Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų pa­si­rin­ki­mas ant­ra­me tu­re – da­bar­ti­niai Sei­mo na­riai

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (10)
2020 Spalis 27
Vy­tau­tas Ba­kas ir Labukas
Už patį išsikėlusį Vy­tau­tą Ba­ką (dešinėje) ant­ra­me rinkimų tu­re bal­sa­vo 57,82 proc., už Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vą Po­vi­lą La­bu­ką – 38,84 proc. rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių aly­tiš­kių. Ze­no­no Šilins­ko nuotr.
Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, spa­lio 25-ąją, 68-ose ša­lies vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se vy­ko ant­ras Sei­mo rin­ki­mų tu­ras. Ant­rą­kart Sei­mo na­rius šio­se apy­gar­do­se rin­ko ir Aly­taus mies­to bei Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai, o jie pa­si­ti­kė­ji­mą iš­reiš­kė da­bar­ti­niams Sei­mo na­riams: aly­tiš­kiai – pa­čiam iš­si­kė­lu­siam Vy­tau­tui Ba­kui, mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jai – Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vui Juo­zui Baub­liui, dar dvie­jo­se apy­gar­do­se, ku­rio­se bal­sa­vo ra­jo­no gy­ven­to­jai, – Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vui Kęs­tu­čiui Ma­žei­kai bei So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos at­sto­vui An­driui Pa­lio­niui.

„Gau­ti tie­sio­gi­nę pa­ra­mą – di­de­lė at­sa­ko­my­bė“

Taip sa­ko Aly­taus 30-ojo­je vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je Sei­mo na­riu iš­rink­tas pats sa­vo kan­di­da­tū­rą iš­kė­lęs V.Ba­kas. Už jį ant­ra­me tu­re bal­sa­vo 57,82 proc. da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vu Po­vi­lu La­bu­ku pa­si­ti­kė­ji­mą pa­reiš­kė 38,84 proc. rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių aly­tiš­kių.

V.Ba­kas yra da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos Sei­mo na­rys, iš­rink­tas pa­gal Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tų są­ra­šą. „Di­džiu­lė stip­ry­bė bū­ti iš­rink­tam vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, su­pran­ti, kad su­dė­ti di­de­li aly­tiš­kių lū­kes­čiai, lau­kia­ma po­ky­čių, ypač eko­no­mi­nė­je si­tu­a­ci­jo­je, kai mies­to ir Alytaus apskrities gy­ven­to­jų at­ly­gi­ni­mai vie­ni ma­žiau­sių tarp ša­lies ap­skri­čių. Teks su­telk­ti švie­siau­sius Aly­taus kraš­to pro­tus ir ieš­ko­ti re­a­lių ga­li­my­bių keis­ti da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją.

Per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją ne­pa­vy­ko su­si­tik­ti su vi­so­mis gy­ven­to­jų gru­pė­mis, pa­vyz­džiui, mo­kyk­lų va­do­vais, da­bar teks tai pa­da­ry­ti ir dis­ku­tuo­ti, kad Aly­taus švie­ti­mo sis­te­ma pri­si­dė­tų ku­riant kraš­to ge­ro­vę“, – min­ti­mis po rin­ki­mų nak­ties da­li­jo­si V.Ba­kas.

Jis dė­ko­ja vi­siems, ku­rie už jį bal­sa­vo, ku­rie rė­mė, ir di­de­lį dar­bą at­li­ku­siai ko­man­dai.

Aly­taus 30-ojo­je vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je yra per 37 tūkst. rin­kė­jų, ant­ra­me tu­re jų da­ly­va­vo 37,30 proc.

Li­be­ra­las nu­ga­lė­jo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vą

Dzū­ki­jos 69-ojo­je vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, ku­rio­je bal­sa­vo da­lis Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų, taip pat Va­rė­nos ra­jo­no gy­ven­to­jai, ant­ra­me Sei­mo rin­ki­mų tu­re var­žė­si du da­bar­ti­nio Sei­mo na­riai – Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas J.Baub­lys ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas Lau­ry­nas Kas­čiū­nas. Pir­ma­sis į da­bar­ti­nės ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jos Sei­mą bu­vo iš­rink­tas tuo­me­tė­je vien­man­da­tė­je Va­rė­nos–Tra­kų 70-ojo­je apygardoje kaip Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas, ant­ra­sis – pa­gal Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­šą.

Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, spa­lio 25-ąją, vy­ku­sio an­tro Sei­mo rin­ki­mų tu­ro re­zul­ta­tai bu­vo pa­lan­kūs J.Baub­liui. Jis iš­rink­tas Sei­mo na­riu Dzū­ki­jos 69-ojoje vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, už jį bal­sus ati­da­vė 51,69 proc. da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų.

Už L.Kas­čiū­ną bal­sa­vo 42,81 proc. rin­ki­mų da­ly­vių. Jis yra iš­rink­tas Sei­mo na­riu pa­gal Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­šą.

Ši apy­gar­da tu­ri per 35 tūkst. rin­kė­jų, rin­ki­muo­se da­ly­va­vo 40,05 proc.

„Vals­tie­tis“ bu­vo pra­na­šes­nis prieš kon­ser­va­to­rių

Da­lis Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų bal­sa­vo Sū­du­vos pie­ti­nė­je 63-io­jo­je vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, jo­je dar balsavo da­lis Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės ir Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai.

Šio­je apy­gar­do­je, tu­rin­čio­je be­veik 33 tūkst. rin­kė­jų, ant­ra­me Sei­mo rin­ki­mų tu­re da­ly­va­vo 35,21 proc.

O dėl Sei­mo na­rio man­da­to čia var­žė­si da­bar­ti­nis Sei­mo na­rys, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas K.Ma­žei­ka, prieš ket­ve­rius me­tus kaip tos pa­čios par­ti­jos at­sto­vas lai­mė­jęs tuo­me­tė­je Sū­du­vos 63-io­jo­je vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas Vai­das Ša­la­še­vi­čius.

Spa­lio 25-ąją per­ga­lę Sū­du­vos pie­ti­nė­je 63-io­jo­je apy­gar­do­je nu­sky­nė „vals­tie­tis“ K.Ma­žei­ka, jam bal­sus ati­da­vė 57,85 proc. da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų. Už V.Ša­la­še­vi­čių bal­sa­vo 38,61 proc. į rin­ki­mus at­vy­ku­sių rin­kė­jų.

So­cial­dar­bie­tis įvei­kė so­cial­de­mok­ra­tę

Dar vie­na vien­man­da­tė – Dai­na­vos 67-oji, ku­rio­je bal­sa­vo da­lis Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų, ji rin­ki­mų apy­lin­kes tu­rė­jo ir Prie­nų ra­jo­no bei Birš­to­no sa­vi­val­dy­bė­se.

Čia yra per 34 tūkst. rin­kė­jų, jų bal­suo­ti spa­lio 25-ąją at­ėjo 36,74 proc.

At­vy­ku­sie­ji į rin­ki­mus spa­lio 25-ąją tu­rė­jo ga­li­my­bę bal­suo­ti už da­bar­ti­nį Sei­mo na­rį, ku­ris prieš ket­ve­rius me­tus kaip So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vas bu­vo iš­rink­tas tuo­me­tė­je Prie­nų–Birš­to­no 67-ojo­je apy­gar­do­je, da­bar So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos at­sto­vą An­drių Pa­lio­nį ir So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vę Jū­ra­tę Zails­kie­nę.

A.Pa­lio­nis ga­vo 57,53 proc. da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą, J.Zails­kie­nė – 37,65 proc.

Į Sei­mą iš­rink­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas ir Ro­ber­tas Šar­knic­kas

Da­bar­ti­niuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se pir­ma­me tu­re Aly­taus 30-ojo­je vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je tarp dvy­li­kos kan­di­da­tų var­žę­si so­cial­de­mok­ra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas bei Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas Ro­ber­tas Šar­knic­kas, ati­tin­ka­mai li­kę ket­vir­to­je ir tre­čio­je vie­to­je, į Sei­mą iš­rink­ti du­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je.

Nuo 2000-ųjų Sei­mo na­riu esan­tis J.Sa­ba­taus­kas – pa­gal So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą, pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­mo rin­ki­muo­se Aly­taus 30-ojo­je apy­gar­do­je Sei­mo na­riu iš­rink­tas R.Šar­knic­kas – pa­gal Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tų są­ra­šą.

Į Sei­mą dar­bui ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jai ren­ka­mas 141 na­rys: 71 – vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se ir 70 – dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je.

Da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos Sei­me 50 man­da­tų iš­ko­vo­jo Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai, 32 – Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, po 13 – So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja ir Li­be­ra­lų są­jū­dis, 11 – Lais­vės par­ti­ja, 10 – Dar­bo par­ti­ja, po 3 – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga ir So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­ja, po 1 – par­ti­ja „Laisvė ir tei­sin­gu­mas“ ir Ža­lių­jų par­ti­ja, 4 man­da­tus – pa­tys iš­si­kė­lę as­me­nys.

Da­bar­ti­niuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se man­da­tų sie­kė 17 par­ti­jų, po­li­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir su­si­vie­ni­ji­mų, juos iš­ko­vo­ti pa­vy­ko 10-čiai.

Vi­si skel­bia­mi re­zul­ta­tai an­tro Sei­mo rin­ki­mų tu­ro re­zul­ta­tai yra pre­li­mi­na­rūs, juos Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja pla­nuo­ja tvir­tin­ti at­ei­nan­tį šeš­ta­die­nį.

  Komentaras

  This article is so nice and even I didn't know what is the point of this article so I decided to translate it so that I'll be able to understand. While I was reading the article some of the ads suddenly pops up and I was entertain by the ads because the ads is a game and it say's the #1 trending game in 2020. If you want to check it, just click the link provided to proceed on the site.

  Komentaras

  Gerbiamas V.Bakai.Vargu ar matys
  Jau 20 metu kaip nemato ir nesupranta Julius S.Bet jis jega so ialdemokratas ir dar tremtinys ir dar 2000m. kontrolierius.
  Valinskas isaiskino ka reika daryti.
  As nepritariu nes laikausi tikejimo tiesu.Reikia gydyti kanapemis turbut...
  O dabar issamia informacija teiksiu jums po Europos teisingumo teismo
  Myliu Jus Lietuvos vaike.

  Komentaras

  Antro turo išvakarėse susitikimuosecsu Alytaus miesto bendruomene kalbėjo ir apie norą kviest Alytaus miesto ir rajono valdžias kartu sėst už bendro stalo ir kalbėtis dėl bendrų Alytaus problemų sprendimų. Kas kaip netiesioginė įžanga į galimą savivaldybių sujingomą.

  Komentaras

  Tik Alytaus miesto tarybos 27 tarybos nariai turi išskirtinę kompetenciją tvirtint Akytaus miesto vystymo strategiją. Pagal kurią vyriausybė gali finansuot. Dabar dėl vystymo strategijų nuo pavasario gal 5 darbo grupės sukurtos ruošt. Ir teikt siūlymus tarybai. Nors kitur normaliai patys merai sugeba tai padaryt. Alytuj kitaip. Tad ir seimo narys gali tik siūlyt tarybai tvirtint. Ir kaip tie patvirtina, iš vyriaysybės reijslaut finansuot pagsl taryboj patvirtintą Alytaus vystymo strategiją. O antram rure Bakas sugebėjo teikt įdomių siūlymų dėl Alytaus vystymo strategijų. Į ką taryba gali ir atsižvelgt. Įtraukdama tuos siūlymus į savo ruošiamas Alytaus vystymo strategijas.

  Komentaras

  kas čia per pezėjimas (straipsnis šio numerio 7 puslapyje), kad ,,jeigu vyriausybė matys aiškų planą, kaip pagyvinti konkrečiai Alytaus krašto ekonomiką, aš paremsiu tokią vyriausybę'' Junkitės prie daugumos ir teikite siūlymus, o ne laukite ar kažkas siūlys, ar nesiūlys. Juk alytiškiai jus rinko tam, kad dirbtumėte miesto labui, o ne lauktumėte užsikabinti kažkieno nuveiktų darbų laurus.

  Komentaras

  Meras Cesiulis jei būtų padorus politikas, atsistatydintų kuo greičiau. Rėmė Labuką, žmonės balsavo prieš. Bet man Cesiulis į padorų politiką nepanašus. Pažiūrėsim ar klydau - jei neatsistatydins Cesiulis, aš teisus.

  Komentaras

  Kaip gavos, kad Alytaus mieste antram rinkimų ture Bakas sugebėjo vardint gan rimtas Alytaus vystymo problemas? Teikt jų sprendimų būdus. Kur net taryba šlubuojanti vystymo strategijų teikime, gali pasinaudot jo siūlymais.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.