„Al­kes­to­je“ – nau­jas ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius (1)

Ti­tas Luk­šas
Su­si­sie­ki­mo in­fra­struk­tū­ros UAB „Feg­da gru­pei“ pri­klau­san­ti Pie­tų Lie­tu­vos ke­lių in­fra­struk­tū­ros įmo­nė „Al­kes­ta“ tu­ri nau­ją va­do­vą – įmo­nės ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­rei­gas nuo vakar, kovo 25-osios, ei­na Ti­tas Luk­šas (nuotr.).

T.Luk­šas yra il­ga­me­tis „Feg­da gru­pės“ dar­buo­to­jas, de­vy­ne­rius me­tus dir­bęs gru­pei pri­klau­san­čio­je til­tų, via­du­kų ir ki­tų in­fra­struk­tū­ros sta­ti­nių ben­dro­vė­je „Tils­ta“. Pas­ta­ruo­ju me­tu T.Luk­šas kaip pro­jek­tų va­do­vas bu­vo at­sa­kin­gas už dvie­jų „Via Bal­ti­ca“ au­to­ma­gist­ra­lės re­konst­ruk­ci­jos eta­pų įgy­ven­di­ni­mą. 

„Al­kes­tos“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­rei­go­se T.Luk­šas kei­čia Ri­mą Ma­laš­ke­vi­čių, ku­ris to­liau tęs dar­bą įmo­nė­je ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­go­se. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Ma­laš­ke­vi­čius „Al­kes­tos“ va­do­vu bu­vo pa­skir­tas lai­ki­nai per­nai ge­gu­žę, kai sun­ku­mų pa­ti­rian­čią re­struk­tū­ri­zuo­ja­mą Aly­taus įmo­nę įsi­gi­jo „Feg­da gru­pė“.
 

Nau­ja­sis „Al­kes­tos“ va­do­vas T.Luk­šas sa­ko siek­sian­tis kur­ti įmo­nė­je po­zi­ty­vią, į dar­buo­to­jus orien­tuo­tą ap­lin­ką, ku­rio­je yra ver­ti­na­ma kiek­vie­no dar­buo­to­jo ini­cia­ty­va. „Esa­me stip­rūs, kai dar­bas tei­kia džiaugs­mą ir dir­ba­me kar­tu kaip vie­na ko­man­da. Tuo­met at­ei­na ir ge­ri re­zul­ta­tai“, – pa­žy­mi T. Luk­šas.

Su­si­sie­ki­mo in­fra­struk­tū­ros įmo­nes „Feg­da“, „Tils­ta“ ir „SRP pro­jek­tas“ vie­ni­jan­ti „Feg­da gru­pė“ re­struk­tū­ri­zuo­ja­mą Aly­taus ke­lių in­fra­struk­tū­ros ben­dro­vę „Al­kes­ta“ įsi­gi­jo 2023 m. ge­gu­žę. Sun­ku­mų pa­ti­rian­ti įmo­nė sėk­min­gai in­teg­ra­vo­si į gru­pės su­dė­tį – „Al­kes­ta“ 2023 m. par­da­vi­mo pa­ja­mas pa­di­di­no iki 48,3 mln. Eur. Per­nai įmo­nė taip pat iš­ko­pė iš nuos­to­lių ir už­dir­bo per 2 mln. EUR gry­no­jo pel­no. 

„Al­kes­to­je“ šiuo me­tu dir­ba apie 390 dar­buo­to­jų.
 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.