Aly­taus li­go­ni­nė­je ne­be­gy­do­mi chi­rur­gi­niai ir trau­ma­to­lo­gi­niai li­go­niai, už­im­tos vi­sos „ko­vi­di­nės“ re­a­ni­ma­ci­nės lo­vos (20)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Korona
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je va­kar die­nos, gruo­džio 16-osios, ry­to duo­me­ni­mis, iš 100 „ko­vi­di­niams“ li­go­niams skir­tų lo­vų bu­vo už­im­tos 82, ne­li­ko lais­vų re­a­ni­ma­ci­nių lo­vų šiems li­go­niams gy­dy­ti. Domanto UMBRASO (LRT) nuotr.
Trūks­tant me­di­kų, dir­ban­čių su „ko­vi­di­niais“ li­go­niais, šį ant­ra­die­nį, gruo­džio 15-ąją, Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je už­da­ry­ta po 10 lo­vų, skir­tų chi­rur­gi­niams ir trau­ma­to­lo­gi­niams li­go­niams. Va­kar, gruo­džio 16-osios, ry­tą bu­vo už­im­tos vi­sos še­šios „ko­vi­di­nės“ re­a­ni­ma­ci­nės lo­vos. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­gal per 14 die­nų nu­sta­ty­tus tei­gia­mus ko­ro­na­vi­ru­so tes­tus 100 tūkst. gy­ven­to­jų va­kar iš­li­ko pir­mo­je vie­to­je tarp 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių. Ta­čiau mies­to sa­vi­val­dy­bė yra pir­mo­je vie­to­je tarp vi­sų ša­lies sa­vi­val­dy­bių pa­gal gy­ven­to­jų te­sta­vi­mo dėl CO­VID-19 ro­dik­lius, ten­kan­čius 100 tūkst. gy­ven­to­jų.

Dėl už­si­krė­tu­sių dar­buo­to­jų li­go­ni­nė lai­ki­nai už­da­rė skal­byk­lą

Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je va­kar die­nos, gruo­džio 16-osios, ry­to duo­me­ni­mis, iš 100 „ko­vi­di­niams“ li­go­niams skir­tų lo­vų bu­vo už­im­tos 82, ne­li­ko lais­vų re­a­ni­ma­ci­nių lo­vų šiems li­go­niams gy­dy­ti. O pas­ta­rų­jų čia yra še­šios.

Ka­dan­gi li­go­ni­nė­je trūks­ta per­so­na­lo dirb­ti su ser­gan­čiai­siais ko­ro­na­vi­ru­su, šį ant­ra­die­nį, gruo­džio 15-ąją, už­da­ry­ta po de­šimt čia bu­vu­sių lo­vų chi­rur­gi­niams ir trau­ma­to­lo­gi­niams li­go­niams. To­kiems li­go­niams sta­cio­na­rias pa­slau­gas tei­kia kai­my­ni­nės Drus­ki­nin­kų, Va­rė­nos ir Laz­di­jų li­go­ni­nės.

Aly­taus li­go­ni­nė­je lie­ka veik­ti Pri­ėmi­mo sku­bio­sios pa­gal­bos, Aku­še­ri­jos-gi­ne­ko­lo­gi­jos, Vai­kų li­gų, Diag­nos­ti­kos, vie­nas Vi­daus li­gų sky­rius, Kon­sul­ta­ci­jų po­li­kli­ni­ka, tei­kia­mos kar­dio­lo­gi­jos ir neu­ro­lo­gi­jos klas­te­rio su San­ta­ros ir Kau­no kli­ni­ko­mis pa­slau­gos.

Va­kar, gruo­džio 16-osios, ry­to duo­me­ni­mis, li­go­ni­nė­je CO­VID-19 sir­go 11 gy­dy­to­jų, 32 slau­gy­to­jai, 13 jų pa­dė­jė­jų ir 18 ki­to per­so­na­lo.

Dėl nu­sta­ty­to ko­ro­na­vi­ru­so skal­byk­los dar­buo­to­jams, o ki­tiems iš­ėjus į sa­vi­i­zo­lia­ci­ją, gruo­džio 15-ąją li­go­ni­nė­je lai­ki­nai už­da­ry­ta skal­byk­la. Da­bar šias pa­slau­gas li­go­ni­nei tei­kia vie­na Kau­no įmo­nė, tu­rin­ti li­cen­ci­ją ap­tar­nau­ti gy­dy­mo įstai­gas.

Slau­gos ir Glo­bos sky­riuo­se pa­dė­tis iš­lie­ka su­dė­tin­ga

Va­ka­rykš­tės die­nos, gruo­džio 16-osios, ry­to duo­me­ni­mis, mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­daus Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro Slau­gos sky­riu­je iš 38 pa­cien­tų ko­ro­na­vi­ru­su sir­go 34, Glo­bos sky­riu­je iš 36 gy­ven­to­jų CO­VID-19 in­fek­ci­ją tu­rė­jo 16.

Iš pus­šim­čio per­so­na­lo dar­buo­to­jų ser­gan­čių­jų bu­vo 24, dau­gu­ma jų – slau­gy­to­jų pa­dė­jė­jai.

Kaip tei­gė šio cen­tro di­rek­to­riaus pa­ta­rė­ja, lai­ki­nai ei­nan­ti di­rek­to­riaus pa­rei­gas Ir­ma Mas­ke­liū­nie­nė, pa­dė­tis iš­lie­ka su­dė­tin­ga ir mi­nė­tuo­se sky­riuo­se, ir dėl per­so­na­lo: „Su­sir­gu­sių dar­buo­to­jų ne­tu­ri­me kuo pa­keis­ti, ver­čia­mės su li­ku­siais svei­kai­siais. Bu­vo at­ėję ke­li no­rin­tys įsi­dar­bin­ti slau­gy­to­jų pa­dė­jė­jais, bet prieš pri­imant į dar­bą vie­nam nu­sta­ty­tas tei­gia­mas ko­ro­na­vi­ru­so tes­tas, ki­ti su­karš­čia­vo ir ne­ga­lė­jo­me pri­im­ti.“

Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tras pra­šo pa­gal­bos ver­sli­nin­kų ir vais­ti­nių, gal­būt ga­lė­tų se­ne­liams nu­pirk­ti ir pa­do­va­no­ti vi­ta­mi­nų, vai­sių ar kaž­ko­kių ska­nės­tų, kad per­sir­gu­sie­ji ko­ro­na­vi­ru­su grei­čiau su­stip­rė­tų, bū­tų pra­džiu­gin­ti ser­gan­tie­ji. No­rin­tie­ji pa­dė­ti ga­li skam­bin­ti te­le­fo­nu 8 670 29869.

Aly­tu­je 100 tūkst. gy­ven­to­jų ten­ka 11 tūkst. 169 ko­ro­na­vi­ru­so tes­tai

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, sa­vi­val­dy­bė ša­lies mas­tu yra gi­ria­ma už ge­rą gy­ven­to­jų te­sta­vi­mą dėl ko­ro­na­vi­ru­so: „Mes daug te­stuo­ja­me, to­dėl daug nu­sta­to­ma ir ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jų. Pas mus 100 tūkst. gy­ven­to­jų ten­ka 11 tūkst. 169 tes­tai. Tai ge­riau­sias ro­dik­lis tarp 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių ir pa­gal tai mes esa­me pir­mo­je vie­to­je tarp Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių.“

Aly­tu­je per die­ną vi­du­ti­niš­kai CO­VID-19 tes­tų at­lie­ka­ma dau­giau kaip 400 gy­ven­to­jų. Jie ti­ria­mi mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te, iš Aly­taus po­li­kli­ni­kos me­di­kų su­for­muo­ta mo­bi­li ko­man­da ti­ria įmo­nių dar­buo­to­jus, te­stuo­ja­mi svei­ka­tos prie­žiū­ros, so­cia­li­nės glo­bos įstai­gų dar­buo­to­jai. Nuo gruo­džio 7-osios mies­to gy­ven­to­jams su­da­ry­ta ga­li­my­bė mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te ne­mo­ka­mai dėl ko­ro­na­vi­ru­so iš­si­tir­ti pro­fi­lak­tiš­kai, ne­jau­čiant ko­ro­na­vi­ru­si­nės in­fek­ci­jos po­žy­mių. Už­ten­ka pa­skam­bi­nus ben­druo­ju te­le­fo­no nu­me­riu 1808 ar sa­vi­val­dy­bės įsteig­tu 8 688 21210 pa­sa­ky­ti „Aly­taus mies­to gy­ven­to­jas pro­fi­lak­tiš­kai“ ir gy­ven­tojai registruojami tyrimui.

P.Ja­ge­la­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, to­kia pro­fi­lak­ti­ne pa­slau­ga nau­do­ja­si iš tie­sų daug mies­to gy­ven­to­jų.

Bū­tent to­dėl, kad daug aly­tiš­kių ti­ria­si dėl CO­VID-19, mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo tvir­ti­ni­mu, dau­gė­ja ir CO­VID-19 at­ve­jų Aly­tu­je. Va­kar die­nos, gruo­džio 16-osios, vi­dur­die­nio duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas 1 tūkst. 714 mies­to gy­ven­to­jų, iš šio skai­čiaus gruo­džio 15-ąją – 84 nau­ji at­ve­jai.

Va­kar mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­gal per 14 die­nų nu­sta­ty­tus tei­gia­mus tes­tus 100 tūkst. gy­ven­to­jų iš­li­ko pir­mo­je vie­to­je tarp 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių. Pa­vyz­džiui, pa­gal šį ro­dik­lį ant­ro­je esan­tis Pa­ne­vė­žio mies­tas tes­tuo­ja žy­miai ma­žiau gy­ven­to­jų, – 100 tūkst. gy­ven­to­jų ten­ka 6 tūkst. 438 tes­tai ir pa­gal tai ši Aukš­tai­ti­jos sa­vi­val­dy­bė yra de­šim­to­je vie­to­je tarp Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių.

Po Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ant­ro­je vie­to­je pa­gal te­sta­vi­mo ro­dik­lį esan­čio­je Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je 100 tūkst. gy­ven­to­jų ten­ka 9 tūkst. 82 tes­tai.

Nuo ant­ro­sios ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos ban­gos – ru­dens pra­džios 727 mies­to gy­ven­to­jai pa­svei­ko, 10 mi­rė.

To­kie yra va­ka­rykš­čiai duo­me­nys.

Šio tre­čia­die­nio vi­dur­die­nio duo­me­ni­mis, CO­VID-19 sir­go 611 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų, iš šio skai­čiaus gruo­džio 15-ąją fik­suo­ta 12 nau­jų at­ve­jų, nuo ru­de­ni­nės pan­de­mi­jos pra­džios pa­svei­ko 232, mi­rė 3 šios sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­gal per 14 die­nų ten­kan­čius tei­gia­mus ko­ro­na­vi­ru­so tes­tus 100 tūkst. gy­ven­to­jų va­kar, gruo­džio 16-ąją, bu­vo 13-a tarp ša­lies sa­vi­val­dy­bių.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Eilinis šlamštas, dėl perpildytų ligoninų ir iš nuovargio krentančių medikų. Čmonytės gaujos žvengimas internete per "posėdžius" ir nesenas verygos raginimas "tikėti", kad virusas yra, parodo visą šitos situacijos "rimtumą". Virusas egzistuoja, bet jis yra dėl to, kad trūksta avims smegenų ir sugebėjimo mąstyti.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.