Aly­taus mies­to so­das: sa­vi­tas prieš­ka­ri­nės Lie­tu­vos pa­li­ki­mas, ku­riam rei­kia iš­ma­naus rū­pes­čio ir... so­di­nin­ko?

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (2)
2019 Sausis 15
nuotrauka
Alytaus miesto sodas, be kurio sunku įsivaizduoti Dzūkijos sostinę. Tačiau laikas bėga, augalai sensta. Kaip tvarkyti šį unikalų gamtos ir žmogaus rankų kūrinį? Apie tai kalbėta diskusijoje rotušėje. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas, gra­žiau­sias ge­o­met­ri­nio pla­no tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos par­kas ir Aly­taus sim­bo­lis Mies­to so­das džiu­gi­na aly­tiš­kius ir jiems rū­pi. Tai liu­di­ja ir ben­druo­me­nės re­ak­ci­ja į kas­met vyk­do­mus sa­ni­ta­ri­nius Mies­to so­do kir­ti­mus. 2018 me­tų ru­de­nį pa­žy­mė­ta ir žie­mą nu­kirs­ta 13 pu­šų, ku­rios įver­tin­tos kaip li­go­tos ir pa­žeis­tos. Ar rei­kė­tų va­do­vau­tis vien es­te­ti­kos, ar ieš­ko­ti ki­to­kios ver­tės kri­te­ri­jų at­nau­ji­nant žel­dy­nus, kaip iš­sau­go­ti so­do bio­lo­gi­nę įvai­ro­vę, tvar­kant jį at­ei­ty­je, pa­ga­liau, ko­kią šią erd­vę no­rė­tų ma­ty­ti ben­druo­me­nė, ar at­gis so­das kaip nuo­la­ti­nės ben­druo­me­nės su­si­bū­ri­mo vie­ta? Ieš­kant at­sa­ky­mų į šiuos ir ki­tus klau­si­mus, pa­reng­tas Mies­to so­do tvar­ky­bos pro­jek­tas.

Vie­toj kal­na­pu­šių – kle­vai

Gy­ven­to­jams pri­sta­ty­tas Aly­taus mies­to so­do tvar­ky­bos dar­bų pro­jek­tas, ku­rio tech­ni­nę už­duo­tį ren­gė dar­bo gru­pė, o pa­tį pro­jek­tą – UAB „Pro­jek­tų ren­gi­mo biu­ras“.

Den­dro­lo­gi­nę pro­jek­to da­lį, ku­rio­je ap­ta­ria­ma, kaip for­muo­ti nau­jus ar keis­ti žel­dy­nus, pa­ren­gė pro­fe­sio­na­lus den­dro­lo­gas, gar­siau­sias Lie­tu­vos par­ko­ty­ri­nin­kas Kęs­tu­tis La­ba­naus­kas. Dis­ku­si­jo­je su Aly­taus gy­ven­to­jais jis šį­kart da­ly­vau­ti ne­ga­lė­jo, ta­čiau at­siun­tė laiš­ką, ku­ria­me pa­lin­kė­jo so­do en­tu­zias­tams sau­go­ti ir puo­se­lė­ti jį su il­ga­lai­ke įžval­ga bei įkvė­pi­mu, ku­rį pa­li­ko par­ko pra­di­nin­kai.

„Is­to­ri­niai žel­dy­nai – nor­ma­li pa­vel­do sri­tis. Gal­būt trūks­ta spe­cia­lis­tų, ga­lin­čių pa­reng­ti to­kį pro­jek­tą pa­gal vi­sus pa­vel­do­sau­gos rei­ka­la­vi­mus, bet ne su­vo­ki­mo, kaip tai rei­kia da­ry­ti“, – sa­ko Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Aly­taus sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Mar­ga­ri­ta Ja­nu­šo­nie­nė.

Pa­vel­do­sau­gi­nin­kai so­do tvar­ky­bos pro­jek­tui pri­ta­rė, ja­me įra­šy­tas ir jų rei­ka­la­vi­mas at­so­din­ti iš­kirs­tus kle­vus, vie­toj ku­rių šiuo me­tu au­ga kal­na­pu­šės. Ta­čiau nu­ma­ty­tiems Mies­to so­de dar­bams at­lik­ti dar rei­kės pa­reng­ti miš­kot­var­kos pro­jek­tą, nes Aly­taus cen­tre esan­tis so­das pa­ten­ka į vals­ty­bi­nės reikš­mės miš­kų plo­tus.

Ar­ti­miau­si pla­nai – nau­ji bal­ti suo­liu­kai

Vie­nas pir­mų­jų dar­bų, nu­ma­to­mų so­de pa­gal tvar­ky­bos pro­jek­tą, yra nau­jų bal­tų suo­liu­kų, ku­rių for­ma pa­na­ši į bu­vu­sius tar­pu­ka­ry­je, įren­gi­mas. Šie suo­liu­kai ir fon­ta­no ro­žy­nas – ta vie­ta, kur mies­tie­čiai fo­to­gra­fa­vo­si tar­pu­ka­ry­je, ir šian­dien ji vie­na ro­man­tiš­kiau­sių mies­te.

„Ta­čiau ar tik­rai ver­ta kal­bė­ti apie ro­žių aro­ma­tą ir se­no­jo so­do dva­sią, jei šian­dien so­das skęs­ta įpras­tų ir elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių dū­muo­se, o per per­trau­kas čia su­si­ren­ka pa­rū­ky­ti pu­sė ša­lia esan­čios gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nių?“ – svars­tė dis­ku­si­jos da­ly­viai. Aly­tiš­kių siū­ly­mas – kuo grei­čiau skelb­ti Mies­to so­dą ne­rū­ky­mo zo­na.

Va­sa­rą so­de jau ke­le­rius me­tus vyks­ta Se­na­mies­čio ben­druo­me­nės, ki­ti ka­me­ri­nio po­bū­džio ren­gi­niai, o per­nai va­sa­rą ini­cia­ty­vų kon­kur­se aly­tiš­kiai bal­sa­vo už tai, kad čia tu­ri at­si­ras­ti kon­cer­tų erd­vė. Ją pla­nuo­ja­ma įreng­ti šie­met, pro­jek­tą yra pa­ren­gu­si ar­chi­tek­tė Al­fre­da Ur­ma­na­vi­čie­nė. Nu­ma­ty­tas sta­ti­nys – lai­ki­nas. Lė­šų kon­kur­są lai­mė­ju­siam pro­jek­tui skir­ta iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

Ir vėl apie kir­ti­mus

Tvar­kant Mies­to so­dą pla­nuo­ja­ma at­so­din­ti ir at­nau­jin­ti aly­vų alė­ją už suo­liu­kų ša­lia fon­ta­no. Taip pat yra su­ma­ny­mų pu­se met­ro pra­pla­tin­ti pa­grin­di­nę alė­ją tarp fon­ta­no ir Lais­vės an­ge­lo. Ne­iš­ven­gia­mai bus ir kir­ti­mų.

„Di­de­lių kir­ti­mų Mies­to so­do tvar­ky­bos pro­jek­te ne­nu­ma­ty­ta“, – už­tik­ri­na Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ra­mu­nė Zub­rė. Tie­sa, nu­ma­ty­ti skai­čiai nė­ra jau to­kie ma­ži. Iš vi­so pa­gal siū­lo­mą pro­jek­tą ža­da­ma iš­kirs­ti 122 me­džius (iš 657 esa­mų), iš jų 23 – pu­šys. Tarp jų ne­ma­žai sa­vai­mi­nių me­de­lių dar plo­nais ka­mie­nais ir me­džių, stel­bian­čių vie­nas ki­tą dėl per­ne­lyg ma­žo at­stu­mo.

Su­si­rū­pi­nu­siems dėl ža­lu­mos iš­sau­go­ji­mo, den­dro­lo­gas Lai­mu­tis Ja­nuš­ke­vi­čius pri­me­na, jog par­kai tu­ri sa­vo pa­skir­tį – es­te­ti­nę, tad juo­se tu­ri­me pa­lik­ti gra­žius me­džius.

Gal­būt ga­li­ma pa­lik­ti ir ke­le­tą stuob­rių, ku­rie pa­dė­tų iš­sau­go­ti bio­lo­gi­nę įvai­ro­vę, uok­sus paukš­čiams, vo­ve­rėms, ta­čiau ne­daug. Mies­to tvar­ky­bos dar­bo gru­pė­je dir­bęs Man­tas Ka­za­ke­vi­čius (be­je, vie­nas tų, ku­rie ban­dė ap­gin­ti kle­vus prie Lais­vės an­ge­lo, ku­riuos da­bar teks at­so­din­ti) pa­ste­bi, kad gro­žio su­vo­ki­mas yra la­bai sub­jek­ty­vus. Kar­tais ir krei­vas me­dis ga­li bū­ti la­bai įdo­mus, juo­lab Mies­to so­das įvai­rių kar­tų aly­tiš­kiams sa­vų sen­ti­men­tų ke­lia.

Be ki­ta ko, dis­ku­si­jos da­ly­viai svars­tė, ar ne lai­kas bū­tų pa­gal­vo­ti, kad Aly­taus par­kai vėl ga­lė­tų tu­rė­ti kiek­vie­nas po sa­vo so­di­nin­ką? Tė­ve­lio, gar­sio­jo Aly­taus so­do so­di­nin­ko Sta­sio Mar­cin­ke­vi­čiaus duk­ra Al­do­na Mar­cin­ke­vi­čie­nė taip pat da­ly­va­vo dar­bo gru­pė­je, ren­gu­sio­je so­do tvar­ky­bos pro­jek­tą. Ji džiau­gia­si, kaip VšĮ „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ tvar­ko Mies­to so­dą, ypač ro­žy­ną, ta­čiau siū­ly­tų pa­gal­vo­ti apie ve­jos at­nau­ji­ni­mą.

Nors so­do tvar­ky­bos pro­jek­te nu­ma­ty­ti kon­kre­tūs dar­bai, kaip bus for­muo­ja­mas Mies­to so­das, ta­čiau jie nė­ra la­bai aiš­kiai api­brėž­ti lai­ke ir bus ap­ta­ria­mi su spe­cia­lis­tais bei ben­druo­me­ne, iš­ven­giant sku­bo­tų spren­di­mų, ku­riuos vė­liau ten­ka tai­sy­ti.

  Komentaras

  Tik sodininkai gali nuspręsti kaip puoselėti parkus.Kokie gražūs prisiminimai-tėvai atsivesdavo į parką,mes vaikai tuoj prie fontano žiūrėti auksinių žuvyčių-kaip jos mums patiko.Tėvai tuo tarpu pasėdėdavo kavinėje,muzika skambėjo.Jau suaugus,negalėdavau atsigrožėti mūsų parko rožėmis,medžiais,takais,šokių aikšte,kur jaunimas puikiai leido laiką,groji gyva muzika,koncertai šokių aikštėje vykdavo,buvo scena.Kiek mačiau puikių pačių alytiškių koncertų.O pasivaikščiojimai parko takeliais,sėdėjimai ant suolelių ir rodos geresnio,švaresnio oro taip niekur nėra,kaip parke.Koks malonumas parke ant suolelio skaityti knygą.Jokio chuliganizmo,niekas neniokojo gėlynų,mums kaip šventa vieta buvo saugoti kad kas rožytės nenuskintų-bet ir neskynė.Kam tą taką iki angelo platinti ir darkyti sodą,kirsti medžius.Pirma pasodinti ir užauginti medelius vietoje iškirstų reikia,tik po to galvoti kaip aukštas pušis dar retinti.Ar bus toks pasakiškai gražus,traukos centras,kur maži vaikai,jaunimas,senjorai skubėtų į parką grožėtis,pailsėti,pasilinksminti,kavos atsigerti,gal vaikai ledų kultūringai su tėvais prie staliuko suvalgytų .Ar skambės gyva muzika,o jaunimas kultūringai galės pašokti,ar vyks koncertai į kuriuos eis bet kokio amžiaus alytiškiai,ar bus taip,kad su dideliu malonumu pasivaikščiotume parko takeliai ,pasėdėtume ant suolelių ir grožėtumės neapsakomu rožių grožiu.Galėtų patirties pasisemti kokius medeliu sodinti,kad parkas puošnus būtų iš Druskininkuose esančios ''Eglės''sanatorijos-ten tokia įvairovė ir didelis grožis nematytų,bet nuostabiai gražių medžių.Alytaus parkų tvarkymu turi užsiimti tik labai mylintis Alytų žmogus,suprantantis,išmanantis tokį darbą.Mes turėsime labai gerus prisiminimus koks buvo parkas,kaip jame leidome laiką ir koks visiems alytiškiams parkas buvo mylimas,brangus,mielas.Mūsų karta išmirs ir jau niekas nežinos ką mums reiškė parkas,su juo mes nuo mažens augome,džiaugėmės.Tai kaip mažytis Alytaus rojus buvo.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.