VTEK nu­trau­kė ty­ri­mą dėl Ne­ri­jaus Ce­siu­lio skir­tų pi­ni­gi­nių iš­mo­kų sa­vo pa­ta­rė­jui (4)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Cesiulis
Bir­že­lio 30-ąją po­sė­džia­vu­si Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) nu­spren­dė nu­trauk­ti ty­ri­mą dėl Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio (nuotr.) skir­tų pi­ni­gi­nių iš­mo­kų sa­vo pa­ta­rė­jui Au­re­li­jui Ja­ru­še­vi­čiui, ku­ris anks­čiau dirb­da­mas mies­to ta­ry­bos na­riu bu­vo pa­žei­dęs tar­ny­bi­nę eti­ką.

Kaip sa­kė VTEK at­sto­vė spau­dai Eg­lė Iva­naus­kai­tė, ty­ri­mas dėl Aly­taus mies­to me­ro N.Ce­siu­lio skir­tų pi­ni­gi­nių iš­mo­kų sa­vo pa­ta­rė­jui bu­vo pra­dė­tas gau­to skun­do pa­grin­du, o bir­že­lio 30-ąją vy­ku­sia­me ko­mi­si­jos po­sė­dy­je nu­spręs­ta jį nu­trauk­ti: „Ne­nu­sta­ty­ta aki­vaiz­džių duo­me­nų, ku­rie tie­sio­giai pa­tvir­tin­tų, kad ska­tin­da­mas sa­vo pa­ta­rė­ją me­ras ži­no­jo apie jo pa­da­ry­tus šiurkš­čius pa­žei­di­mus, kai anks­čiau pa­ta­rė­jas ėjo mies­to ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas. 2019 me­tais da­bar­ti­nis me­ro pa­ta­rė­jas, bū­da­mas ta­ry­bos na­riu, bu­vo pa­te­kęs į in­te­re­sų kon­flik­tą ta­ry­bo­je spręs­da­mas klau­si­mus, su­si­ju­sius su ki­ta sa­vo dar­bo­vie­te – ben­dro­ve Aly­taus bū­tų ūkis.“

E.Iva­naus­kai­tė pa­brė­žė, kad tuo me­tu N.Ce­siu­lis dar ne­bu­vo me­ru, tad jam dar ne­ga­lio­jo pa­rei­ga vyk­dy­ti in­te­re­sų de­ri­ni­mo kon­tro­lę kaip tai nu­sta­to Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mas.

VTEK nu­sta­tė, kad 2019 – 2020 me­tais me­ras pri­ėmė tris po­tvar­kius, ku­riais pa­ta­rė­ją ska­ti­no Ka­lė­dų pro­ga, taip pat sky­rė 300 eu­rų pre­mi­ją ko­lek­ty­vi­nės su­tar­ties pa­grin­du ir ska­ti­no už at­lik­tas vien­kar­ti­nes ypa­tin­gos svar­bos už­duo­tis val­dant CO­VID-19 pan­de­mi­ją.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  DR. JOROMI IST WIRKLICH EIN KRAFTVOLLER MANN. Dr. Joromi zu kontaktieren ist das Beste, was mir je passiert ist. Mein Mann hat mich wegen einer anderen Frau verlassen, aus einem Grund, von dem ich nichts weiß. Ich versuchte alles, um ihn zurückzubekommen, aber ohne Erfolg, alle meine Bemühungen schlugen fehl. Ich dachte sogar an Selbstmord. An einem glücklichen Tag, als ich im Internet surfte, stieß ich auf einige erstaunliche Zeugnisse über Dr. Joromi, wie er vielen Menschen mit seinen mächtigen Liebeszaubern geholfen hat. Ich kontaktierte ihn und erklärte ihm alle meine Probleme und er versicherte mir, dass er mir helfen wird. Er sagte mir, was ich tun sollte und versicherte mir, dass mein Mann in 12 Stunden zurück sein wird. Ich gehorchte ihm und befolgte die Anweisungen und zu meiner größten Überraschung rief mich mein Mann in 12 Stunden an, genau wie Dr. Joromi sagte. Danke Dr. Joromi. Möge der gute Gott Sie weiterhin segnen. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte jetzt an Dr. Joromi auf seiner Website: https://www.joromispells.com und Sie können ihn auch mit seiner E-Mail erreichen: Joromispells@gmail.com und hier ist seine WhatsApp-Nummer, die Sie auch erreichen können Verwenden Sie, um ihn zu erreichen +2348138695387 Vielen Dank, Dr. Joromi. Vielen Dank noch mal

  Komentaras

  Meras jau taip visus nuvylė, kad net nesinori apie jį kalbėti. Ir ši istorija neskani. Cesiulis dirbo taryboje, viską žinojo, tai ko dabar nori ? Žmonės tokių negerbia ir už tokius daugiau nebalsuos, kad ir kiek lakstytų po butus

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.