30 die­nų kas­dien į eke­tę Dai­li­dė­je ne­rian­ti aly­tiš­kė sa­ko, kad net ir snie­go ka­si­mas yra la­bai nau­din­ga fi­zi­nė veik­la (5)

Saulė Pinkevičienė
maudynes
Maudynės ledinėje Dailidėje. As­me­ni­nė nuotr.
Už lan­go – tik­ra spei­guo­ta ir snie­guo­ta žie­ma, ko­kią jau se­niai te­ko ma­ty­ti. Vie­niems ji tik­rą džiaugs­mą tei­kia šil­ta­me fo­te­ly­je, o ki­ti ne­ria į eke­tes, pi­la sau ant gal­vos le­di­nį van­de­nį ir svei­ka­ta ne­si­skun­džia. Tai jo­kiu bū­du ne­reiš­kia, kad eks­tre­ma­lios pra­mo­gos ta­po ma­din­gos ir jos rei­ka­lin­gos vi­siems, bet ma­žais žings­ne­liais svei­kos gy­ven­se­nos link ju­dė­ti tik­rai įma­no­ma. Tuo ne­abe­jo­ja aly­tiš­kė Onutė Ša­daus­kie­nė.

Ak­ty­viai gy­ve­nan­čią O.Ša­daus­kie­nę šiuo me­tu ga­li­ma kas­dien su­tik­ti spor­tuo­jan­čią lau­ko tre­ni­ruok­liais prie Ne­mu­no, vaikš­tan­čią ša­lia pi­lia­kal­nio ir ne­rian­čią į eke­tę Dai­li­dė­je.

„Esu sen­jo­ra jau dve­jus me­tus, bet spor­tuo­ju ak­ty­viai, jau be­ne de­šimt me­tų da­ly­vau­ju spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo klu­bo ,,Šau­lė­GYM“ ae­ro­bi­kos fies­to­se. Šia­me klu­be lan­kiau ir jo­gą, tre­ni­ruok­lių sa­lę. Prieš 30-de­šimt me­tų vie­na pir­mų­jų Lie­tu­vo­je iš­mo­kau žais­ti lau­ko te­ni­są, da­ly­va­vau vi­so­je Lie­tu­vo­je šios spor­to ša­kos „Žal­gi­ria­do­se“, – pri­sis­ta­to Onutė.

Stip­ruo­lių spor­tas – dar vie­na spor­to ša­ka, ku­rio­je aly­tiš­kė jau de­šimt me­tų yra ir sir­ga­lė, ir sa­vo jė­gas iš­ban­do. O.Ša­daus­kie­nė da­ly­vau­ja rung­ty­se kaip žiū­ro­vė, tu­ri ne­ma­žai ap­do­va­no­ji­mų, taip pat ir gau­tų iš Žyd­rū­no Sa­vic­ko ran­kų.

Gy­vo­sios is­to­ri­jos fes­ti­va­liuo­se „Jot­vos var­tai“ Onutė yra ke­le­tą kar­tų ve­du­si ran­kų len­ki­mo mė­gė­jiš­kas var­žy­bas. Re­gis, la­bai jau ne mo­te­riš­kas spor­tas, bet aly­tiš­kė taip ne­ma­no – jei mo­te­ris spor­tiš­ka, ak­ty­viai tre­ni­ruo­ja­si, tai ir jos ran­kos stip­rios, ko­dėl ne­iš­ban­dy­ti sa­vęs? Pir­mas jos ap­do­va­no­ji­mas ran­kų len­ki­mo var­žy­bo­se – 1-oji vie­ta 2008 me­tų va­sa­ros žai­dy­nė­se, skir­to­se Žal­gi­rio mū­šiui pa­mi­nė­ti, 2014 me­tais – dvi 2-osios vie­tos var­žy­bo­se „Dzū­ki­jos tau­rė“ Drus­ki­nin­kuo­se. Bu­vo įsto­ju­si į Lie­tu­vos ran­kų len­ki­mo spor­to fe­de­ra­ci­ją, pa­te­ko į Lie­tu­vos rink­ti­nę da­ly­vau­ti pa­sau­lio ran­kų len­ki­mo čem­pio­na­te, ku­ris vy­ko Vil­niu­je, sa­vo am­žiaus ka­te­go­ri­jo­je pel­nė 6-ąją ir 7-ąją vie­tas.

Būdama 58-erių metų amžiaus Europos galiūnų čempionato metu alytiškė dalyvavo rungtyje žiūro­vams, kurios metu reikėjo iš vietos 20 metrų patempti automobilį, sveriantį 1 toną 700 kg. Atsirado tik du drąsuoliai vyrai, kuriems iššūkį metė Onutė, ir atsiliko vos keliomis sekundėmis.

„Sa­ve lai­kau spor­to en­tu­zias­te“, – api­ben­dri­na O.Ša­daus­kie­nė. Prieš 13 me­tų ji bai­gė tęs­ti­nes lau­ko te­ni­so tre­ne­rių stu­di­jas Kau­no spor­to uni­ver­si­te­te, bet dar­bo vie­tos taip ir ne­pa­vy­ko su­si­kur­ti, ap­gai­les­tau­ja taip ir ne­ga­vu­si bai­gi­mo pa­žy­mė­ji­mo dėl fi­nan­si­nių pro­ble­mų.

Ke­lias­de­šimt me­tų aly­tiš­kė su­sie­jo ir su sa­vi­veik­la: bu­vo dai­nų ir šo­kių an­sam­blių „Dai­na­va“, pas­kui – „Var­sa“ na­rė, iš­va­ži­nė­jo pu­sę Lie­tu­vos ir už­sie­ny­je te­ko ne­ma­žai lan­ky­tis. Dai­na ir šo­kis lei­do at­ras­ti ben­dra­min­čių ko­lek­ty­vą ir gy­ven­ti ak­ty­vų gy­ve­ni­mą.

Ša­lia ak­ty­vaus spor­to, o ypač da­bar, kai at­si­ra­do dau­giau lai­ko ir jį ga­li­ma skir­ti sau, O.Ša­daus­kie­nė sa­ko be­si­lai­kan­ti svei­kos gy­ven­se­nos prin­ci­pų, ku­rių svar­biau­sie­ji – tin­ka­mų mais­to pro­duk­tų pa­si­rin­ki­mas, ju­dė­ji­mas, mankš­ta gry­na­me ore ir, ži­no­ma, il­gi pa­si­vaikš­čio­ji­mai su nu­my­lė­tais ke­tur­ko­jais au­gin­ti­niais.

Ėji­mas su­re­gu­liuo­ja svo­rį – die­tų Onutė at­vi­rau­ja ne­si­lai­kiu­si nie­ka­da gy­ve­ni­me, tik ne­val­gan­ti rie­biai, o spor­tiš­ko su­dė­ji­mo, pui­kios fi­zi­nės for­mos jai ga­li­ma tik pa­vy­dė­ti.

„Jau 11 me­tų bū­ti­na ma­no die­no­tvarkės da­lis yra mankš­ta gry­na­me ore, pra­si­bė­gi­mai pi­lia­kal­niu ir ša­lia esan­čio­mis kal­vo­mis, ak­ty­vi mankš­ta su kvė­pa­vi­mo pra­ti­mais jų vir­šu­je, jo­gos pra­ti­mais. Mėgs­tu lie­so­ką mais­tą, ne­ge­riu jo­kiu vais­van­de­nių su an­glia­rūgš­te, ry­tą pra­de­du dviem stik­li­nė­mis šil­to van­dens su cit­ri­na ar su obuo­lių ac­tu“, – pa­sa­ko­ja pa­šne­ko­vė.

Dar vie­nas jos ak­ty­vaus gy­ve­ni­mo bū­do prin­ci­pas – ne­kan­kin­ti sa­vęs, o tai reiš­kia mie­go­ti tiek, kiek no­ri­si, pa­gal nuo­tai­ką rink­tis die­nos veik­lą ir marš­ru­tą pa­si­vaikš­čio­ji­mui, bet grįž­ti bū­ti­nai ki­tu ke­liu. Įpras­tai per die­ną šiuo me­tu Onutė nu­žings­niuo­ja 6–7 ki­lo­met­rus.

„Žie­ma man pa­tin­ka, šal­ta tik­rai ne­bū­na – rei­kia tin­ka­mai ap­si­reng­ti ir ju­dė­ti. Nuo kal­nų čiuo­ži­nė­ju su kai­my­nų mer­gai­te, daug vaikš­tau, mau­dau­si le­di­nė­je eke­tė­je. Pri­ėmiau 30 die­nų iš­šū­kį ner­ti į eke­tę. Va­sa­rio pa­bai­go­je gal­būt plauk­siu Gal­vės eže­re 25 met­rus, tai bus jau ant­ras toks ban­dy­mas. Tris žie­mas mau­džiau­si eke­tė­je su svei­kuo­lių klu­bu „Ryž­tas“, bet šią žie­mą sten­giuo­si spor­tuo­ti vie­na, nes ka­ran­ti­nas ir ven­giu su­si­bū­ri­mų. Dar ge­riu ža­liuo­sius kok­tei­lius iš vai­sių, dar­žo­vių, stip­ri­nu imu­ni­te­tą“, – pa­sa­ko­ja O.Ša­daus­kie­nė.

Pa­klau­sė­me, ką ji ga­lė­tų pa­tar­tų no­rin­tiems gy­ven­ti šiek tiek ak­ty­viau, bet ne­drįs­tan­tiems, o ypač žie­mą.

„Mo­ty­va­ci­ja, no­ras kaž­ko siek­ti pri­klau­so tik nuo pa­čių žmo­nių. Pra­dė­ti ga­li­ma nuo pa­si­vaikš­čio­ji­mų gry­na­me ore, vis di­di­nant nu­ei­tą at­stu­mą, iš­si­kel­ti tiks­lą, kur tu­ri nu­ei­ti, o pas­kui no­ras ju­dė­ti au­ga. La­bai nau­din­ga leng­va mankš­ta gry­na­me ore. Ga­liu pa­si­džiaug­ti, kad šiuo sun­kiu lai­ko­tar­piu vis dau­giau žmo­nių su­tin­ku ir ant pi­lia­kal­nio, ir gam­to­je, tai­gi ju­dė­ji­mas vyks­ta, va­lio!“ – sa­ko aly­tiš­kė.

Ji pa­brė­žia, kad la­bai svar­bu grū­din­tis pra­dė­ti pa­laips­niui, neper­si­steng­ti. Pir­mas žings­nis yra šal­tas du­šas, o dėl mau­dy­nių šal­ta­me van­de­ny­je, tai kiek­vie­nas pats ži­no­me sa­vo or­ga­niz­mo pro­ble­mas. „Aš ir­gi daž­nai ne­len­du į eke­tę, bet pa­si­i­mu ki­bi­rė­lį ir pi­luo­si van­de­nį iš eke­tės ar snie­gą ant sa­vęs už­si­me­tu. Kiek­vie­nas pa­si­ren­ka, kas jam tin­ka, o ir su sa­vo gy­dy­to­ju pa­si­tar­ti tik­rai ne­pa­kenk­tų“, – sa­ko svei­kuo­lė.

Jos ma­ny­mu, ak­ty­vus lais­va­lai­kis gam­to­je ge­ri­na ne tik fi­zi­nę svei­ka­tą, bet ir psi­cho­lo­gi­nę bū­se­ną, pra­skaid­ri­na min­tis, kaip ir pa­si­rink­ta mėgs­ta­ma veik­la, skai­ty­mas, fi­zi­nis dar­bas. „Net snie­go ka­si­mas kie­me yra la­bai nau­din­ga fi­zi­nė veik­la!“ – pa­ste­bi Onutė. Ir tik­rai ne tik tuo, kad kie­me bus leng­viau pra­ei­ti.

O.Ša­daus­kie­nė pri­ta­ria, kad šiuo me­tu iš­gy­ve­na­me žmo­ni­jai tik­rai sun­kų lai­ką, kai dau­ge­lis pra­ra­do dar­bus, bet ji ra­gi­na ne­pa­si­duo­ti dep­re­si­jai, net si­tu­a­ci­ja jau ne­tru­kus pa­ge­rės. Jos pa­čios ka­ran­ti­no ri­bo­ji­mai ne­la­bai pa­vei­kė, nes ir įpras­tai dau­giau ren­ka­si veik­lą vie­nu­mo­je, o vi­siems no­rė­tų pa­lin­kė­ti po­zi­ty­vu­mo, su­pra­ti­mo, at­jau­tos, ge­ru­mo, šyp­se­nos ir mei­lės.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Quando encontrei o Dr. Wealthy, precisava desesperadamente de trazer meu ex-amante de volta. Ele me deixou por outra mulher. Aconteceu tão rápido e eu não tive nenhuma palavra a dizer sobre a situação. Ele simplesmente me largou após 3 anos sem nenhuma explicação. Entrei em contato com o Dr.Wealthy e ele me disse o que eu precisava fazer antes que ele pudesse me ajudar e eu fiz o que ele me disse, depois de fornecer o que ele queria, ele lançou um feitiço de amor para nos ajudar a ficar juntos. Logo depois que ele fez seu feitiço, meu namorado começou a me enviar mensagens de texto novamente e se sentiu horrível pelo que ele acabou de me fazer passar. Ele disse que eu era a pessoa mais importante em sua vida e ele sabe disso agora. Nós fomos morar juntos e ele estava mais aberto para mim do que antes e ele começou a passar mais tempo comigo do que antes. Desde que o Dr.Wealthy me ajudou, meu parceiro está muito estável, fiel e mais próximo de mim do que antes. Eu recomendo fortemente o Dr.Wealthy para qualquer pessoa que precise de ajuda. E-mail: wealthylovespell@gmail.com. Ligue para ele ou adicione-o no Whatsapp via: +2348105150446 Dr.Wealthy BLOG PAGE: Blog: https://wealthylovespell.blogspot.com

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.