At­vyk­ti po­il­siau­to­jus į Me­te­lių re­gio­ni­nį par­ką trau­kia iš­skir­ti­nė gam­ta ir lau­kian­čios pra­mo­gos ()

Lu­kas DULS­KAS
Ra­mū­nas Kru­ge­lis
Ra­mū­nas Kru­ge­lis: „Šis se­zo­nas yra fan­tas­tiš­kas ir il­gas, daug sau­lės. Jei­gu ši ten­den­ci­ja lai­ky­sis ir to­liau, ti­kė­ti­na, kad ver­slas bus per­spek­ty­vus. Nors ma­no at­ve­ju – tai ne ver­slas, o ama­tas.“ Lu­ko Duls­ko nuotr.
Me­te­lių re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jai ga­li iš­vys­ti ne tik Dzū­kų jū­ra va­di­na­mą Du­sios eže­rą ar šios vie­to­vės au­ga­li­ją bei gy­vū­ni­ją, bet ir iš­ban­dy­ti skir­tin­gas van­dens pra­mo­gas. Vie­na jų – ke­lio­nė lai­vu į le­gen­do­mis api­pin­tas Dzū­ki­jos vie­tas.

2010 me­tais, pa­ren­gus sau­go­mos te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mo pla­nus, nuo­mo­ti lai­vą, pa­va­di­ni­mu „Le­do­kas“, ir reng­ti edu­ka­ci­nes ke­lio­nes su­ma­nė Me­te­lių re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Ra­mū­nas Kru­ge­lis.

 Plauk­ti ka­ta­ma­ra­nu su­si­gun­do ne­ma­ža da­lis po­il­siau­to­jų. Juos trau­kia ne tik iš­skir­ti­nė lai­vo for­ma, ta­čiau taip pat ir no­ras­ Du­sios eže­ro gi­lu­mo­je iš­vys­ti at­si­ve­rian­tį kraš­to­vaiz­dį, iš­girs­ti lan­ky­ti­nų vie­tų is­to­ri­ją, o kiek ar­čiau kran­to – pa­ma­ty­ti re­tas paukš­čių rū­šis.

 Pa­sak pa­šne­ko­vo, iš­au­gu­sį lan­ky­to­jų skai­čių­ lė­mė ir pa­lan­kus va­sa­ros se­zo­nas.

 „Šis se­zo­nas yra fan­tas­tiš­kas ir il­gas, daug sau­lės. Jei­gu ši ten­den­ci­ja lai­ky­sis ir to­liau, ti­kė­ti­na, kad ver­slas bus per­spek­ty­vus. Nors ma­no at­ve­ju– tai ne ver­slas, o ama­tas. Ver­slas yra ta­da, kai par­da­vi­nė­ji ki­to dar­bą, o kai pats dir­bi – čia jau ama­tas“, – tei­gia ke­lio­nes lai­vu ren­gian­tis R.Kru­ge­lis.

 Nors vi­so se­zo­no me­tu, ku­ris trun­ka nuo ge­gu­žės 10-osios iki pat pir­mo­jo le­do, iš­ban­dy­ti ke­lio­nę ka­ta­ma­ra­nu iš vi­so su­si­gun­do apie 300 žmo­nių, pa­šne­ko­vo ma­ny­mu, kon­ku­ruo­ti su ku­ror­ti­niais mies­tais yra vis tiek be ga­lo su­dė­tin­ga.

 „Iš­gy­ven­ti iš ši­to ver­slo kol kas ne­įma­no­ma. Tam rei­ka­lin­gas di­des­nis ka­ta­ma­ra­nas – ma­žiau­siai 25 vie­tų. Taip pat Du­sia yra kiek per daug nu­to­lu­si nuo di­džių­jų mies­tų, to­dėl ku­ror­ti­nės sri­tys, to­kios kaip Birš­to­nas, Drus­ki­nin­kai, Tra­kai, be­są­ly­giš­kai nu­kon­ku­ruo­ja. Nors iš­var­dy­to­se vie­to­vė­se yra ga­na ne­ma­ža kon­ku­ren­ci­ja, bet ten vis­ką at­per­ka di­de­li tu­ris­tų srau­tai“, – pa­ste­bi R.Kru­ge­lis.

 Me­te­lių re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jai iš­girs­ta nau­jų is­to­ri­jų

R.Kru­ge­lis tei­gia, jog to­kia veik­la ga­li bū­ti ne tik įdo­mi pra­mo­ga lan­ky­to­jams, bet ir ga­li­my­bė kiek­vie­nam sve­čiui pra­plės­ti is­to­ri­nes ži­nias, iš­girs­ti eko­lo­gi­nes nau­jie­nas.

 „Me­te­lių re­gio­ni­nio par­ko vie­na iš funk­ci­jų – eko­lo­gi­nis švie­ti­mas. Bet nie­kas ne­sa­kė, kad jis tu­ri bū­ti nuo­bo­dus ir mo­no­to­niš­kas, to­dėl mes sten­gia­mės tuos da­ly­kus pa­teik­ti įdo­miai, kar­tais links­mai ir kad lik­tų ge­ras įspū­dis žmo­nėms – tai yra svar­biau­sia, nes žmo­gus, iš­gir­dęs tik gry­ną in­for­ma­ci­ją, daž­nai vė­liau tai pa­mirš­ta, o ka­da žmo­nės plau­kia lai­vu – jie klau­sia, do­mi­si“, – pa­brė­žė R.Kru­ge­lis.

 Re­gio­ni­nio par­ko at­sto­vai, plė­to­da­mi edu­ka­ci­nę pro­gra­mą, kas­kart at­vy­ku­sius lan­ky­to­jus in­for­muo­ja apie nau­jau­sias gy­vū­nų pa­pli­ti­mo ir au­ga­li­jos ten­den­ci­jas Dzū­ki­jos re­gio­ne.

 Štai Lie­tu­vo­je il­gą lai­ką ny­ku­si ba­li­nių vėž­lių rū­šis, ku­ri Dzū­ki­jos re­gio­ne ne taip se­niai te­sie­kė 200 in­di­vi­dų, dėl pa­si­kei­tu­sių kli­ma­to są­ly­gų bei įdė­tų Me­te­lių re­gio­ni­nio par­ko dar­buo­to­jų ir jų ko­le­gų pa­stan­gų pri­žiū­rint šių gy­vū­nų bu­vei­nes­ ku­riam lai­kui lei­do­ ny­ki­mo pro­ce­są su­stab­dy­ti. Da­bar šių gy­vū­nų Dzū­ki­jos re­gio­ne ga­li­ma ap­tik­ti apie 600.

 „Šie­met ba­li­niai vėž­liu­kai iš­si­ri­to ga­na anks­ti. Jie jau len­da iš že­mės pa­vir­šiaus ir ke­liau­ja į van­dens tel­ki­nius. Įpras­tai šie gy­vū­nai iš­si­ri­ta rug­sė­jo mė­ne­sį ir že­mė­je iš­bū­na iki ki­tų me­tų pa­va­sa­rio.

 Taip nu­ti­ko pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je. Šie po­ky­čiai yra sa­vo­tiš­ka kli­ma­to kai­tos pa­sek­mė“, – kal­bėjo R.Kru­ge­lis.

Šiuo me­tu Me­te­lių re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cen­tras dir­ba 6 die­nas per sa­vai­tę. Ke­lio­nės ka­ta­ma­ra­nu ren­gia­mos į dvi­ iš­li­pi­mui pri­tai­ky­tas tu­ris­ti­nes vie­tas – Kry­žių šven­to­vę ir Pre­lom­ciš­kės pi­lia­kal­nį, ta­čiau lan­ky­ti­nų ob­jek­tų ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir dau­giau. 11 vie­tų lai­vo nuo­mos kai­na svy­ruo­ja nuo 30 iki 50 eu­rų.

Kiti straipsniai