Aly­taus cen­tre gy­ve­nan­ti se­no­lė: „Tu­a­le­to na­me jau gal ir ne­su­lauk­siu”

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (3)
2020 Sausis 23
 Ire­na Či­rie­nė
Pul­ko g. 28 gy­ve­nan­ti 86-erių Ire­na Či­rie­nė: „Die­ną ei­nu į lau­ko tu­a­le­tą, o nak­ti­mis gam­ti­nius rei­ka­lus da­rau ki­bi­re. Kai­my­nai man sten­gia­si pa­dė­ti, įve­dė van­de­nį, nors jį tu­riu, bet tu­a­le­to įreng­ti ne­ga­li, nes nė­ra kur nu­ves­ti nuo­te­kų.“ Zitos Stankevičienės nuotr.
Aly­taus mies­to cen­tre, Pul­ko g. 28, gy­ve­nan­ti 86-erių Ire­na Či­rie­nė yra vie­na iš ne­dau­ge­lio šios Dzū­ki­jos sos­ti­nės da­lies gy­ven­to­jų, ne­tu­rin­čių bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klų ir pri­vers­tų nau­do­tis lau­ko tu­a­le­tu. Se­no­lė be­veik prieš dve­jus me­tus yra pa­si­ra­šiu­si su­tar­tį su sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­ma ben­dro­ve „Dzū­ki­jos van­de­nys“ dėl bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klų įren­gi­mo iki jos na­mo. Tai tu­rė­jo bū­ti pa­da­ry­ta iki 2018-ųjų gruo­džio pa­bai­gos, bet iki šios die­nos aly­tiš­kė vis dar nau­do­ja­si lau­ko tu­a­le­tu ir sa­ko: „Tu­a­le­to na­me jau gal ir ne­su­lauk­siu.“

Pa­ža­do taip ir ne­įvyk­dė

I.Či­rie­nė daug me­tų sa­vo na­me Pul­ko g.28, ku­ria­me yra jos tė­viš­kė, ne­tu­rė­jo ir van­dens. Ka­dan­gi ne­ga­lė­jo nau­do­ti dvo­kian­čio šu­li­nio van­dens, jį bu­vo pri­vers­ta pirk­ti iš par­duo­tu­vių ar­ba lauk­ti, kol kaž­kas at­veš tin­ka­mo ger­ti ir nau­do­ti mais­tui pa­si­ga­min­ti.

Pa­de­dant kai­my­nams be­veik prieš dve­jus me­tus pa­vy­ko įsi­reng­ti ge­ria­mo­jo van­dens tin­klus ir se­no­lė na­muo­se van­de­nį jau tu­ri. Kai nė­ra bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klų, jis nu­lei­džia­mas į ki­bi­rą ir iš­ne­ša­mas iš­pil­ti į lau­ko tu­a­le­tą.

Mo­te­riai ren­giant ge­ria­mo­jo van­dens nu­tie­si­mo iki na­mo pro­jek­tą, kar­tu pa­da­ry­tas ir ki­tas pro­jek­tas – iki jos na­mų nu­ties­ti bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klus.

I.Či­rie­nė 2018-ųjų ko­vo pra­džio­je pa­si­ra­šė su­tar­tį su mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­ma ben­dro­ve „Dzū­ki­jos van­de­nys“ dėl bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klų įren­gi­mo iki jos na­mo. Šie tin­klai tu­rė­jo bū­ti nu­ties­ti iki 2018-ųjų gruo­džio pa­bai­gos.

Ta­čiau to­kių tin­klų mo­te­ris ne­su­lau­kia iki šiol ir pri­vers­ta nau­do­ti lau­ko tu­a­le­tu, pa­nau­do­tą van­de­nį ki­bi­rais ne­šio­ti iš­pil­ti į lau­ką.

Per­nykš­tę va­sa­rą ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, ir „Dzū­ki­jos van­de­nų“ at­sto­vai aiš­ki­no, kad se­no­lei nu­ma­ty­tų lai­ku bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klai iki jos na­mo iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gau­tų lė­šų nuo­te­kų tvar­ky­mo būk­lei pa­ge­rin­ti pri­va­čių na­mų sek­to­riu­je ne­bu­vo nu­ties­ti dėl tech­ni­nių da­ly­kų.

De­ri­nant šį pro­jek­tą – bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klų nu­tie­si­mą iki Pul­ko g.28 na­mo, sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo nu­ro­dy­mas dar­bus vyk­dy­ti už­da­ru bū­du, už­draus­ta kas­ti ir ar­dy­ti Pul­ko gat­vės as­fal­to dan­gą. Tad no­rint I.Či­rie­nei įreng­ti nuo­te­kų tin­klus tek­tų da­ry­ti vamz­dy­no pra­stū­mi­mą po gat­ve, o tai bran­giai kai­nuo­tų, bū­tų vir­ši­ja­mos iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gau­tos do­ta­ci­jos šiems dar­bams at­lik­ti nu­ma­ty­tos su­mos nu­ties­ti mi­nė­tus tin­klus iki vie­no in­di­vi­du­a­laus na­mo.

Ta­čiau bu­vo pa­ža­dė­ta, kad iki pra­ėju­sių me­tų pa­bai­gos, pra­tę­sus mi­nis­te­ri­jos su­teik­tos do­ta­ci­jos ter­mi­ną, tu­rė­tų bū­ti nu­ties­ti bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klai ir iki Pul­ko g. 28 na­mo.

Mo­te­ris jau pra­ran­da vil­tį

Pas­ta­ruo­ju me­tu su­ne­ga­la­vu­si Pul­ko g. 28 gy­ven­to­ja jau pra­ran­da vil­tį na­me tu­rė­ti tu­a­le­tą. „Die­ną ei­nu į lau­ko tu­a­le­tą, o nak­ti­mis gam­ti­nius rei­ka­lus da­rau ki­bi­re. Kai­my­nai man sten­gia­si pa­dė­ti, įve­dė van­de­nį, nors jį tu­riu, bet tu­a­le­to įreng­ti ne­ga­li, nes nė­ra kur nu­ves­ti nuo­te­kų. Jei jos bū­tų nu­ties­tos iki na­mo, man grei­tai pa­sta­ty­tų na­muo­se tu­a­le­tą“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris.

Jai pa­de­dan­čių kai­my­nų įsi­ti­ki­ni­mu, jei to­kia si­tu­a­ci­ja su­si­klos­ty­tų val­džios žmo­nių ar­ti­mie­siems, pro­ble­ma grei­tai bū­tų iš­spręs­ta, da­bar čia ei­li­nė aly­tiš­kė, ku­ri nie­kam ne­rū­pi.

Ko­dėl iki mo­ters na­mo bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klai bu­vo ne­nu­ties­ti iki pra­ėju­sių me­tų pa­bai­gos, kaip bu­vo ža­dė­ta?

„Dzū­ki­jos van­de­nų“ Eko­no­mi­kos ir plėt­ros de­par­ta­men­to va­do­vas To­mas Va­lat­ka tvir­ti­no, kad to bu­vo at­si­sa­ky­ta, nes mo­te­ris na­muo­se ne­tu­ri nei tu­a­le­to, nei du­šo: „Kai to ne­tu­ri, ką ji jung­sis prie nu­ties­tų iki na­mo bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klų? Pa­klo­si­me vamz­dį, ku­rį nu­ties­ti ga­li kai­nuo­ti ke­lis tūks­tan­čių eu­rų, ir juo nie­kas ne­si­nau­dos. Mes ne­ga­li­me jų klo­ti į nie­kur.“

Se­no­lei pa­de­dan­tys kai­my­nai ne kar­tą yra sa­kę, kad nu­tie­sus bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klus iki na­mo, jie per ke­lias va­lan­das pa­sta­tys tu­a­le­tą aly­tiš­kės na­me, o nuo­te­kų įren­gi­mui vi­du­je jau pa­da­ry­ta sky­lė po ge­ria­mo­jo van­dens kra­nu.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Vi­da Ma­čer­nie­nė sa­kė su­pran­tan­ti gar­baus am­žiaus mo­ters bė­das gy­ve­nant be na­muo­se esan­čio tu­a­le­to: „Tai nė­ra nor­ma­lu. Bet ir „Dzū­ki­jos van­de­nų“ po­zi­ci­ja su­pran­ta­ma, – nu­tie­sus iki na­mo bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klus tu­ri bū­ti pa­siek­tas pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo eko­no­mi­nis ro­dik­lis.“

Reik­tų tar­pu­sa­vio su­tar­ties

Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas Ša­rū­nas Klė­ge­ris, ku­ruo­jan­tis in­fra­struk­tū­ros klau­si­mus, tei­gė, kad ši si­tu­a­ci­ja sa­vi­val­dy­bei yra ži­no­ma: „Mo­te­ris na­me tu­ri pa­si­da­ry­ti san­maz­gą, ta­da bus spren­džia­ma dėl bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klų nu­tie­si­mo iki na­mo. Kal­bė­jau ir su „Dzū­ki­jos van­de­nų“ at­sto­vais, ir su sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vais, jie in­for­ma­vo, kad mo­te­ris to ne­no­ri da­ry­tis. Mes jos pri­vers­ti ne­ga­li­me.“

„Dzū­ki­jos van­de­nų“ Eko­no­mi­kos ir plėt­ros de­par­ta­men­to va­do­vas tvir­ti­no pas Pul­ko g. 28 na­mo gy­ven­to­ją lan­kę­sis su ki­tais ben­dro­vės dar­buo­to­jais ir ji minėjo, kad pati tikrai neįsirengs tualeto ar dušo, nes neturi lėšų: „Name net nėra įrengta tam tinkama patalpa. Buvo ieš­ko­ta galimybių, kad tam iš savivaldybės būtų skirta so­cialinė pašalpa. Bet iš Socia­linės paramos skyriaus gautas atsakymas, jog minė­tai gyventojai nėra galimy­bių skirti paramą.“

Pa­ti I.Či­rie­nė to­kio ap­si­lan­ky­mo ne­pri­si­me­na, gal­būt tai le­mia jos gar­bus am­žius. Ką tik „Aly­taus nau­jie­nų“ ap­lan­ky­ta mo­te­ris tik guo­dė­si na­muo­se ne­tu­rin­ti tu­a­le­to ir sa­kė no­rin­ti jį tu­rė­ti.

T.Va­lat­kos įsi­ti­ki­ni­mu, jei namo viduje būtų įrengtas sanitarinis mazgas arba tikrai būtų ruošiamasi jį įrengti, ta­da ne­lik­tų pro­ble­mų dėl nuo­te­kų tin­klų nu­tie­si­mo iki na­mo, ir tai būtų padaryta nedelsiant.

Šio­je si­tu­a­ci­jo­je pa­siū­lymą pateikė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Tar­šos pre­ven­ci­jos po­li­ti­kos gru­pės pa­ta­rė­jas Ir­man­tas Va­lū­nas: „Dzū­ki­jos van­de­nims“ su na­mo sa­vi­nin­ke reik­tų pa­si­ra­šy­ti tar­pu­sa­vio su­tar­tį, ku­ria ji įsi­pa­rei­go­tų iš­ves­ti nuo­te­kų vamz­dį iš na­mo į lau­ką no­rint iki na­mo nu­ties­ti bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klus. Da­bar, kaip su­pran­tu, kiek­vie­nas kal­ba iš sa­vo pu­sės ir ne­su­si­kal­ba.“

Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vo pa­si­tei­ra­vus, ar mo­te­riai pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus gre­sia bau­dos už nau­do­ji­mą­si lau­ko tu­a­le­tu, ko ji tik­rai bai­mi­na­si, šis pa­reiš­kė, kad lau­ko tu­a­le­tai nė­ra blo­gis, jei ne­nu­sta­to­mas tar­šos fak­tas. Tai nu­sta­čius bau­dos jau nu­ma­ty­tos.

Šias me­tais „Dzū­ki­jos van­de­nys“ iš Ap­lin­kos in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos per Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją ti­ki­si gau­ti fi­nan­sa­vi­mą sie­kiant su­da­ry­ti ga­li­my­bę dar 100 Aly­taus in­di­vi­du­a­lių na­mų tu­rė­ti bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klus.

Tad ir I.Či­rie­nei at­si­ran­da nau­ja ga­li­my­bė tu­rė­ti šią pa­slau­gą Pul­ko g. 28 na­me, ku­ris dėl ar­chi­tek­tū­ri­nių sa­vy­bių įra­šy­tas į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą.

Aly­tu­je yra apie 4 tūkst. 700 in­di­vi­du­a­lių na­mų. Iš jų per 3 tūkst. 800 yra pri­jung­ti prie mies­to nuo­te­kų tin­klų ir nau­do­ja­si nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­go­mis. Apie 430 na­mų yra ša­lia esan­čių nuo­te­kų tin­klų ir tu­ri ga­li­my­bę jais nau­do­tis.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.