2023 me­tais Gin­ta­ras Šiur­kus ir Ro­lan­das Pa­ksas ža­da pa­kar­to­ti „Li­tu­a­ni­cos” žy­gį – iš Niu­jor­ko at­skris­ti į Kau­ną (175)

Saulė Pinkevičienė
Rolandas Paksas (kairėje) pilotuoja „Bellanca CH-300“ Havajuose. Šis lėktuvas neparduodamas, skraidančiu Stepono Dariaus ir Stasio Girėno muziejumi jis netaps. Tačiau dar yra vilties – kitas tokio modelio, kokį transatlantiniam skrydžiui kadaise pritaikė lietuviai lakūnai, lėktuvas skraido Kanadoje. Ar pavyks jį pargabenti į Lietuvą ir paversti „Lituanica“? Asmeninės nuotr.
Rolandas Paksas (kairėje) pilotuoja „Bellanca CH-300“ Havajuose. Šis lėktuvas neparduodamas, skraidančiu Stepono Dariaus ir Stasio Girėno muziejumi jis netaps. Tačiau dar yra vilties – kitas tokio modelio, kokį transatlantiniam skrydžiui kadaise pritaikė lietuviai lakūnai, lėktuvas skraido Kanadoje. Ar pavyks jį pargabenti į Lietuvą ir paversti „Lituanica“? Asmeninės nuotr.
Ste­po­no Da­riaus ir Sta­sio Gi­rė­no pa­si­ruo­ši­mą skry­džiui per At­lan­tą 1933 me­tais ge­ro­kai ap­sun­ki­no fi­nan­si­nė kri­zė, o šio skry­džio 90-me­čio mi­nė­ji­mui be­si­ren­gian­tiems Li­tu­a­ni­cos ins­ti­tu­to stei­gė­jams, ak­ro­ba­ti­nės gru­pės AN­BO na­riams ir orei­viui iš Ne­mu­nai­čio Gin­ta­rui Šiur­kui, ko­ją ki­ša pan­de­mi­ja. Jiems rei­kia ras­ti lėk­tu­vą „Bel­lan­ca CH-300“, lie­tu­viams ge­riau ži­no­mą „Li­tu­a­ni­cos“ var­du, ko­kį trans­at­lan­ti­niam skry­džiui ka­dai­se pri­tai­kė ir le­gen­di­niai lie­tu­viai la­kū­nai. Šiuo me­tu pa­sau­ly­je skrai­do tik du šio mo­de­lio lėk­tu­vai – Ka­na­do­je ir Ha­va­jų sa­lo­se (JAV). G.Šiur­kus ir R.Pa­ksas iki ka­ran­ti­no spė­jo nu­vyk­ti į Ha­va­jus, ta­čiau pa­aiš­kė­jo, kad ten „Bel­lan­ca CH-300“ ne­par­duo­da­ma. Vis dėl­to ti­ki­ma­si, kad įspū­din­gus su­ma­ny­mus pa­vyks įgy­ven­din­ti ir le­gen­di­nių la­kū­nų skry­dis bus de­ra­mai pa­mi­nė­tas 2023 me­tų va­sa­rą. Ar­ti­miau­siuo­se pla­nuo­se – ke­lio­nė į Ka­na­dą ir nau­ja kny­ga apie S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no žy­gį, ku­ri tu­rė­tų pa­si­ro­dy­ti ki­tą­met.

Ke­ti­na per­ei­ti iš nau­jo sta­ci­jas

„Li­tu­a­ni­cos“ skry­dis ir pa­slap­tis tols­ta, bet nuo to ne­ma­žė­ja Da­riaus ir Gi­rė­no žy­gio svar­ba kiek­vie­nam lie­tu­viui, nes nė vie­na tau­ta ne­ga­li iš­lik­ti be sa­vo did­vy­rių“, – sa­ko orei­vis G.Šiur­kus, šiuo me­tu pa­si­nė­ręs į pa­si­ren­gi­mą S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no 90-osioms skry­džio me­ti­nėms.

Su­ma­ny­mas tik­rai įspū­din­gas. Pir­miau­sia – nu­si­pirk­ti lėk­tu­vą „Bel­lan­ca“ (pa­sau­ly­je tė­ra tik dvi dar skrai­dan­čios) ir per­da­ry­ti ją į „Li­tu­a­ni­cą“. 2023 me­tų bir­že­lio 19 die­ną at­skris­ti su „Li­tu­a­ni­ca“ į Niu­jor­ko Floi­do Be­ne­to ae­ro­dro­mą ir lauk­ti trans­at­lan­ti­niam skry­džiui tin­ka­mo oro.

Pas­ku­ti­nis ir svar­biau­sias eta­pas – pa­kil­ti, per­skris­ti At­lan­tą ir nu­si­leis­ti S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no ae­ro­dro­me Kau­ne.

„Apie Da­riaus ir Gi­rė­no pa­si­ruo­ši­mą skry­džiui ži­no­me, de­ja, ne vis­ką – ką jie pa­ty­rė, kai, pa­au­ko­ję vi­są sa­vo tur­tą, trūks­ta­mas lė­šas tu­rė­jo su­rink­ti iš Ame­ri­kos lie­tu­vių? Ko­dėl Lie­tu­va ne­pri­si­dė­jo nė vie­nu cen­tu? Tin­ka­mo mo­men­to star­tui mū­sų la­kū­nai lau­kė kar­tu su JAV pi­lo­tu Wi­ley Pos­tu, no­rė­ju­siu dar kar­tą ap­suk­ti že­mės ru­tu­lį, ir ita­lų ge­ne­ro­lu Fran­ces­co de Pi­ne­do, ku­ris ruo­šė­si pa­ge­rin­ti pa­sau­lio nuo­to­lio re­kor­dą ir skris­ti į Bag­da­dą. Vi­si trys lėk­tu­vai sto­vė­jo ta­me pa­čia­me an­ga­re. De­ja, kai ku­rie iš­ei­vi­jos lie­tu­viai sa­vo pi­lo­tus žei­dė ap­kal­bo­mis, „ko­dėl ne­skren­da, ko lau­kia, gal su mū­sų pi­ni­gais bėgs į Mek­si­ką?“ La­bai ma­žai ži­no­me apie pa­tį skry­dį. Ga­li­me tik spė­lio­ti, ko­dėl nak­tį, at­si­mu­šę į aud­ros fron­tą, po 37 va­lan­dų 11 mi­nu­čių truk­mės se­ki­nan­čio skry­džio jie nu­spren­dė ieš­ko­ti vie­tos nu­si­leis­ti. Ko­dėl ne­grį­žo į ap­švies­tą Ber­ly­no ae­ro­dro­mą?“ – svarsto G.Šiur­kus, ne­se­niai įsteig­to Li­tu­a­ni­cos ins­ti­tu­to va­do­vas.

Ins­ti­tu­tas iš­kė­lė sau už­duo­tį: iš nau­jo ir re­a­liai per­ei­ti vi­sas lie­tu­vių la­kū­nų sta­ci­jas, kad S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no žy­gis ne­tap­tų tik le­gen­da ir ne­iš­nyk­tų lai­ke – ge­riau juos su­pras­ti, su­rink­ti nau­jos me­džia­gos ir pa­pa­sa­ko­ti pla­čia­jai vi­suo­me­nei šią uni­ka­lią drą­sių lie­tu­vių avia­to­rių is­to­ri­ją.

 

2021 me­tų Vil­niaus kny­gų mu­gė­je – best­se­leris „Tai ko­dėl jie žu­vo?“

Li­tu­a­ni­cos ins­ti­tu­tas ke­ti­na ne­tru­kus iš­leis­ti kny­gą „Tai ko­dėl jie žu­vo?“, jos au­to­rius – orei­vis G.Šiur­kus, o pa­tį lei­di­nį pri­sta­ty­ti 2021 me­tais vyk­sian­čio­je Vil­niaus kny­gų mu­gė­je.

„Tai – Da­riaus sva­jo­nė, kny­gą jis ke­ti­no pa­ra­šy­ti lie­tu­vių ir an­glų kal­bo­mis po to, kai, dar kar­tą per­skri­dęs At­lan­tą, su­grįš į Niu­jor­ką“, – sa­ko G.Šiur­kus, ža­dan­tis, kad jo ra­šo­mo­je kny­go­je bus pa­teik­ta ne tik nau­ja do­ku­men­ti­nė me­džia­ga apie „Li­tu­a­ni­cos“ skry­dį, bet ir ki­toks is­to­ri­nių įvy­kių ver­ti­ni­mas. Ir jau vien dėl šios prie­žas­ties, au­to­riaus įsi­ti­ki­ni­mu, kny­ga taps best­se­leriu.

Kny­gos pra­tar­mė­je G.Šiur­kus pa­ste­bi, kad vi­suo­me­nė­je yra pa­pli­tu­si nuo­mo­nė apie tai, jog Da­rius ir Gi­rė­nas žu­vo, nes juos pa­šo­vė.

„Vie­nos nuo­mo­nės epi­de­mi­nis pa­pli­ti­mas apie ne­aiš­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis pa­si­bai­gu­sį „Li­tu­a­ni­cos“ skry­dį už­go­žia ki­tas ver­si­jas ir ne­pa­aiš­ki­na, ko­dėl vi­sos ko­mi­si­jos, vi­si ty­rė­jai, ku­rie ban­dė iš­si­aiš­kin­ti ka­tast­ro­fos prie­žas­tis, kal­bas apie pa­šo­vi­mą va­di­na „tuš­čiu bur­bu­lu“ ir tei­gi­niais be pa­grin­do? Ar tik­rai kal­bos apie pa­šo­vi­mą yra tik kal­bos? O jei ir taip, tai iš kur jos at­si­ra­do, kas jas pa­sklei­dė ir ko­dėl jos to­kios ga­jos? Ban­dy­mą at­sa­ky­ti į šiuos ir dau­ge­lį ki­tų klau­si­mų apie „Li­tu­a­ni­cos“ trans­at­lan­ti­nį skry­dį ra­si­te šio­je kny­go­je. Ne­pre­ten­duo­ju į aiš­kia­re­gio lau­rus. Tie­siog su­rin­kau vi­sus ži­no­mus fak­tus ir, pa­si­rem­da­mas as­me­ni­ne pa­tir­ti­mi bei psi­cho­lo­gi­jos ži­nio­mis ir lo­gi­ka, sta­tis­ti­nio pa­ti­ki­mu­mo, ti­ki­my­bių te­ori­jos ir moks­li­nio eks­pe­ri­men­to me­to­dais, su­dė­lio­jau vis­ką į kny­gą, ku­rią bū­tų įdo­mu skai­ty­ti. Ti­kiuo­si, kad ma­no pa­ties pa­tir­ti eks­tre­ma­lūs iš­gy­ve­ni­mai lei­do ki­tu kam­pu pa­žiū­rė­ti į 37 va­lan­das 11 mi­nu­čių tru­ku­sį le­gen­di­nį skry­dį ir at­sa­ky­ti į vi­sus iki šiol do­mi­nan­tį klau­si­mą – TAI KO­DĖL JIE ŽU­VO?“ – bū­si­mos kny­gos pra­tar­mė­je ra­šo au­to­rius.

 

Vie­na po­ten­cia­lių „li­tu­a­ni­cų“ skrai­do Ka­na­do­je, ki­ta – Ha­va­jų sa­lo­se

Lie­tu­vos avia­ci­jos mu­zie­ju­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti su­ma­žin­tą lėk­tu­vo „Li­tu­a­ni­ca“ mo­de­lį, bet yra vil­ties lie­tu­viams ypa­tin­gą lėk­tu­vą, ko­kiu Ste­po­nas Da­rius ir Sta­sys Gi­rė­nas at­li­ko le­gen­di­nį žy­gį – per­skri­do At­lan­tą, pa­ma­ty­ti ir Lie­tu­vos pa­dan­gė­je.

Ak­ro­ba­ti­nio skrai­dy­mo gru­pė AN­BO, ku­rią su­da­ro ke­tu­ri pi­lo­tai – Ro­ber­tas No­rei­ka, Ro­lan­das Pa­ksas, An­ta­nas Mar­čiu­kai­tis, Al­gi­man­tas Žen­te­lis, įsi­pa­rei­go­jo da­ry­ti vis­ką, kad vie­nas tų lėk­tu­vų bū­tų par­ga­ben­tas į Lie­tu­vą ir virs­tų skrai­dan­čiu mu­zie­ju­mi, skir­tu S.Da­riui ir S.Gi­rė­nui.

Lėk­tu­vą „Bel­lan­ca CH-300“ maž­daug už 3 tūks­tan­čius JAV do­le­rių tuo­met nu­si­pir­kę S.Da­rius ir S.Gi­rė­nas jį per­da­rė į „Li­tu­a­ni­cą“. Jie tru­pu­tį pail­gi­no spar­nus, pa­di­di­no ba­kus, kad už­tek­tų de­ga­lų, pa­kei­tė va­rik­lį, su­tvir­ti­no va­žiuok­lę.

Dvi „Bel­lan­cos“ šiuo me­tu dar skrai­do Ka­na­dos šiau­rė­je ir Ha­va­jų sa­lo­se. Par­ga­ben­ti vie­ną šių lėk­tu­vų į Lie­tu­vą sie­kia Li­tu­a­ni­cos ins­ti­tu­tas – ak­ro­ba­ti­nių skrai­dy­mų gru­pės AM­BO ly­de­ris R.Pa­ksas ir jau mi­nė­tas orei­vis iš Ne­mu­nai­čio G.Šiur­kus. Idė­jos su­ma­ny­to­jai prieš pat Lie­tu­vo­je ko­vo vi­du­ry­je pa­skelb­tą ka­ran­ti­ną dar spė­jo nu­vyk­ti į Ha­va­jų sos­ti­nę Ho­no­lu­lu ir net­gi iš­ban­dė lėk­tu­vą – ap­skri­do vie­ną iš Ha­va­jų sa­lų.

„Bel­lan­cą“ virš Oahu sa­los pa­si­keis­da­mi pi­lo­ta­vo R.Paksas ir Ha­va­jų pi­lo­tas Mer­le.

Ta­čiau pro­ble­ma ta, kad Ha­va­jai lėk­tu­vo „Bel­lan­ca CH-300“ ne­par­duo­da. Ant­ra­sis lėk­tu­vas yra Ka­na­dos šiau­rės va­ka­ruo­se Nor­ma­no Vel­se, bet ten iki CO­VID-19 pan­de­mi­jos spau­dė 40 laips­nių spei­gas, o da­bar nė­ra ga­li­my­bės nu­vyk­ti dėl ka­ran­ti­no.

„Tai yra lai­ki­ni sun­ku­mai, – įsi­ti­ki­nęs G.Šiur­kus, – svar­biau­sia, kad lėk­tu­vo sa­vi­nin­kas War­re­nas Wrigh­tas su­ti­ko jį par­duo­ti. Kai­na la­bai aukš­ta – 700 tūkst. JAV do­le­rių, bet ne­la­bai yra iš ko rink­tis. Dar yra „Bel­lan­ca Se­nior“ kor­pu­sas su spar­nais už 120 tūkst. JAV do­le­rių, bet tik­ra­sis lėk­tu­vo sa­vi­nin­kas nė­ra ži­no­mas.“

G.Šiur­kus sa­ko, kad de­ra­ma­si abiem kon­tak­tais, bet sva­jo­ja­ma apie Ka­na­dos „Bel­lan­cą“.

„Jiems tai pa­pras­tas lėk­tu­vas, mums tai – dau­giau ne­gu lėk­tu­vas, tai sim­bo­lis, at­mi­ni­mas, pa­gar­ba. Jį tu­rė­tų ma­ty­ti vai­kai, pa­aug­liai, žmo­nės, ne­abe­jin­gi avia­ci­jai. Ma­nau, tai bū­tų la­bai gra­žus ir pra­smin­gas Ste­po­no Da­riaus ir Sta­sio Gi­rė­no skry­džio per At­lan­tą 90-me­čio mi­nė­ji­mas“, – sa­ko G.Šiur­kus.

 

Pro­jek­to biu­dže­tas – su še­šiais nu­liais

„1 300 Ame­ri­kos lie­tu­vių ir jų or­ga­ni­za­ci­jų au­ko­jo Da­riaus ir Gi­rė­no skry­džiui, 800 žmo­nių mi­nia su­lai­kiu­si kva­pą ste­bė­jo, kaip per­krau­tai „Li­tu­a­ni­cai“ pa­vy­ko at­si­plėš­ti nuo Floi­do Be­ne­to ae­ro­uos­to pa­ki­li­mo ta­ko, dar 25 tūks­tan­čiai Lie­tu­vos lie­tu­vių lau­kė sa­vo did­vy­rių Alek­so­te, bet... nė vie­nas ne­pa­au­ko­jo nė vie­no li­to, kad jie at­skris­tų gy­vi. Mū­sų tiks­las yra ne tik at­skrai­din­ti „Li­tu­a­ni­cą“ Lie­tu­vai, bet ir su­da­ry­ti ga­li­my­bę 25 tūks­tan­čiams ger­bė­jų pa­au­ko­ti pro­jek­tui „Li­tu­a­ni­ca 2023“ po sim­bo­li­nį eu­rą. Mes ne­no­ri­me kar­to­ti pra­ei­ties klai­dų, bet sie­kia­me po „Li­tu­a­ni­cos“ vė­lia­va su­vie­ny­ti vi­sų pa­stan­gas, skir­tas tin­ka­mai pa­mi­nė­ti Da­riaus ir Gi­rė­no skry­džio 90-ąjį ju­bi­lie­jų“, – sa­ko G.Šiur­kus.

Vi­są in­for­ma­ci­ją apie am­bi­cin­gą pro­jek­tą, skir­tą S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no skry­džio per At­lan­tą 90-me­čiui, jau ga­li­ma ras­ti in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je

https://www.lituanica2023.info/

Apie pro­jek­to biu­dže­tą kol kas kal­bė­ti dar sun­ku, ta­čiau jo su­ma­ny­to­jai sa­ko, kad tai bus su­ma su še­šiais nu­liais – „Bel­lan­cą“ trans­at­lan­ti­nio skry­džio da­ly­viai ke­ti­na įsi­gy­ti už sa­vo pi­ni­gus, o lė­šas re­konst­ruk­ci­jai ir skry­džiui su­rink­ti iš rė­mė­jų.

 

 

 

Kiti straipsniai