Vien slap­ta­žo­džio ne­pa­kan­ka – in­ter­ne­te nau­do­ki­tės dvie­jų žings­nių ap­sau­ga

nuotr
Vis dau­giau gy­ven­to­jų pri­si­jau­ki­na in­ter­ne­tą – at­ran­da, kaip pa­pras­ta ke­liais myg­tu­ko pa­spau­di­mais ap­mo­kė­ti są­skai­tas, su­si­siek­ti su ar­ti­mai­siais ar pa­si­da­lin­ti nuo­trau­ko­mis. Jau po­rą me­tų in­ter­ne­to ga­li­my­bė­mis be­si­nau­do­jan­tis 78 me­tų An­ta­nas džiau­gia­si, kad su­tau­po ir lai­ko, ir pi­ni­gų. Ta­čiau vy­ras įspė­ja – jei­gu jau esa­te in­ter­ne­te, bent ži­no­ki­te, kaip nau­do­tis dvie­jų žings­nių au­ten­ti­fi­ka­vi­mu – pa­si­rū­pin­ki­te sa­vo sau­gu­mu.

Pa­sa­ko­da­mas apie sa­vo pa­tir­tį, kau­nie­tis An­ta­nas pra­si­ta­ria: „Dar, re­gis, vi­sai ne­se­niai net su­sap­nuo­ti ne­ga­lė­jau, kad mais­to pre­kes už­si­sa­ki­nė­siu iš na­mų, švę­siu šven­tes ne prie sta­lo, o prie kom­piu­te­rio ek­ra­no. Ir ne­rei­kės vaikš­čio­ti į po­li­kli­ni­ką, lauk­ti ei­lė­je prie gy­dy­to­jo ka­bi­ne­to. Sun­ku bu­vo net įsi­vaiz­duo­ti. Ypač pa­va­sa­rį, pir­mą­jį ka­ran­ti­ną, su­pra­tau, ko­kią nau­dą ga­li su­teik­ti tech­no­lo­gi­jos.“

 

Dvi­gu­bą pri­si­jun­gi­mo ap­sau­gą re­ko­men­duo­ja vi­siems

Pen­si­nin­ko tei­gi­mu, per ka­ran­ti­ną jam į pa­gal­bą at­sku­bė­jo anū­kas Liu­das. Jis per po­kal­bius „Sky­pe“ nuo­lat aiš­ki­no, kaip sau­giai at­lik­ti įvai­rius veiks­mus, pa­vyz­džiui, ap­si­pirk­ti in­ter­ne­to par­duo­tu­vė­je. Pa­dė­jo net su­si­kur­ti pa­sky­rą „Fa­ce­bo­ok“ tin­kle ir sek­ti gi­mi­nai­čių gy­ve­ni­mą.

„Ži­no­ma, Liu­das įspė­jo, kad vi­sa­da bū­čiau at­sar­gus, ne­spaus­čiau nuo­ro­dų, ku­rios siū­lo la­bai pi­giai įsi­gy­ti vais­tų ar kau­kių. Suk­čių kab­liu­kų in­ter­ne­te ne­trūks­ta. To­dėl rei­kia sau­go­tis“, – dės­to An­ta­nas.

Vir­tu­a­lią ta­pa­ty­bę jis sau­go kaip ir bet ko­kius as­mens do­ku­men­tus – pa­są ar vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą.

„Dvie­jų žings­nių au­ten­ti­fi­ka­vi­mas iš pra­džių man skam­bė­jo kaip kaž­koks man­dras pa­sa­ky­mas, kaip paukš­čių kal­ba. Bet pa­si­do­mė­jus, pa­si­skai­čius tai pa­si­ro­dė pa­pras­ta ir la­bai nau­din­ga. Re­ko­men­duo­ju vi­siems“, – tvir­ti­na pa­šne­ko­vas.

 

Pra­ver­čia vi­sur

Kau­nie­tis su­tin­ka, kad bū­dų, kaip ap­sau­go­ti sa­vo duo­me­nis ir pa­sky­ras, yra ne vie­nas, ta­čiau dvie­jų žings­nių au­ten­ti­fi­ka­vi­mas (ar­ba an­gliš­ka san­trum­pa 2FA) vy­rui pa­si­ro­dė pa­pras­tas ir efek­ty­vus.

Šią ap­sau­gos prie­mo­nę su­da­ro du žings­niai, pa­de­dan­tys ap­sau­go­ti var­to­to­jo ta­pa­ty­bę, kai pri­si­jun­gia­ma prie įvai­rių pa­sky­rų – elek­tro­ni­nio pa­što, so­cia­li­nių tin­klų ar elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės.

Pir­mo­jo žings­nio me­tu var­to­to­jas tu­ri pa­nau­do­ti duo­me­nis, ku­riuos ži­no: pri­si­jun­gi­mo var­das, slap­ta­žo­dis, as­mens ko­das ar PIN ko­das.

Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo eks­per­tai at­krei­pia dė­me­sį, kad šio ly­gio duo­me­nis nė­ra su­dė­tin­ga pa­si­sa­vin­ti – kaip ir „nu­lauž­ti“ pa­pras­tą slap­ta­žo­dį.

To­dėl rei­kia an­tro žings­nio, ku­ris su­kur­tų pa­ti­ki­mes­nę už­kar­dą nuo nu­si­kal­tė­lių.

Tai­gi ant­ro­jo žings­nio me­tu An­ta­nas ir ki­ti var­to­to­jai nau­do­ja spe­cia­lius ko­dus, ku­riuos kon­kre­čios sve­tai­nės sau­gu­mo sis­te­ma su­ge­ne­ra­vu­si iš­siun­čia į el. pa­štą, te­le­fo­ną ar į iš­ma­ni­ą­ją pro­gra­mė­lę, to­kią kaip „Smart-ID“. Taip var­to­to­jas ga­li bū­ti tik­ras, kad prie sa­vo sis­te­mų ga­li pri­si­jung­ti tik jis pats.

 

Kaip vei­kia dvi­gu­ba ap­sau­ga?

Tar­kim, nu­si­kal­tė­liai su­ži­no kon­kre­taus as­mens pri­si­jun­gi­mo prie el. pa­što duo­me­nis. Sve­ti­mą elek­tro­ni­nio pa­što ad­re­są ir slap­ta­žo­dį jie su­ve­da į sve­tai­nę, o ta­da ek­ra­ne iš­šo­ka lan­ge­lis, ku­ria­me pra­šo­ma įves­ti še­šių skait­me­nų pa­tvir­ti­ni­mo ko­dą.

Tuo pat me­tu tik­ra­sis el. pa­što sa­vi­nin­kas gau­na SMS ži­nu­tę su ko­du, ku­rio rei­kia bū­tent nu­si­kal­tė­liams.

Vos tik žmo­gus gau­na ži­nu­tę, jis iš kar­to tu­rė­tų su­vok­ti, kad kaž­kas ki­tas mė­gi­na pri­si­jung­ti prie jo pa­sky­ros in­ter­ne­te. Tai­gi, pa­ti sis­te­ma įspė­ja ir pa­ra­gi­na im­tis veiks­mų, jei­gu įta­ria­mas pa­žei­di­mas.

Ki­tą pa­vyz­dį sa­vu kai­liu iš­ban­dė pats An­ta­nas. Vy­ras at­li­ko eks­pe­ri­men­tą su anū­ku – pa­sa­kė šiam sa­vo elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės duo­me­nis, pri­si­jun­gi­mui rei­ka­lin­gus nau­do­to­jo ID ir as­mens ko­dą.

„Vos tik ki­ta­me mies­te gy­ve­nan­tis anū­kas su­ve­dė ma­no duo­me­nis ir no­rė­jo pri­si­jung­ti prie elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės, ma­no te­le­fo­ne iš­šo­ko pro­gra­mė­lė „Smart-ID“ ir pa­pra­šė su­ves­ti PIN ko­dą. Va­di­na­si, kiek­vie­nu pa­na­šiu at­ve­ju aš ga­liu su­ži­no­ti, jei­gu kaž­kas ki­tas ban­do jung­tis prie ma­no in­ter­ne­to ban­ki­nin­kys­tės“, – pa­sa­ko­ja pen­si­nin­kas.

 

Kaip pra­dė­ti nau­do­tis dvi­gu­ba ap­sau­ga?

Svar­biau­sia – tu­rė­ti iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną, ku­ris pa­lai­ko dvie­jų žings­nių au­ten­ti­fi­ka­ci­jos funk­ci­ją.

Kai te­le­fo­nas ran­ko­je, te­rei­kia nau­do­ja­mus so­cia­li­nius tin­klus, el. pa­štą, elek­tro­ni­nę ban­ki­nin­kys­tę ir ki­tas nau­do­ja­mas pro­gra­mė­les su­sie­ti su šiuo te­le­fo­nu. Be to, pa­vyz­džiui, į te­le­fo­ną par­si­siųs­ta „Smart-ID“ pro­gra­mė­lė pa­tei­kia aiš­kią in­struk­ci­ją, kaip nau­do­tis dvie­jų žings­nių ap­sau­ga.

„Ga­liau­siai, jei­gu pa­čiam la­bai ne­si­se­ka, vi­sa­da ga­li­te kreip­tis į jau­nes­nius žmo­nes – vai­kus ar anū­kus“, – ra­gi­na An­ta­nas.

Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo eks­per­tai pa­žy­mi, kad nu­si­kal­tė­liai in­ter­ne­te la­bai daž­nai ieš­ko bū­dų, kaip iš žmo­nių iš­vi­lio­ti ar ki­taip pa­grob­ti as­me­ni­nius duo­me­nis, o pa­pras­ti pi­lie­čiai nė ne­įta­ria, kad yra įdo­mūs pik­ta­da­riams.

To­dėl pa­ta­ria­ma nau­do­ti dvi­gu­bą ap­sau­gą, sau­gant bent jau sa­vo svar­biau­sias ir dau­giau­sia as­me­ni­nių duo­me­nų tu­rin­čias pa­sky­ras.

 

Užs. Nr. 0143

logo

 

 

 

  Komentaras

  I really want to thank Dr Emu for saving my marriage. My wife really treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my wife has changed towards me then she told me to contact Dr Emu that he will help me bring back my wife and change her back to a good woman. I never believed in all this but I gave it a try. Dr Emu casted a spell of return of love on her, and my wife came back home for forgiveness and today we are happy again. If you are going through any relationship stress or you want back your Ex or Divorce husband you can contact his whatsapp +2347012841542 or email emutemple@gmail.com 

  Komentaras

  Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: ogagakunta@gmail.com pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs.
  1) Vraji de dragoste
  2) Vraji de dragoste pierdute
  3) Vraji de divor?
  4) Vraji de casatorie
  5) Vraja de legare.
  6) Vraji de rupere
  7) Alunga un iubit trecut
  8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie
  9) dori?i sa va satisface?i iubitul
  Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata
  ogagakunta@gmail.com

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.