Ver­sli­nin­ko pro­tes­tas prieš val­džios veiks­mus – už­tver­ta au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
2018 Lapkritis 20
Treigys
„No­riu vi­zu­a­li­zuo­ti si­tu­a­ci­ją, kai ne­liks aikš­te­lės. Te­gul tur­gaus lan­ky­to­jai pa­ma­to, kaip sun­ku su­si­ras­ti vie­tą, ku­rio­je bū­tų ga­li­ma pa­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lį. O juos čia sta­to žmo­nės, ne tik at­vyks­tan­tys į tur­gų, bet ir gy­ven­to­jai iš kai­my­ni­nių dau­gia­bu­čių. Tad mes gi­na­me ne tik sa­vo, bet ir vie­šą­jį in­te­re­są“, – pra­ėju­sio šeš­ta­die­nio vi­dur­die­nį kal­bė­jo „Glass Mar­ket“ va­do­vas Žilvinas Trei­gys spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, su­reng­to­je prie už­tver­tos, įmonės lėšomis įrengtos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės. Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr.
Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu už­si­i­man­čios ir Aly­taus tur­ga­vie­tę Jaz­mi­nų gat­vė­je val­dan­čios ben­dro­vės „Glass Mar­ket“ va­do­vas Žil­vi­nas Trei­gys su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją prie šios tur­ga­vie­tės įmo­nės lė­šo­mis įreng­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės. Šį­kart ji bu­vo už­tver­ta. Taip pro­tes­tuo­jama prieš vie­ti­nės val­džios sie­kius at­im­ti šią aikš­te­lę ne­pai­sant vie­nų ver­sli­nin­kų in­te­re­sų, ta­čiau, Ž.Trei­gio pa­ste­bė­ji­mu, įjun­giant ža­lią švie­są ki­tiems ver­sli­nin­kams, taip pat no­rint pa­ten­kin­ti že­mės sa­vi­nin­kų ke­ti­ni­mus su­sig­rą­žin­ti že­mę šio­je vie­to­je.

„No­riu vi­zu­a­li­zuo­ti si­tu­a­ci­ją, kai ne­liks aikš­te­lės“

„Glass Mar­ket“ dau­giau nei prieš de­šimt­me­tį įreng­tą au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę prie šiai ben­dro­vei pri­klau­san­čios Aly­taus tur­ga­vie­tės Jaz­mi­nų gat­vė­je už­tvė­rė pra­ėju­sio penk­ta­die­nio va­ka­re, ren­gia­mos spau­dos kon­fe­ren­ci­jos iš­va­ka­rė­se.

„No­riu vi­zu­a­li­zuo­ti si­tu­a­ci­ją, kai ne­liks aikš­te­lės. Te­gul tur­gaus lan­ky­to­jai pa­ma­to, kaip sun­ku su­si­ras­ti vie­tą, ku­rio­je bū­tų ga­li­ma pa­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lį. O juos čia sta­to žmo­nės, ne tik at­vyks­tan­tys į tur­gų, bet ir gy­ven­to­jai iš kai­my­ni­nių dau­gia­bu­čių. Tad mes gi­na­me ne tik sa­vo, bet ir vie­šą­jį in­te­re­są“, – pra­ėju­sio šeš­ta­die­nio vi­dur­die­nį kal­bė­jo „Glass Mar­ket“ va­do­vas Ž.Trei­gys spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, su­reng­to­je prie už­tver­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.

Jis ža­dė­jo apie 400 eu­rų kai­na­vu­sių už­tva­rų įren­gi­mą lai­ky­ti tol, kol mies­to val­džia at­si­trauks nuo sie­kių su­nai­kin­ti šią aikš­te­lę.

„Su­griau­ti mū­sų aikš­te­lę sa­vi­val­dy­bei ki­lo no­ras, kai kai­my­nys­tė­je esan­tis „Cel­sis“ pa­tei­kė pra­šy­mą sa­vi­val­dy­bei tu­rė­ti sa­vo įva­žia­vi­mą, šiai ben­dro­vei net pla­nuo­ja­ma nu­ties­ti at­ski­rą Ma­tu­lai­čio gat­vę. Ko­dėl anks­čiau į sa­vi­val­dy­bę ne­si­krei­pė ta ben­dro­vė, nau­do­jo­si ben­dru įva­žia­vi­mu? Tam tu­riu tik vie­ną pa­aiš­ki­ni­mą, ir pats me­ras Gri­ga­ra­vi­čius per ta­ry­bos po­sė­dį pri­si­pa­ži­no, – jo šei­mą sie­ja ar­ti­mi ry­šiai. O kai taip yra, ga­li­ma pra­šy­ti ir at­ski­ro įva­žia­vi­mo per mū­sų aikš­te­lę. To­kį spren­di­mą pa­lai­mi­no mies­to ta­ry­ba. Da­bar mū­sų aikš­te­lę de­ta­liuo­ju pla­nu nu­ma­to­ma ati­duo­ti že­mės sa­vi­nin­kui Je­re­mi­čiui, jam rei­ka­lus sa­vi­val­dy­bė­je pa­de­da tvar­ky­ti ad­vo­ka­tas Ku­ce­vi­čius“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je min­ti­mis da­li­jo­si Ž.Trei­gys.

„Glass Mar­ket“ va­do­vas šio­je si­tu­a­ci­jo­je įžvel­gė ir „Aly­taus pre­ky­bos“, va­do­vau­ja­mos Vi­liaus Ga­ve­lio ir val­dan­čios čia pat esan­tį tur­gų, in­te­re­sus: „Mes tar­pu­sa­vy­je kon­ku­ruo­ja­me, to­dėl su­nai­ki­nus mū­sų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, kai žmo­nės ne­tu­rės kur su­sto­ti, dau­giau pir­kė­jų su­lauks Ga­ve­lio tur­gus.“

 

„To­kia sche­ma yra na­cha­liš­ka“

Nors „Glass Mar­ket“ įreng­ta aikš­te­lė prie Aly­taus tur­ga­vie­tės vei­kia dau­giau nei de­šimt­me­tį ir sa­vi­val­dy­bei pa­teik­ti do­ku­men­tai dėl jos re­gist­ra­ci­jos, ta­čiau tai ne­pa­da­ry­ta iki šiol. „Tie do­ku­men­tai gu­li sa­vi­val­dy­bės at­sa­kin­gų dar­buo­to­jų stal­čiuo­se, ir, ma­tyt, są­mo­nin­gai aikš­te­lė ne­re­gist­ruo­ja­ma, kad lai­kui at­ėjus bū­tų ga­li­ma ją su­griau­ti. To­kia sche­ma yra na­cha­liš­ka, čia nė­ra jo­kios gar­bės ir są­ži­nės, ką de­kla­ra­vo į sa­vi­val­dos rin­ki­mus ei­da­mi Gri­ga­ra­vi­čiaus ve­da­mi „Aly­taus pi­lie­čiai“. Įsi­ti­ki­nęs, kad ne­re­gist­ruo­jant mū­sų įreng­tos aikš­te­lės, pa­žeis­tas ir Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo, ir Sta­ty­bos įsta­ty­mas, o kas už tai tu­ri at­sa­ky­ti?“ – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tvir­ti­no Ž.Trei­gys.

Jis sa­kė ne­su­pran­tan­tis sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų aiš­ki­ni­mo, kad ne­te­kus aikš­te­lės „Glass Mar­ket“ ne­pa­tirs nuos­to­lių: „Tie­siog ab­sur­das. Mū­sų tur­ga­vie­tė­je dir­ba apie pen­kias­de­šimt žmo­nių. Kaip pas mus at­va­žiuos pir­kė­jai, kur pa­sta­tys au­to­mo­bi­lius? Ne­te­kus aikš­te­lės krin­ta ir mū­sų pa­sta­to ver­tė.“

Ž.Trei­gys įsi­ti­ki­nęs, kad jis ir jo va­do­vau­ja­ma įmo­nė žlug­dy­mo su­lau­kė ir dar dėl vie­nos prie­žas­ties. Dau­giau kaip prieš de­šimt me­tų „Glass Mar­ket“ pa­si­ra­šė 500 tūkst. li­tų ne­at­ly­gi­na­mos pa­ra­mos su­tar­tį su sa­vi­val­dy­be, pi­ni­gai bū­tų ski­ria­mi mies­to in­fra­struk­tū­rai tvar­ky­ti. Be to­kios pa­ra­mos su­tar­ties tuo­me­tė mies­to ta­ry­ba ne­su­ti­ko de­ta­liuo­ju pla­nu su­jung­ti dvie­jų šios ben­dro­vės val­do­mų že­mės skly­pų, nau­do­ja­mų Aly­taus tur­ga­vie­tės sta­ty­bai.

Ta­čiau „Glass Mar­ket“ to­kią su­tar­tį ap­skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui, nes ji bu­vo pa­si­ra­šy­ta ne ge­ra­no­riš­kai, o gre­siant eko­no­mi­niams pa­da­ri­niams, – jei skly­pas ne­bū­tų su­jung­tas, ben­dro­vė ne­ga­lė­tų nau­do­tis tur­ga­vie­te.

Teis­mas 500 tūkst. li­tų pa­ra­mos su­tar­tį pri­pa­ži­no ne­ga­lio­jan­čia, nu­sta­ty­ta, kad ji bu­vo su­da­ry­ta dėl eko­no­mi­nio spau­di­mo ar­ba, ki­taip sa­kant, re­ke­to.

Sa­vi­val­dy­bė to­kio Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mo aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui ne­skun­dė. Ž.Trei­gio pa­ste­bė­ji­mu, nors toks re­ke­tas ta­da sa­vi­val­dy­bei ne­iš­de­gė, ta­čiau jo­je dir­ban­tys val­di­nin­kai, ma­tyt, to ne­pa­mir­šo ir sten­gia­si jam kerš­tau­ti: „Aš tik­rai ne­si­ruo­šiu nie­kam mo­kė­ti. O da­bar­ti­niai sa­vi­val­dy­bės veiks­mai dėl no­ri­mos su­griau­ti mū­sų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, mū­sų skai­čia­vi­mu, ver­ti mi­li­jo­no eu­rų. Tai ga­li­ma čia grą­žin­ti­nų skly­pų kai­na, „Cel­siui“ pa­leng­vi­na­mas įva­žia­vi­mo įsiren­gi­mas per mū­sų aikš­te­lę, plius ga­li­mai pa­di­dė­sian­čios Ga­ve­lio įmo­nės pa­ja­mos per jos val­do­mą tur­gų.“

 

„Pro­ce­sas ju­da aiš­kia kryp­ti­mi“

„Glass Mar­ket“ va­do­vas pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je prie už­tver­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės ke­lis kar­tus ak­cen­ta­vo, kad jos „grio­vi­mo pro­ce­sas ju­da aiš­kia kryp­ti­mi“: „Per šį pro­ce­są ga­li­mai ko­rup­ci­nė sche­ma ne­vie­ši­na­ma, bet gal kaž­kas iš tei­sė­sau­gos ar ta­ry­bos na­rių ja su­si­do­mės? Juk tai ty­čio­ji­ma­sis iš ver­slo, no­ras jį suž­lug­dy­ti.“

Ž.Trei­gys tei­gė ne­bi­jan­tis ga­li­mai ski­ria­mų bau­dų už už­tver­tą au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, nes ne­ma­tan­tis ki­tų bū­dų pa­de­monst­ruo­ti pro­tes­tą prieš mies­to val­džios veiks­mus: „Jei mū­sų val­džia ne­no­ri gir­dė­ti, gal pa­dės toks pro­tes­tas. Tik­rai at­si­pra­šau aly­tiš­kių už pa­ti­ria­mus ne­pa­to­gu­mus dėl už­tver­tos aikš­te­lės, bet ją sie­kia­me iš­sau­go­ti dėl vi­sų gy­ven­to­jų pa­to­gu­mo.“

Komentaras

Sveiki. Ar Lietuvoje STT, prokuratūra turi priemones, įrankius reaguoti į viešoje erdvėje pateikiamą informaciją apie galimai padarytą nusikaltimą. Apie valdininkų - politikų neskaidrią veiklą, piktnaudžiavimus, galimą akivaizdų nusikaltimą griaunant Jazminų 3, Alytuje mūsų automobilių stovėjimo aikštelę informaciją transliuoju / pateikiau ne pirmus metus. Kiek galima apie tai kalbėti be jokios teisėsaugos institucijų reakcijos. Į klausimą kada bus perduotas kyšis - pinigai - atsakau -NEŽINAU, o ir šioje situacijoje ne šis momentas yra svarbiausias / nėra tas be kurio neturėtų vykti tyrimas. Ar ši situacija yra priskiriama prie teisės spragų - kai nėra reguliavimo ? Kiek dar kartų žiniasklaidoje reikia įvardinti šimtus tūkstančių nuostolių Eurų lemiančią problemą.

Komentaras

Prieš UAB Glass market, Žilviną Treigį atimant aikštelę, griaunant verslą, drastiškai žiauriai šimtais tūkstančių Eur sumažinant pastato kainą veikia grupė iš anksto susitarusių asmenų - mero Grigaravičiaus, vicemero Tautvydo Tamulevičiaus, teisto S. Stumbro, Pukelio stogą ir konsultacijas turinčio Matažinsko ALYTAUS BRIGADA. Dar kelis grasinimo epizodus MONGOLIUKO GAUJA yra atlikęs advokatas Vytautas Kucevičius.

Komentaras

Grigaravičiaus vaidmuo šioje schemoje neabejotinas. Sąlygos laisvam nebaudžiamam Grigaravičiaus siautėjimui : - eina į penciją, tai do lampočki kas bus po jo, - turi asmeninių pažinčių ratą, nuo to meto, kai dirbo komisaru - su asmeniniais draugais gali konsultuotis, tartis dėl veikimo - gyrėsi prieš metus Alytaus naujienose, kad bendradarbiauja su STT, - klauso Makštutienės - iki nukritimo kadencijos pradžioje dievagojosi, kad iš kart atliks skandalingiausio Alytaus valdininko Matažinsko veiklos auditą - bet Makštutienė neleido, - AUDITAS NEATLIKTAS IR NEPRADETAS IKI DABAR.............................

Komentaras

Dėl architekto Matažinsko veiklos audito. Prieš mane buvo taikytas operatyvinės veiklos modelis - Grigaravičius kadencijos pradžioje pareikalavo, kad , kadangi dirbu NT srityje Alytuje daug metų, turėjau planų tvarkyti Autobusų stotį Jotvingių g., privalau jam pateikti informaciją apie Matažinsko pridirbtus dalykus. MATAŽINSKO AUDITAS NEATLIKTAS TIK DĖL GALIMO MATAŽINSKO ĮTRAUKIMO Į GRIGARAVIČIAUS PATIKIMIAUSIŲ ASMENINIŲ ŽMONIŲ RATĄ PER KURĮ JIS TVARKOSI SAVO ASMENINIUS REIKALUS. Grigaravičius neleidžia atlikti Matažinsko darbelių veiklos audito. Be to, matažinskas turi atidirbęs, žino ir dešimtimis metų galimai naudoja galimas neskaidrias piktnaudžiavimo schemas.

Komentaras

Šiandien savivaldybei pateikiau prašymą:.......... Per visą Alytaus piliečių kadencijos laikotarpį prieš UAB Glass market , Žilviną Treigį atliekami iš anksto susitarusių asmenų veiksmai, kuriais kryptingai nesilaikant įstatymų siekiama pakenkti verslui, sutrikdyti veiklą Jazminų turguje Nr. 3, Alytuje. ...........Metodai, kuriais veikia iš anksto susitarę asmenų brigada - šmeižtas, piktnaudžiavimas valdžia, spaudimas, vengimas atviros diskusijos, savo galimai neteisėtiems tikslams pasiekti piktnaudžiavimas TPĮ procedūromis, spaudimo įrankiais pasirenkant pasitelkiant teisto S. Stumbro, architekto Matažinsko per dešimtmečius ištobulintomis neskaidriomis piktnaudžiavimo tarnyba ir procedūromis schemomis. ............Prašome surengti kuo greičiau susitikimą savivaldybėje - Jazminų 3, Alytuje aikštelės schemos griovimo klausimu, o apie susitikimo laiką informuoti...........Primename, kad mero prašymu buvome analizavę galimybes sutvarkyti Jotvingių g. stoties teritoriją, meras mūsų įmonei siūlė statyti didžiausią miestui reikalingą viešbutį - šiais klausimais visi be išimties susitikimai buvo organizuojami per kelias valandas. ...........

Komentaras

Daugiau informacijos apie verslo aiksteles griovima galima rasti FACEB...... Zilvinas Treigys Alytus ir + Alytaus brigada ginkluota

Komentaras

Ž.T. Rengiame medžiagą ir jeigu net dabar po tokios info pateikimo nebus išjungti verslo aikštelės griovimo buldozeris, kurį vairuoja T. Tamulevičius - KITĄ SAVAITĘ INFO PATEIKSIME IZRAELIO IR KINIJOS AMBASADORIAMS - asmeniniams T.Tamulevičiaus draugams, kurie jį mato kaip Alytaus gelbėtoją, o ne kaip griovimo buldozerio vairuotoją.....

Komentaras

Treigio aikštelę prie turgaus reikia griauti, nes jos nesugriovus nėra kaip pasiimti, gal pasidalinti , aikštelė trugdo ........1 MILIJONO Eur ............ NAUDOS GAVIMUI........... 1 MILIJONO Eur naudą gauna - išsidalija........ 1... KUCEVIČIUS su Jeremičium užgrobia - pasiima iš miesto KOVO 11- osios g., Krikščionių pagalbos g., SIGNATARŲ g., dalį J. Matulaičio g. KUCEVIČIUS, kuris teigia, kad veikia kartu su MONGOLIUKO GAUJA , panaikina šias 4 nurodytas miesto gatves, kurių plotas virš 1 ha, meras su vicemeru T. Tamulevičius Kucevičiui su Mongoliuku už gražias akis lengva ranka atseikėja žemės, kurios vertė NE MAŽIAU 300 000 EUR. O gal ir merui su vicemeru T. Tamulevičium Kucevičius nemoka jokių kyšių už išnaikintas gatves, o pasako ( grasina ) , kad jį dengia MONGOLIUKO GAUJA.

Komentaras

Treigio aikštelę prie turgaus reikia griauti, nes jos nesugriovus nėra kaip pasiimti, gal pasidalinti , aikštelė trugdo ..1 MILIJONO Eur .. NAUDOS GAVIMUI.. 1 MILIJONO Eur naudą gauna - išsidalija..... Nr. 2 schemos dalyvis .. CELSIS ... pasistatė pastatą prieš 12 metų, turi privažiavimus - išvažiavimus - priešingu atveju niekas nebūtų davęs leidimo statybai, nebūtų leista pradėti dirbti Celsiui...............Vadinasi - nėra jokio reikalo tenkinti Celsio prašymą įrengti papildomą įvažiavimą - PROBLEMOS NĖRA, arba taip sakant tai CELSIO PROBLEMA, o ne savivaldybės, kad jis sutiko statytis pastatą su tokiu privažiavimu - išvažiavimu. NAUJO ĮVAŽIAVIMO REIKIA CELSIUI PAGERINTI PADĖTĮ. Tai ne savivaldybės problema gerinti CELSIO SKLYPO - objekto kainą. Kadangi CELSI ir GRIGARAVIČIŲ sieja ilgametė draugystė - nepotizmo santykiai - GRIGARAVIČIUS TAMPA ORGANIZATORIUM sugriauti TREIGIO aikštelę, t.y. dviese susitikę nedarbinėj aplinkoj ( po kilimu ) GRIGARAVIČIUS su CELSIU susitaria, kad aikštelės griovimo organizatorium tampa Grigaravičius. T.y. Grigaravičiui duodamas nurodymas / įsakymas griauti aikštelę 2016 12 01. Nuo tada prasideda nuolatinis Glass market puldinėjimas iš savivaldybės pusės. Pasijungia teistas Stumbras, su Pukelio aplinka bendraujantis Matažinskas, T. Tamulevičius ir visa šita sunkiasvorė brigada užvažiuoja politiniu buldozeriu ant Treigio.

Komentaras

2016 12 01. Nuo tada prasideda nuolatinis Glass market puldinėjimas iš savivaldybės pusės. Pasijungia teistas Stumbras, su Pukelio aplinka bendraujantis Matažinskas, T. Tamulevičius ir visa šita sunkiasvorė brigada užvažiuoja politiniu buldozeriu ant Treigio. SPAUDIMUI SUSTIPRINTI PANAUDOJAMAS SUNKIASVORIS PLIKIŲ ADVOKATAS VYTAUTAS KUCEVIČIUS, KURIS TREIGĮ PRADEDA TERORIZUOTI SAVO SĖBRŲ MONGOLIUKO GAUJA.

Komentaras

PLIKIŲ ADVOKATO VYTAUTO KUCEVIČIAUS VIENAS IŠ GRASINIMO EPIZODŲ: ...Vytautas Kucevičius ( toliau – VK ) Nu ką, nieko nepešei savivaldybėje ?......Žilvinas Treigys ( toliau – ZT) Kaip sklypo kaina ?......VK kai turės – tada šnekėsim ZT bet maždaug ?......VK jis nenori paprasčiausiai iš anksto tartis – bus kaip aną kartą – pasirašė, po to persigalvojo, kai turėsim, tada šnekėsim........ZT mane domina kaina............VK kaina sutartinė, rinkos, tu už kosmosą nepirksi, o jos tau pigiai neparduos logiska jeigu domina.........ZT yra kiti gynybos dalykai, mes turim jungti kad blokuoti ( 100 medžių skvero naikinima ).....VK ( pakeltu tonu ): jūng tu ką nori..........ZT pasiskaičiuok aritmetiškai kaip tau labiau apsimoka jei mes blokuojam ( skvero naikinima )............VK tu per daug silpnas kad blokuotum ( skvero naikinimą )......ZT o kas stiprus, ar Matažinskas stiprus – kyšiai, schemos milijoninės ( stipru ) ?............VK prie ko čia kyšis, čia viskas zakonno..........ZT tai absoliuti korupcija. O Mongoliukas ar čia dalyvauja ? ( Mongoliuko gauja mane VK anksčiau gasdino kelis kartus ).....VK aišku dalyvauja ZT jo chebra ?? VK pirma eile pats pirmas jo didžiausias interesas ZT Mongoliukas čia stogas ? Ta šaudys ar ką darys jei aš trukdysiu ( schemai ) VK būtinai, jo ...... gaudysim ZT gaudysit ? ....... o kur ? VK visur .................................

Komentaras

Spręsti ginčo t.y. presingo - grasinimų Treigiui imasi exkomisarų brigada, kurios atstovas GRIGARAVIČIAUS kaimynas ir 30 metų BENDRADARBIS Radzevičius seka Treigį, suranda maršrutus, kuriais jis nuolat juda ir pasigauna Treigį sportuojant - IŠSKALBIA TREIGIUI SMEGENIS, PERDUODA LINKĖJIMUS _ GRASINIMUS NUO GRIGARAVIČIAUS

Komentaras

KGB + skolų išmušinėj metod. Alytiškiai pamiršo, kad Alytaus meras į savivaldybę atėjo iš liaudiškai vadinamos SKOLŲ IŠMUŠINĖJIMO ĮMONĖS. Prieš tapdamas meru GRIGARAVIČIUS BUVO ĮSTEIGĘS LIAUd VADINAMĄ SKOLŲ IŠMUŠINĖJIMO ĮMONĘ. Tokios skolų išmušinėjimo įmonės naudoja PSICHOLOGINIO spaudimo metodus. Alytaus meras prieš Glass market Ž. Treigį NAUDOJA PSICHOLOGINĮ SMURTĄ per savo peškas - torpedinius exkomisarą kaimyną RADZEVIČIŲ ir gal daro poveikį TEISTAM Stumbrui, skandaligiausiam alytaus valdininkui MARAŽINSKUI. Arba teistas S. Stumbras, skandalingas Maražinskas gal daro poveikį merui Grigaravičiui. Arba visi gal naudojasi teisto Stumbro kriminaline patirtimi taikydami schemą PRIEŠ GLASS MARKET TREIGĮ. Labai spalvinga ISPUDINGA KOMPANIJA - TEISTAS Stumbras + Matažinskas + GRIGARAVIČIUS - arba tiesiog Alytaus BRIGADA.

Komentaras

Sekimo metodus labiausiai naudojo ir tobulai žinojo KGB agentai struktūrščikai. Akivaizdziausias PVZ - Reigano šaltojo karo laikais visi Londone dirbę Rusijos KGB agentai sekė Anglijos URM biurą. URM biuras buvo prie parko, tai tame parke KGB agentai sėdėjo net medžiuose, kad sekti URM biuro langus. Sekė dėl to, kad jeigu REIGANAS būtų įsakęs smogti raketomis RUSIJAI, JAV būtų pirmiausia informavusi apie smūgį Anglijos URM biurą, ten būtų matyti samyšis ir KGB agentai sužinotų apie JAV smūgį iš anksto. RADZEVIČIUS galimai GRIGARAVIČIAUS nurodymu sekė TREIGĮ KGB METODUS TAIKĖ PRIEŠ GLASS MARKET TREIGĮ. Labai panšus braižas GRIGARAVIČIAUS metodų prieš GLASS MARKET TREIGĮ kaip dirbo KGB. O gal GRIGARAVIČIUS PERSEKIOJIMO meno išmoko dirbdamas vadinamoj skolų išmušinėjimo įmonėj.

Komentaras

Faceb ZILVINAS TREIGYS ALYTUS ir JAZMINU TURGAVIETE yra daugiau info apie Grigaraviciaus Alytaus brigados darbus prieš Glass market Treigi...

Komentaras

1 mlj. SCHEMA CELSIS Nr. 2 dalyvis. CELSIO dalyvavimo variantai 1 mlj. Eur schemoje. I ) ............ CELSIS gauna naudą - pasidaro naują papildomą privažiavimą. GLASS market pinigais sukurtu asfaltu pasinaudoja Celsis - jam nereikia investuoti, nes Glass market jau įrengė asfaltą. Grigaravičius atima aikštelę asfaltą privažiavimą Celsiui iš Glass market Treigio ir perduoda naudotis savo keliasdešimt metų senumo draugui Celsiui. Todėl Celsiui nyo Glass market Treigio asfalto / aikštelės iki Celsio aikštelės lieka tik apie 10 - 15 metrų atstumas - CELSIS ĮVAŽIAVIMĄ ĮSIRENGIA UŽSIUNDĘS SAVIVALDYBĘ GRIGARAVIČIŲ KAD ATIMTŲ GLASS MARKET AIKSTELĘ ASFALTĄ. Glss market Treigio pinigais sukurtu turtu dėl pažinčių su Grigaravičium naudosis CELSIS faktiškai per tokią schemą užvaldys Glass market Treigio pinigus kaip instrumentu arba torpeda pasinaudodami GRIGARAVIČIUM. Grigaravičius šioje schemoje gaunasi CELSIO torpeda.

Komentaras

1 mljn. EUR SCHEMA - CELSIS..... II) variantas Celsis............. Celsis reikalingas kad pridengti GAVELIO ALYTAUS TURGAUS ir JEREMIČIAUS KUCEVIČIAUS interesus. 2016 12 01 CELSIS raštu paprašo griauti Glass market Treigio aikštelę........... KAM NAUDA IŠ TOKIO PRAŠYMO. Atsakymas : Sugriovus Glass market Treigio aikštelę galima panaikinti Kovo 11 - osios g, Signatarų g., Krikščionių pagalbos g. - nes tada atsiranda naujas privažiavimas prie tų sklypų, prie kurių buvo galima privažiuoti tik per Kovo 11 , Signatarų, Krikščionių pagalbos gatves. Ir dar daugiau - nesugriovus Glass market Treigio aikštelės - negalima - nėra šansų - nėra galimybių perduoti Jeremičiui su Kucevičium Kovo 11 - osios g, Signatarų g., Signatarų g. - MIESTAS ( GRIGARAVIČIUS ) PERDUOS Jeremičiui Kucevičiui panaikintų gatvių žemę, kurios vertė ne mažiau 300 000 Eur. Treigio aikštelę būtina griauti, nes kitaip Jeremičius Kucevičius negalės gauti / Treigio Glass market aikštelė trugdo Jeremičiui Kucevičiui gauti 300 000 Eur pelną. Apie tokią schemą Kucevičius pasikalba su ACIB Matažinsku Grigaravičium, jie palaimina plikių gaujos advokato Vytauto Kucevičiaus 300 000 Eur vertės schemą. Duodamas VYTAUTUI KUCEVIČIUI leidimas / stogas Glass market Treigį gasdinti MONGOLIUKO gauja ir prižadama už grasinimus nekelti bylų. Advokatas Vytautas Kucevičiuis reguliariai pradeda Glass market Treigį TERORIZUOTI MONGOLIUKO GAUJA. Teisėsauga atsitiktinai į terorizavimą grasinimus MONGOLIUKO GAUJA NEKREIPIA DĖMESIO. GLASS MARKET TREIGYS prieš tokios bandos cunamį neturi jokių šansų atsilaikyti.

Komentuoti

Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.