„Aly­taus kraš­tui rei­kia eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo pla­no ir dėl to bū­ti­na su­si­tar­ti vi­siems”

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (6)
2020 Lapkritis 5
Jei Aly­tu­je bus pri­tar­ta DNR pla­nui ir nau­jai su­for­muo­ta Vy­riau­sy­bė tam pri­tars, skirs dė­me­sio ša­lies re­gio­nų ir Aly­taus ap­skri­ties atskirties pro­ble­moms, Vytautas Ba­kas tei­gė, rem­sian­tis Vy­riau­sy­bę. Jei at­si­tik­tų at­virkš­čiai, pla­nuo­jan­tis dar­bą Sei­mo opo­zi­ci­jo­je. Gy­tės Au­gus­ti­nai­ty­tės nuotr.
Jei Aly­tu­je bus pri­tar­ta DNR pla­nui ir nau­jai su­for­muo­ta Vy­riau­sy­bė tam pri­tars, skirs dė­me­sio ša­lies re­gio­nų ir Aly­taus ap­skri­ties atskirties pro­ble­moms, Vytautas Ba­kas tei­gė, rem­sian­tis Vy­riau­sy­bę. Jei at­si­tik­tų at­virkš­čiai, pla­nuo­jan­tis dar­bą Sei­mo opo­zi­ci­jo­je. Gy­tės Au­gus­ti­nai­ty­tės nuotr.
Taip sa­ko Aly­taus vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je Sei­mo na­riu iš­rink­tas pats iš­si­kė­lęs Vy­tau­tas Ba­kas po šį ant­ra­die­nį, lap­kri­čio 3-iąją, vy­ku­sių su­si­ti­ki­mų su mies­to me­ru Ne­ri­ju­mi Ce­siu­liu, ra­jo­no me­ru Al­gir­du Vrub­liaus­ku ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos na­riais mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je. Su­si­ti­ki­muo­se dis­ku­tuo­ta apie Sei­mo na­rio rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu pa­teik­tą Aly­taus kraš­to eko­no­mi­kos at­gai­vi­ni­mo pla­ną, ku­ris leis­tų su­ma­žin­ti kraš­to at­skir­tį nuo di­džių­jų ša­lies mies­tų, leistų pa­di­din­ti gy­ven­to­jų už­dar­bius. Da­bar V.Ba­kas su sa­vi­val­dy­bių va­do­vais su­si­ti­ko tu­rė­da­mas tiks­lą ras­ti su­ta­ri­mą ir pra­dė­ti reng­ti Aly­taus kraš­to eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo pla­ną, va­di­na­mą­jį at­ei­ties eko­no­mi­kos DNR. Dėl to­kio pla­no rei­kia su­si­tar­ti Aly­tu­je, ta­da įti­kin­ti Vy­riau­sy­bę, kad toks pla­nas Dzū­ki­jai rei­ka­lin­gas.

Su­si­ta­ri­mui – mė­nuo lai­ko

Kaip sa­kė V.Ba­kas, jau da­bar kon­ser­va­to­rių kan­di­da­tė į prem­je­rus In­gri­da Ši­mo­ny­tė kal­ba apie il­ga­lai­kių in­ves­ti­ci­jų eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mui pla­no at­nau­ji­ni­mą, va­di­na­mą­jį at­ei­ties eko­no­mi­kos DNR, ja­me re­gio­nams tu­rė­tų bū­ti ski­ria­ma de­ra­ma vie­ta. Šiam pla­nui vyk­dy­ti ki­tą­met iš eu­ro­pi­nių fon­dų tu­rė­tų bū­ti gau­ti 6 mlrd. eu­rų, o per ar­ti­miau­sius de­šimt me­tų – apie 18 mlrd. eu­rų.

„Aly­taus re­gio­nui toks pla­nas yra gy­vy­biš­kai svar­bus, ge­rai pa­reng­to pla­no sėk­min­gas įgy­ven­di­ni­mas leis­tų su­ma­žin­ti da­bar esan­čius di­de­lius eko­no­mi­nius skir­tu­mus, pa­vyz­džiui, tarp Vil­niaus ar­ba Kau­no ir Aly­taus. Aly­taus gy­ven­to­jų pa­ja­mos vie­nos iš ma­žiau­sių tarp ša­lies ap­skri­čių, to­kia pat pa­dė­tis ir su ben­druo­ju vi­daus pro­duk­tu, ten­kan­čiu vie­nam gy­ven­to­jui. Sie­kiant pa­keis­ti to­kią si­tu­a­ci­ją, rei­kia po­li­ti­nės va­lios. Mies­to ir ra­jo­no va­do­vams pa­siū­liau kur­ti ben­drą Aly­taus kraš­to DNR pla­ną, ku­ria­me bū­tų nu­ma­ty­tos prie­mo­nės eko­no­mi­kai at­gai­vin­ti ir tam yra pri­ta­ria­ma“, – po su­si­ti­ki­mų su mies­to me­ru N.Ce­siu­liu ir ra­jo­no me­ru A.Vrub­liaus­ku pa­sa­ko­jo Sei­mo na­rys V.Ba­kas.

Ta­čiau, jo pa­ste­bė­ji­mu, tam li­ko ne­daug lai­ko – tik mė­nuo iki ša­lies 2021 me­tų biu­dže­to pa­tvir­ti­ni­mo Sei­me. Ja­me jau tu­rė­tų bū­ti nu­ma­ty­ta kon­kre­ti pa­ra­ma Aly­taus kraš­to DNR pla­nui.

V.Ba­ko tei­gi­mu, prie­mo­nes, ku­rios ga­lė­tų at­si­ras­ti šia­me pla­ne, rei­kia ap­tar­ti su sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­mis, taip pat su vie­tos ver­sli­nin­kais, švie­ti­mo ben­druo­me­ne, pi­lie­ti­ne vi­suo­me­ne, o jį pa­lai­ky­ti tu­rė­tų vi­si Aly­taus kraš­te iš­rink­ti Sei­mo na­riai: „Esu kal­bė­jęs su Ro­ber­tu Šar­knic­ku, Lau­ry­nu Kas­čiū­nu, jie tik­rai pa­lai­ko. Be­lie­ka lauk­ti mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų, ad­mi­nist­ra­ci­jų spren­di­mų, ver­sli­nin­kų pri­ta­ri­mo ir pri­sta­ty­ti DNR pla­ną Aly­taus kraš­tui svars­tant vals­ty­bės biu­dže­tą. Jei da­bar ne­bus su­tar­ta, prie šio klau­si­mo ga­lė­si­me grįž­ti tik po me­tų.“

Ko­kios prie­mo­nės tu­ri at­si­ras­ti DNR pla­ne Aly­taus kraš­tui?

Sei­mo na­rys tvir­ti­no, kad ir prieš rin­ki­mus bu­vo su­si­ti­kęs su mies­to bei ra­jo­no me­rais, eks­per­tais, dis­ku­ta­vęs dėl svar­biau­sių eko­no­mi­kos at­gai­vi­ni­mo prie­mo­nių Aly­taus kraš­te. Ir po da­bar vy­ku­sio su­si­ti­ki­mo es­mi­nės prie­mo­nės ne­si­kei­čia – tai lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) ar­ba ver­slo par­ko at­si­ra­di­mas, ke­lio iš Aly­taus į Kau­ną re­konst­ruk­ci­ja, švie­ti­mo sis­te­mos adap­ta­vi­mas rin­kai rei­ka­lin­gų spe­cia­lis­tų, pa­vyz­džiui, pra­mo­nės in­ži­nie­rių ren­gi­mui, ta­len­tų pri­trau­ki­mas, skaid­raus ir grei­to ver­slo ap­tar­na­vi­mo sa­vi­val­dy­bė­se sis­te­ma.

„Aly­tu­je tu­ri at­si­ras­ti 50–100 hek­ta­rų plo­tas, ku­ria­me ga­lė­tų kur­tis bū­si­mi in­ves­tuo­to­jai. Ži­no­ma, rei­kia to­kių in­ves­tuo­to­jų, ku­rie mo­kė­tų to­li gra­žu ne mi­ni­ma­lius at­ly­gi­ni­mus, ir to­kius in­ves­tuo­to­jus bū­ti­na „me­džio­ti“, juos įti­kin­ti in­ves­tuo­ti bū­tent šia­me re­gio­ne. Bet pir­miau­sia rei­kia tu­rė­ti, ką to­kiems in­ves­tuo­to­jams pa­siū­ly­ti. Kaip sa­kiau, są­ly­gas įsi­kū­ri­mui ir rei­ka­lin­gų spe­cia­ly­bių dar­buo­to­jus. Taip pat bū­ti­na nu­ma­ty­ti pa­gal­bos prie­mo­nes jau esa­miems ver­slams, kad jie ga­lė­tų plė­to­ti sa­vo ver­slus“, – min­ti­mis da­li­jo­si V.Ba­kas.

O ke­lio iš Aly­taus į Kau­ną re­konst­ruk­ci­ja, tiks­liau – jo pra­pla­ti­ni­mas, Sei­mo na­rio tei­gi­mu, re­gio­nui rei­ka­lin­gas kaip pa­grin­di­nė su­si­sie­ki­mo ar­te­ri­ja ir svar­bi są­ly­ga in­ves­ti­ci­niam pa­trauk­lu­mui. Ka­dan­gi šis ke­lias vie­nas ne­sau­giau­sių Lie­tu­vo­je, jo re­konst­ruk­ci­ja svar­bi ir vi­sų eis­mo da­ly­vių sau­gu­mui.

Jei Aly­tu­je bus pri­tar­ta DNR pla­nui ir nau­jai su­for­muo­ta Vy­riau­sy­bė tam pri­tars, skirs dė­me­sio ša­lies re­gio­nų ir Aly­taus ap­skri­ties atskirties pro­ble­moms, V.Ba­kas tei­gė, rem­sian­tis Vy­riau­sy­bę. Jei at­si­tik­tų at­virkš­čiai, pla­nuo­jan­tis dar­bą Sei­mo opo­zi­ci­jo­je.

 

 

 

 

 

 

 

  Komentaras

  Ta Alytaus apskritis dar po keturių metų bus dar skurdesnė ir dar tuštesnė. Jūs pirmiaisiai visose penkiose savivaldybėse išgyvendinkite korupciją ir nepotizmą, tuomet gal ir bus galima planuoti kažkokią ateitį.

  Komentaras

  Trumpiau pats laikas žinot ir sprest problemą. Kad Alytaus miestas galėjo ir gali sėkmingai vystytis. Vienok atskiros onteresų grupės per instotucijas fabrikuojant slopina kur aktyvesnis politijas, verslininkas, visuomeninkas. Miesto vystymą vis stengias gniaužt stagnaciniuose saujelės gniaužtuose išlaikyt. Net miesto taryba tarpais kaip skudurėlis pasišaipyt daroma. Nepaisoma jų nuomonių, žemu pasitikėjimo meru ir jo komanda .. Mero poste iš vis kaip nepakaltinamas.Nors dalis jo komandos narių vykdytojų taryba išretinus.

  Komentaras

  Gali žinot alytiškiai. Prieš n metų buvo pradžios visuomeniniaos pagrindais veikiant pasiekta dėl kelio Alytus- Kaunas, kvartalinės namų renovacijos. Dėl kelip Alytus -Kaunas tuo met rekonstruota 8 km už Alytaus, dar kelio tarpais ir galėjo būt pafaryta. Bet, ar iš pavydo ar kitų aplonkybių užstabdė. Skundimais ir panašiai. O patys sėkmingiau pajudėt nesugeba. Iš vis Alytaus valdyme reikia kito požiūrio. Ne stagnacinio ir kas kur skindonėt. Reikia kuriamos ir vienijimo energijos. Postuose žmonių su reikiamom ūkinėm kompetencijom. Ir tikrų, o ne vaikiškų facbuchinių, lyderių.

  Komentaras

  Kad seimo narys kelia strateginius tikslus. Kur pagronde priklauso nuo, kokios kokybės savivaldybių strateinius vystymo planus pasitvirtinę tarybos. Rajonas ir kitos savivaldybės, kur merai turi ūkines kompetencijas ir pagal merų kompetencijas gebėję teikt planus tvirtint pasitvirtinę. Ir net šiam momente sugeba sėkmingai pritraukinėt investicojas. Alytaus mieste kaip žinia, pats meras nesugeba, nuo pavasario sudarę perteklines 5 darbo grupes iki šiandien blūdina. Ir per tai rimtų investicijų nepritraukt. Todėl net taryba nerodo pasitikėjimo meru, vicmere, l. direktorium. Kur vicmerė po paskutinių ronkimų į seima gavus mažai balsų, signalas. Alyyiškiai nevertina jos kaip rimtos politikės. Ir kol šiuose postuose nebus asmenybės su reikiama ūkine patirtom ir veržlumu, rimtų investicijų nepritraukt.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.