Žemės ūkio pro­duk­tams per­dirb­ti – sva­ri pa­ra­ma

Dar­žo­ves Ša­kių ra­jo­ne au­gi­nan­tis ūki­nin­kas, ko­o­pe­ra­ty­vo „Su­val­ki­jos dar­žo­vės“ va­do­vas Mar­ty­nas Lau­kai­tis pa­ste­bi: pa­ra­ma jo ūkiui bus la­bai pra­var­ti. Nuotr. iš as­me­ni­nio ar­chy­vo
Dar­žo­ves Ša­kių ra­jo­ne au­gi­nan­tis ūki­nin­kas, ko­o­pe­ra­ty­vo „Su­val­ki­jos dar­žo­vės“ va­do­vas Mar­ty­nas Lau­kai­tis pa­ste­bi: pa­ra­ma jo ūkiui bus la­bai pra­var­ti. Nuotr. iš as­me­ni­nio ar­chy­vo
Rug­pjū­čio mė­ne­sį bai­gė­si pa­raiš­kų pri­ėmi­mas pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į ma­te­ria­lų­jį tur­tą“ veik­los sri­tį „Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms į že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mą, rin­ko­da­rą ir (ar­ba) plėt­rą“. Lie­pos 20–rug­pjū­čio 21 d. vy­ku­siam pa­raiš­kų tei­ki­mo eta­pui bu­vo skir­ta 14 705 213 Eur pa­ra­mos lė­šų. Šiuo lai­ko­tar­piu iš vi­so že­mės ūkio per­dir­bė­jai pa­tei­kė 26 pa­raiš­kas, ku­rio­se ben­dra pra­šo­ma pa­ra­mos su­ma sie­kė 7 386 247 Eur. Pa­sak pa­reiš­kė­jų, pa­ra­ma leis plės­tis ir iš­lik­ti kon­ku­ren­cin­giems rin­ko­je.

Plės ir di­dins rū­šia­vi­mo bei san­dė­lia­vi­mo plo­tus

 

Že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ty­vo „Su­val­ki­jos dar­žo­vės“ va­do­vas Mar­ty­nas Lau­kai­tis, jau dau­giau nei 10 me­tų dar­žo­ves Ša­kių ra­jo­ne au­gi­nan­tis ūki­nin­kas, nuo­lat in­ves­tuo­ja į ino­va­ty­vias tech­no­lo­gi­jas.

Jo sie­kia­ma aukš­čiau­sia pro­duk­tų ko­ky­bė ati­tin­ka tarp­tau­ti­nio „GLO­BAL G.A.P.“ ser­ti­fi­ka­to rei­ka­la­vi­mus, o tai, pa­sak ūki­nin­ko, lei­džia ly­giuo­tis į ge­riau­sius ino­va­ty­vius Eu­ro­pos ūkius.

Ša­kių ra­jo­ne 450 ha už­iman­čius ūki­nin­ko dar­žo­vių lau­kus pri­žiū­rė­ti pa­de­da nau­jau­sios ino­va­ty­vios tech­no­lo­gi­jos: ūky­je įdieg­tos lais­ty­mo sis­te­mos, da­lį der­liaus nuim­ti pa­de­da sun­kio­ji tech­ni­ka, o san­dė­lia­vi­mo pa­tal­pų prie­žiū­ra rū­pi­na­si spe­cia­li tem­pe­ra­tū­rą ir drėg­mę re­gu­liuo­jan­ti sis­te­ma.

M. Lau­kai­tis ne­sle­pia, kad šie spren­di­mai – dar ne pa­bai­ga – no­rint plės­ti ir vys­ty­ti veik­lą, bū­ti­na di­din­ti dar­žo­vių rū­šia­vi­mo ir san­dė­lia­vi­mo pa­tal­pas. „Par­duo­da­mi ir re­a­li­zuo­ja­mi dar­žo­vių kie­kiai au­ga. Tei­kė­me pa­raiš­ką pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į ma­te­ria­lų­jį tur­tą“ veik­los sri­tį „Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms į že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mą, rin­ko­da­rą ir (ar­ba) plėt­rą“, nes tai yra mū­sų šan­sas plės­tis ir iš­lik­ti kon­ku­ren­cin­giems rin­ko­je. Gau­ta pa­ra­ma leis di­din­ti rū­šia­vi­mo ir san­dė­lia­vi­mo plo­tus. Įreng­si­me di­des­nę rū­šia­vi­mo li­ni­ją, ku­rios na­šu­mas bus dvi­gu­bas: 30 to­nų per va­lan­dą“, – pla­nus dės­to ūki­nin­kas.

Že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ty­vo „Su­val­ki­jos dar­žo­vės“ di­rek­to­rius M. Lau­kai­tis pa­sa­ko­jo: tuo, kad nau­do­tis Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos pa­ra­ma ver­ta, jau įsi­ti­ki­no ir anks­čiau. Šiam ver­sli­nin­kui jau pa­vy­ko įreng­ti dar­žo­vių san­dė­lia­vi­mo aikš­te­lę, įsi­gy­ti pa­žan­gią pa­le­čių kro­vi­mo įran­gą. Dėl to, kaip jis ti­ki­na, ga­li­ma krau­ti iki 35 mai­šų per mi­nu­tę.

„Ka­dan­gi tai jau penk­tas ar šeš­tas pro­jek­tas pa­ra­mai gau­ti, bai­mės ne­be­li­ko jo­kios. Vie­nas es­mi­nis pa­ta­ri­mas – žmo­gus tu­ri ži­no­ti, ko tiks­liai no­ri. Jei­gu žmo­gus, ku­ris krei­pia­si dėl pa­ra­mos, tiks­liai su­pran­ta, koks jo sie­kia­mas re­zul­ta­tas, vis­kas bus ge­rai“, – pa­ti­ki­na M. Lau­kai­tis.

 

Įrengs paukš­čių sker­dyk­lą

 

Paukš­čių sker­dyk­los sta­ty­bai že­mės ūkio ben­dro­vė „De­li­ka­te­sas“, vie­na se­niau­sių mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nių Šiau­rės Lie­tu­vo­je, pa­ren­gu­si pro­jek­tą „Mė­sos per­dir­bi­mo veik­los kon­ku­ren­cin­gu­mo di­di­ni­mas“, iš KPP su­lau­kė 4 mln. eu­rų pa­ra­mos. Tai su­da­rys apie 34 proc. vi­sų ben­dro­vės in­ves­ti­ci­jų į nau­ją ce­chą.

„Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos pa­ra­ma at­ve­ria nau­jas ga­li­my­bes ir lei­džia di­din­ti mė­sos per­dir­bi­mo kon­ku­ren­cin­gu­mą. Pa­tys ne­bū­tu­me pa­jė­gūs tiek in­ves­tuo­ti“, – ak­cen­tuo­ja ben­dro­vės pir­mi­nin­kas Ri­čar­das Mil­kin­tis.

Jo­niš­kio ra­jo­ne jau ky­la mo­der­ni, vie­na di­džiau­sių Lie­tu­vo­je paukš­čių sker­dyk­lų. Sta­to­mi ir ga­my­bi­nis bei san­dė­lia­vi­mo pa­sta­tai.

Sker­dyk­lo­je pla­nuo­ja­ma pa­ga­min­ti 30 tūkst. to­nų paukš­tie­nos per me­tus. Di­dži­ą­ją jos da­lį ke­ti­na­ma eks­por­tuo­ti. Paukš­čių sker­dyk­lai pra­dė­jus veik­ti, ben­dro­vė­je bus su­kur­ta 120 nau­jų dar­bo vie­tų.

Vyk­dant ūki­nę veik­lą, ke­ti­na­ma skers­ti ir ap­do­ro­ti apie 13 mln. 248 tūkst. paukš­čių per me­tus (per pa­rą – 48 tūkst. broi­le­rių). „Ap­skai­čia­vo­me, kad per me­tus mū­sų gru­pės paukš­ty­nuo­se bei ūki­nin­kų ūkiuo­se iš­au­gi­na­ma apie 19 mln. paukš­čių. Tad paukš­čių sker­dyk­la – nau­ja per­spek­ty­vi kryp­tis“, – pa­brė­žia R. Mil­kin­tis.

Gy­vi paukš­čiai bus at­ga­be­na­mi į sker­dyk­lą kon­tei­ne­riuo­se ar dė­žė­se. Vie­no­je trans­por­to prie­mo­nė­je bus at­ve­ža­ma 6000 vnt. paukš­čių, t. y. vie­nai tech­no­lo­gi­nių li­ni­jų dar­bo va­lan­dai rei­kia­mas kie­kis. Vi­siš­kai ap­do­ro­jus paukš­tį bus gau­na­ma 59,2 proc. at­vė­sin­tos viš­tie­nos, 7,8 proc. sub­pro­duk­tų ir 33 proc. at­lie­kų.

 

Pa­tei­kė 26 pa­raiš­kas

 

Lie­pos 20–rug­pjū­čio 21 d. vy­ku­siam pa­raiš­kų pri­ėmi­mo eta­pui že­mės ūkio per­dir­bė­jai pa­tei­kė 26 pa­raiš­kas. 7 pa­raiš­kos pa­teik­tos Pa­ne­vė­žy­je, 6 – Vil­niu­je, 5 – Kau­ne, 4 – Ma­ri­jam­po­lė­je, 2 – Šiau­liuo­se ir po vie­ną pa­raiš­ką Tau­ra­gė­je bei Ute­no­je. Ben­dra pra­šo­ma pa­ra­mos su­ma su­da­ro 7 386 247 Eur. Ka­dan­gi ski­ria­ma pa­ra­mos su­ma ly­gio­mis da­li­mis pa­da­ly­ta de­šim­čiai Lie­tu­vos ap­skri­čių, pa­reiš­kė­jai kiek­vie­no­je ap­skri­ty­je ben­drai ga­li pre­ten­duo­ti į 1,47 mln. eu­rų pa­ra­mą. Tai­gi kiek­vie­no­je ap­skri­ty­je si­tu­a­ci­ja dėl pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo ski­ria­si, pri­klau­so­mai nuo pa­teik­tų pa­raiš­kų skai­čiaus ir jo­se pra­šo­mos pa­ra­mos su­mos.

Pa­raiš­kas ga­lė­jo teik­ti ju­ri­di­niai as­me­nys, už­si­i­man­tys že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mu ir (ar­ba) rin­ko­da­ra, taip pat už­si­i­man­tys že­mės ūkio veik­la ir per­dir­ban­tys da­lį val­do­je už­au­gin­tos pro­duk­ci­jos bei pla­nuo­jan­tys už­si­im­ti že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mo ir (ar) rin­ko­da­ros veik­la. Pa­ra­mos ga­vė­jams fi­nan­suo­ja­ma 50 proc. tin­ka­mų fi­nan­suo­ti pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo iš­lai­dų.

Pa­ra­mos pa­raiš­kų at­ran­kos ver­ti­ni­mas, va­do­vau­jan­tis pa­ra­mos pa­raiš­kų at­ran­kos kri­te­ri­jais, vy­ko ap­skri­čių lyg­me­niu. Pir­miau­sia Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos at­li­ko vi­sų ati­tin­ka­mo­je ap­skri­ty­je pa­teik­tų pa­ra­mos pa­raiš­kų at­ran­kos ver­ti­ni­mą ir ap­skri­čių lyg­me­niu su­gru­pa­vo pa­ra­mos pa­raiš­kas pa­gal pa­ra­mos pa­raiš­kų at­ran­kos ba­lų skai­čių. Pa­žy­mė­ti­na, kad vi­sos į pir­mu­mo ei­les su­ri­kiuo­tos 26 pa­raiš­kos su­rin­ko pri­va­lo­mą ma­žiau­sią pro­jek­tų at­ran­kos ba­lų skai­čių – 35 pri­va­lo­muo­sius ba­lus. Pa­ra­mos pa­raiš­koms, ku­rioms pa­gal su­teik­tus at­ran­kos kri­te­ri­jų ba­lus vi­siš­kai pa­kan­ka ap­skri­čiai skir­tos pa­ra­mos su­mos, at­lie­ka­mas tin­ka­mu­mo skir­ti pa­ra­mą ver­ti­ni­mas. Ta­čiau trims Pa­ne­vė­žio ap­skri­ty­je pa­teik­toms pa­raiš­koms ir vie­nai Vil­niaus ap­skri­ty­je pa­teik­tai pa­raiš­kai pa­gal su­teik­tus at­ran­kos ba­lus ne­pa­ka­ko skir­tos pa­ra­mos su­mos. Prie­mo­nės įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­lė­se nu­ma­ty­ta, kad tuo­met, kai ben­dra pa­teik­tų pa­ra­mos pa­raiš­kų pra­šo­ma pa­ra­mos su­ma yra ma­žes­nė nei pa­ra­mos pa­raiš­kų pri­ėmi­mui skir­ta lė­šų su­ma, pa­pil­do­mas ver­ti­ni­mas pa­gal nu­sta­ty­tus pa­pil­do­mus at­ran­kos kri­te­ri­jus ga­li bū­ti at­lie­ka­mas ir pa­ra­mos pa­raiš­koms, ku­rioms pa­gal su­teik­tus at­ran­kos kri­te­ri­jų ba­lus ne­pa­ka­ko ap­skri­čiai skir­tos pa­ra­mos su­mos. To­dėl šioms pa­raiš­koms, ku­rioms ne­pa­ka­ko ap­skri­čiai skir­tos pa­ra­mos, iš ap­skri­tims skir­tų lė­šų li­ku­čių bu­vo su­for­muo­tas biu­dže­tas bei pa­pil­do­mo ver­ti­ni­mo me­tu re­zer­vuo­ta trūks­ta­ma su­ma.

Pa­ra­ma ski­ria­ma di­din­ti ūkio sub­jek­tų gy­vy­bin­gu­mą ir kon­ku­ren­cin­gu­mą, taip pat ska­tin­ti ino­va­ci­nes ūkių sub­jek­tų tech­no­lo­gi­jas, mais­to tie­ki­mo gran­di­nės or­ga­ni­za­vi­mą, įskai­tant že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mą ir tie­ki­mą rin­kai.

 

Užs. Nr. 0123

KPF logo

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.