Žuvin­to bios­fe­ros re­zer­va­tui va­do­vau­ja ma­ri­jam­po­lie­tis (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Pauliaus Čepono tei­gi­mu, su­kaup­tos ži­nios be­si­mo­kant ir pa­tir­tis dar­bi­nė­je veik­lo­je leis įgy­ven­din­ti nau­jas idė­jas or­ga­ni­zuo­jant re­zer­va­to di­rek­ci­jos dar­bą.
Pauliaus Čepono tei­gi­mu, su­kaup­tos ži­nios be­si­mo­kant ir pa­tir­tis dar­bi­nė­je veik­lo­je leis įgy­ven­din­ti nau­jas idė­jas or­ga­ni­zuo­jant re­zer­va­to di­rek­ci­jos dar­bą.
Nuo šios sa­vai­tės pra­džios Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­ci­jai va­do­vau­ti pra­dė­jo Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos skelb­tą kon­kur­są lai­mė­jęs ma­ri­jam­po­lie­tis Pau­lius Če­po­nas. Kaip nu­ma­ty­ta tei­sės ak­tuo­se, jis šias pa­rei­gas eis pen­ke­rius me­tus.

P.Če­po­nas Vil­niaus uni­ver­si­te­te yra bai­gęs eko­lo­gi­jos ir ap­lin­ko­ty­ros ma­gist­ro stu­di­jas. Pas­ta­ruo­sius tre­jus me­tus dir­bo Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­ju, prieš tai de­vy­ne­rius me­tus bu­vo šios sa­vi­val­dy­bės vy­riau­siuo­ju eko­lo­gu.

Kaip sa­kė nau­jas Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­ci­jos di­rek­to­rius, dir­bant sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gu te­ko daug pri­si­dė­ti įgy­ven­di­nant sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jų tvar­ky­mo, pla­na­vi­mo pro­jek­tus, or­ga­ni­zuo­ti mies­to prie­žiū­ros dar­bus, vyk­dy­ti ad­mi­nist­ra­ci­nes pa­rei­gas spren­džiant įvai­rias gy­ven­to­jų, ūkio sub­jek­tų pro­ble­mas: „Eko­lo­go dar­bas sa­vi­val­do­je – nuo­la­ti­nio ry­šio ir ba­lan­so ieš­ko­ji­mas tarp žmo­gaus veik­los ur­ba­ni­zuo­to­je te­ri­to­ri­jo­je ir kiek tai įma­no­ma tarp na­tū­ra­lios gam­tos iš­sau­go­ji­mo.“

P.Če­po­nas tvir­ti­no, kad Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­ci­jos di­rek­to­riaus kon­kur­se nu­spren­dęs da­ly­vau­ti dėl ke­lių prie­žas­čių – tai nau­ja sri­tis, nau­jas iš­ban­dy­mas ir no­ras ad­mi­nist­ra­ci­nį dar­bą su­de­rin­ti su ap­lin­ko­sau­ga.

Jo tei­gi­mu, su­kaup­tos ži­nios be­si­mo­kant ir pa­tir­tis dar­bi­nė­je veik­lo­je leis įgy­ven­din­ti nau­jas idė­jas or­ga­ni­zuo­jant re­zer­va­to di­rek­ci­jos dar­bą: „Re­zer­va­to sta­tu­sas ir tiks­las – esa­mų na­tū­ra­lių ver­ty­bių iš­sau­go­ji­mas ir su­ny­ku­sių at­kū­ri­mas. Gam­ti­nių pro­ce­sų re­gu­lia­vi­mas ir kei­ti­mas jau bū­tų žmo­gaus ki­ši­ma­sis į na­tū­ra­lią eko­sis­te­mą, to­dėl ben­drą­ja pras­me apie pa­si­kei­ti­mus kal­bė­ti dar anks­ti. Pir­miau­sia rei­kia ati­džiai ir at­sa­kin­gai su­si­pa­žin­ti su esa­ma si­tu­a­ci­ja, o tik vė­liau at­li­kus ana­li­zę pri­im­ti spren­di­mus dėl per­mai­nų, jei to­kios bus bū­ti­nos. Dar­bas di­rek­ci­jo­je įpa­rei­go­ja lai­ky­tis eko­cen­tri­nės pa­sau­lė­žiū­ros – ge­ra tai, kas ge­ra gam­tai.“

36-erių P.Če­po­nas gy­ve­na Ma­ri­jam­po­lė­je, to­dėl į dar­bą Žu­vin­te va­ži­nės iš Su­val­ki­jos sos­ti­nės. Jis yra So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Ma­ri­jam­po­lės sky­riaus na­rys.

Bu­vęs Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­to­rius Arū­nas Pra­nai­tis šiuo me­tu dir­ba re­zer­va­to di­rek­ci­jo­je vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu eko­lo­gu.

Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­tas yra iš­si­dės­tęs per tris sa­vi­val­dy­bes – Aly­taus ir Laz­di­jų ra­jo­nų bei Ma­ri­jam­po­lės.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  DR. JOROMI IST WIRKLICH EIN KRAFTVOLLER MANN. Dr. Joromi zu kontaktieren ist das Beste, was mir je passiert ist. Mein Mann hat mich wegen einer anderen Frau verlassen, aus einem Grund, von dem ich nichts weiß. Ich versuchte alles, um ihn zurückzubekommen, aber ohne Erfolg, alle meine Bemühungen schlugen fehl. Ich dachte sogar an Selbstmord. An einem glücklichen Tag, als ich im Internet surfte, stieß ich auf einige erstaunliche Zeugnisse über Dr. Joromi, wie er vielen Menschen mit seinen mächtigen Liebeszaubern geholfen hat. Ich kontaktierte ihn und erklärte ihm alle meine Probleme und er versicherte mir, dass er mir helfen wird. Er sagte mir, was ich tun sollte und versicherte mir, dass mein Mann in 12 Stunden zurück sein wird. Ich gehorchte ihm und befolgte die Anweisungen und zu meiner größten Überraschung rief mich mein Mann in 12 Stunden an, genau wie Dr. Joromi sagte. Danke Dr. Joromi. Möge der gute Gott Sie weiterhin segnen. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte jetzt an Dr. Joromi auf seiner Website: https://www.joromispells.com und Sie können ihn auch mit seiner E-Mail erreichen: Joromispells@gmail.com und hier ist seine WhatsApp-Nummer, die Sie auch erreichen können Verwenden Sie, um ihn zu erreichen +2348138695387 Vielen Dank, Dr. Joromi. Vielen Dank noch mal

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.