Ver­sli­nin­ko pro­tes­tas prieš val­džios veiks­mus – už­tver­ta au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (25)
2018 Lapkritis 20
Treigys
„No­riu vi­zu­a­li­zuo­ti si­tu­a­ci­ją, kai ne­liks aikš­te­lės. Te­gul tur­gaus lan­ky­to­jai pa­ma­to, kaip sun­ku su­si­ras­ti vie­tą, ku­rio­je bū­tų ga­li­ma pa­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lį. O juos čia sta­to žmo­nės, ne tik at­vyks­tan­tys į tur­gų, bet ir gy­ven­to­jai iš kai­my­ni­nių dau­gia­bu­čių. Tad mes gi­na­me ne tik sa­vo, bet ir vie­šą­jį in­te­re­są“, – pra­ėju­sio šeš­ta­die­nio vi­dur­die­nį kal­bė­jo „Glass Mar­ket“ va­do­vas Žilvinas Trei­gys spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, su­reng­to­je prie už­tver­tos, įmonės lėšomis įrengtos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės. Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr.
Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu už­si­i­man­čios ir Aly­taus tur­ga­vie­tę Jaz­mi­nų gat­vė­je val­dan­čios ben­dro­vės „Glass Mar­ket“ va­do­vas Žil­vi­nas Trei­gys su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją prie šios tur­ga­vie­tės įmo­nės lė­šo­mis įreng­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės. Šį­kart ji bu­vo už­tver­ta. Taip pro­tes­tuo­jama prieš vie­ti­nės val­džios sie­kius at­im­ti šią aikš­te­lę ne­pai­sant vie­nų ver­sli­nin­kų in­te­re­sų, ta­čiau, Ž.Trei­gio pa­ste­bė­ji­mu, įjun­giant ža­lią švie­są ki­tiems ver­sli­nin­kams, taip pat no­rint pa­ten­kin­ti že­mės sa­vi­nin­kų ke­ti­ni­mus su­sig­rą­žin­ti že­mę šio­je vie­to­je.

„No­riu vi­zu­a­li­zuo­ti si­tu­a­ci­ją, kai ne­liks aikš­te­lės“

„Glass Mar­ket“ dau­giau nei prieš de­šimt­me­tį įreng­tą au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę prie šiai ben­dro­vei pri­klau­san­čios Aly­taus tur­ga­vie­tės Jaz­mi­nų gat­vė­je už­tvė­rė pra­ėju­sio penk­ta­die­nio va­ka­re, ren­gia­mos spau­dos kon­fe­ren­ci­jos iš­va­ka­rė­se.

„No­riu vi­zu­a­li­zuo­ti si­tu­a­ci­ją, kai ne­liks aikš­te­lės. Te­gul tur­gaus lan­ky­to­jai pa­ma­to, kaip sun­ku su­si­ras­ti vie­tą, ku­rio­je bū­tų ga­li­ma pa­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lį. O juos čia sta­to žmo­nės, ne tik at­vyks­tan­tys į tur­gų, bet ir gy­ven­to­jai iš kai­my­ni­nių dau­gia­bu­čių. Tad mes gi­na­me ne tik sa­vo, bet ir vie­šą­jį in­te­re­są“, – pra­ėju­sio šeš­ta­die­nio vi­dur­die­nį kal­bė­jo „Glass Mar­ket“ va­do­vas Ž.Trei­gys spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, su­reng­to­je prie už­tver­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.

Jis ža­dė­jo apie 400 eu­rų kai­na­vu­sių už­tva­rų įren­gi­mą lai­ky­ti tol, kol mies­to val­džia at­si­trauks nuo sie­kių su­nai­kin­ti šią aikš­te­lę.

„Su­griau­ti mū­sų aikš­te­lę sa­vi­val­dy­bei ki­lo no­ras, kai kai­my­nys­tė­je esan­tis „Cel­sis“ pa­tei­kė pra­šy­mą sa­vi­val­dy­bei tu­rė­ti sa­vo įva­žia­vi­mą, šiai ben­dro­vei net pla­nuo­ja­ma nu­ties­ti at­ski­rą Ma­tu­lai­čio gat­vę. Ko­dėl anks­čiau į sa­vi­val­dy­bę ne­si­krei­pė ta ben­dro­vė, nau­do­jo­si ben­dru įva­žia­vi­mu? Tam tu­riu tik vie­ną pa­aiš­ki­ni­mą, ir pats me­ras Gri­ga­ra­vi­čius per ta­ry­bos po­sė­dį pri­si­pa­ži­no, – jo šei­mą sie­ja ar­ti­mi ry­šiai. O kai taip yra, ga­li­ma pra­šy­ti ir at­ski­ro įva­žia­vi­mo per mū­sų aikš­te­lę. To­kį spren­di­mą pa­lai­mi­no mies­to ta­ry­ba. Da­bar mū­sų aikš­te­lę de­ta­liuo­ju pla­nu nu­ma­to­ma ati­duo­ti že­mės sa­vi­nin­kui Je­re­mi­čiui, jam rei­ka­lus sa­vi­val­dy­bė­je pa­de­da tvar­ky­ti ad­vo­ka­tas Ku­ce­vi­čius“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je min­ti­mis da­li­jo­si Ž.Trei­gys.

„Glass Mar­ket“ va­do­vas šio­je si­tu­a­ci­jo­je įžvel­gė ir „Aly­taus pre­ky­bos“, va­do­vau­ja­mos Vi­liaus Ga­ve­lio ir val­dan­čios čia pat esan­tį tur­gų, in­te­re­sus: „Mes tar­pu­sa­vy­je kon­ku­ruo­ja­me, to­dėl su­nai­ki­nus mū­sų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, kai žmo­nės ne­tu­rės kur su­sto­ti, dau­giau pir­kė­jų su­lauks Ga­ve­lio tur­gus.“

 

„To­kia sche­ma yra na­cha­liš­ka“

Nors „Glass Mar­ket“ įreng­ta aikš­te­lė prie Aly­taus tur­ga­vie­tės vei­kia dau­giau nei de­šimt­me­tį ir sa­vi­val­dy­bei pa­teik­ti do­ku­men­tai dėl jos re­gist­ra­ci­jos, ta­čiau tai ne­pa­da­ry­ta iki šiol. „Tie do­ku­men­tai gu­li sa­vi­val­dy­bės at­sa­kin­gų dar­buo­to­jų stal­čiuo­se, ir, ma­tyt, są­mo­nin­gai aikš­te­lė ne­re­gist­ruo­ja­ma, kad lai­kui at­ėjus bū­tų ga­li­ma ją su­griau­ti. To­kia sche­ma yra na­cha­liš­ka, čia nė­ra jo­kios gar­bės ir są­ži­nės, ką de­kla­ra­vo į sa­vi­val­dos rin­ki­mus ei­da­mi Gri­ga­ra­vi­čiaus ve­da­mi „Aly­taus pi­lie­čiai“. Įsi­ti­ki­nęs, kad ne­re­gist­ruo­jant mū­sų įreng­tos aikš­te­lės, pa­žeis­tas ir Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo, ir Sta­ty­bos įsta­ty­mas, o kas už tai tu­ri at­sa­ky­ti?“ – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tvir­ti­no Ž.Trei­gys.

Jis sa­kė ne­su­pran­tan­tis sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų aiš­ki­ni­mo, kad ne­te­kus aikš­te­lės „Glass Mar­ket“ ne­pa­tirs nuos­to­lių: „Tie­siog ab­sur­das. Mū­sų tur­ga­vie­tė­je dir­ba apie pen­kias­de­šimt žmo­nių. Kaip pas mus at­va­žiuos pir­kė­jai, kur pa­sta­tys au­to­mo­bi­lius? Ne­te­kus aikš­te­lės krin­ta ir mū­sų pa­sta­to ver­tė.“

Ž.Trei­gys įsi­ti­ki­nęs, kad jis ir jo va­do­vau­ja­ma įmo­nė žlug­dy­mo su­lau­kė ir dar dėl vie­nos prie­žas­ties. Dau­giau kaip prieš de­šimt me­tų „Glass Mar­ket“ pa­si­ra­šė 500 tūkst. li­tų ne­at­ly­gi­na­mos pa­ra­mos su­tar­tį su sa­vi­val­dy­be, pi­ni­gai bū­tų ski­ria­mi mies­to in­fra­struk­tū­rai tvar­ky­ti. Be to­kios pa­ra­mos su­tar­ties tuo­me­tė mies­to ta­ry­ba ne­su­ti­ko de­ta­liuo­ju pla­nu su­jung­ti dvie­jų šios ben­dro­vės val­do­mų že­mės skly­pų, nau­do­ja­mų Aly­taus tur­ga­vie­tės sta­ty­bai.

Ta­čiau „Glass Mar­ket“ to­kią su­tar­tį ap­skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui, nes ji bu­vo pa­si­ra­šy­ta ne ge­ra­no­riš­kai, o gre­siant eko­no­mi­niams pa­da­ri­niams, – jei skly­pas ne­bū­tų su­jung­tas, ben­dro­vė ne­ga­lė­tų nau­do­tis tur­ga­vie­te.

Teis­mas 500 tūkst. li­tų pa­ra­mos su­tar­tį pri­pa­ži­no ne­ga­lio­jan­čia, nu­sta­ty­ta, kad ji bu­vo su­da­ry­ta dėl eko­no­mi­nio spau­di­mo ar­ba, ki­taip sa­kant, re­ke­to.

Sa­vi­val­dy­bė to­kio Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mo aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui ne­skun­dė. Ž.Trei­gio pa­ste­bė­ji­mu, nors toks re­ke­tas ta­da sa­vi­val­dy­bei ne­iš­de­gė, ta­čiau jo­je dir­ban­tys val­di­nin­kai, ma­tyt, to ne­pa­mir­šo ir sten­gia­si jam kerš­tau­ti: „Aš tik­rai ne­si­ruo­šiu nie­kam mo­kė­ti. O da­bar­ti­niai sa­vi­val­dy­bės veiks­mai dėl no­ri­mos su­griau­ti mū­sų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, mū­sų skai­čia­vi­mu, ver­ti mi­li­jo­no eu­rų. Tai ga­li­ma čia grą­žin­ti­nų skly­pų kai­na, „Cel­siui“ pa­leng­vi­na­mas įva­žia­vi­mo įsiren­gi­mas per mū­sų aikš­te­lę, plius ga­li­mai pa­di­dė­sian­čios Ga­ve­lio įmo­nės pa­ja­mos per jos val­do­mą tur­gų.“

 

„Pro­ce­sas ju­da aiš­kia kryp­ti­mi“

„Glass Mar­ket“ va­do­vas pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je prie už­tver­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės ke­lis kar­tus ak­cen­ta­vo, kad jos „grio­vi­mo pro­ce­sas ju­da aiš­kia kryp­ti­mi“: „Per šį pro­ce­są ga­li­mai ko­rup­ci­nė sche­ma ne­vie­ši­na­ma, bet gal kaž­kas iš tei­sė­sau­gos ar ta­ry­bos na­rių ja su­si­do­mės? Juk tai ty­čio­ji­ma­sis iš ver­slo, no­ras jį suž­lug­dy­ti.“

Ž.Trei­gys tei­gė ne­bi­jan­tis ga­li­mai ski­ria­mų bau­dų už už­tver­tą au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, nes ne­ma­tan­tis ki­tų bū­dų pa­de­monst­ruo­ti pro­tes­tą prieš mies­to val­džios veiks­mus: „Jei mū­sų val­džia ne­no­ri gir­dė­ti, gal pa­dės toks pro­tes­tas. Tik­rai at­si­pra­šau aly­tiš­kių už pa­ti­ria­mus ne­pa­to­gu­mus dėl už­tver­tos aikš­te­lės, bet ją sie­kia­me iš­sau­go­ti dėl vi­sų gy­ven­to­jų pa­to­gu­mo.“

  Komentaras

  Hello there,

  My name is Aly and I would like to know if you would have any interest to have your website here at alytausnaujienos.lt promoted as a resource on our blog alychidesign.com ?

  We are in the midst of updating our broken link resources to include current and up to date resources for our readers. Our resource links are manually approved allowing us to mark a link as a do-follow link as well
  .
  If you may be interested please in being included as a resource on our blog, please let me know.

  Thanks,
  Aly

  Komentaras

  100 MEDZIU ALEJA Matulaicio g GRIGARAVICIUS NAIKINA. Dėl J. Matulaičio g. esamos būklės, faktinės situacijos ir sprendinių................Galiojantis esamas detalus planas numato, jog J. Matulaičio g. teritorija skirta išskirtinai pėstiesiems, dviratininkams, riedutininkams, riedlentininkams, pagal šio plano sprendinius gatvėje taip pat suprojektuota medžių alėja, automobilių judėjimas nesuplanuotas. Numatyta, kad praktiškai beveik visas J. Matulaičio gatvės plotas ( plotis apie 20 – 25 metrai ) skirtas dviratininkams, riedutininkams, pėstiesiems bei medžių alėjai - iš Vidzgirio mikrorajono nuo Jazminų g. jiems numatyta galimybė visoje apie 20 metrų gatvės pločio zonoje pėsčiomis, dviračiais, riedučiais judėti ir patekti į / link J. Matulaičio g. pabaigoje prasidedančios bendro naudojimo miesto gyventojų rekreacijai skirtos želdinių ir želdynų zonos, kuri taip pat patenka į per visą Alytaus miestą einančią Žaliąją miesto jungtį, numatytą Alytaus miesto Bendrajame plane. Atkreiptinas dėmesys, kad J. Matulaičio g. pabaigoje numatyta bendro naudojimo želdynų ir želdinių teritorija sudaro per visą Alytaus miestą einančios Žaliosios jungties vieną iš dalių / dalinę atkarpą. Naudojantis J. Matulaičio gatve, Vidzgirio mikrorajono pėstieji gali patogiai patekti link bendro naudojimo želdinių, želdynų teritorijos ir taip pat toliau judėti, naudotis per visą Alytaus miesto teritoriją einančia Žaliąja jungtimi........................Pagal 2007 m. rugpjūčio 17 d. Infrastruktūros plėtojimo sutartį Nr. SR-1120 (toliau – Infrastruktūros plėtojimo sutartis arba Infrastruktūros sutartis) ( Priedas Nr. 1 ) J. Matulaičio g. pradžioje – teritorijoje, kurioje J. Matulaičio g. ribojasi su Jazminų gatve, mūsų įmonė valstybei priklausančioje žemėje nustatytu laiku 2007 m. vykdydama visas sutarties sąlygas įrengė 49 vietų automobilių parkavimo aikštelę, kuria gali naudotis visi miesto gyventojai ( aikštele taip pat naudojasi aplinkinių Volungės, Jazminų g. daugiabučių namų gyventojai dėl trūkstamos vietos daugiabučių kiemuose palikdami juos parkuoti nakčiai ). Detalusis planas numato, kad į šią vietą atvykus automobiliu, aikštelėje galima palikti automobilį, toliau iš kart numatyta galimybė patekti į J. Matulaičio gatvės pėsčiųjų zoną ir ja pėsčiomis pasiekti J. Matulaičio g. pabaigoje prasidedančią bendro naudojimo želdynų teritoriją, kuri įsilieja, patenka ir sudaro Alytaus miesto Bendrajame plane numatytos Žaliosios jungties vieną iš atkarpų. Pagal Infrastruktūros sutartį taip pat įrengta J. Matulaičio g. pėsčiųjų – dviračių tako atkarpa...........................Pagal galiojančio detaliojo plano sprendinius J. Matulaičio gatvę vienintelėje vietoje automobiliai kerta nuo Kovo 11 – osios gatvės į Matulaičio g. Nr. 2 esantį UAB „Celsis“ prekybos centrą – šioje vietoje numatytas transporto priemonių pateikimas iš Kovo 11- osios g. į Matulaičio g. Nr. 2 esantį objektą. Paminėtina, kad Matulaičio g. Nr. 2 esantis UAB „Celsis“ prekybos centras pagal galiojantį detalųjį planą turi 2 įvažiavimus. Vienas įvažiavimas – išvažiavimas į UAB „Celsis“ prekybos pastatą numatytas ir įrengtas nuo nuo Jazminų g., kitas papildomas įvažiavimas – išvažiavimas – nuo Kovo 11 –osios g. Todėl objektyvaus poreikio keisti galiojančio detaliojo plano automobilių judėjimo schemą dėl šio objekto poreikių - nėra.
  .........................................................Svarbu paminėti, kad planavimo iniciatorius Z. Jeremičius su 2003 m. PATVIRTINTO detaliojo plano sprendiniais buvo susipažinęs ir jiems pritarė pasirašydamas ant detaliojo plano pagrindinio brėžinio............................Aiškinamajame rašte esamos padėties analizėje klaidingai nurodoma, kad planuojama teritorija nėra užstatyta. Pridedame papildomus dokumentus, kurie patvirtina, jog šioje teritorijoje atlikome visus Infrastruktūros plėtojimo sutartyje numatytus darbus – nustatytu laiku gavome leidimą statyti, įrengėme ir nustatyta tvarka pradėjome eksploatuoti automobilių parkavimo aikštelę ir pėsčiųjų - dviračių taką - priedai Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pagal pasirašytą Infrastuktūros sutartį Alytaus miesto savivaldybės administracijos atsakingi darbuotojai privalėjo pastatytą, 2007 10 02 aktu pripažintą tinkamu naudoti objektą įregistruoti VĮ Registrų centras, tačiau dėl nenustatytų priežasčių savo įsipareigojimo neįvykdė...................Detaliojo plano aprašomoje dalyje aukščiau nurodyta informacija apie galiojančio detaliojo plano sprendinius, esamą būklę pateikta per daug epizodiškai, fragmentiškai arba iš viso nepateikta, trūksta esminių sprendinius apibūdinančių faktų bei aplinkybių, informacijos apie esamą būklę ir dėl to sunkiai įmanoma suprasti, įvertinti esminius pagrindinius sprendinius bei tiek iš esmės, tiek detaliai įvertinti siūlomus naujus detaliojo plano sprendinių keitimus, neturint šios informacijos dėl keičiamų sprendinių sudėtinga ir praktiškai neįmanoma tinkamai formuoti bei pateikti motyvuotų pastabų, pasiūlymų, kuriuose tinkamai būtų įvertintos visos reikšmingos aplinkybės bei sprendiniai...................................Prašome / siūlome detaliojo plano aprašomąją dalį, aiškinamąjį raštą, padėties analizę papildyti aukščiau nurodyta informacija, taip pat įtraukiant ir informaciją apie esamus infrastruktūros statinius, Infrastruktūros plėtros sutartį bei jos pagrindu pastatytą, veikiančią 65 vietų automobilių parkavimo aikštelės ir pėsčiųjų – dviračių tako dalį planuojamos teritorijos vietoje bei dėl šių esamų statinių koreguoti siūlomus sprendinius, atsižvelgti į mūsų dėl šių aplinkybių nurodomus pasiūlymus/prašymus.

  Komentaras

  2016 12 01 Celsis liepia Grigaravičiui griauti Matulaičio g numatytą sodinti 100 medžių alėją. Visi ankstesni merai palaikė gerbė gerb. arcitektės Gailutės Zimnickienės 100 medžių Matulaičio g. sodinimo projektą. Grigaravičius sugriovė / sutrypė gerb. architektės Gailutės Zimnickienės Matulaičio g. 100 medžių alėjos idėją. Celsio, Kucevičiaus, Jeremičiaus , Gavelio nurodymu / įsakymu, kurį jis trypdamas visšą interesą atlieka kaip kaos torpedinis. Torpeduoja viešą interesą dėl 1 mlj. Euro užsakymo / interesų. Gėda turėti tokį merą.

  Komentaras

  2016 12 01 CELSIO reikalavimas, kad GRIAUTŲ GRIGARAVIČIUS Glass market Treigio aikštelę naudingas 1) - Celsiui + 2) PLIKIŲ MONGOLIUKO GAUJŲ ADVOKATUI VYTAUTUI KUCEVIČIUI JEREMIČIUI tai reiškia 300 000 Eur pelną +3) Ilgamečiam Grigaravičiaus draugui Gaveliui reikia, kad Glass market Treigio konkuruojantis turgus turėtų problemų - Gavelio turgui nuo to bus papildomas pelnas. GAVELIS ALYTAUS TURGUS SUINTERESUOTAS PER GRIGARAVIČIŲ KENKTI DARYTI ŽALĄ KONKURENTO GLASS MARKET TREIGIO TURGUI. Glass market Treigys lieka kaltas kraštinis jį reikia pradėti terorizuoti atakuoti gasdinti grasinti kad palaužti Glass market Treigio valią. Visa šita gauja turi bendrą vienijantį interesą, kad griauti Glass market Treigio aikštelę - Treigys neturi jokių šansų atsilaikyti. 1 mlj. EUR interesai per pažintis ir veikiant bendrai sugriaus Glass market Treigio aikštelę.

  Komentaras

  1 mljn. EUR SCHEMA - CELSIS..... II) variantas Celsis............. Celsis reikalingas kad pridengti GAVELIO ALYTAUS TURGAUS ir JEREMIČIAUS KUCEVIČIAUS interesus. 2016 12 01 CELSIS raštu paprašo griauti Glass market Treigio aikštelę........... KAM NAUDA IŠ TOKIO PRAŠYMO. Atsakymas : Sugriovus Glass market Treigio aikštelę galima panaikinti Kovo 11 - osios g, Signatarų g., Krikščionių pagalbos g. - nes tada atsiranda naujas privažiavimas prie tų sklypų, prie kurių buvo galima privažiuoti tik per Kovo 11 , Signatarų, Krikščionių pagalbos gatves. Ir dar daugiau - nesugriovus Glass market Treigio aikštelės - negalima - nėra šansų - nėra galimybių perduoti Jeremičiui su Kucevičium Kovo 11 - osios g, Signatarų g., Signatarų g. - MIESTAS ( GRIGARAVIČIUS ) PERDUOS Jeremičiui Kucevičiui panaikintų gatvių žemę, kurios vertė ne mažiau 300 000 Eur. Treigio aikštelę būtina griauti, nes kitaip Jeremičius Kucevičius negalės gauti / Treigio Glass market aikštelė trugdo Jeremičiui Kucevičiui gauti 300 000 Eur pelną. Apie tokią schemą Kucevičius pasikalba su ACIB Matažinsku Grigaravičium, jie palaimina plikių gaujos advokato Vytauto Kucevičiaus 300 000 Eur vertės schemą. Duodamas VYTAUTUI KUCEVIČIUI leidimas / stogas Glass market Treigį gasdinti MONGOLIUKO gauja ir prižadama už grasinimus nekelti bylų. Advokatas Vytautas Kucevičiuis reguliariai pradeda Glass market Treigį TERORIZUOTI MONGOLIUKO GAUJA. Teisėsauga atsitiktinai į terorizavimą grasinimus MONGOLIUKO GAUJA NEKREIPIA DĖMESIO. GLASS MARKET TREIGYS prieš tokios bandos cunamį neturi jokių šansų atsilaikyti.

  Komentaras

  1 mlj. SCHEMA CELSIS Nr. 2 dalyvis. CELSIO dalyvavimo variantai 1 mlj. Eur schemoje. I ) ............ CELSIS gauna naudą - pasidaro naują papildomą privažiavimą. GLASS market pinigais sukurtu asfaltu pasinaudoja Celsis - jam nereikia investuoti, nes Glass market jau įrengė asfaltą. Grigaravičius atima aikštelę asfaltą privažiavimą Celsiui iš Glass market Treigio ir perduoda naudotis savo keliasdešimt metų senumo draugui Celsiui. Todėl Celsiui nyo Glass market Treigio asfalto / aikštelės iki Celsio aikštelės lieka tik apie 10 - 15 metrų atstumas - CELSIS ĮVAŽIAVIMĄ ĮSIRENGIA UŽSIUNDĘS SAVIVALDYBĘ GRIGARAVIČIŲ KAD ATIMTŲ GLASS MARKET AIKSTELĘ ASFALTĄ. Glss market Treigio pinigais sukurtu turtu dėl pažinčių su Grigaravičium naudosis CELSIS faktiškai per tokią schemą užvaldys Glass market Treigio pinigus kaip instrumentu arba torpeda pasinaudodami GRIGARAVIČIUM. Grigaravičius šioje schemoje gaunasi CELSIO torpeda.

  Komentaras

  Sekimo metodus labiausiai naudojo ir tobulai žinojo KGB agentai struktūrščikai. Akivaizdziausias PVZ - Reigano šaltojo karo laikais visi Londone dirbę Rusijos KGB agentai sekė Anglijos URM biurą. URM biuras buvo prie parko, tai tame parke KGB agentai sėdėjo net medžiuose, kad sekti URM biuro langus. Sekė dėl to, kad jeigu REIGANAS būtų įsakęs smogti raketomis RUSIJAI, JAV būtų pirmiausia informavusi apie smūgį Anglijos URM biurą, ten būtų matyti samyšis ir KGB agentai sužinotų apie JAV smūgį iš anksto. RADZEVIČIUS galimai GRIGARAVIČIAUS nurodymu sekė TREIGĮ KGB METODUS TAIKĖ PRIEŠ GLASS MARKET TREIGĮ. Labai panšus braižas GRIGARAVIČIAUS metodų prieš GLASS MARKET TREIGĮ kaip dirbo KGB. O gal GRIGARAVIČIUS PERSEKIOJIMO meno išmoko dirbdamas vadinamoj skolų išmušinėjimo įmonėj.

  Komentaras

  KGB + skolų išmušinėj metod. Alytiškiai pamiršo, kad Alytaus meras į savivaldybę atėjo iš liaudiškai vadinamos SKOLŲ IŠMUŠINĖJIMO ĮMONĖS. Prieš tapdamas meru GRIGARAVIČIUS BUVO ĮSTEIGĘS LIAUd VADINAMĄ SKOLŲ IŠMUŠINĖJIMO ĮMONĘ. Tokios skolų išmušinėjimo įmonės naudoja PSICHOLOGINIO spaudimo metodus. Alytaus meras prieš Glass market Ž. Treigį NAUDOJA PSICHOLOGINĮ SMURTĄ per savo peškas - torpedinius exkomisarą kaimyną RADZEVIČIŲ ir gal daro poveikį TEISTAM Stumbrui, skandaligiausiam alytaus valdininkui MARAŽINSKUI. Arba teistas S. Stumbras, skandalingas Maražinskas gal daro poveikį merui Grigaravičiui. Arba visi gal naudojasi teisto Stumbro kriminaline patirtimi taikydami schemą PRIEŠ GLASS MARKET TREIGĮ. Labai spalvinga ISPUDINGA KOMPANIJA - TEISTAS Stumbras + Matažinskas + GRIGARAVIČIUS - arba tiesiog Alytaus BRIGADA.

  Komentaras

  Spręsti ginčo t.y. presingo - grasinimų Treigiui imasi exkomisarų brigada, kurios atstovas GRIGARAVIČIAUS kaimynas ir 30 metų BENDRADARBIS Radzevičius seka Treigį, suranda maršrutus, kuriais jis nuolat juda ir pasigauna Treigį sportuojant - IŠSKALBIA TREIGIUI SMEGENIS, PERDUODA LINKĖJIMUS _ GRASINIMUS NUO GRIGARAVIČIAUS

  Komentaras

  PLIKIŲ ADVOKATO VYTAUTO KUCEVIČIAUS VIENAS IŠ GRASINIMO EPIZODŲ: ...Vytautas Kucevičius ( toliau – VK ) Nu ką, nieko nepešei savivaldybėje ?......Žilvinas Treigys ( toliau – ZT) Kaip sklypo kaina ?......VK kai turės – tada šnekėsim ZT bet maždaug ?......VK jis nenori paprasčiausiai iš anksto tartis – bus kaip aną kartą – pasirašė, po to persigalvojo, kai turėsim, tada šnekėsim........ZT mane domina kaina............VK kaina sutartinė, rinkos, tu už kosmosą nepirksi, o jos tau pigiai neparduos logiska jeigu domina.........ZT yra kiti gynybos dalykai, mes turim jungti kad blokuoti ( 100 medžių skvero naikinima ).....VK ( pakeltu tonu ): jūng tu ką nori..........ZT pasiskaičiuok aritmetiškai kaip tau labiau apsimoka jei mes blokuojam ( skvero naikinima )............VK tu per daug silpnas kad blokuotum ( skvero naikinimą )......ZT o kas stiprus, ar Matažinskas stiprus – kyšiai, schemos milijoninės ( stipru ) ?............VK prie ko čia kyšis, čia viskas zakonno..........ZT tai absoliuti korupcija. O Mongoliukas ar čia dalyvauja ? ( Mongoliuko gauja mane VK anksčiau gasdino kelis kartus ).....VK aišku dalyvauja ZT jo chebra ?? VK pirma eile pats pirmas jo didžiausias interesas ZT Mongoliukas čia stogas ? Ta šaudys ar ką darys jei aš trukdysiu ( schemai ) VK būtinai, jo ...... gaudysim ZT gaudysit ? ....... o kur ? VK visur .................................

  Komentaras

  2016 12 01. Nuo tada prasideda nuolatinis Glass market puldinėjimas iš savivaldybės pusės. Pasijungia teistas Stumbras, su Pukelio aplinka bendraujantis Matažinskas, T. Tamulevičius ir visa šita sunkiasvorė brigada užvažiuoja politiniu buldozeriu ant Treigio. SPAUDIMUI SUSTIPRINTI PANAUDOJAMAS SUNKIASVORIS PLIKIŲ ADVOKATAS VYTAUTAS KUCEVIČIUS, KURIS TREIGĮ PRADEDA TERORIZUOTI SAVO SĖBRŲ MONGOLIUKO GAUJA.

  Komentaras

  Treigio aikštelę prie turgaus reikia griauti, nes jos nesugriovus nėra kaip pasiimti, gal pasidalinti , aikštelė trugdo ..1 MILIJONO Eur .. NAUDOS GAVIMUI.. 1 MILIJONO Eur naudą gauna - išsidalija..... Nr. 2 schemos dalyvis .. CELSIS ... pasistatė pastatą prieš 12 metų, turi privažiavimus - išvažiavimus - priešingu atveju niekas nebūtų davęs leidimo statybai, nebūtų leista pradėti dirbti Celsiui...............Vadinasi - nėra jokio reikalo tenkinti Celsio prašymą įrengti papildomą įvažiavimą - PROBLEMOS NĖRA, arba taip sakant tai CELSIO PROBLEMA, o ne savivaldybės, kad jis sutiko statytis pastatą su tokiu privažiavimu - išvažiavimu. NAUJO ĮVAŽIAVIMO REIKIA CELSIUI PAGERINTI PADĖTĮ. Tai ne savivaldybės problema gerinti CELSIO SKLYPO - objekto kainą. Kadangi CELSI ir GRIGARAVIČIŲ sieja ilgametė draugystė - nepotizmo santykiai - GRIGARAVIČIUS TAMPA ORGANIZATORIUM sugriauti TREIGIO aikštelę, t.y. dviese susitikę nedarbinėj aplinkoj ( po kilimu ) GRIGARAVIČIUS su CELSIU susitaria, kad aikštelės griovimo organizatorium tampa Grigaravičius. T.y. Grigaravičiui duodamas nurodymas / įsakymas griauti aikštelę 2016 12 01. Nuo tada prasideda nuolatinis Glass market puldinėjimas iš savivaldybės pusės. Pasijungia teistas Stumbras, su Pukelio aplinka bendraujantis Matažinskas, T. Tamulevičius ir visa šita sunkiasvorė brigada užvažiuoja politiniu buldozeriu ant Treigio.

  Komentaras

  Treigio aikštelę prie turgaus reikia griauti, nes jos nesugriovus nėra kaip pasiimti, gal pasidalinti , aikštelė trugdo ........1 MILIJONO Eur ............ NAUDOS GAVIMUI........... 1 MILIJONO Eur naudą gauna - išsidalija........ 1... KUCEVIČIUS su Jeremičium užgrobia - pasiima iš miesto KOVO 11- osios g., Krikščionių pagalbos g., SIGNATARŲ g., dalį J. Matulaičio g. KUCEVIČIUS, kuris teigia, kad veikia kartu su MONGOLIUKO GAUJA , panaikina šias 4 nurodytas miesto gatves, kurių plotas virš 1 ha, meras su vicemeru T. Tamulevičius Kucevičiui su Mongoliuku už gražias akis lengva ranka atseikėja žemės, kurios vertė NE MAŽIAU 300 000 EUR. O gal ir merui su vicemeru T. Tamulevičium Kucevičius nemoka jokių kyšių už išnaikintas gatves, o pasako ( grasina ) , kad jį dengia MONGOLIUKO GAUJA.

  Komentaras

  Ž.T. Rengiame medžiagą ir jeigu net dabar po tokios info pateikimo nebus išjungti verslo aikštelės griovimo buldozeris, kurį vairuoja T. Tamulevičius - KITĄ SAVAITĘ INFO PATEIKSIME IZRAELIO IR KINIJOS AMBASADORIAMS - asmeniniams T.Tamulevičiaus draugams, kurie jį mato kaip Alytaus gelbėtoją, o ne kaip griovimo buldozerio vairuotoją.....

  Komentaras

  Šiandien savivaldybei pateikiau prašymą:.......... Per visą Alytaus piliečių kadencijos laikotarpį prieš UAB Glass market , Žilviną Treigį atliekami iš anksto susitarusių asmenų veiksmai, kuriais kryptingai nesilaikant įstatymų siekiama pakenkti verslui, sutrikdyti veiklą Jazminų turguje Nr. 3, Alytuje. ...........Metodai, kuriais veikia iš anksto susitarę asmenų brigada - šmeižtas, piktnaudžiavimas valdžia, spaudimas, vengimas atviros diskusijos, savo galimai neteisėtiems tikslams pasiekti piktnaudžiavimas TPĮ procedūromis, spaudimo įrankiais pasirenkant pasitelkiant teisto S. Stumbro, architekto Matažinsko per dešimtmečius ištobulintomis neskaidriomis piktnaudžiavimo tarnyba ir procedūromis schemomis. ............Prašome surengti kuo greičiau susitikimą savivaldybėje - Jazminų 3, Alytuje aikštelės schemos griovimo klausimu, o apie susitikimo laiką informuoti...........Primename, kad mero prašymu buvome analizavę galimybes sutvarkyti Jotvingių g. stoties teritoriją, meras mūsų įmonei siūlė statyti didžiausią miestui reikalingą viešbutį - šiais klausimais visi be išimties susitikimai buvo organizuojami per kelias valandas. ...........

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.