Aly­taus ko­le­gi­ja šie­met iš­lei­do jau 18-ąją aukš­to­sios mo­kyk­los ab­sol­ven­tų lai­dą

Alytaus kolegija
Lie­pos 3 die­ną Aly­taus ko­le­gi­jo­je įvy­ko moks­lo me­tų bai­gi­mo ir di­plo­mų įtei­ki­mo šven­tė. Šiais me­tais, ne­pai­sant su­dė­tin­gos si­tu­a­ci­jos ša­ly­je, su­si­ju­sios su pan­de­mi­ja, stu­di­jas Aly­taus ko­le­gi­jo­je bai­gė 140 ab­sol­ven­tų, iš jų: 5 su pa­gy­ri­mu, 21 ga­vo pa­dė­kas už pui­kius stu­di­jų re­zul­ta­tus.

Ab­sol­ven­tus iš­lei­do­me du kar­tus: dar ko­vą bu­vo įteik­ti di­plo­mai 55 ab­sol­ven­tams, iš ku­rių 54 – pir­mo­sios Ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gos stu­di­jų pro­gra­mos lai­dos, o šven­tės me­tu – dar 85 ki­tų stu­di­jų pro­gra­mų stu­den­tams.

Ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kad šie­met pir­mo kur­so stu­di­jas bai­gė pir­mo­ji Ki­ne­zi­te­ra­pi­jos stu­di­jų pro­gra­mos lai­da, vyks­ta pri­ėmi­mas į pir­mą­ją tarp­tau­ti­nių stu­den­tų gru­pę, stu­di­juo­sian­čią Ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gos stu­di­jų pro­gra­mo­je.

Aly­taus ko­le­gi­ja – sėk­min­gai ak­re­di­tuo­ta aukš­to­ji mo­kyk­la, ku­rio­je re­a­li­zuo­ja­ma 13 ino­va­ty­vių, grin­džia­mų pro­fe­sio­na­lia prak­ti­ka, po­pu­lia­rių dar­bo rin­ko­je Svei­ka­tos, In­for­ma­ti­kos, In­ži­ne­ri­jos ir tech­no­lo­gi­jų bei Ver­slo ir vie­šo­sios va­dy­bos moks­lų stu­di­jų pro­gra­mų (dės­to­ma lie­tu­vių ir an­glų kal­bo­mis).

Žur­na­lo „Rei­tin­gai“ duo­me­ni­mis, Aly­taus ko­le­gi­ja 2019 m. ge­gu­žės–gruo­džio mėn. už­ėmė pir­mą­ją vie­tą pa­gal aka­de­mi­nį per­so­na­lą ir stu­di­jų ba­zės ge­ro­vę, taip pat ket­vir­tą­ją vie­tą tarp vals­ty­bi­nių ir pri­va­čių ko­le­gi­jų pa­gal ko­mu­ni­ka­vi­mą tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je ir sep­tin­tą­ją vie­tą tarp vi­sų Lie­tu­vos ko­le­gi­jų pa­gal tai, kiek už­dir­ba Aly­taus ko­le­gi­jos ab­sol­ven­tai.

2019 m. gruo­džio–2020 m. ge­gu­žės lai­ko­tar­piu Aly­taus ko­le­gi­ja už­ėmė sep­tin­tą­ją vie­tą pa­gal alum­nų ku­ria­mą pri­dė­ti­nę ver­tę ir darb­da­vių ver­ti­ni­mus, aš­tun­tą­ją vie­tą – tarp vals­ty­bi­nių ir pri­va­čių ko­le­gi­jų pa­gal ko­mu­ni­ka­vi­mą tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je ir penk­tą­ją vie­tą pa­gal stu­di­jų ba­zės ge­ro­vę ir aka­de­mi­nį per­so­na­lą.

Jau 9 me­tai, kaip Aly­taus ko­le­gi­jo­je stu­di­juo­ja už­sie­nio stu­den­tai iš įvai­rių pa­sau­lio ša­lių, o bai­gę stu­di­jas gar­si­na Aly­taus ko­le­gi­jos var­dą, stu­di­juo­da­mi ma­gist­ran­tū­ro­je, dok­to­ran­tū­ro­je ar­ba ei­da­mi at­sa­kin­gas pa­rei­gas įvai­rio­se pa­sau­lio ša­lių ver­slo ir vie­šo­jo sek­to­riaus struk­tū­ro­se.

Aly­taus ko­le­gi­jai su­teik­ta Eras­mus aukš­to­jo moks­lo char­ti­ja (ECHE) už­tik­ri­na ko­ky­biš­ką Eras­mus+ veik­lų įgy­ven­di­ni­mą ko­le­gi­jo­je. Aly­taus ko­le­gi­jos stu­den­tai ir per­so­na­las įgy­ja tarp­tau­ti­nės pa­tir­ties ir kom­pe­ten­ci­jų da­ly­vau­da­mi sta­žuo­tė­se, stu­di­jo­se už­sie­ny­je, dės­ty­da­mi ir įgy­ven­din­da­mi pro­jek­tus su 49 pa­sau­lio aukš­to­sio­mis mo­kyk­lo­mis bei 19 už­sie­nio ša­lių ver­slo įmo­nių pa­gal Eras­mus+ pro­gra­mą.

Tarp­tau­ti­nis ben­dra­dar­bia­vi­mas taip pat vyks­ta ir su 25 part­ne­rių aukš­to­sio­mis mo­kyk­lo­mis pa­sau­ly­je pa­gal dvi­ša­lio ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis. Aly­taus ko­le­gi­jos stu­den­tams dės­ty­ti kvie­čia­mi aukš­čiau­sio ly­gio dės­ty­to­jai iš JAV, Nor­ve­gi­jos, Pran­cū­zi­jos, Bel­gi­jos ir ki­tų vals­ty­bių aukš­tus rei­tin­gus tu­rin­čių ins­ti­tu­ci­jų.

Aly­taus ko­le­gi­ja yra iš­skir­ti­nė aukš­to­ji mo­kyk­la, jau 9 me­tus ben­dra­dar­biau­jan­ti su JAV ir 4 me­tus su Ja­po­ni­jos uni­ver­si­te­tais stu­den­tų ir dės­ty­to­jų mai­nų sri­ty­je.

Pas­ta­rai­siais me­tais Aly­taus ko­le­gi­ja sėk­min­gai star­ta­vo ir jau iš­lei­do pir­mą­ją gau­sią ab­sol­ven­tų lai­dą Svei­ka­tos moks­lų kryp­čių gru­pei pri­klau­san­čio­je Ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gos stu­di­jų pro­gra­mo­je. Jau­niau­sia Aly­taus ko­le­gi­jos stu­di­jų pro­gra­ma, su­lau­kian­ti di­de­lio sto­jan­čių­jų dė­me­sio, yra Ki­ne­zi­te­ra­pi­ja.

In­ži­ne­ri­nių ir tech­no­lo­gi­nių stu­di­jų pro­gra­mų (Au­to­mo­bi­lių trans­por­to in­ži­ne­ri­ja, Sta­ti­nių in­ži­ne­ri­nės sis­te­mos, Mais­to pro­duk­tų tech­no­lo­gi­ja) stu­den­tų prak­ti­nis mo­ky­mas vyks­ta Aly­taus ko­le­gi­jos įkur­ta­me Re­gio­ni­nia­me tech­no­lo­gi­jų cen­tre, ku­ris vei­kia pa­sy­vaus pa­sta­to prin­ci­pu ir rep­re­zen­tuo­ja po­pu­lia­riau­sius al­ter­na­ty­vio­sios ener­gi­jos šal­ti­nius. Cen­tras tal­pi­na 7 mo­der­nias la­bo­ra­to­ri­jas, pra­tur­tin­tas 200 nau­jau­sios įran­gos kom­plek­tų.

Įgy­ven­di­nus 2 svar­bius, ES struk­tū­ri­nių fon­dų fi­nan­suo­tus pro­jek­tus, Aly­taus ko­le­gi­jo­je įsteig­tas In­for­ma­ci­jos ir ry­šių tech­no­lo­gi­jų fa­kul­te­tas, ku­ria­me re­a­li­zuo­ja­mos Mul­ti­me­di­jos ir vi­zu­a­li­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos, In­for­ma­ci­jos sis­te­mų ir In­for­ma­ci­jos sis­te­mų tech­no­lo­gi­jų stu­di­jų pro­gra­mos.

Taip pat vyks­ta ir so­cia­li­nių moks­lų pro­gra­mų – Bu­hal­te­ri­nė ap­skai­ta, Ver­slo va­dy­ba bei Įmo­nių ad­mi­nist­ra­vi­mas, stu­di­jos. Da­bar vyk­do­mas reikš­min­gas šio fa­kul­te­to mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­tas, fi­nan­suo­ja­mas ES struk­tū­ri­nių fon­dų, pa­gal ku­rį bus at­nau­jin­ta vi­sa In­for­ma­ci­jos ir ry­šių tech­no­lo­gi­jų fa­kul­te­to stu­di­jų in­fra­struk­tū­ra.

Per aukš­to­sios mo­kyk­los gy­va­vi­mo lai­ko­tar­pį Aly­taus ko­le­gi­ja įgy­ven­di­no per 148 na­cio­na­li­nius ir tarp­tau­ti­nius pro­jek­tus, ku­rie įga­li­no su­kur­ti stu­den­tams stu­di­jų ir moks­lo tai­ko­mų­jų ty­ri­mų ba­zę, to­bu­lin­ti aka­de­mi­nio per­so­na­lo kom­pe­ten­ci­jas, su­kur­ti ko­ky­bės va­dy­bos sis­te­mą.

Aly­taus ko­le­gi­ja, kas­met pa­si­ra­šy­da­ma per 300 ko­mer­ci­nių ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­čių dėl moks­lo tai­ko­mo­sios veik­los, kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo bei per­kva­li­fi­ka­vi­mo pa­slau­gų, glau­džiai ben­dra­dar­biau­ja su ver­slo, vie­šo­jo sek­to­riaus įmo­nė­mis bei įstai­go­mis, fi­zi­niais as­me­ni­mis, teik­da­ma vi­suo­me­nei pa­slau­gas, ku­rios stip­ri­na tiek in­te­lek­ti­ne, tiek eko­no­mi­ne pras­me jo­je da­ly­vau­jan­čias ša­lis. Ko­le­gi­jos tei­kia­mo­mis moks­lo tai­ko­mo­sios veik­los pa­slau­go­mis kas­met pa­si­nau­do­ja per 2500 pa­slau­gų ga­vė­jų.

Jau 5 me­tai kaip Aly­taus ko­le­gi­jo­je vei­kia ak­re­di­tuo­tas Švie­ti­mo dar­buo­to­jų to­bu­li­ni­mo/si pa­da­li­nys, sėk­min­gai tei­kian­tis kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo pa­slau­gas švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jams. Kas­met suor­ga­ni­zuo­ja­ma apie 120 kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo ren­gi­nių, ku­riuo­se vi­du­ti­niš­kai da­ly­vau­ja per 2300 da­ly­vių.

Aly­taus ko­le­gi­ja, re­a­guo­da­ma į ne­to­ly­gų moks­lei­vių pa­si­ren­gi­mą bū­si­moms stu­di­joms bei pa­žan­gių moks­lo ino­va­ci­jų plėt­rą IT sri­ty­je, di­de­lę per­spek­ty­vą ir ypa­tin­gą nau­dą ma­to sėk­min­gai jau 7 me­tus vyk­dy­da­ma Jau­nų­jų in­for­ma­ti­kų aka­de­mi­jos veik­lą.

Aka­de­mi­ja vei­kia Pie­tų Lie­tu­vos re­gio­ne ir kas­met jo­je mo­ko­si per 400 mo­ki­nių, juos la­vi­na aukš­čiau­sios kva­li­fi­ka­ci­jos in­for­ma­ti­kos mo­ky­to­jai ir Aly­taus ko­le­gi­jos dės­ty­to­jai, ku­rie pa­ren­gė 71 ak­re­di­tuo­tą IT mo­ky­mo pro­gra­mą.

Kaip har­mo­nin­ga šio pro­jek­to tą­sa yra Aly­taus re­gio­ni­nis gam­tos, tech­no­lo­gi­jų, in­ži­ne­ri­jos, ma­te­ma­ti­kos ir kū­ry­biš­ku­mo ug­dy­mo STE­AM (angl. Scien­ce, Tech­no­lo­gy, En­gi­ne­e­ring, Art and Mat­he­ma­tics) cen­tras, ku­ris jau 2021 m. at­vers du­ris ir pa­kvies į ino­va­ty­vias la­bo­ra­to­ri­jas Aly­taus re­gio­no jau­ni­mą.

Šiuo­lai­ki­nis uni­ka­lus STE­AM cen­tras, ku­ria­me veiks mo­der­nios la­bo­ra­to­ri­jos, ga­ran­tuos moks­lei­vių su­si­do­mė­ji­mą gam­tos, tech­no­lo­gi­jų, in­ži­ne­ri­jos, ma­te­ma­ti­kos sri­ties moks­lais. Čia nuo dar­že­lio iki uni­ver­si­te­to bus for­muo­ja­ma nau­ja ino­va­ci­jų kul­tū­ra, au­gi­na­mi bū­si­mie­ji ty­rė­jai.

Aly­taus ko­le­gi­ja yra 6 tarp­tau­ti­nių aso­cia­ci­jų, 20 na­cio­na­li­nių aso­cia­ci­jų, 4 na­cio­na­li­nių są­jun­gų ir 2 Rū­mų na­rė, 2 na­cio­na­li­nių kon­sor­ciu­mų na­rė ir vie­na iš stei­gė­jų, ko­le­gi­jos at­sto­vai da­ly­vau­ja 10 na­cio­na­li­nių drau­gi­jų, ko­mi­te­tų ir ta­ry­bų veik­lo­je.

Ins­ti­tu­ci­ja yra Lie­tu­vos moks­li­nių bib­lio­te­kų aso­cia­ci­jos ir Lie­tu­vos ko­le­gi­jų bib­lio­te­kų aso­cia­ci­jos na­rė, taip pat ak­ty­viai da­ly­vau­ja Lie­tu­vos nuo­to­li­nio ir e. mo­ky­mo­si (LieDM) aso­cia­ci­jos bei LiedM kon­sor­ciu­mo veik­lo­je.

Kon­struk­ty­viai ben­dra­dar­biau­da­ma su dau­gy­be Aly­taus re­gio­no įmo­nių, įstai­gų ir or­ga­ni­za­cijų, su ša­lies uni­ver­si­te­tais, ko­le­gi­jo­mis ir pro­fe­si­nė­mis mo­kyk­lo­mis, Aly­taus ko­le­gi­ja sie­kia kon­struk­ty­vios kon­so­li­da­ci­jos moks­lo ir stu­di­jų sri­ty­je vi­suo­me­nės švie­ti­mo veik­lą orien­tuo­jant re­gio­nų ir vi­sos ša­lies dar­naus vys­ty­mo­si lin­kme.

Jau 60 me­tų kas­dien kū­ry­bi­nė­je at­mo­sfe­roje, pa­ti­riant pa­ži­ni­mo džiaugs­mą, šio­je Al­ma ma­ter vyks­ta sėk­min­gas stu­di­jų pro­ce­sas. Aly­taus ko­le­gi­jo­je pa­reng­ti spe­cia­lis­tai di­džiuo­ja­si Aly­taus ko­le­gi­jo­je stu­di­jų me­tais su­tik­tais dės­ty­to­jais bei at­ras­tais drau­gais.

Ins­ti­tu­ci­jos ver­tę ir in­dė­lį de­monst­ruo­ja pui­kias kar­je­ras pa­da­rę ab­sol­ven­tai – „Alum­nus“ klu­bo na­riai: jie ver­slo įmo­nių va­do­vai, Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­riai, me­rai, vi­ce­me­rai, vals­ty­bės tar­nau­to­jai, ban­ki­nin­kai, dės­ty­to­jai, ži­niask­lai­dos at­sto­vai, įmo­nių bei tarp­tau­ti­nių kom­pa­ni­jų va­dy­bi­nin­kai, bu­hal­te­riai, in­ži­nie­riai, tech­no­lo­gai, IT spe­cia­lis­tai.

Šie­met, ne­pai­sant už­si­tę­su­sių moks­lo me­tų abi­tu­rien­tams, pri­ėmi­mas į Aly­taus ko­le­gi­jos stu­di­jų pro­gra­mas vyks­ta sklan­džiai. Jau pa­teik­ta 379 pa­gei­da­vi­mai stu­di­juo­ti, iš jų – 206 į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas stu­di­jų pro­gra­mas, 173 – į vals­ty­bės ne­fi­nan­suo­ja­mas stu­di­jų pro­gra­mas.

Šiais me­tais lau­kia­me di­des­nio su­si­do­mė­ji­mo iš įmo­nė­se, įstai­go­se ir or­ga­ni­za­ci­jo­se dir­ban­čių as­me­nų, ku­riems su­da­ro­mos pui­kios ga­li­my­bės de­rin­ti dar­bą su stu­di­jo­mis. Mo­ky­mo­si vi­są gy­ve­ni­mą prin­ci­pas Aly­taus ko­le­gi­jo­je yra pui­kiai jiems pri­tai­ko­mas.

 

Aly­taus ko­le­gi­jos in­for­ma­ci­ja

Užs. Nr. 0059

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.