Aly­taus kū­di­kių na­muo­se jau ne­li­ko nė vie­no ma­žy­lio

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (7)
2019 Rugsėjis 17
Alytaus kudikiu namai.
Pas­ta­ruo­ju me­tu Alytaus kū­di­kių na­muo­se bu­vo li­kę tik aš­tuo­ni vai­kai iki pen­ke­rių me­tų ir vi­si tu­rin­tie­ji ne­ga­lią.   Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.  
Šį mė­ne­sį Aly­taus ap­skri­ties su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­muo­se jau ne­li­ko nė vie­no ma­žy­lio, taip pat čia nu­sto­jo vei­kęs gy­vy­bės lan­ge­lis, ku­ria­me kū­di­kius ga­lė­jo pa­lik­ti jų nu­spren­dę ne­au­gin­ti tė­vai. Ofi­cia­liai kū­di­kių na­mai nu­sto­ja veik­ti rug­sė­jo 30-ąją.

Bu­vo li­kę aš­tuo­ni vai­kai

Aly­taus ap­skri­ties su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mai lik­vi­duo­ja­mi va­do­vau­jan­tis So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos prieš pen­ke­rius me­tus pri­im­tu spren­di­mu dėl per­ėji­mo nuo ins­ti­tu­ci­nės glo­bos prie šei­mo­je, ben­druo­me­nė­je tei­kia­mų pa­slau­gų be tė­vų glo­bos li­ku­siems vai­kams.

Pra­ėju­sių me­tų lap­kri­čio pa­bai­go­je Aly­taus mies­to ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą dėl šiai sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių Aly­taus ap­skri­ties su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mų veik­los nu­trau­ki­mo ir lik­vi­da­vi­mo šie­me­čio rug­sė­jo 30-ąją.

Lik­vi­da­to­re pa­skir­ta šių na­mų di­rek­to­rė Dan­guo­lė Ja­zep­či­kie­nė.

Aly­taus kū­di­kių na­mai vei­kia nuo 1980-ųjų. Dar prieš de­šimt­me­tį juo­se aug­da­vo dau­giau nei 100 be tė­vų glo­bos li­ku­sių ma­žy­lių, dau­gu­ma jų – iš Pie­tų Lie­tu­vos ra­jo­nų.

Vai­kų ma­žė­ji­mas pra­si­dė­jo maž­daug prieš ket­ve­rius me­tus, ir tai lė­mė ša­lies val­džios ins­ti­tu­ci­jų pri­im­ti spren­di­mai dėl ma­žy­lių glo­bos šei­mo­se ir ben­druo­me­nė­je.

Pa­vyz­džiui, per­nykš­tį ru­de­nį kū­di­kių na­muo­se jau ne­bu­vo nė vie­no aly­tiš­kių ma­žy­lio. Čia gy­ve­no tik vai­kai iš ki­tų Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių ir be­veik vi­si tu­rė­jo sun­kią ar vi­du­ti­nę ne­ga­lią.

Pas­ta­ruo­ju me­tu kū­di­kių na­muo­se bu­vo li­kę tik aš­tuo­ni vai­kai iki pen­ke­rių me­tų ir vi­si tu­rin­tie­ji ne­ga­lią.

D.Ja­zep­či­kie­nės tei­gi­mu, šiems vai­kams iš Aly­taus, Ša­kių, Vil­ka­viš­kio ra­jo­nų ne­at­si­ra­do glo­bė­jų, tad jiems te­ko ieš­ko­ti glo­bos ki­tuo­se na­muo­se, vai­kus pri­glau­dė Vi­li­jam­po­lė­je ir Pa­ne­vė­žy­je vei­kian­tys glo­bos na­mai.

Aly­taus kū­di­kių na­mai be ma­žy­lių li­ko šį mė­ne­sį. Šiuo­se na­muo­se nu­sto­jo veik­ti ir gy­vy­bės lan­ge­lis, ku­ria­me kū­di­kius ga­lė­jo pa­lik­ti nu­spren­dę jų ne­au­gin­ti tė­vai.

Toks lan­ge­lis kū­di­kių na­muo­se vei­kė nuo 2010-ųjų ir čia bu­vo pa­lik­tas vie­nas ma­žy­lis.

Kaip sa­kė mies­to me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, ar to­liau veiks gy­vy­bės lan­ge­lis ki­to­se mies­to svei­ka­tos prie­žiū­ros ar glo­bos įstai­go­se, bus dis­ku­tuo­ja­ma su jų va­do­vais.  

At­lei­džia­mi dar­buo­to­jai, tur­tas – ki­toms įstai­goms

Per­nykš­čio lap­kri­čio pa­bai­go­je, kai mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą lik­vi­duo­ti Aly­taus kū­di­kių na­mus, čia bu­vo 37 dar­buo­to­jai, dau­gu­ma jų – svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai.

Da­bar jų te­li­kę 6 ir dar­bo vi­si ne­teks vė­liau­siai rug­sė­jo 30-ąją.

Kū­di­kių na­mų tur­tas – lo­vos, ki­ti bal­dai, žais­lai, mu­zi­kos in­stru­men­tai – per­duo­da­mi ir bus per­duo­ti ki­toms mies­te vei­kian­čioms įstai­goms, Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nei, lop­še­liams-dar­že­liams, Mu­zi­kos mo­kyk­lai.

Kū­di­kių na­mai jau ku­rį lai­ką val­do ma­žiau nei pu­sę pa­sta­to Dau­gų gat­vė­je. Dvie­jų aukš­tų ke­tu­rių kor­pu­sų 4 tūkst. 600 kv. met­rų dy­džio pa­sta­te šiems na­mams pri­klau­so tik apie 1 tūkst. 990 kv. met­rų.

Ki­tuo­se plo­tuo­se sa­vi­val­dy­bė pa­gal pa­nau­dą mokant tik už komunalines paslau­gas su­tei­ku­si pa­tal­pas pri­va­čius se­ne­lių na­mus įkū­ru­siai Aly­taus aso­cia­ci­jai „Pa­si­tin­kant se­nat­vę“, Vil­ties erd­vės ben­druo­me­nei, vai­kams ir su­au­gu­sie­siems tei­kian­čiai so­cia­li­nes, už­im­tu­mo ir edu­ka­ci­nes pa­slau­gas, bei SOS vai­kų kai­mų Lie­tu­vo­je drau­gi­jai, Vai­kų die­nos cen­tro veik­lai.

Aly­taus kū­di­kių na­mai už­im­tas pa­tal­pas ne­tru­kus per­duos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai ir ši tu­rės ieš­ko­ti nau­jų nau­do­to­jų.

 

 

 

 

  Komentaras

  Nuo 1980 metų Alytuje vis buvo apie 100 globos reikalingų vaikučių, o viena nevedusi, vaikų neturinti panelė burtų lazdele mostelėjo ir neliko beglobių kūdikėlių. Neliko ir pijokaujančių mamų, kurios vaikus gimdo, neliko ir negalią turinčių mažylių.

  Komentaras

  Negi ta viena gyvybė nieko neverta? Kad ir per 9metus buvo paliktas tik vienas mažylis, bet tai reiškia buvo išgelbėta gvybė! Gyvybės langelis turi būti perkeltas kažkur kitur.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.