Aly­taus mies­to me­ras: „Jei žo­lė­se pra­dings­ta lab­ra­do­ras, tai nė­ra ge­rai”

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (11)
2020 Birželis 30
ŽOLĖS ALYTAUS MIESTE
Kad žo­lė per tris sa­vai­tes gali už­aug­ti iki met­ro, liudija bendrovės „2MP“ „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jai at­siųsta nuo­trau­ka iš šios ben­dro­vės šie­nau­ja­mų plo­tų Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­ne.
Taip sa­kė Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis va­kar su­reng­ta­me su­si­ti­ki­me su mies­to ža­liuo­sius plo­tus pri­žiū­rin­čių ben­dro­vių at­sto­vais. Toks su­si­ti­ki­mas su­reng­tas sa­vi­val­dy­bei ga­vus daug gy­ven­to­jų nu­si­skun­di­mų dėl pras­tai šie­nau­ja­mų plo­tų. Me­ras at­vi­rai pa­reiš­kė, kad ne­ten­ki­na mies­to ža­lių­jų plo­tų tvar­ky­mas ir su tuo ne­ke­ti­na­ma taiks­ty­tis. O nau­jų tvar­ky­to­jų kai ku­riems plo­tams šiuo me­tu ieš­ko­ma kon­kur­so bū­du, nes „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ lik­vi­duo­ja­ma iki rug­sė­jo 1-osios. Jos ne­pa­vy­ko ap­gin­ti pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Kai kur žo­lė sie­kia met­rą

Aly­taus mies­tas dėl ša­li­gat­vių ir ža­lių­jų plo­tų tvar­ky­mo pa­da­ly­tas į pen­kias zo­nas: Pir­ma­sis Aly­tus, cen­tras, Dai­na­vos, Pu­ti­nų ir Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­nai.

Pir­mo­jo Aly­taus tvar­ky­mo sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są yra lai­mė­ju­si sa­vi­val­dy­bei pa­val­di vie­šo­ji įstai­ga „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“, cen­tro ir Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no – Aly­taus ra­jo­ne re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „2MP“, Dai­na­vos mik­ro­ra­jo­no – Ne­rin­go­je re­gist­ruo­ta, Kre­tin­go­je bu­vei­nę tu­rin­ti ben­dro­vė „Ra­gu­vi­lė“, Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ną – „Ra­gu­vi­lė“ su „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“.

Per me­tus sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui ša­li­gat­vių ir ža­lių­jų plo­tų tvar­ky­mas kai­nuo­ja apie 560 tūkst. eu­rų.

Pa­gal su­tar­tis su sa­vi­val­dy­be ža­lių­jų plo­tų šie­na­vi­mas yra su­skirs­ty­tas į pir­mą ir an­trą ly­gį. Pir­ma­jam ly­giui pri­ski­ria­mi plo­tai prie pa­grin­di­nių mies­to gat­vių ir čia žo­lė tu­ri bū­ti ne aukš­tes­nė kaip 8 cen­ti­met­rų. Ato­kes­nė­se mies­to vie­to­se ža­lie­ji plo­tai šie­nau­ja­mi sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus už­sa­ky­mu pagal poreikį. Pateikus užsakymą darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per tris sa­vai­tes.

Bū­tent pas­ta­ruo­siuo­se plo­tuo­se su­ve­šė­ju­si žo­lė ir pa­pik­ti­no mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vus.

Va­kar mies­to tvar­ky­to­jai bu­vo pa­kvies­ti į su­si­ti­ki­mą su mies­to va­do­vais.

„Gy­ven­to­jai siun­čia ne­šie­nau­tų plo­tų nuo­trau­kas. Re­gist­ruo­si­me gy­ven­to­jų skun­dus ir tik­rai įteik­si­me „do­va­nas“. Mū­sų tiks­las tik­rai ne bau­das skir­ti, bet mies­tas tu­ri bū­ti tvar­ko­mas. No­ri­si, kad Aly­tus bū­tų ža­lias, bet ne per daug ža­lias kaip da­bar“, – sa­kė mies­to me­ras N.Ce­siu­lis.

Mies­to tvar­ky­to­jų tei­rau­ta­si, kas dėl to kal­tas – gen­dan­ti tech­ni­ka, grei­tai au­gan­ti žo­lė, ir ką ke­ti­na­ma da­ry­ti, kad to­kia si­tu­a­ci­ja mies­te ne­si­kar­to­tų.

Jei pa­dė­tis ne­si­keis, me­ras tvir­ti­no ma­tan­tis iš­ei­tį: skel­bia­mus nau­jus kon­kur­sus, o są­ly­go­se nu­ma­tant, kad dėl mies­te ne­at­lik­tų dar­bų baus­tos įmo­nės kon­kur­suo­se ne­ga­lė­tų da­ly­vau­ti.

„Ra­gu­vi­lės“ pa­da­li­nio Aly­tu­je va­do­vas Rai­mon­das Kaz­laus­kas tei­si­no­si, kad dėl da­bar­ti­nių oro są­ly­gų žo­lė au­ga la­bai grei­tai, o įmo­nės dar­buo­to­jai dir­ba ir šeš­ta­die­niais, ir sek­ma­die­niais: „Su­pras­kit, esant to­kiems karš­čiams, kiek ga­li dirb­ti žmo­nės ran­ki­nė­mis žo­liap­jo­vė­mis? „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ duo­da ma­žiau pjo­vė­jų. Vi­sa mū­sų tech­ni­ka tik­rai dir­ba.“

„2MP“ di­rek­to­rius Min­dau­gas Pla­tū­kis tei­gė, kad an­tro ly­gio šie­na­vi­mo plo­tuo­se kai kur žo­lė per tris sa­vai­tes už­au­ga iki met­ro ir jai nu­šie­nau­ti rei­kia ga­lin­go trak­to­riaus.

Me­ras ste­bė­jo­si: „Ar ga­li žo­lė per tris sa­vai­tes už­aug­ti iki met­ro?“

M.Pla­tū­kis, no­rė­da­mas tai įro­dy­ti, „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jai at­siun­tė net nuo­trau­ką iš šios ben­dro­vės šie­nau­ja­mų plo­tų Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­ne.

Pa­ža­dė­ta daž­niau teik­ti už­sa­ky­mus

Me­ro siū­ly­mui daž­niau nei kas trys sa­vai­tės teik­ti mies­to tvar­ky­to­jams už­sa­ky­mus šie­nau­ti žo­lę an­tro ly­gio plo­tuo­se pri­ta­rė su­si­ti­ki­me da­ly­va­vu­si sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja Pal­mi­ra Raš­kaus­kie­nė.

Vie­nas toks už­sa­ky­mas kai­nuo­ja apie 13 tūkst. eu­rų.

Ar tai pa­pil­do­mai kai­nuos vie­ti­niam iž­dui? Ve­dė­ja pa­ti­ki­no, kad pa­pil­do­mų lė­šų ne­pri­reiks, nes mies­to tvar­ky­mui bu­vo su­tau­py­ta žie­mos lai­ko­tar­piu, kai dėl ma­žo snie­go kie­kio te­ko ma­žiau va­ly­ti ša­li­gat­vius.

Miestą tvarkančių bendrovių atstovai savivaldybės vadovus patikino, kad susitvarkys su daž­niau teikiamais užsakymais šie­nauti žolę žaliuosiuose plotuose.

N.Ce­siu­lis mies­to tvar­ky­to­jams ke­lis kar­tus pri­mi­nė pa­grin­di­nį sa­vi­val­dy­bės va­do­vų sie­kį, kad Aly­tu­je bū­tų tvar­ka.

Kol kas Mies­to ūkio sky­rius tvar­ky­to­jams dar nė­ra sky­ręs bau­dų, bau­dė dėl ne­at­lik­tų dar­bų, ta­čiau nu­ro­dy­mų su­si­tvar­ky­ti duo­ta daug.

Vyks­ta ir vyks nau­ji kon­kur­sai

Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja kon­kur­so bū­du ieš­ko „Aly­taus in­fra­struk­tū­ros“ tvar­ky­tiems ša­li­gat­viams ir ža­lie­siems plo­tams Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, nes mies­to ta­ry­ba va­sa­rio pa­bai­go­je pri­ėmė spren­di­mą iki rug­sė­jo 1-osios lik­vi­duo­ti šią vie­šą­ją įstai­gą.

Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ną tvar­kys vie­na „Ra­gu­vi­lė“, ku­rios pa­da­li­nio Aly­tu­je va­do­vas R.Kaz­laus­kas va­ka­rykš­čia­me su­si­ti­ki­me su mies­to va­do­vais tvir­ti­no pri­im­sian­tis ke­lis „Aly­taus in­fra­struk­tū­ros“ dar­buo­to­jus.

Ka­dan­gi „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ dar vyk­do mies­to par­kų, gė­ly­nų, pa­plū­di­mių prie­žiū­rą, lie­pą tu­ri vyk­ti šių dar­bų kon­kur­sai. O ki­ta šios vie­šo­sios įstai­gos vyk­dy­ta veik­la – mies­to vie­šo­jo trans­por­to ko­or­di­na­vi­mas – tu­ri bū­ti per­kel­ta į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­rių.

„Aly­taus in­fra­struk­tū­rą“ ta­ry­ba nu­spren­dė lik­vi­duo­ti siek­da­ma tau­py­ti mies­to biu­dže­to lė­šas ir va­do­vau­da­ma­si Vals­ty­bės kon­tro­lės pa­teik­ta iš­va­da dėl to­kios įstai­gos ne­ga­li­mos veik­los.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je tarybos na­rys Va­le­ri­jus Ven­cius ini­ci­ja­vo to­kio ta­ry­bos spren­di­mo pri­pa­ži­ni­mą ne­te­ku­siu ga­lios, ta­čiau jo ini­cia­ty­va dau­gu­mos ta­ry­bos na­rių pa­lai­ky­mo ne­su­lau­kė.

„Be­veik tris­de­šimt me­tų ge­rai dir­bu­siai įmo­nei pa­skelb­tas ga­lu­ti­nis nuosp­ren­dis. Esu tik­ras, kad po ma­no ban­dy­mo su­stab­dy­ti „Aly­taus in­fra­struk­tū­ros“ lik­vi­da­vi­mo pro­ce­są, bet ta­ry­bai tam ne­pri­ta­rus, ar­ba pa­blo­gės mies­to vie­šų­jų erd­vių tvar­ky­mo ko­ky­bė, ar­ba pa­di­dės sa­vi­val­dy­bės tam ski­ria­mos lė­šos. Vil­niaus, Pa­lan­gos, Kau­no ir ki­tos sa­vi­val­dy­bės vie­šai džiau­gia­si, kad, pa­kei­tus Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mą, nuo šių me­tų pra­džios sa­vi­val­dy­bėms at­si­ra­do tei­sė­ta ga­li­my­bė mo­kė­ti už vie­šų­jų erd­vių prie­žiū­rą at­si­skai­tant vi­daus san­do­riais. De­ja, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė el­gia­si at­virkš­čiai. Pa­na­šu, kad ir vie­ši pa­ža­dai spręs­ti be­veik tris­de­šim­ties šios įstai­gos dar­buo­to­jų klau­si­mą, ne­va bent da­lį per­ke­liant į „Aly­taus bu­tų ūkį“, taip pat bliūkš­ta. Iki šios die­nos nė vie­nam dar­buo­to­jui nė­ra pa­teik­ta pa­siū­ly­mo. Tai­gi, va­do­vau­jan­tis po­žiū­riu, jog rei­ka­lin­ga at­si­sa­ky­ti sa­vi­val­dy­bės įmo­nių, ne­va taip su­da­rant są­ly­gas da­ly­vau­ti ir kon­ku­ruo­ti pri­va­čiam ver­slui, siū­ly­siu at­si­sa­ky­ti ir dau­gia­bu­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­slau­gos, ku­rią vyk­do „Aly­taus bu­tų ūkis“. Tuo la­biau kad įver­ti­nus jo pra­ėju­sių me­tų veik­los ata­skai­tą, šios įmo­nės pa­dė­tis pas­ta­ruo­ju me­tu žen­kliai pa­blo­gė­ju­si“, – po ta­ry­bos po­sė­džio min­ti­mis da­li­jo­si ta­ry­bos na­rys V.Ven­cius.

Ko­kie mies­to tvar­ky­to­jai at­eis vie­toj „Aly­taus in­fra­struk­tū­ros“, tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti lie­pą. O da­bar­ti­niams ža­lių­jų plo­tų pri­žiū­rė­to­jams va­kar mies­to me­ras ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai iš­sa­kė aiš­kų rei­ka­la­vi­mą – šie plo­tai tu­ri bū­ti šie­nau­ja­mi ne tik, kad šuo lab­ra­do­ras žo­lė­se ne­pra­ding­tų, bet ir kad mies­tie­čiai bei jų sve­čiai ne­si­ste­bė­tų vos ne met­ro žo­lė­mis.

 

  Komentaras

  Îmi place să-mi împărtășesc Mărturia mea despre acest mare doctor vrăjitor. Am 34 de ani m-am căsătorit la 25 de ani. Am un copil și trăiam fericit cu familia. timp de 9 luni, am urmărit comportamentul soțului meu devenind atât de ciudat și nu prea înțeleg ce se întâmplă, el a ambalat din casă unei alte femei pe care îl iubesc atât de mult încât niciodată nu visez să-l pierd, încerc Posibil să mă asigur că soțul meu se va întoarce la mine, dar în totalitate, plâng și caut ajutor, am discutat-o ​​cu cel mai bun prieten al meu MARGARET și mi-a promis că mă va ajuta. Mi-a povestit despre un bărbat numit DR AJAYI. Ea mi-a spus că este un om foarte puternic și că poate fi de încredere și nu există nimic în legătură cu problemele de dragoste pe care nu le poate rezolva și ea mi-a spus cum a ajutat un număr nenumărat de oameni în restabilirea relației lor. Am fost într-adevăr convins și am decis să-l încerc, așa că am contactat adresa de e-mail: drajayi1990@gmail.com Îi explic toată problema, mi-a spus că nu ar trebui să-mi fac griji că toate problemele mele vor fi rezolvate imediat. ce să fac pentru a-mi aduce soțul înapoi și am făcut-o, el a spus după 3 zile soțul meu va reveni la mine și va începe să cerșească, și se întâmplă într-adevăr cum a spus el, am fost foarte surprinzător, acest lucru este atât de uimitor. Sunt foarte fericit că relația mea este acum foarte strânsă și amândoi trăim din nou fericiți. Dacă întâmpinați o problemă similară, contactați-l acum (DRAJAYI1990@GMAIL.COM) SAU WhatsApp SAU numărul Viber: +2347084887094 și rezolvați problema pentru dumneavoastră. Sunt o mărturie vie a acesteia.

  Komentaras

  Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: ogagakunta@gmail.com pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895
  1) Vraji de dragoste
  2) Vraji de dragoste pierdute
  3) Vraji de divor?
  4) Vraji de casatorie
  5) Vraja de legare.
  6) Vraji de rupere
  7) Alunga un iubit trecut
  8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie
  9) dori?i sa va satisface?i iubitul
  Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata
  ogagakunta@gmail.com

  Komentaras

  Per metus savivaldybė dar pasiskoliję 6 milijonus kelis mėnesius užsidengia ir dzin jiems lėšų naudojimo efektyvumas.. Svarbiausia pratempt iki seimo rinkimų, po to vėl.. Gi patys alytiškiai rinkos į valdžią geriausius. Štai ir lepinasi geriausių valdymo spindesį. Ir nieko padsryt negali. Taryba vieno mero neatstoja..Kaip tas sušoumenina, taip anie ir paskui..Kad ir į bedugnę.

  Komentaras

  Reiškia žiemą sniego nėra, o jei moka savivaldybė? Vasarą žolė auga, vėl moka savivaldybė už šienavimą? Tai gali meras, kur pagal įstatymus už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei, nors bendruomenei paaiškint? Jei tarybai neįdomu? Kiek žiemą pagal darbų atlikimo aktus ir vasarą savivaldybė konkrečiai sumokėjus už paslaugas? Kurių galimai nevykdo?

  Komentaras

  Buvo savivaldybei priklausančios 2 gamybinės įmonės užsiimančios miesto tvarkymu. Infrastruktūra ir butų ūkis. Abi nukenksmintos, nuslopintos. Infrastruktūra atvirai nakinama, su butų ūkiu..potencialas neišnaudojamas. Užkuliusį galimi manevrai pradaryt erdvę per privačias firmas galimai palankias keliems veikėjams ir fiasko. Trumpiau kur prisiliečia ten velias ir kitaip nebus. Prie esamų valdžioje. Per visas savivaldybės sritis stagnacija ir neprileidžiami sugebantys. Vis tie patys po partiniais uabų šeimų interesais apraizgę ir kol kas perspektyvų nematyt. Kurt ir vienyt nesugeba ir nenori, tik griaut kas kitų iki jų sukurta ir naudotis miesto nykimo saskaita. Tarybos posėdis ir fiaskinis. Eilinių intrigų tesiniai ir miestui nieko gero. Tik giliau į pelkę.

  Komentaras

  Žiemą nėra sniego, pinigai byra. Vasarą auga žolė tegu ir auga, pinigai už piovimą byra. Turtinga savivaldybė, ar gerai dalintis sugeba? Kad net padangų perdirbimo įmonę bando įritent, vadinas netolimas miestą valdantiems imperatoriams? Už, vietoj efektyvumo reformų darymo atvirą biudžeto praskolinėjimą gali sau padėkot rinkę šią valdžią. Reiškia tokia jų valia. Ką valdžia idealiai vykdo. Tabu apie įtartinus n milijonų srautus kur miestą slegia, o blusinėkimes į smulkmenas. Į kurias vis giliau klimpstama. Būsimiems rinkimams dar žavesni politikai, tad tik lepintis belieka. Prabiltų tie po verslu, kaip jiems taip sekas mandravot, dar linksmiau taptų. O čia viena nesamonė kitą keičia.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.