Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis: „Kai mies­te at­si­ran­da kra­nai ir vai­kai, tai ta­me mies­te yra vis­kas ge­rai” (11)

Saulė Pinkevičienė
Meras Nerijus Cesiulis: „Pa­lin­kė­čiau dau­giau šyp­se­nų vei­duo­se ir ma­žiau ieš­ko­ti ge­ruo­se da­ly­kuo­se blo­gų, o daž­niau pa­si­džiaug­ti tuo, ką tu­ri­me. Lin­kiu po­zi­ty­vu­mo, no­ro pri­si­dė­ti, ben­druo­me­niš­ku­mo, nes mes vi­si esa­me mies­to šei­mi­nin­kai.“ Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Meras Nerijus Cesiulis: „Pa­lin­kė­čiau dau­giau šyp­se­nų vei­duo­se ir ma­žiau ieš­ko­ti ge­ruo­se da­ly­kuo­se blo­gų, o daž­niau pa­si­džiaug­ti tuo, ką tu­ri­me. Lin­kiu po­zi­ty­vu­mo, no­ro pri­si­dė­ti, ben­druo­me­niš­ku­mo, nes mes vi­si esa­me mies­to šei­mi­nin­kai.“ Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šian­dien Aly­tus 31-ąjį kar­tą sa­vo is­to­ri­jo­je šven­čia Mies­to die­ną ir jau an­trą kar­tą iš ei­lės – ka­ran­ti­ne. Ta­čiau oras yra pui­kus, ri­bo­ji­mai lais­vė­ja ir aly­tiš­kiai bei mies­to sve­čiai nu­si­tei­kę ge­rai pra­leis­ti lai­ką Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je. Mies­to gim­ta­die­nis, ži­no­ma, tė­ra sim­bo­li­nė lai­ko at­skai­ta, ta­čiau kar­tu ir pui­ki pro­ga pa­si­kal­bė­ti apie tai, kuo gy­ve­na­me šian­dien. Mies­to die­nos iš­va­ka­rė­se – po­kal­bis su Aly­taus me­ru Ne­ri­ju­mi Ce­siu­liu.

– Me­re, mies­to gim­ta­die­nis yra tas lai­kas, kai sve­čiams tar­si pa­ro­do­me sa­ve iš ša­lies (ir ne­svar­bu, kad sve­čių šie­met bus ma­žiau). Ko­kias tris per­mai­nas Aly­tu­je įvar­dy­tu­mė­te, ku­rios Jus džiu­gi­no per me­tus nuo / iki bir­že­lio?

– Ma­ne la­biau­siai džiu­gi­na, kad per me­tus ne­be­li­ko ei­lių Aly­taus vai­kų dar­že­liuo­se ir dau­gė­ja juos lan­kan­čių ma­žų­jų aly­tiš­kių. Per­nai įstei­gė­me sep­ty­nias pa­pil­do­mas gru­pes, ku­rios jau yra už­pil­dy­tos, o ne­tru­kus steig­si­me nau­jas. Ant­ras da­ly­kas – pa­si­kei­tu­si krei­vė, kai dau­giau aly­tiš­kių grįž­ta gy­ven­ti į Aly­tų nei emig­ruo­ja. Taip pat ma­ne džiu­gi­na in­ves­ti­ci­jos, kad Aly­tu­je ku­ria­si ne tik nau­jos ver­slo įmo­nės, bet ir ple­čia­si jau sta­bi­liai čia dir­ban­čios. Tas ne­pa­lie­ka abe­jo­nių, kad ga­myk­los tik­rai bus pa­sta­ty­tos ir dar­bo vie­tos su­kur­tos. Dvi­gu­bai di­des­nę ga­myk­lą ša­lia da­bar vei­kian­čios pla­nuo­ja ati­da­ry­ti „Glass LT“, ple­čia­si „Ast­ra“, „Ali­ta“, „Lanks­ti li­ni­ja“. Nau­jus pa­ma­tus lie­ja „Dva­ro žu­vys“, pro­jek­tuo­ja­ma „Whi­rpo­ol“ ga­myk­la, ku­ri sta­to­ma Bal­ta­ru­si­jos kom­pa­ni­jos in­ves­ti­ci­jo­mis. Su­si­tin­ku su ver­sli­nin­kais, pla­nuo­jan­čiais mies­to plėt­rą, nau­jų dau­gia­bu­čių, ko­te­džų sta­ty­bą (ne­tru­kus bus nau­jie­nų ir dėl ša­lia sa­vi­val­dy­bės esan­čio ap­leis­to pa­sta­to). Šian­dien as­me­niš­kai skam­bi­nau trims di­de­liems in­ves­tuo­to­jams, kvie­čiau juos ka­vos. Jei sė­dė­si ir lauk­si, pa­siū­ly­mai ne­at­si­ras, ak­ty­viai ieš­ko­me jų pa­tys. In­ves­ti­ci­jos su­tei­kia pa­grin­do op­ti­miz­mui, nes ver­sli­nin­kai ne­in­ves­tuo­ja ten, kur nė­ra ti­kė­ji­mo mies­tu. Dzū­ki­jos sos­ti­nė per­ne­lyg il­gai trau­kė­si, tai­gi da­bar mies­tas tu­ri tik aug­ti – ne­ži­nau, ar yra la­biau ti­kin­čių mū­sų mies­tu, jo at­ei­ti­mi, nei ti­kiu aš pats. Džiau­giuo­si in­ves­ti­ci­jo­mis, nes, kai mies­te at­si­ran­da kra­nai ir vai­kai, tai ta­me mies­te yra vis­kas ge­rai.

– Ar esa­te pa­ten­kin­tas, kaip šiuo me­tu Aly­tus apie sa­ve ko­mu­ni­kuo­ja?

– At­sa­ky­čiau į klau­si­mą klau­si­mu: tai ar mes šian­dien ma­to­me Aly­tų Lie­tu­vos kon­teks­te, ar ne? Ma­nau, kad ma­to­me, ir la­bai pla­čiai, apie mies­tą kal­ba­ma gar­siai. Jei anks­čiau tai bu­vo „kaž­koks mies­tas“, tai da­bar, kai rei­kia in­for­ma­ci­jos apie re­gio­nus, ži­nių lai­dų žur­na­lis­tai skam­bi­na į Aly­tų. Mus ste­bi ir pa­ste­bi, mus gir­di. Pir­miau­sia taip yra dėl pa­si­kei­tu­sios ko­mu­ni­ka­ci­jos – ak­ty­viai vie­ši­na­me mies­tą so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se. Jei kiek­vie­ną me­ro pos­tą feis­bu­ke per­skai­to dau­giau kaip 100 tūks­tan­čių žmo­nių, tai tur­būt reiš­kia, kad juo­se yra kaž­kas įdo­maus. Juo­lab aki­vaiz­du, kad šie žmo­nės nė­ra vien tik aly­tiš­kiai. O juk yra pos­tų, ku­riuos skai­to mi­li­jo­nas in­ter­nau­tų, sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je šiuo me­tu tu­riu per 40 tūks­tan­čių se­kė­jų. Tie­siog ban­do­me ko­mu­ni­kuo­ti ki­taip, gal­būt ne­tra­di­ciš­kai, sten­gia­mės pa­ro­dy­ti mies­to pri­va­lu­mus ir kvies­ti dis­ku­si­jai apie tai, kas čia vyks­ta. Nes juk N me­tų Aly­tu­je sa­vi­val­dy­bė da­rė la­bai daug ge­rų da­ly­kų, bet žmo­nės ne­ži­no­jo apie juos ar ži­no­jo ne­pa­kan­ka­mai. Su­pran­ta­ma, jei gy­ve­ni Vidz­gi­ry­je, tu ga­li ne­ži­no­ti, kad Pa­ne­mu­nė­je nu­ties­tas nau­jas ta­kas, nes ten re­tai lan­kai­si. Kai pra­de­di ko­mu­ni­kuo­ti, ro­dy­ti ir da­ly­tis, tai žmo­nės no­ri at­ei­ti ir pa­si­žiū­rė­ti, ko­kios nau­jo­vės at­si­ra­do, kas su­tvar­ky­ta ar re­konst­ruo­ta jų mies­te. Kai to­kį pos­tą apie in­ves­ti­ci­jas per­skai­to šim­tai tūks­tan­čių žmo­nių, ta­da ir emig­ran­tus pa­sie­kia ži­nia, kad mies­tas at­si­nau­ji­na, tam­pa pa­to­ges­nis gy­ven­ti, ir jie su­si­mąs­to: o gal lai­kas grįž­ti? Mies­tas ga­li bū­ti įdo­mus net ko­mu­ni­kuo­da­mas apie ko­vi­do val­dy­mą. La­bai svar­bi me­ro po­zi­ci­ja, stip­ri ar sil­pnes­nė, bet ji tu­ri bū­ti kaž­ko­kia ki­to­kia. Ta­da esi įdo­mus, ta­ve gir­di ir apie Aly­tų kal­ba. Ir nors me­tai nuo pra­ėju­sios Mies­to die­nos bu­vo ku­pi­ni iš­šū­kių, ta­čiau gar­si­no­me mies­tą, ko­mu­ni­ka­vo­me tik­rai daug.

– Ko­vi­di­niai me­tai op­ti­miz­mo ne­su­ma­ži­no?

– Ne­įsi­vaiz­duo­ju, ku­ris Aly­taus me­ras tu­rė­jo (ir tu­rės) tiek pa­tir­čių, kiek per šiuos dve­jus me­tus te­ko mums. Pra­dė­jo­me nuo gais­ro, pas­kui rei­kė­jo su­val­dy­ti pan­de­mi­ją. Pa­keis­ti stra­te­gi­ją ir tak­ti­ką, pe­ro­rien­tuo­ti veik­lą į nuo­to­li­nę. Už­si­da­rė mo­kyk­los – vi­si pik­ti ir žiū­ri į me­rą, nes at­ro­do, kad me­ras gy­ve­ni­mą su­stab­dė, kad tai jis ne­duo­da vak­ci­nų ar­ba lie­pia vak­ci­nuo­tis. Kai įsi­ga­lio­jo drau­di­mas iš­vyk­ti į ki­tas sa­vi­val­dy­bes, pir­miau­sia skam­bin­da­vo me­rui: „Me­re, ma­nęs po­li­ci­ja ne­pra­lei­džia.“ Tai, ką per šiuos me­tus pa­ty­rė­me, man kar­tais at­ro­do pa­na­šu į fil­mą, ne­abe­jo­ju, kad apie tai pa­sa­ko­si­me vai­kams. Si­tu­a­ci­jų bu­vo ir la­bai dra­ma­tiš­kų. Kaip pa­sa­ky­ti žmo­gui, kad ope­ra­ci­ja jam ne­bus at­lie­ka­ma? Ma­no tė­ve­lis taip pat bu­vo at­si­dū­ręs to­kio­je pa­dė­ty­je, kai, bū­da­mas ope­ra­ci­nė­je, su­ži­no­jo, kad jo sky­riu­je nu­sta­ty­tas ko­vi­das, sky­rius bus už­da­ry­tas ir ope­ra­ci­ja ati­de­da­ma. Kaip pa­sa­ky­ti li­go­niui, kad jis ne­bus gy­do­mas, nes da­bar pu­sę me­tų mes val­dy­si­me tik ko­vi­dą? Kiek žmo­nių mes pra­ra­do­me, nes ne­ga­lė­jo­me gy­dy­ti ki­tų li­gų? Bet kai yra blo­gai, vi­si į kaž­ką žiū­ri. Aš bu­vau tas, į ku­rį nu­kreip­ti žvilgs­niai, o pats ne­tu­rė­jau į ką žiū­rė­ti – rei­kė­jo pri­im­ti spren­di­mus. Kaž­kaip iš­gy­ve­no­me, iš pra­džių bu­vo­me dau­giau­sia ser­gan­čiu, vė­liau – dau­giau­sia te­stuo­jan­čiu mies­tu. Da­bar pa­dė­tis ge­ra ir la­biau­siai no­ri­si, kad vis­kas grei­čiau pa­si­baig­tų, no­ri­si ren­gi­nių, mies­to die­nų, tūks­tan­čių žiū­ro­vų, kad ga­lė­tu­me vėl ben­drau­ti.

– Ar jau­čia­te, kad žmo­nės ben­dra­vi­mo pa­si­il­gę, juk vis dar ne­pri­ima­te gy­ven­to­jų gy­vai?

– Žmo­nės da­bar la­bai no­ri ben­drau­ti, kas­dien gau­nu po 15–20 pra­ne­ši­mų me­sen­dže­riu, ku­riuo­se kal­ba­ma apie įvai­rias pro­ble­mas. Sten­giuo­si at­sa­ky­ti vi­siems, ski­riu tam va­lan­dą va­ka­rais. Ki­tus klau­si­mus per­siun­čiu sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jams, kur gė­ly­nas iš­džiū­vo ar me­dis nu­vir­to. Kol ne­ga­liu pri­im­ti gy­ven­to­jų sa­vi­val­dy­bė­je gy­vai, ten­ka ben­drau­ti ši­taip, juk me­ro dar­bo lai­kas yra 24 va­lan­dos per pa­rą. Kar­tais ir pre­ky­bos cen­tre sun­ku pra­ei­ti, nes vi­siems skau­da ir kiek­vie­nam jo pro­ble­ma yra svar­biau­sia. Esa­me gy­vas mies­tas su 50 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų, in­ter­ne­to tech­no­lo­gi­jos yra di­de­lis pa­leng­vi­ni­mas ben­drau­jant su aly­tiš­kiais.

Pa­ste­biu, kad gal­būt sun­kiau pa­siek­ti tuos gy­ven­to­jus, ku­riems per 70 me­tų, iki tos am­žiaus ri­bos pu­sė vy­res­nių­jų aly­tiš­kių lei­džia lai­ką feis­bu­ke. Jie ak­ty­viai ko­men­tuo­ja, iš­sa­ko nuo­mo­nę. Po ma­no po­stais bū­na ke­li šim­tai ko­men­ta­rų, ku­rie lei­džia su­si­da­ry­ti įspū­dį apie žmo­nių po­žiū­rį į įvai­rias ak­tu­a­li­jas. Pa­vy­džiui, ar rei­kė­jo grą­žin­ti Aly­tu­je vai­kus į mo­kyk­las be­si­bai­giant moks­lo me­tams, ar ne? Juk Ro­tu­šės aikš­tė­je to­kio bū­rio ma­mų ir tė­čių ne­su­rink­si, o jei ir su­rink­si, tai jų nuo­mo­nės skir­sis. Čia gi ma­tai, ką gal­vo­ja dau­gu­ma.

– Aly­tiš­kiai pa­ste­bi, kad po mies­tą pa­si­žval­go­te ne tik pro au­to­mo­bi­lio lan­gą, bet ir va­ži­nė­ja­te dvi­ra­čiu?

– Ke­le­rius pas­ta­ruo­sius me­tus ma­no dvi­ra­tis sto­vė­jo ga­ra­že, nes vai­kai bu­vo ma­ži. Lie­pos ne­ga­lė­jau vež­tis ir ne­no­rė­jau pa­lik­ti, ne­bent iš­va­žiuo­da­vo­me su žmo­na, kai tu­rė­jo­me, kas pri­žiū­ri vai­kus. Da­bar Lie­pa jau ga­li sė­dė­ti su tė­te vai­kiš­ko­je kė­du­tė­je, o Ąžuo­las mi­na dvi­ra­tį pats, tai vi­sa šei­ma iš­va­žiuo­ja­me pa­si­va­ži­nė­ti drau­ge. Ne tik pa­si­dai­ry­ti po mies­tą, pa­ben­drau­ti su žmo­nė­mis, pa­spor­tuo­ti, bet ir pa­ma­ty­ti pro­ble­mas, duo­bę gat­vė­je, nu­lauž­tą stul­pą ar ne­nu­šie­nau­tus pa­kraš­čius. Pa­ma­tau vis­ko daug, su­pran­tu, kad kar­tais ka­bi­ne­te pra­lei­džiu per daug lai­ko. Tvar­ky­ti mies­te vi­sa­da yra ką, o ap­lin­kos prie­žiū­ra yra pri­ori­te­tas, nes tai yra la­bai ma­to­ma ir svar­bu gy­ven­to­jams. Šią žie­mą tik­rai ne­bu­vau pa­ten­kin­tas, kaip Aly­tu­je va­lo­mos gat­vės. Tu­rė­jo­me kon­flik­tų su snie­gą mies­te va­liu­sia įmo­ne, da­bar tu­ri­me teis­mi­nius gin­čus, ta pa­ti įmo­nė per­nai šie­na­vo ža­liuo­sius plo­tus. Toks pa­si­tei­si­ni­mas, kad, gir­di, „me­re, au­ga žo­lė“ ar „žiū­rė­ki­te, kaip smar­kiai snin­ga“ ma­nęs ne­ten­ki­na. Vie­naip ar ki­taip, ši­to­je vie­to­je tu­ri­me ieš­ko­ti są­ly­čio taš­kų. Be abe­jo, ir gam­to­je me­tai ir­gi ne­bu­vo įpras­ti. Per­nai už­spau­dė saus­ra, šią žie­mą mies­tą už­sni­go. Pa­žiū­rė­ki­me į Dai­li­dės eže­rė­lius – jie na­tū­ra­liai už­si­pil­dė van­de­niu, nors dve­jus me­tus džiū­vo, prak­tiš­kai vaikš­čio­jo­me po dum­blą.

– Aly­tus – ža­lias mies­tas, bet ar mo­ka­me sau­go­ti tą ža­li­ą­jį rū­bą ir mies­to iš­skir­ti­nu­mą? Pas­ta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis Aly­tus, de­ja, nu­skam­bė­jo kaip mies­tas, ku­ria­me iš­kirs­ti ąžuo­liu­kai prie se­no­sios gim­na­zi­jos – kaip ver­ti­na­te šį įvy­kį? Be­je, aly­tiš­kiai ne­ri­mau­ja, ar nė­ra nu­ma­ty­ta me­džių kir­ti­mų ir Jau­ni­mo par­ke, kur ža­da­mos di­de­lės per­mai­nos?

– Pri­min­siu, kad, kai Jau­ni­mo par­ke įren­gi­nė­jo­me tin­kli­nio aikš­te­les, ne­iš­kir­to­me nė vie­no me­džio! Ki­tas klau­si­mas, kad pa­tys gy­ven­to­jai ne­re­tai pra­šo leis­ti kirs­ti me­džius prie dau­gia­bu­čių, nes jie bu­vo so­di­na­mi cha­o­tiš­kai, o da­bar už­sto­ja švie­są prieš lan­gus. Kal­bant apie prie Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos iš­kirs­tų ąžuo­liu­kų is­to­ri­ją, aš ją su­ži­no­jęs ne­te­kau ža­do. Man keis­ta, kad įstai­ga ga­lė­jo su­pla­nuo­ti to­kius da­ly­kus. Ši mo­kyk­la yra is­to­ri­nė, pir­mo­ji mies­te. Pa­pra­šiau at­lik­ti tar­ny­bi­nį pa­tik­ri­ni­mą. Aiš­ku, kaž­kiek me­džių bus at­so­din­ta, bet mes su­pran­ta­me, kad, kol tie me­džiai už­augs, už­truks ne­ma­žai lai­ko.

Ki­tas da­ly­kas, ku­ris krin­ta į akis, kal­bant apie Aly­tų kaip ža­lią gra­žų mies­tą, – ne­ma­žai pri­va­čių skly­pų pa­vers­ta ša­bakš­ty­nais. Sa­vi­nin­kai ne­si­tvar­ko. Iki Mies­to die­nos šie skly­pai pri­va­lė­jo bū­ti nu­šie­nau­ti, bet, de­ja, ma­to­me la­bai pras­tą vaiz­dą. Žmo­nės gy­ve­na už­sie­ny­je, o sa­vo skly­pų ne­par­da­vi­nė­ja ir ne­tvar­ko. Svars­to­me, kaip in­for­muo­ti sa­vi­nin­kus ir pa­ska­tin­ti tvar­ky­tis. Ma­nau, kad to­kiais at­ve­jais, kai el­ge­sys ty­či­nis, pro­ble­ma ste­bi­ma ne vie­ne­rius me­tus, im­si­mės sa­vi­nin­kų at­žvil­giu ad­mi­nist­ra­ci­nių prie­mo­nių.

– Džiaug­tis tur­būt ga­li­ma ne tik in­ves­ti­ci­jo­mis, bet ir ben­druo­me­nės ini­cia­ty­vo­mis – štai ne­se­niai pa­gar­sin­ta, kad Aly­taus ben­druo­me­nė kurs ja­po­niš­ką so­dą. Pats so­di­no­te šie­met sa­ku­rą Ža­lio­jo­je gat­vė­je, bet ar pa­lai­ko­te šią idė­ją, nes so­do pri­sta­ty­me va­do­vų pa­si­ges­ta?

– Aš pats ir bu­vau tas, ku­ris pra­dė­jo ieš­ko­ti, kur din­go ja­po­niš­ko so­do idė­jos au­to­riai. La­bai pa­lai­kau pa­čią idė­ją. Sodo vizijos pristatymą stebėjau nuotoliniu būdu, tiesiog nesuspėjau atvykti iki kito susitikimo. Tik­rai pa­da­ry­siu vis­ką, kad ja­po­niš­kas so­das at­si­ras­tų mū­sų mies­te. Esu gir­dė­jęs svars­ty­mų, kad gal Aly­tu­je mums rei­kia dzū­kiš­ko so­do? Ma­nau, kad tra­di­ci­nių so­dų tu­ri­me pa­kan­ka­mai, o mums rei­kia trau­kos ob­jek­to mies­te, ku­rio pa­žiū­rė­ti at­va­žiuo­tų tu­ris­tai. Da­bar da­ro­me Aly­tu­je kem­pin­gą, ja­me ap­si­stos mies­to sve­čiai, o ja­po­niš­kas so­das bus vie­nas ob­jek­tų, ku­riuos jie no­rės ap­lan­ky­ti. Aš la­bai džiau­giuo­si, kad ši idė­ja yra ne sa­vi­val­dy­bės, o pri­va­ti, kad žmo­nės bu­ria­si, o ar tu­rės aso­cia­ci­ja tuos rei­kia­mus 2 tūks­tan­čius na­rių, ar ne – čia jau ki­tas klau­si­mas. Mes kaip sa­vi­val­dy­bė tik­rai pa­dė­si­me.

– Su kuo as­me­niš­kai Jums aso­ci­juo­ja­si mies­to šven­tė? Gal… su atos­to­go­mis? Kai dar bu­vo­te tik ta­ry­bos na­rys, po Mies­to die­nos su­si­tik­da­vo­me po­kal­bio apie ke­lio­nes mo­to­cik­lu, ku­rios, kaip pats sa­kė­te, pui­kiai vė­di­no iš gal­vos min­tis apie dar­bą. Ar bus to­kia ke­lio­nė ir šie­met?

– Mies­to die­na man aso­ci­juo­ja­si su šven­tės šur­mu­liu, su se­niai ne­ma­ty­tais drau­gais, kai nu­stem­bi, kaip jų vai­kai iš­au­go, su ge­ru oru ir gai­via ban­ge­le iš Aly­taus mies­to him­no, ku­rio nie­kas ne­si­mo­kė, bet vi­si ži­no jo žo­džius ir dai­nuo­ja. Ypač šie­met la­bai no­ri­si šven­tės, nes me­tai bu­vo to­kie, kai ma­žiau ben­dra­vo­me ir vie­ni ki­tų pa­si­il­go­me. O kal­bant apie atos­to­gas, tai jos tik­rai bus, nors ir ne­il­gos, bet ir tas ke­lias sa­vai­tes skai­dy­siu į tris da­lis. Vie­ną da­lį atos­to­gų pra­lei­siu su šei­ma, vi­si iš­va­žiuo­si­me kaž­kur to­li, an­tra da­lis bus su drau­gais ir ke­liau­si­me mo­to­cik­lais, o kur – nu­sprę­si­me eks­prom­tu, ir tre­čio­ji da­lis pra­bėgs su šei­ma so­dy­bo­je.

– Ka­ran­ti­nas su­grio­vė pra­ėju­sių me­tų mies­to gim­ta­die­nio pla­nus, bet mies­tie­čiai ne­pa­mir­šo me­ro pa­ža­do, kad Aly­tu­je kon­cer­tuos SEL. Ką Jūs apie tai da­bar ma­no­te, ar pla­nų ne­at­si­sa­ko­te?

– Tik­rai ne­at­me­tu idė­jos su Egi­di­ju­mi už­lip­ti ant sce­nos Aly­tu­je, bet rei­kia mo­kė­ti iš­lauk­ti, nes kar­tais tu pla­nuo­ji, o kaž­kas iš ta­vo pla­nų juo­kia­si. Ma­nau, kad šie­met mies­to gim­ta­die­nis bus ra­mes­nis, bet ki­tą­met jį švę­si­me su vi­sa jė­ga, svar­biau­sia, kad gy­ve­ni­mas grįž­tų į sa­vo vė­žes.

– Ko pa­lin­kė­tu­mė­te gim­ta­die­nio pro­ga Aly­taus mies­tui ir aly­tiš­kiams?

– Pa­lin­kė­čiau dau­giau šyp­se­nų vei­duo­se ir ma­žiau ieš­ko­ti ge­ruo­se da­ly­kuo­se blo­gų, o daž­niau pa­si­džiaug­ti tuo, ką tu­ri­me. Lin­kiu po­zi­ty­vu­mo, no­ro pri­si­dė­ti, ben­druo­me­niš­ku­mo, nes mes vi­si esa­me mies­to šei­mi­nin­kai. Kiek­vie­nas iš mū­sų ku­ria­me Aly­tų, jį gra­ži­na­me. Aš ne­ma­nau, kad ka­da nors mes taip ge­rai gy­ve­no­me, kaip da­bar. Dar linkėčiau, kad futbolo komanda „Dainava“ taptų Lietuvos čempionais!

– Ir pas­ku­ti­nis klau­si­mas – jei sim­bo­liš­kai pūs­tu­mė­te žva­ku­tes ant mies­to gim­ta­die­nio tor­to, tai ko­kį no­rą Aly­taus var­du šie­met su­gal­vo­tu­mė­te?

– Kad ga­lė­tu­me pa­ga­liau grįž­ti į nor­ma­lų gy­ve­ni­mą, vėl su­si­tik­ti ir ben­drau­ti, links­min­tis, o mes, sa­vo ruož­tu, steng­si­mės pa­da­ry­ti vis­ką, kad mies­te gy­ven­ti bū­tų ge­riau.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Pasakyt dėl iškirstų ąžuolų nežinojau mero poste, tik Alytuj įmanoma. Nes mero postas gerai apmokamas už kompetenciją. Kur nei vienas klausimas į tarybą svarstymui nepatenka be mero parašo. Ir dėdamas parašą dėl projekto tvirtinimo meras pirmas turi gerai žinot projekto pliusus ir minusus. Bei sugebėt juos argumentuot ir tarybą pirmas informuot. O čia vadinas nesuvokia, net kokios kokybės projektus teikia tarybai svarstyt. Vėl pirmas kart, kaip net per kolektyvinį pareiškimą valdininkai dėl mobingo davė signalą ir visuomenei. Kad per kelis galimas įtakos darymas net per teisėsaugos institucijas. Ko meras vėl nedrysta viešai tarybai pateikt ir apsvardtyt. Ar yra tokių požymių? Kad ateitį neliktų. Trumpiau iki rimto lygio toli. Čia pasakėlės, už kurių didėjanti įtampa net per savivaldos sistemą. Kaip išgyvent.

  Komentaras

  Nejuokinkit mere. Išsisukinėjate, kad nežinojote apie ąžuoliukų kirtimą. Jūs susigrąžinote švietimo skyriaus vedėją iš Lazdijų, Jūs pastoviai jį dangstote ir išsukinėjate iš probleminių situacijų. Tai priimkite sprendimą dėl tokio barbariško akto, kurį suplanavo ir atliko gimnazijos direktorius su švietimo skyriaus vedėjo palaiminimu

  Komentaras

  Su šiuo meru viskas gerai, tik, kad žmonės mažiau pavydūs būtų. Tik reikėtų miesto politikams psichologų, dvasininkų, viešojo kalbėjimo, etikos specialistų mokymų, kad nebūtų tokie susireikšminę, išmoktų vertinti ir kitus, pakeltų savo išprusimo lygį.

  Komentaras

  KAI ATSIRANDA KRANAI O GI TIK SIUKSLYNAS IR SABAKSTYNAS JAU 2 METAI ZIEDAS DAROMAS SANTAIKOS ULONU IR PULKO GATVEJE BUVO ZADETA PABAIGTUVES MIESTO GIMTADIENIUI BET NEPASAKE KURIAM GIMTADIENIUI BUS PABAIGTUVES KO GERO PABAIGS 2022 METAIS NES SIU METU GIMTADIENIS JAU PRAEJO

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.