Žali­ą­ją elek­tros ener­gi­ją nau­do­jan­tis „Stron­gla­sas”: no­ri­ma tu­rė­ti pa­trauk­lią ga­my­bą Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je ()

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
„Stron­gla­sas“
Siek­da­ma su­ma­žin­ti iš­lai­das elek­tros ener­gi­jai bendrovė „Stronglasas“ prieš pus­an­trų me­tų pa­si­sta­tė sa­vo 1 me­ga­va­to ga­lin­gu­mo sau­lės elek­tri­nę ir da­bar ji pa­ga­mi­na apie 10 proc. rei­kia­mos elek­tros ener­gi­jos per me­tus.
10 mln. ki­lo­vat­va­lan­džių elek­tros ener­gi­jos per me­tus su­nau­do­jan­ti Aly­taus ben­dro­vė „Stron­gla­sas“, už­si­i­man­ti stik­lo ap­dir­bi­mu ir grū­di­ni­mu, yra vie­na di­džiau­sių šios ener­gi­jos var­to­to­jų ne tik Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je, bet ir vi­so­je Pie­tų Lie­tu­vo­je. Ji ga­my­bo­je nau­do­ja tik ža­li­ą­ją elek­tros ener­gi­ją, ku­rią ga­mi­na­si pa­si­sta­ty­to­je sau­lės elek­tri­nė­je ir per­ka šios ener­gi­jos bir­žo­je. Įmo­nės ar­ti­miau­siuo­se pla­nuo­se – vė­jo elek­tri­nės sta­ty­ba, sie­kiant pa­čiai pa­si­ga­min­ti dau­giau elek­tros ener­gi­jos. „Stron­gla­so“ di­rek­to­riaus An­drie­jaus Jakš­to tei­gi­mu, ga­my­bo­je nau­do­ti tik ža­li­ą­ją elek­tros ener­gi­ją pir­miau­sia pa­ska­ti­no skan­di­na­vai, ku­rie per­ka įmo­nės pro­duk­ci­ją, nes šio­se vals­ty­bė­se la­bai svar­būs tva­rūs, gam­tą tau­so­jan­tys pro­ce­sai. Ben­dro­vė, nau­do­da­ma šią elek­tros ener­gi­ją, sie­kia turėti pa­trauk­lią gamybą ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je.

Brangs­tan­ti elek­tra ko­re­guo­ja ga­my­bą

Kaip sa­kė „Stron­gla­so“ di­rek­to­rius A.Jakš­tas, elek­tros ener­gi­ja, skai­čiuo­jant ir ža­li­ą­ją, da­bar, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, vi­du­ti­niš­kai pa­bran­go pus­ket­vir­to kar­to, o pi­ko va­lan­do­mis ar­ba nau­do­ja­ma die­nos me­tu – dar dau­giau. Tad įmo­nei, tu­rin­čiai 240 dar­buo­to­jų ir dir­ban­čiai tri­mis pa­mai­no­mis, at­si­žvel­giant į elek­tros kai­ną, ten­ka ko­re­guo­ti ga­my­bos pro­ce­sus. Sie­kiant su­val­dy­ti kaš­tus ir dirb­ti pel­nin­gai, di­des­nę stik­lo grū­di­ni­mo da­lį kar­tais ten­ka per­kel­ti į ne pi­ko va­lan­das ar sa­vait­ga­lius.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu pri­ėmė­me spren­di­mą stab­dy­ti ga­my­bą pi­ko va­lan­do­mis dėl per di­de­lių ga­my­bos kaš­tų. Vie­nu me­tu elek­tra mū­sų iš­lai­do­se bu­vo pir­mo­je vie­to­je, ap­len­kė net iš­lai­das dar­bo už­mo­kes­čiui, ko dar ne­bū­ta per sep­ty­nio­li­ka įmo­nės veik­los me­tų. Da­bar iš­lai­dos elek­trai jau ant­ro­je iš­lai­dų vie­to­je po dar­bo už­mo­kes­čio. Ta­čiau anks­čiau elek­tra mū­sų iš­lai­do­se bu­vo tre­čio­je ar ket­vir­to­je vie­to­je. Tad vi­siems su­pran­ta­ma, ko­kią įta­ką ga­my­bai tu­ri elek­tros ener­gi­jos kai­na“, – tvir­ti­no „Stron­gla­so“ va­do­vas.

Ket­ve­rius me­tus ga­my­bo­je nau­do­jan­ti ža­li­ą­ją elek­tros ener­gi­ją, pa­ga­mi­na­mą sau­lės ir vė­jo elek­tri­nė­se, ir bran­ges­nę nei ga­mi­na­mą iš du­jų ar ma­zu­to, ben­dro­vė, pa­sak A.Jakš­to, pa­si­rin­ki­mo ne­tu­rė­jo: „Tai pa­ska­ti­no Skan­di­na­vi­jos ša­lys, ku­rioms par­duo­da­ma pro­duk­ci­ja. Čia la­bai svar­būs ga­my­bo­je nau­do­ja­mi tva­rūs, ža­li pro­ce­sai. Per­kant pro­duk­tus į tai at­si­žvel­gia­ma, tad ne­ga­lė­jo­me pra­ras­ti už­sa­ko­vų.“

60 proc. „Stron­gla­so“ ap­dirb­to ir grū­din­to stik­lo par­duo­da­ma į Šve­di­ją, Nor­ve­gi­ją, Da­ni­ją, Es­ti­ją, Lat­vi­ją, Len­ki­ją ir Vo­kie­ti­ją.

 

Įmo­nės sau­lės elek­tri­nė pa­ga­mi­na apie 10 proc. rei­kia­mos elek­tros

Per me­tus „Stron­gla­sas“ su­nau­do­ja 10 mln. ki­lo­vat­va­lan­džių elek­tros ir yra vie­na di­džiau­sių šios ener­gi­jos var­to­to­jų ne tik Aly­tu­je, bet ir vi­so­je Pie­tų Lie­tu­vo­je. Ža­li­ą­ją elek­tros ener­gi­ją ben­dro­vė per­ka tarp­tau­ti­nė­je ener­gi­jos bir­žo­je Nord­po­ol.

Siek­da­ma su­ma­žin­ti iš­lai­das elek­tros ener­gi­jai įmo­nė prieš pus­an­trų me­tų pa­si­sta­tė sa­vo 1 me­ga­va­to ga­lin­gu­mo sau­lės elek­tri­nę ir da­bar ji pa­ga­mi­na apie 10 proc. rei­kia­mos elek­tros ener­gi­jos per me­tus.

„Tuo­met mes su to­kio ga­lin­gu­mo sau­lės elek­tri­ne bu­vo­me vie­ni pir­mų­jų Pie­tų Lie­tu­vo­je. Šiuo me­tu jau vei­kia ir ga­lin­ges­ni sau­lės elek­tri­nių par­kai. Elek­tri­nę sta­tė­me siek­da­mi su­teik­ti pri­ori­te­tą tva­ru­mui ir ža­lu­mui, gal­vo­da­mi apie įmo­nės per­spek­ty­vą ir Lie­tu­vos at­ei­tį. Per pra­ėju­sius me­tus mū­sų sau­lės elek­tri­nė pa­ga­mi­no apie 790 tūks­tančių ki­lo­vat­va­lan­džių elek­tros ener­gi­jos“, – sa­kė „Stron­gla­so“ di­rek­to­rius A.Jakš­tas.

Sau­lės elek­tri­nei sta­ty­ti įmo­nė ga­vo 49 proc. jos ver­tės eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą, o vi­sa elek­tri­nės kai­na – 850 tūkst. eu­rų. Ją pa­sta­tė „Stron­gla­so“ skelb­tą kon­kur­są lai­mė­ju­si Vil­niaus ben­dro­vė „Eter­nia So­lar LT“.

Dau­giau nei 2 tūkst. 700 sau­lės mo­du­lių su­mon­tuo­ta ant 17 tūkst. kv. met­rų pa­tal­pų sto­gų. Tu­ri­mų įmo­nės sto­gų ne­už­te­ko, te­ko nuo­mo­tis iš kai­my­ni­nių pa­sta­tų sa­vi­nin­kų. „Stron­gla­so“ sau­lės elek­tri­nė iš­skir­ti­nė tuo, kad su­mon­tuo­ta ne ant stan­dar­ti­nio, ly­gaus, o ant pus­ap­va­lio sto­go.

A.Jakš­to tei­gi­mu, pa­sta­ty­tai sau­lės elek­tri­nei, at­si­žvel­giant į tam tik­ras jos kon­struk­ci­jas, su­teik­ta ga­ran­ti­ja nuo 20 iki 25 me­tų, ji įmo­nei tu­rė­tų at­si­pirk­ti per pen­ke­rius me­tus.

 

Pla­nuo­se – vė­jo jė­gai­nė

„Stron­gla­so“ ar­ti­miau­siuo­se pla­nuo­se yra vė­jo jė­gai­nės sta­ty­ba maž­daug 10 ki­lo­met­rų at­stu­mu nuo įmo­nės. Šiuo me­tu tam ieš­ko­ma skly­po. Jį ti­ki­ma­si grei­tai ras­ti ir pra­dė­ti sta­ty­bas.

„Tai bū­tų 3 me­ga­va­tų ga­lin­gu­mo vė­jo elek­tri­nė. Ją pa­si­sta­tę pa­si­ga­min­tu­me iki 50 pro­cen­tų mums rei­kia­mos elek­tros ener­gi­jos. Šio ob­jek­to sta­ty­bai taip pat ti­ki­mės gau­ti eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą, nes yra re­mia­mi tva­ru­mą ir ža­lu­mą ska­ti­nan­tys pro­jek­tai. Mums svar­bu iš­nau­do­ti gam­tos ener­gi­jos iš­tek­lius, kiek įma­no­ma su­ma­žin­ti ga­my­bos kaš­tus, iš­lik­ti kon­ku­ren­cin­giems ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je“, – tvir­ti­no „Stron­gla­so“ di­rek­to­rius A.Jakš­tas.

 

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.