Žmo­gaus gy­ve­ni­me 15 me­tų – pa­aug­lys­tė, Aly­taus re­gio­no bu­hal­te­rių aso­cia­ci­jai – bran­džia veik­la žen­klus lai­kas (1)

Pir­moji aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Da­nu­tė Čer­ny­še­vie­nė ir dabartinė – Jū­ra­tė Pet­raus­kie­nė. Viduryje – aso­cia­ci­jos gar­bės na­rė Al­gi­man­ta Ščig­lins­kie­nė. Zitos Stankevičienės nuotr.
Pir­moji aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Da­nu­tė Čer­ny­še­vie­nė ir dabartinė – Jū­ra­tė Pet­raus­kie­nė. Viduryje – aso­cia­ci­jos gar­bės na­rė Al­gi­man­ta Ščig­lins­kie­nė. Zitos Stankevičienės nuotr.
Aly­taus re­gio­no bu­hal­te­rių aso­cia­ci­ja bu­vo įsteig­ta 2007 me­tų spa­lio 24 die­ną, su­si­bū­rus sep­ty­nioms ini­cia­ty­vioms ir ak­ty­vioms Aly­taus mies­to bei Aly­taus ir Laz­di­jų ra­jo­no bu­hal­te­rėms.

Idė­ja su­kur­ti aso­cia­ci­ją, ku­ri vie­ny­tų Aly­taus re­gio­no bu­hal­te­rius, pa­siū­lė vie­na iš bu­vu­sių VMI Aly­taus kon­sul­ta­vi­mo sky­riaus va­do­vių Mei­lė Mi­liaus­kie­nė. Jų idė­ją įgy­ven­di­no ke­le­tas ini­cia­ty­vių bu­hal­te­rių kar­tu su Aly­taus ver­slo kon­sul­ta­ci­nio cen­tro di­rek­to­re Al­gi­man­ta Ščig­lins­kie­ne, įkur­da­mos Aly­taus re­gio­no bu­hal­te­rių aso­cia­ci­ją Kū­ri­mo­si eta­pe bu­vo ir ne­ri­mo ir abe­jo­nių: ar pa­vyks su­bur­ti ben­dra­min­čių ko­man­dą?

Ir štai jau pra­ėjo pen­kio­li­ka me­tų, lei­du­sių su­pras­ti, kad vil­tys ir sva­jo­nės pa­si­tei­si­no su kau­pu. Aso­cia­ci­jos įkū­ri­mas ir da­ly­va­vi­mas jos veik­lo­je pra­no­ko dau­ge­lio na­rių vi­zi­jas. Aly­taus re­gio­no bu­hal­te­rių aso­cia­ci­ja ne tik­tai ren­gia se­mi­na­rus, bet ir su­si­tin­ka su įdo­miais, cha­riz­ma­tiš­kais žmo­nė­mis bei da­ly­vau­ja įvai­rio­se edu­ka­ci­jo­se. Kaž­kas yra pa­sa­kęs, kad bu­hal­te­ris – tai ne pro­fe­si­ja, o gy­ve­ni­mo bū­das, to­dėl sma­gu bū­ti tarp tu­rin­čių tą pa­tį gy­ve­ni­mo bū­dą.

Aly­taus re­gio­no bu­hal­te­rių aso­cia­ci­ja kiek­vie­nais me­tais šven­čia gim­ta­die­nį. Jau ta­po tra­di­ci­ja bou­lin­go tur­ny­ras aso­cia­ci­jos tau­rei lai­mė­ti, nors pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus dėl pan­de­mi­jos, gim­ta­die­nį šven­tė­me sim­bo­liš­kai.

Pen­kio­li­ka me­tų – ką reiš­kia šis skai­čius? Žmo­gaus gy­ve­ni­me – tai tik pa­aug­lys­tė, Aly­taus re­gio­no bu­hal­te­rių aso­cia­ci­jai – tai lai­kas, žen­klus bran­džios veik­los re­zul­ta­tais. Kriš­to­li­nį ju­bi­lie­jų aso­cia­ci­ja pa­mi­nė­jo spa­lio 21 die­ną, kar­tu su va­ka­ro ve­dė­ju pa­kvies­da­mas na­res į šven­tę „Bu­hal­te­ris – iš­min­ties kris­ta­las“.

Šven­tės me­tu na­riams bu­vo įteik­ti var­di­niai Aly­taus re­gio­no bu­hal­te­rių aso­cia­ci­jos krep­šiai ir ra­šik­liai in­krus­tuo­ti kris­ta­lais. Do­va­nas įtei­kė ko­jū­ki­nin­kai, ku­rių pa­gal­ba šios do­va­nos, kaip kris­ta­lai, kri­to bu­hal­te­rėms tie­siai į glė­bį.

Nors trum­pam pa­mirš­ti dar­bus pa­dė­jo Juo­zas Ku­rai­tis – vie­nas ta­len­tin­giau­sių ir žy­miau­sių Lie­tu­vos sak­so­fo­nis­tų, lai­mė­jęs ar ta­pęs pri­zi­nin­ku dau­gy­bė­je kon­kur­sų Lie­tu­vo­je ir už­sie­nio ša­ly­se.

Aso­cia­ci­jos krikš­ta­tė­viu ti­tu­luo­ja­mas au­di­to­rius Ar­tū­ras Ka­pi­ta­no­vas, do­va­no­jo va­ka­ro da­ly­vėms pa­skai­tą svei­ki­ni­mą nuo­to­li­niu bū­du. Pu­sės va­lan­dos au­di­to­riaus pa­skai­ta ne­pra­il­go, nes ar­tė­jan­čių nau­jo­vių ir iš­šū­kių bu­hal­te­riams tik­rai ne­truks.

Cha­riz­ma­tiš­kas ir žo­džio ki­še­nė­je nei­eš­kan­tis va­ka­ro ve­dė­jas, kar­tu su aso­cia­ci­jos pre­zi­den­te Jū­ra­te Pet­raus­kie­ne, įtei­kė na­rėms pen­kio­li­ka rim­tų, links­mų, šmaikš­čių, nuo­tai­kin­gų ir links­mų no­mi­na­ci­jų. No­mi­na­ci­ja „Pir­ma ir vie­nin­te­lė“ įteik­ta vie­nai iš aso­cia­ci­jos pa­grin­di­nių stei­gė­jų, pir­ma­jai pre­zi­den­tei Da­nu­tei Čer­ny­še­vie­nei. Šven­tės me­tu A.Ščig­lins­kie­nei įteik­tas su­teik­tas gar­bės na­rio var­das. Pa­mi­nė­ti­na, kad šis var­das su­teik­tas ir pir­ma­jai pre­zi­den­tei D.Čer­ny­še­vie­nei. Aso­cia­ci­jos val­dy­ba, kar­tu su bu­hal­te­re Jo­lan­ta Ka­za­ke­vi­čie­ne, pa­ruo­šė na­riams staig­me­ną – po­emą apie aso­cia­ci­jos pen­kio­li­kos me­tų nu­ei­tą ke­lią.

Sma­giau­sia va­ka­ro da­lis ir „vyš­nai­tė ant tor­to“ – ne­pa­kar­to­ja­mas „Sa­re Ro­ma“ ir Iš­tva­no Kvik kon­cer­tas aso­cia­ci­jos na­rėms. Aly­taus re­gio­no bu­hal­te­rių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė J.Pet­raus­kie­nė ti­ki, kad šven­tės lai­kas tik­rai ne­pra­il­go, ir ži­no, kad tik­rai švę­si­me dvi­de­šim­ties me­tų tran­kų ju­bi­lie­jų.

„Žvel­giant ret­ros­pek­ty­viai, ma­tau, kad il­gai bran­din­ta idė­ja su­si­bur­ti į aso­cia­ci­ją pa­vy­ko. Iš­sau­go­tas aso­cia­ci­jos bran­duo­lys, ku­rio gre­tas pa­pil­dė ne ma­žiau žin­gei­dūs ir no­rin­tys to­bu­lė­ti na­riai. Mū­sų pro­fe­si­jai nie­ka­da ne­trū­ko iš­šū­kių ir ne­si­bai­gian­čių nau­jo­vių,“ – svei­kin­da­ma su­si­rin­ku­sias na­res sa­kė pir­mo­ji pre­zi­den­tė D.Čer­ny­še­vie­nė. Lin­kiu vi­siems, kad šis ju­bi­lie­jus bū­tų ge­rų pri­si­mi­ni­mų ir nau­jų dar­bų tę­si­nys. Žy­mi ma­dos dik­ta­to­rė Co­co Cha­nel yra pa­sa­kiu­si: „No­rint bū­ti ne­pa­kei­čia­mam, rei­kia vi­są lai­ką keis­tis.“

Bū­ki­te ne­pa­kei­čia­mi dar­be ir gy­ve­ni­me.

 

Laimutė Voverienė

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.