Vie­no­je Aly­taus mo­kyk­lo­je tė­vams ki­lo įta­ri­mas, kad mo­ky­to­ja ve­dė pa­mo­ką ne­blai­vi (4)

Saulė Pinkevičienė
nuotr.
Įta­ri­mas, kad ga­li­mai ne­blai­vi mo­ky­to­ja ve­da pa­mo­ką, ki­lo penk­ta­die­nį vie­no­je mū­sų mies­to pro­gim­na­zi­jų. Ug­dy­mo įstai­gos va­do­vė nu­ša­li­no pe­da­go­gę ir pa­rei­ka­la­vo pa­si­tik­rin­ti ne­blai­vu­mą iki 10.30 va­lan­dos. Mo­ky­to­ja tai pa­da­rė, bet ge­ro­kai vė­liau, nei bu­vo rei­ka­lau­ja­ma. Pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no, mo­ky­to­ja pa­si­tik­ri­no apie 20 va­lan­dą. Ko­kį spren­di­mą pri­ims mo­kyk­la, pa­aiš­kės pe­da­go­gei pa­tei­kus pa­aiš­ki­ni­mą. Ja­me ji tu­ri nu­ro­dy­ti prie­žas­tį, ko­dėl į me­di­ci­nos įstai­gą nu­vy­ko tik va­ka­re.

V.Va­lū­nas sa­ko, kad pra­ėju­sį penk­ta­die­nį jis bu­vo in­for­muo­tas, jog vie­no­je mies­to pro­gim­na­zi­jų ga­li­mai ne­blai­vi mo­ky­to­ja ve­da pa­mo­ką. „Di­rek­to­rė skam­bi­no pa­si­kon­sul­tuo­ti, kaip ji tu­rė­tų elg­tis. Nu­ro­džiau, kad ne­dels­da­ma nu­ša­lin­tų mo­ky­to­ją nuo dar­bo tą die­ną ir įpa­rei­go­tų per va­lan­dą pa­si­tik­rin­ti blai­vu­mą me­di­ci­nos įstai­go­je“, – sa­kė ve­dė­jas.

Mo­ky­to­ja pir­ma­die­nį, nors ne­tu­rė­jo pa­mo­kų, pa­tei­kė me­di­ci­nos įstai­gos iš­duo­tą pa­žy­mą, jo­je ne­fik­suo­tas ne­blai­vu­mas. Pir­ma­die­nį mo­ky­to­ja bu­vo iš­vy­ku­si, grį­žu­si tu­rės pa­teik­ti raš­tiš­ką pa­aiš­ki­ni­mą, ko­dėl blai­vu­mo ne­pa­si­tik­ri­no per va­lan­dą, kaip bu­vo nu­ro­dy­ta.

Pa­sak V.Va­lū­no, mo­ky­to­jos el­ge­sys ga­li ro­dy­ti, kad mo­kyk­los va­do­vy­bės įta­ri­mai dėl ne­blai­vu­mo pa­si­tvir­ti­no. Spren­di­mą pri­ims mo­kyk­los di­rek­to­rė, ga­vu­si pa­si­aiš­ki­ni­mą. Pa­sak V.Va­lū­no, jo dar­bo me­tais si­tu­a­ci­jų, kai mo­ky­to­jas įtar­tas dar­bo vie­to­je esan­tis ne­blai­vus, yra tai­kę­si, ta­čiau tai la­bai re­ti ir ypa­tin­gi at­ve­jai.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Sargai gere Volungej, oho kokių festivalių būta. Dyvinasi, kad mokytoja išgere. Pradekit tikrinti nuo valytoju, tos irgi ne adekvačios laksto,paaiškės, kad tik vaikai blaivūs. 🤔

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.