Aly­taus kū­di­kių na­muo­se jau ne­li­ko nė vie­no ma­žy­lio

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (7)
2019 Rugsėjis 17
Alytaus kudikiu namai.
Pas­ta­ruo­ju me­tu Alytaus kū­di­kių na­muo­se bu­vo li­kę tik aš­tuo­ni vai­kai iki pen­ke­rių me­tų ir vi­si tu­rin­tie­ji ne­ga­lią.   Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.  
Šį mė­ne­sį Aly­taus ap­skri­ties su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­muo­se jau ne­li­ko nė vie­no ma­žy­lio, taip pat čia nu­sto­jo vei­kęs gy­vy­bės lan­ge­lis, ku­ria­me kū­di­kius ga­lė­jo pa­lik­ti jų nu­spren­dę ne­au­gin­ti tė­vai. Ofi­cia­liai kū­di­kių na­mai nu­sto­ja veik­ti rug­sė­jo 30-ąją.

Bu­vo li­kę aš­tuo­ni vai­kai

Aly­taus ap­skri­ties su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mai lik­vi­duo­ja­mi va­do­vau­jan­tis So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos prieš pen­ke­rius me­tus pri­im­tu spren­di­mu dėl per­ėji­mo nuo ins­ti­tu­ci­nės glo­bos prie šei­mo­je, ben­druo­me­nė­je tei­kia­mų pa­slau­gų be tė­vų glo­bos li­ku­siems vai­kams.

Pra­ėju­sių me­tų lap­kri­čio pa­bai­go­je Aly­taus mies­to ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą dėl šiai sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių Aly­taus ap­skri­ties su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mų veik­los nu­trau­ki­mo ir lik­vi­da­vi­mo šie­me­čio rug­sė­jo 30-ąją.

Lik­vi­da­to­re pa­skir­ta šių na­mų di­rek­to­rė Dan­guo­lė Ja­zep­či­kie­nė.

Aly­taus kū­di­kių na­mai vei­kia nuo 1980-ųjų. Dar prieš de­šimt­me­tį juo­se aug­da­vo dau­giau nei 100 be tė­vų glo­bos li­ku­sių ma­žy­lių, dau­gu­ma jų – iš Pie­tų Lie­tu­vos ra­jo­nų.

Vai­kų ma­žė­ji­mas pra­si­dė­jo maž­daug prieš ket­ve­rius me­tus, ir tai lė­mė ša­lies val­džios ins­ti­tu­ci­jų pri­im­ti spren­di­mai dėl ma­žy­lių glo­bos šei­mo­se ir ben­druo­me­nė­je.

Pa­vyz­džiui, per­nykš­tį ru­de­nį kū­di­kių na­muo­se jau ne­bu­vo nė vie­no aly­tiš­kių ma­žy­lio. Čia gy­ve­no tik vai­kai iš ki­tų Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių ir be­veik vi­si tu­rė­jo sun­kią ar vi­du­ti­nę ne­ga­lią.

Pas­ta­ruo­ju me­tu kū­di­kių na­muo­se bu­vo li­kę tik aš­tuo­ni vai­kai iki pen­ke­rių me­tų ir vi­si tu­rin­tie­ji ne­ga­lią.

D.Ja­zep­či­kie­nės tei­gi­mu, šiems vai­kams iš Aly­taus, Ša­kių, Vil­ka­viš­kio ra­jo­nų ne­at­si­ra­do glo­bė­jų, tad jiems te­ko ieš­ko­ti glo­bos ki­tuo­se na­muo­se, vai­kus pri­glau­dė Vi­li­jam­po­lė­je ir Pa­ne­vė­žy­je vei­kian­tys glo­bos na­mai.

Aly­taus kū­di­kių na­mai be ma­žy­lių li­ko šį mė­ne­sį. Šiuo­se na­muo­se nu­sto­jo veik­ti ir gy­vy­bės lan­ge­lis, ku­ria­me kū­di­kius ga­lė­jo pa­lik­ti nu­spren­dę jų ne­au­gin­ti tė­vai.

Toks lan­ge­lis kū­di­kių na­muo­se vei­kė nuo 2010-ųjų ir čia bu­vo pa­lik­tas vie­nas ma­žy­lis.

Kaip sa­kė mies­to me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, ar to­liau veiks gy­vy­bės lan­ge­lis ki­to­se mies­to svei­ka­tos prie­žiū­ros ar glo­bos įstai­go­se, bus dis­ku­tuo­ja­ma su jų va­do­vais.  

At­lei­džia­mi dar­buo­to­jai, tur­tas – ki­toms įstai­goms

Per­nykš­čio lap­kri­čio pa­bai­go­je, kai mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą lik­vi­duo­ti Aly­taus kū­di­kių na­mus, čia bu­vo 37 dar­buo­to­jai, dau­gu­ma jų – svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai.

Da­bar jų te­li­kę 6 ir dar­bo vi­si ne­teks vė­liau­siai rug­sė­jo 30-ąją.

Kū­di­kių na­mų tur­tas – lo­vos, ki­ti bal­dai, žais­lai, mu­zi­kos in­stru­men­tai – per­duo­da­mi ir bus per­duo­ti ki­toms mies­te vei­kian­čioms įstai­goms, Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nei, lop­še­liams-dar­že­liams, Mu­zi­kos mo­kyk­lai.

Kū­di­kių na­mai jau ku­rį lai­ką val­do ma­žiau nei pu­sę pa­sta­to Dau­gų gat­vė­je. Dvie­jų aukš­tų ke­tu­rių kor­pu­sų 4 tūkst. 600 kv. met­rų dy­džio pa­sta­te šiems na­mams pri­klau­so tik apie 1 tūkst. 990 kv. met­rų.

Ki­tuo­se plo­tuo­se sa­vi­val­dy­bė pa­gal pa­nau­dą mokant tik už komunalines paslau­gas su­tei­ku­si pa­tal­pas pri­va­čius se­ne­lių na­mus įkū­ru­siai Aly­taus aso­cia­ci­jai „Pa­si­tin­kant se­nat­vę“, Vil­ties erd­vės ben­druo­me­nei, vai­kams ir su­au­gu­sie­siems tei­kian­čiai so­cia­li­nes, už­im­tu­mo ir edu­ka­ci­nes pa­slau­gas, bei SOS vai­kų kai­mų Lie­tu­vo­je drau­gi­jai, Vai­kų die­nos cen­tro veik­lai.

Aly­taus kū­di­kių na­mai už­im­tas pa­tal­pas ne­tru­kus per­duos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai ir ši tu­rės ieš­ko­ti nau­jų nau­do­to­jų.