu­je at­si­sa­ky­ti ne­ke­ti­na. Šia­me sky­riu­je jis yra ta­ry­bos na­rys.

E.Če­čė­ta Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu, iš­rink­tu pa­gal So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą, dir­ba an­tra ka­den­ci­ja.

„Ti­kiuo­si, kad pa­vyks su­de­rin­ti dar­bą Vil­niu­je ir Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je, ypač da­bar, kai ta­ry­bos ir jos ko­mi­te­tų po­sė­džiai vyks­ta nuo­to­li­niu bū­du“, – tvir­ti­no sos­ti­nė­je įsi­dar­bi­nęs mies­to ta­ry­bos na­rys.

43-ejų E.Če­čė­ta Šiau­lių uni­ver­si­te­te yra bai­gęs edu­ko­lo­gi­jos ba­ka­lau­ro stu­di­jas ir įgi­jęs lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jo spe­cia­ly­bę, da­bar My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te stu­di­juo­ja švie­ti­mo ir moks­lo po­li­ti­kos bei va­dy­bos ma­gist­ran­tū­rą.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Pagal įstatymus už Alytaus miesto valdymą atsakingi ir atskaitingi 27 tarybos nariai Kurių tarpe ir meras. Kuris už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Dabar fone kaip didmiesčiuose kelis kart didesni vidutiniai atlyginimai ir dėl to daugėja gyventojų, Alytaus mieste priešingai. Sumažėjus gyventojų iki apie 49 tūkstančių, Alytaus miestas nepapuola į kategoriją. Kur gyventojų nuo 50 tūkstančių iki 70 tūkstančių. Kur nusiritus į mažesnę kaimų kategoriją proporcingai gyventojų mažėjimui reikia mažintis vicmerų ir valdininkų skaičių. Mažėja darbo užmokesčio koeficientai visų valstybinių institucijų, esančių Alytaus mieste. Tad kur mero teiktas siūlymas tarybai svarstyt ir tvirtint, dėl gyventojų mažėjimo mažintis vicmerų ir valdininkų skaičių? Ar geriau mandravot, kad valdo miestą, kuriam dar gyventojų nuo 50 tūkstančių - 70 tūkstančių ribose? Ar ponam įstatymai neprivalomi, apart ubagam?

  Komentaras

  Alytus jau ne "Šeštas, bet miestas" ale kažkokia a le Milioniškės kaimas šalia upės. Ot - yra tokia dar ir Alytus... Myliu, Ale "tiŲ..". Net ir įvažiuojamasis užrašas galėtų reprezentuoti... T.o. istorija... Ü

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.