Vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė iš­sau­go­jo pos­tą, ta­ry­ba su­lau­kė vox po­pu­li py­los

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (14)
2020 Lapkritis 20
Jurgita Šukevičienė
Ta­ry­bos na­rio Čes­lo­vo Dau­gė­los ini­ci­juo­ta ir de­šim­ties ta­ry­bos na­rių pa­si­ra­šy­ta in­ter­pe­lia­ci­ja vi­ce­me­rei Jur­gi­tai Šu­ke­vi­čie­nei (nuotr.) žlu­go, po­li­ti­kė lie­ka dirb­ti. Iš vi­so slap­ta­me bal­sa­vi­me da­ly­va­vo 18 iš 27 ta­ry­bos na­rių, 11 iš jų bal­sa­vo, kad vi­ce­me­rė bū­tų at­leis­ta, 2 – už tai, kad ne­bū­tų at­leis­ta, o 5 bal­sa­vi­mo biu­le­te­niai bu­vo ne­ga­lio­jan­tys.

Ne­pa­si­ti­kė­jo 10 ta­ry­bos na­rių

Ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to ta­ry­ba rin­ko­si į ne­ei­li­nį po­sė­dį, ku­ria­me bu­vo svars­to­ma vi­ce­me­rės Jur­gi­tos Šu­ke­vi­čie­nės in­ter­pe­lia­ci­ja. Į po­sė­dį po­li­ti­kai jun­gė­si nuo­to­li­niu bū­du, me­ras pra­si­ta­rė, kad vie­nas iš dėl pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties ne­da­ly­vau­jan­čių ta­ry­bos na­rių ser­ga. Bal­suo­ja­ma bu­vo gy­vai, bet ne­di­de­lė­mis gru­pė­mis ta­ry­bos na­rių, jiems at­vyks­tant nu­sta­ty­tu lai­ku į ro­tu­šę ir lai­kan­tis vi­sų ap­sau­gos prie­mo­nių bei rei­ka­la­vi­mų.

Ne­pa­si­ti­kė­ji­mą dėl „ne­veik­lu­mo ir ne­tin­ka­mo su­si­da­riu­sių pro­ble­mų spren­di­mo“ vi­ce­me­rei J.Šu­ke­vi­čie­nei lap­kri­čio pra­džio­je pa­reiš­kė 10 ta­ry­bos na­rių. Tai – bu­vęs me­ras Čes­lo­vas Dau­gė­la, jo ko­mi­te­to at­sto­vai Vil­ma Kruš­nie­nė, Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius, „Aly­taus pi­lie­čių“ at­sto­vai Va­lė Gi­bie­nė, Vi­li­ja Ra­ma­naus­kie­nė ir Vy­tau­tas Jast­rems­kas, „vals­tie­čiai“ Dmit­ri­jus Ka­čiu­ri­nas ir Val­das Rač­kaus­kas, taip pat Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė ir To­mas Pa­čė­sas. Vi­ce­me­rė su­lau­kė kri­ti­kos dėl „de­sta­biliza­vusios“ švie­ti­mo per­tvar­kos, ydin­go biu­dže­to pa­skirs­ty­mo, ne­tin­ka­mo Vidz­gi­rio progimnazijos re­mon­to or­ga­ni­za­vi­mo, pa­žei­džiant tei­sės ak­tus or­ga­ni­zuo­to kon­kur­so į Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro va­do­vo pa­rei­gas.

Ta­ry­bos po­sė­dy­je klau­si­mą pri­sta­tė Č.Dau­gė­la.

Žmo­nės nuo ne­su­ta­ri­mų pa­var­go, o ka­da pa­vargs ta­ry­bos na­riai?

„Rei­kė­tų pa­mirš­ti pra­ei­ties nuos­kau­das, ne­su­ta­ri­mus, klai­das ir žiū­rė­ti į at­ei­tį. Vi­si gat­vė­je su­tik­ti žmo­nės pa­sa­ky­tų, kad vi­si pa­var­go nuo ne­su­ta­ri­mų, rie­te­nų ir są­skai­tų su­ve­di­nė­ji­mų. Ma­nau, kad pa­var­go žmo­nės, tad lai­ko klau­si­mas, ka­da pa­varg­sim ir mes. Pa­vy­ko at­leis­ti vi­ce­me­rą, ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vus ir pa­va­duo­jan­tį di­rek­to­rių, o šian­dien no­ri­ma ir vi­ce­me­rės gal­vos. Įro­dė­me, kad tu­ri­me jė­gos griau­ti, nai­kin­ti, ka­po­ti gal­vas. Bet jei­gu mes pa­nau­do­tu­me tą jė­gą ne grio­vi­mui, o mies­to sta­ty­mui? Juk mies­tui rei­kia iš­šū­kių, spren­di­mų. Su­rem­ki­me pe­čius, pa­mirš­ki­me nuos­kau­das ir pri­im­ki­me šian­dien tei­sin­gą spren­di­mą“, – ta­ry­bos po­sė­dy­je svars­tant klau­si­mą vi­ce­me­rės gin­ti sto­jo me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis.

„Dau­giau nei me­tus jau­čiau dau­ge­lio ta­ry­bos na­rių pa­si­ti­kė­ji­mą, nuo­la­ti­nį ben­dra­vi­mą, dia­lo­gą. Dar prieš mė­ne­sį, in­ter­pe­lia­ci­jos prieš vi­ce­me­rą, ma­no ko­le­gą, me­tu da­bar man in­ter­pe­lia­ci­ją ren­gian­tys ta­ry­bos na­riai vie­šai, ta­ry­bos sa­lė­je, ži­niask­lai­do­je sa­kė, kad ma­no dar­bu yra pa­ten­kin­ti ir jo­kių prie­kaiš­tų ne­tu­ri. Ta­čiau pa­si­kei­tus po­li­ti­nėms ap­lin­ky­bėms, bal­ta ta­po juo­da ir stai­ga dirb­ti pra­dė­jau ne­ge­rai. Anot da­lies ta­ry­bos na­rių, stai­ga ta­pau ne­veik­lia, ne­tin­ka­mai spren­džian­čia su­si­da­riu­sias pro­ble­mas ir šian­die­ni­nė­je su­dė­tin­go­je pan­de­mi­jos ka­muo­ja­mo­je mies­to si­tu­a­ci­jo­je man pa­reikš­tas po­li­ti­nis ne­pa­si­ti­kė­ji­mas“, – po­sė­dy­je kal­bė­jo vi­ce­me­rė ak­cen­ta­vu­si, ko­kiu su­dė­tin­gu mies­tui me­tu jis vyks­ta.

Va­di­no in­ter­pe­lia­ci­ją „as­me­ni­niu kerš­to prieš me­rą troš­ki­mu“

J.Šu­ke­vi­čie­nė mi­nė­jo, kad, kal­bė­da­ma su in­ter­pe­lia­ci­jos ini­cia­to­riais, nuo­la­tos gir­di esą jos dar­bui prie­kaiš­tų nė­ra, čia nie­ko as­me­niš­ko, tik to­kia po­li­ti­ka. „Jei­gu as­me­ni­nį kerš­to prieš me­rą troš­ki­mą ke­ti­na­ma re­a­li­zuo­ti pan­de­mi­jos kre­čia­mo mies­to ir aly­tiš­kių są­skai­ta, man tai yra as­me­niš­ka. Aly­tiš­kiams yra as­me­niš­ka, jei­gu šiuo psi­cho­lo­giš­kai, fi­nan­siš­kai ir emo­ciš­kai sun­kiu me­tu mies­tas bent ke­le­tą mė­ne­sių lik­tų be po­li­ti­ko, ku­ris rū­pi­na­si svei­ka­tos ir švie­ti­mo klau­si­mais, gy­ve­na mies­tie­čių rū­pes­čiais, jau ne­kal­bant apie in­fra­struk­tū­ros sri­tį, kur ir­gi iš­šū­kių ne­trūks­ta“, – kal­bė­jo vi­ce­me­rė.

Sa­vo pa­si­sa­ky­mą ji už­bai­gė žo­džiais, kad, jei jau ki­lo no­ras pa­im­ti val­džią, tai jo­kie ar­gu­men­tai ne­ga­lios – kaip liau­dies iš­min­tis by­lo­ja, no­rint muš­ti, laz­da vi­sa­da at­si­ras.

Už­kas­ti ko­vos kir­vius ko­le­gas ra­gi­no ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius, Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė tei­gė, kad nie­kas čia jo­kių gal­vų ne­ker­ta, jo­kių as­me­ni­nių są­skai­tų ne­su­ve­di­nė­ja. Ji pri­mi­nė, kad po ne­pa­vy­ku­sios Aly­taus mies­to švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos ant me­ro sta­lo gu­lė­jo apie pu­sė tūks­tan­čio gy­ven­to­jų pa­ra­šų, ku­riais bu­vo rei­ka­lau­ja­ma vi­ce­me­rės at­si­sta­ty­di­ni­mo. Esą tą­kart dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių iš­tai­sė vi­ce­me­rės pa­da­ry­tą klai­dą ir at­kū­rė tei­sy­bę.

„Žmo­nių bal­sas“ žo­džių ki­še­nė­je nei­eš­ko­jo

Gin­ti vi­ce­me­rės sto­jo ir vi­suo­me­nės at­sto­vai. Da­lia Ci­buls­kie­nė tei­gė, kad, jos ma­ny­mu, at­sta­ty­di­nus vi­ce­me­rę, ta­ry­bos dar­bas tik­rai ne­taps sklan­des­nis ir ne­bus nu­veik­ti dar­bai, ku­rių ji ne­va ne­nu­vei­kė, te­bus tik ei­li­nis cha­o­so tę­si­nys. Ta­ry­bai ji pa­lin­kė­jo prieš pri­imant svar­bius spren­di­mus pro me­džius pa­ma­ty­ti miš­ką.

Al­ma Šė­pe­rie­nė po­li­ti­kus auk­lė­jo esą jie „iš mies­to ta­ry­bos pa­da­rė cir­kų cir­ką“, o jiems rei­kia „rai­šo vo­kie­čio su bi­zū­nu ir ge­rai per ši­ky­nes su juo, kad ne­kel­tų mies­te cha­o­so“. Aly­tiš­kė iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vi­ce­me­rei už žmo­giš­ku­mą, kal­bė­ji­mą­si, dar­bus, pa­pras­tu­mą, kad nė vie­no ne­at­stu­mia ir pa­de­da.

Ne­ži­nia, kiek po­li­ti­kai įsi­klau­sė į vox po­pu­li (žmo­nių bal­są) ir kiek jis ati­tin­ka mies­tie­čių nuo­tai­kas, bet bal­sa­vi­mas bu­vo toks, kad vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė sa­vo pos­tą iš­sau­go­jo, nes Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas nu­ma­to, kad dėl vi­ce­me­ro at­lei­di­mo tu­rė­tų pa­si­sa­ky­ti di­džio­ji dau­gu­ma esa­mų ta­ry­bos na­rių. Tai yra bent 14, o tiek bal­sų ne­bu­vo.

 

Vicemerė Jurgita Šukevičienė: „Beveik visi žmonės gali iškęsti nelaimes, bet jei norite išbandyti žmogaus charakterį, suteikite jam valdžią. (A.Linkolnas). Ketvirtadienį ir vyko išbandymas valdžia – neeilinis tarybos posėdis dėl mano interpeliacijos. Nuo pat interpeliacijos paskelbimo jaučiau didelį visuomenės, alytiškių palaikymą. Tai rodo, kad einu teisingu keliu. Prisipažinsiu, jaučiau ir didelį spaudimą... Tie, kas įsigilinę ir žino mano kuruojamas sritis – švietimas, socialinė sritis, sveikatos apsauga – supranta, kad darbo daug, procesai ilgi, visuomenės jautrumas didelis, iššūkiai sudėtingi, o pinigų nuolat trūksta. Į savo kuruojamų sričių klausimus gilinuosi iš esmės ir juos visus sprendžiu, dažnai imuosi iniciatyvos ten, kur kiti nenori ar tiesiog nedrįsta. Ypač sveikata yra šiandienos prioritetas, turime dirbti susitelkę, dėti maksimalias pastangas, kad suvaldytume COVID-19 grėsmes. Alytiškiai mus išrinko konstruktyviems sprendimams, o ne destrukcijai. Mes visi prisiekėme sąžiningai dirbti alytiškių labui. Ačiū visiems, mane palaikiusiems. Ačiū už skirtingą matymą, už konstruktyvų dialogą, už vienijančias idėjas ir bendrą darbą. Ačiū visiems už kritiką – ji stiprina, verčia susimąstyti, ieškoti tinkamiausių sprendimų. Viliuosi, kad pagaliau pavyks rasti bendrą kalbą Taryboje. Kviečiu dirbti kartu!“

 

 

 

 

  Komentaras

  I really want to thank Dr Emu for saving my marriage. My wife really treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my wife has changed towards me then she told me to contact Dr Emu that he will help me bring back my wife and change her back to a good woman. I never believed in all this but I gave it a try. Dr Emu casted a spell of return of love on her, and my wife came back home for forgiveness and today we are happy again. If you are going through any relationship stress or you want back your Ex or Divorce husband you can contact his whatsapp +2347012841542 or email emutemple@gmail.com 

  Komentaras

  Į Seimą antrajai kadencijai išrinktas Vytautas Bakas švenčia pergalę. Po dviejų iš eilės nepalankių Temidės verdiktų, parlamento ir koncerno „MG Baltic" byla bus nagrinėjama iš naujo.

  Komentaras

  Laura Radzevičiūtė yra perėjusi daug partijų ir judėjimų ir daug miestų ( ir daug deš.... ragavo BBB ). Radzevičiųtę pas save turėjo ( gal paturėjo ) Puteikis, Vyktaras, Daukšiai, Pačėsas. Daugėlai gal ji nulaužė bananą. RADZEVIČIŪTĖ Į SEIMĄ BROVĖSI IR ĖJO Į SEIMĄ VILKAVIŠKYJE, KAUNE. labai dauk kur pereina. Nuomonė mano kad Radzevičiėtė mulkina ir makaronus kabina Alytaus senjoram

  Komentaras

  Daugėla ir Laura vėl susimetė krūvos. Kas laukia Alytaus po tokių apsišiukšlinusių piliečių , neaišku. Viena aišku daugumos pritarimo jie neturi. Vicemerė dirba, nesiekia...tai gal ir jūs gerbiami tarybos nariai kurie minta iš savivaldybės biudžeto pradėkite dirbti gana gauti atlygį už Lenkiją miestui.

  Komentaras

  Įmonės kodas 150137682 (senas į.k. 5013768)
  PVM mokėtojo kodas LT501376811
  Vadovas Tomas Cibulskas
  Adresas Pramonės g. 31, LT-62175 Alytus
  Telefonas Baltic Casings Telefonas
  Mobilus telefonas Baltic Casings Mobilus telefonas
  Faksas Baltic Casings Faksas
  El. pašto adresas Susisiekti el. paštu »
  Darbo laikas I-V 08:00-17:00
  Darbuotojai 4 darbuotojai (apdraustieji)
  SD draudėjo kodas 574416
  Vidutinis atlyginimas 591,50 € (2020 m. rugsėjis) Atlyginimų istorija »
  VSD įmokų suma 678,05 € (2020 m. rugsėjis)
  Creditinfo CO Creditinfo CO sistemoje skolų neregistruota
  Pardavimo pajamos 2019: 200 001 - 300 000 € be PVM Pajamų istorija »
  Transportas 2020-10: 3 automobiliai (priklauso)
  Pranešimai
  • VMI: Įmonė, kuriai taikomos VMI ir SODRA mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19.
  VDI Skaityti visus »
  Įmonės amžius 18 metų 6 mėnesiai 14 dienų
  Įvertinimas
  123456789102.7 / 10 (įvertino 65)

  Komentaras

  teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltic casings“ apeliacinį skundą dėl Alytaus apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1414-470/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltic casings“ ieškinį atsakovei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus miesto skyriui, trečiajam asmeniui atsakovės pusėje uždarajai akcinei bendrovei „Ambro Capital Invest“ dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu.
  Teisėjų kolegija

  n u s t a t ė :

  I. Ginčo esmė

  1. Ieškovė teismui pateiktu patikslintu ieškiniu prašė:

  1.1. pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės (toliau – NŽT) 2018 m. spalio 12 d. atsakymą Nr. 2SD-5025-(14.2.104.) dėl valstybinės žemės įsigijimo;

  1.2. pripažinti neteisėtu ir panaikinti NŽT vedėjos 2019 m. vasario 5 d. įsakymą Nr. 2VĮ-102-(14.2.2) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)), esančio (duomenys neskelbtini), nuomos sutarties ir ją keitusio susitarimo nutraukimo, nuomos teisių išregistravimo“;

  1.3. priteisti bylinėjimosi išlaidas.

  2. Ieškovė nurodė, kad 2015 m. rugpjūčio 24 d. varžytynėse įsigijo bankrutuojančiai UAB „Andova“ priklausantį pastatą – garažą, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), taip pat perėmė iš jos teisę į 124/11412 dalis valstybinės žemės, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), nuomą, kurią ši įmonė įgijo pagal 2003 m. rugsėjo 23 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N11/2003-114. NŽT 2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 2VĮ-1049 –(14.2.2) nuspręsta žemės nuomos sutartį pakeisti. Tuo pagrindu šalys 2016 m. rugpjūčio 17 d. pasirašė susitarimą „Dėl 2006-09-23 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N11/2003-114 pakeitimo“ (toliau – Susitarimas), kuriuo sutarties preambulėje įrašė, jog UAB „Baltic casings“ (ieškovė) yra nuomininkas 124/11412 žemės sklypo dalies bendrame 1,1412 ha ploto žemės sklype, Nr. (duomenys neskelbtini), esančiame (duomenys neskelbtini). Taigi, ieškovė įgijo nuomos teises į 124/11412 žemės sklypo dalį teisėtai ir sąžiningai. Todėl ji kreipėsi į atsakovę dėl nuomojamos valstybinės žemės sklypo dalies įsigijimo nuosavybėn ne aukciono tvarka, tačiau atsakovė 2018 m. spalio 12 d. savo atsakyme nurodė, jog šalių 2016 m. rugpjūčio 17 d. Susitarimas yra neteisėtas, dėl ko žemės nuomos sutartis bus nutraukta nuo 2018 m. gruodžio 15 d. Ieškovės nuomone, žemės nuomos sutartis gali būti nutraukta prieš terminą tik įstatymų nustatyta tvarka, tai yra tuomet, kai žemės nuomininkas ją naudoja ne pagal sutartį ar pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį ar nemoka žemės nuomos mokesčio (CK 6.564 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai). Nagrinėjamu atveju tokios aplinkybės nebuvo nustatytos, todėl atsakovės veiksmai, kuriais buvo nutraukta valstybinės žemės nuomos sutartis, yra neteisėti.

  3. Atsakovė prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad pastatas – garažas, kurį iš varžytinių įgijo atsakovė, stovėjo ir stovi ne valstybei, bet AB bankui Snoras, o vėliau trečiajam asmeniui UAB „Ambro Capital Invest“ nuosavybės teise priklausančioje 11288/11412 žemės sklypo dalyje, todėl atsakovė, nebūdama šio žemės sklypo savininke, informavo ieškovę, kad žemės nuomos sutartis ir ją keitęs Susitarimas, kaip prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo nuostatoms, nutraukiami vienašališkai.

  Komentaras

  Iš visos 27 tarybos narių gaut tik 2 palaikymo balsus, kur panašu pati ir mero, rimtai kaip politikui tragedija. Rimtose demokratinėse šalyse. Kur tik nepasitikėjimai smunka, iš kart reaguodami atsistatydina. Įdomu, jei už save balsuoja, ar nėra interesų kirtimosi? Nors ir po šio taryba ir miestas su šypsenėle...Na ir politikai? Trumpiau anekdotai. Nes pas rimtus politikus svarbiausi veiksniai yra pasitikėjimai. Jei jų nėra, nežaidžia.

  Komentaras

  Neklaidinkit visuomenės. Kad taryba pylos gavo. Būtent pačių rinkti 27 tarybos nariai nepasimetę ir bando taisyt klaidas. Kur kadencijos pradžioj neatsakingsi tvirtinę į postus dabar bando taisyt. Į geresnę kokybę keičiant. Po vicmerės batalijų tik 2 tarybos nariai pritarua vicmerės išlikimui. Tas pats kas taryba tarė - ne. Taryba parodė, kad nesitaiksto su stagnacijos ir depresijos didėjimu miesto valdyme. Taip pat taryboj vyksta normali konkurencija, stipresni eina į priekį. Kas pagirtina. Tarpinė situacija, negebant merui ir komandai rimtų miestui reikalingų permainų plano teikt, miesto interesams ir nenaudinga.

  Komentaras

  Pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1p. - meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Tai reiškia taryba už merą aukščiau. Nes mero sprendimai įsigalioja tik po, kaip juos patvirtina tarybos dauguma. Kur būtent 27 tarybos nariai atsakingi ir atskaitingi alytiškiams. Tad tarybos ženklas, kad tik 2 palaiko vicmerės išlikimą poste, čia rimtas signalas merui ir vicmerei. Kad tarybos dauguma nepasitiki jais.

  Komentaras

  Per paskutinius mėnesius tiek taryboj interpeliacijų ir atleidimų rodo, tarybos nariai sugeba balsuot. Šiuo atveju galėjo būt sugadintas, vienas kitas biuletenis, bet 5? Kelia įtarimų. Ir čia tarybos narių noras gadint biuletenį, vaikiška. Nes pritaria, ar ne. Trumpiau juodos technologijos, kur į gerą neveda. Miestas nori gerų permainų, o jų nesimato.

  Komentaras

  Jei iš viso 27 tarybos narių tik 2 palaiko vicmerės išlikimą poste, tai? O tie 2 gal būt tik ji pati ir meras, tai? Kaip taryboj sprendimai priimami tarybos daugumos dėka, tai? Vadinas ir socdemai taryboj nepalaikė, tai? Rimtos demokratijos salygomis atsistatydina. Vėl Alytuj kol iš mero kompetencijos nepradės rimtai dirbt, patys sugebėt tarybai siūlyt pertvarkas ir strategijas, tol blaškysis taryba, savivaldybė...Vėl įdomu, pagal kokią veiksmų programą meras bandys telkt taryboj valdančią daugumą? Kada meras viešins tarybai ir miestui realią savivaldybės finansinę - ekonominę padėtį, info apie paskolas ir kaip gražins? Kad visas miestas žinotų, kaip savivaldybė vysto Alytų ir ko laukt. Ir atviras klausimas, ar Alytuj yra rimta savivalda ir demokratija?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.