Aly­taus ae­ro­klu­bo ir mies­to sa­vi­val­dy­bės gin­čuo­se – ir ne­le­ga­lių mig­ran­tų kor­ta, Lie­tu­vos ae­ro­dro­mų aso­cia­ci­ja iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si (3)

Saulė Pinkevičienė
Alytaus aerodromas
Liepos 3 dieną Alytaus aerodrome apgyvendintas 71 neteisėtas migrantas. Jie neišeina iš saugomos teritorijos, tačiau jos viduje vaikšto laisvai, taip pat ir gali patekti į užrakintas patalpas. Taip ir nutiko praėjusią savaitę, kai laikinieji gyventojai atsirakino kelias patalpas, kuriose likę aviatorių daiktų. Zitos Stankevičienės nuotr.
„Penk­ta­die­nį bu­vo įsi­lauž­ta į ke­lias už­ra­kin­tas pa­sta­to, ku­ria­me ap­gy­ven­din­ti ne­tei­sė­ti mig­ran­tai, pa­tal­pas, o bū­tent – avia­mo­de­liuo­to­jų dirb­tu­ves, ka­bi­ne­tą. Šian­dien Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė „da­ro tvar­ką“ – iš ae­ro­dro­mo pa­tal­pų, nors jų ne­le­ga­lų ap­gy­ven­di­ni­mui ne­rei­kia, mė­to avia­to­rių tur­tą, avia­mo­de­lius, do­ku­men­tus ir pa­na­šiai“, – „Aly­taus nau­jie­noms“ pir­ma­die­nį sa­kė Aly­taus ae­ro­klu­bo vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Ur­ba­na­vi­čius.

Abi pu­sės mė­to­si kal­ti­ni­mais

„So­cia­li­niuo­se tin­kluo­se vis pa­si­ro­do ži­nu­tės, ku­rio­se pik­ti­na­ma­si, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė Aly­taus ae­ro­dro­me „nio­ko­ja“ avia­to­rių tur­tą. Keis­ta gir­dė­ti ir apie tai skai­ty­ti po to, kai pa­čių avia­to­rių at­sto­vai jau ne kar­tą yra vie­šai pa­reiš­kę, kad vi­są jiems rei­ka­lin­gą tur­tą iš pa­tal­pų jie yra pa­si­ė­mę, o li­kęs jiems nė­ra rei­ka­lin­gas. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė po to, kai bai­gė­si tei­si­niai gin­čai su Aly­taus ae­ro­klu­bu dėl Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu sa­vi­val­dy­bei per­duo­to tur­to per­da­vi­mo tei­sė­tu­mo šių me­tų ko­vo pra­džio­je, ne kar­tą krei­pė­si į ae­ro­klu­bą kvies­da­ma, ra­gin­da­ma, o vė­liau ir įpa­rei­go­da­ma iš pa­tal­pų pa­si­im­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei ne­pri­klau­san­tį tur­tą. Pa­čių avia­to­rių pra­šy­mu tur­to pa­si­ė­mi­mo ter­mi­nas nuo ba­lan­džio mė­ne­sio bu­vo ati­dė­tas ar­ba pra­tęs­tas ke­le­tą kar­tų“, – si­tu­a­ci­ją ko­men­tuo­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­rius.

Pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riaus ve­dė­jos Auk­sės Juo­nie­nės, ji pa­ti ir ki­ti sky­riaus dar­buo­to­jai ne kar­tą, net ir sa­vait­ga­liais, da­ly­va­vo avia­to­riams pa­si­i­mant sa­vo tur­tą.

Tuo tar­pu ae­ro­klu­bo at­sto­vai tei­gia, kad da­lies tur­to jie pa­si­im­ti ne­ga­lė­jo dėl tos pa­pras­tos prie­žas­ties, kad ne­tu­ri kur jo san­dė­liuo­ti, taip pat pra­šė sa­vi­val­dy­bės skir­ti to­kias pa­tal­pas, bet ne­su­lau­kė ge­ra­no­riš­ko po­žiū­rio.

„Ap­leis­to­se pa­tal­po­se li­kęs tur­tas – se­ni su­lū­žę mo­kyk­li­niai sta­lai, bal­dai, ki­tas in­ven­to­rius. Rei­kia su­pras­ti, kad ne­le­ga­lūs mig­ran­tai, ku­rie įė­jo į už­ra­kin­tas pa­tal­pas, jo­se ga­lė­jo ras­ti įran­kių, ku­rie bū­tų pa­nau­do­ti ki­tiems tiks­lams, pa­vyz­džiui, iš­ar­dy­ti tvo­rai ir pa­na­šiai, o tai yra tie­siog ne­sau­gu, tai­gi li­ku­sius daik­tus mes tu­rė­jo­me iš­vež­ti“, – si­tu­a­ci­ją ko­men­tuo­ja ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Onu­tė Ba­le­vi­čiū­tė.

Pra­šo gin­ti ir sa­vo žmo­nių tei­ses, ne tik ne­le­ga­lų

„Ma­no­me, kad tai, kas vyks­ta šiuo me­tu Aly­taus ae­ro­klu­be, per­žen­gė bet ko­kias ri­bas, krei­pė­mės į Lie­tu­vos ae­ro­dro­mų aso­cia­ci­ją, pra­šy­da­mi įver­tin­ti si­tu­a­ci­ją“, – tei­gia K.Ur­ba­na­vi­čius.

LR Vy­riau­sy­bei ad­re­suo­tas pra­šy­mas „Dėl Aly­taus ae­ro­klu­bo“, pa­si­ra­šy­tas Lie­tu­vos ae­ro­dro­mų aso­cia­ci­jos di­rek­to­riaus Al­gi­man­to Žen­te­lio, iš­pla­tin­tas sa­vai­tės pra­džio­je. Ja­me pra­šo­ma „su­stab­dy­ti Aly­taus ae­ro­dro­me esan­čio Aly­taus ae­ro­klu­bo tur­to nai­ki­ni­mą ir vals­ty­bės per­duo­to sa­vi­val­dy­bei avia­ci­nio tur­to nai­ki­ni­mą“.

„Vi­si su­pran­ta­me, kad Aly­taus sa­vi­val­dy­bė va­do­vau­ja­si ki­ta „po ki­li­mu pri­im­ta“ stra­te­gi­ja, to­dėl vėl­gi, pa­si­nau­do­ju­si si­tu­a­ci­ja, da­ly­je Aly­taus ae­ro­dro­mo pa­tal­pų ap­gy­ven­di­no ne­le­ga­lus, ku­rie jau įsi­lau­žė į ki­tas bu­vu­sias Aly­taus ae­ro­klu­bo pa­tal­pas ir ėmė nio­ko­ti avia­to­rių tur­tą (avia­mo­de­lius, bal­dus, ki­tas avia­ci­nes prie­mo­nes ir li­te­ra­tū­rą). Ge­rai, kad ne­pa­kliu­vo į an­ga­rą, kur lai­ko­mi or­lai­viai. Sa­vi­val­dy­bė su sa­vo pa­jė­go­mis yra be­jė­gė su­tram­dy­ti ne­le­ga­lus ir nau­do­da­ma­si si­tu­a­ci­ja vyk­do kaž­ku­rios tai val­džios (bu­vu­sios ar esa­mos) ne­vie­šus nu­ro­dy­mus iš­gy­ven­din­ti avia­to­rių ben­druo­me­nę iš ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jos. Pra­šo­me im­tis veiks­mų, kad ap­gin­ti sa­vo žmo­nių tei­ses, o ne ne­le­ga­lų“. (Pa­žo­di­nė ci­ta­ta, kal­ba ne­tai­sy­ta).

Lie­tu­vos ae­ro­dro­mų aso­cia­ci­jos raš­te taip pat pra­šo­ma: „Ini­ci­juo­ti jau pri­im­tų bu­vu­sios Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mų pa­pil­dy­mą ar pa­tiks­li­ni­mą, ku­riais bū­tų nu­ro­dy­ta ko­kiam tiks­lui ae­ro­dro­muo­se esan­tis tur­tas, per­duo­tas ar per­duo­da­mas sa­vi­val­dy­bėms, yra skir­tas nau­do­ti. Nes da­bar kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės su­pran­ta, kad joms vals­ty­bė „pa­do­va­no­jo“ tur­tą ir su juo ga­li­ma elg­tis kaip tik no­ri.“

Taip pat pra­šo­ma or­ga­ni­zuo­ti su­si­ti­ki­mą ap­tar­ti pa­dė­čiai, su­si­da­riu­siai Aly­taus ae­ro­dro­me.

    Komentaras

    Kada baigsis užkulisiniai cirkai dėl aerodromo? Kuriuos gerai žino teisėsaugininkai ir kiti. Kodėl, kur klausimai turi operatyviai sprestis per tarybą, įvelti per teismus? Kur į valdžią nerinkti ir neatsakingi. Kur už viską lieka atsakingi ir atskaitingi pačių rinkti 27 tarybos nariai. Kur atskirus rinktus politikus Alytaus teismas prilygina tik kaip privatiems asmenims. Kad galėtų slopint neįtinkančius eilinius, kur drysta politiko oficialiai užklaust dėl galimos orlaivio priklausomybės. Ir jau prideda teismui kaip už asmens įžeidimą ieškiniui išlupt. Ant tiek įtampos keliantis klausimas dėl aerodromo 100 ha ir pastatų priklausomybės. Lyg miesto valdyme svarbesnių klausimų nėra. Ir kur tik rimtesnis klausimas, įtampos, intrigos per teisėsaugą..

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.