Ver­slą spau­džia sta­ty­bi­nių me­džia­gų, ener­ge­ti­nių iš­tek­lių kai­nos, sa­vi­val­dy­bė ieš­ko pa­gal­bos Vy­riau­sy­bė­je ir mi­nis­te­ri­jo­se (6)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ka­ras Uk­rai­no­je, pa­nai­kin­ti ru­siš­kų ir bal­ta­ru­siš­kų sta­ty­bi­nių me­džia­gų ser­ti­fi­ka­tai, ky­lan­čios elek­tros ir ku­ro kai­nos šian­dien spau­džia ne tik Aly­taus, bet ir vi­sos Lie­tu­vos ver­slą. Kaip mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų ini­cia­ty­va su­reng­ta­me su­si­ti­ki­me su ver­sli­nin­kais pa­brė­žė me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, šiuo me­tu be­si­klos­tan­ti sun­ki si­tu­a­ci­ja ver­sle ga­li skau­džiai pa­lies­ti mies­tą – veik­lą stab­dy­ti įmo­nės, aly­tiš­kiai pra­ras­ti dar­bą. Su­si­ti­ki­mo me­tu ver­sli­nin­kai kon­kre­čiai var­di­jo pa­di­dė­ju­sias kai ku­rių sta­ty­bi­nių me­džia­gų, ener­ge­ti­nių iš­tek­lių kai­nas, tei­kė pa­siū­ly­mus, ką da­bar­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je tu­rė­tų pa­da­ry­ti sa­vi­val­dy­bė. Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis me­ras jau iš­siun­tė raš­tus Vy­riau­sy­bei ir kai ku­rioms mi­nis­te­ri­joms, kaip, at­si­žvel­giant į Aly­taus ver­slo pa­siū­ly­mus, ga­li­ma ne tik Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je, bet ir vi­so­je ša­ly­je su­švel­nin­ti įtemp­tą eko­no­mi­nę pa­dė­tį.

Apie ob­jek­tų įšal­dy­mą ir kai­nų in­dek­sa­vi­mą

Ke­lių ir til­tų sta­ty­ba už­si­i­man­čios ben­dro­vės „Al­kes­ta“ ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ri­mas Ma­laš­ke­vi­čius kon­kre­čiai var­di­jo, kiek dėl Ru­si­jos Uk­rai­no­je su­kel­to ka­ro pa­bran­go šiai įmo­nei rei­ka­lin­gos sta­ty­bi­nės me­džia­gos, aiš­ki­no, kaip ne­įma­no­ma gau­ti vi­so už­sa­ky­to jų kie­kio: „Kal­kių, ce­men­to, rei­ka­lin­gų ke­lių san­ka­soms sta­bi­li­zuo­ti, to­nos kai­na pa­di­dė­jo 20 pro­cen­tų, be­to­no ga­mi­niai ša­li­gat­vių bor­te­liams ir ke­lio bor­tams pa­bran­go 20–30 pro­cen­tų, bi­tu­mo to­nos kai­na iš­au­go nuo 540 iki 740 eu­rų už to­ną. Tie­kė­jų pa­siū­ly­mai be­to­no ga­mi­niams ga­lio­ja mė­ne­sį. Kaip ga­li da­ly­vau­ti kon­kur­suo­se, jei ne­ži­nai, ko­kia bus šių ga­mi­nių kai­na vė­liau. Me­ta­lo ga­li už­si­sa­ky­ti, ta­čiau vie­toj už­sa­ky­to kie­kio gau­ni ma­žiau.“

O dėl do­lo­mi­to mil­te­lių, rei­ka­lin­gų as­fal­to ga­my­bai, „Al­kes­tos“ ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius sa­kė, kad klos­to­si vi­siš­kai kri­tiš­ka si­tu­a­ci­ja, – iš Bal­ta­ru­si­jos dėl da­bar­ti­nės pa­dė­ties ir pa­nai­kin­tų ser­ti­fi­ka­tų įsi­vež­ti ne­ga­li­ma, ki­to­se rin­ko­se jie ke­lis kar­tus bran­ges­ni.

R.Ma­laš­ke­vi­čius siū­lė sa­vi­val­dy­bei teik­ti pa­siū­ly­mą vals­ty­bi­nėms ins­ti­tu­ci­joms pa­si­nau­do­ti skan­di­na­viš­ka pa­tir­ti­mi – dar­bus ak­tuo­ti, at­si­žvel­giant į me­džia­gų kai­nas rin­ko­je. Taip pat siū­lė ini­ci­juo­ti spren­di­mus dėl kai­nų in­dek­sa­vi­mo vyk­dant sta­ty­bi­nius dar­bus. Jo pa­ste­bė­ji­mu, ob­jek­tų įšal­dy­mas dėl su­si­da­riu­sios da­bar­ti­nės pa­dė­ties bū­tų ne­nau­din­gas nei jų už­sa­ko­vams, nei įmo­nių dar­buo­to­jams, ku­riuos tek­tų iš­leis­ti į pra­sto­vas ar­ba net at­leis­ti iš dar­bo.

Kad šiuo me­tu rei­ka­lin­gas daž­nes­nis sta­ty­bi­nių me­džia­gų kai­nų in­dek­sa­vi­mas, kal­bė­jo ir „VA sta­ty­bos“ di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Al­ma­nai­tis. Jis įvar­di­jo svar­biau­sią ir ak­tu­a­liau­sią da­bar­ti­nę pro­ble­mą – nu­trauk­tą sta­ty­bi­nių me­džia­gų tie­ki­mą iš Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos ir Uk­rai­nos: „Ru­siš­koms ir bal­ta­ru­siš­koms me­džia­goms pa­nai­kin­ti ser­ti­fi­ka­tai. O nė­ra ser­ti­fi­ka­vi­mo sis­te­mos me­džia­goms iš kitų šalių. Dabar Statistikos departa­mento teikiami duomenys apie statybinių medžia­gų ir paslaugų kainas neati­tinka esamos situacijos rin­koje.“

Ben­dro­vės „Ast­ra LT“ val­dy­bos pir­mi­nin­ko Se­mio­no Bon­da­re­vo tei­gi­mu, pas­ta­ruo­ju me­tu įmo­nė tu­ri už­sa­ky­mų sep­ty­niems, aš­tuo­niems mė­ne­siams, ta­čiau ima trū­ki­nė­ti kai ku­rių me­džia­gų tie­ki­mo gran­di­nės, jas sun­ku su­komp­lek­tuo­ti, tad ga­li taip at­si­tik­ti, jog teks stab­dy­ti kai ku­riuos už­sa­ky­mus.

Elek­tros ener­gi­ja – pir­mo­je vie­to­je tarp iš­lai­dų

Ben­dro­vės „Stron­gla­sas“ va­do­vas An­drie­jus Jakš­tas tvir­ti­no, kad jo va­do­vau­ja­ma įmo­nė yra vie­na di­džiau­sių elek­tros var­to­to­jų Pie­tų Lie­tu­vo­je, tad jai brangs­tant ten­ka re­gu­liuo­ti ga­my­bi­nius pro­ce­sus tam tik­ro­mis va­lan­do­mis at­si­žvel­giant į elek­tros kai­ną. Tai ve­da į ga­mi­nių kai­nų di­dė­ji­mą.

„Anks­čiau elek­tra mū­sų iš­lai­do­se bu­vo tre­čio­je, ket­vir­to­je vie­to­je. Da­bar jau pir­mo­je, vir­ši­ja iš­lai­das dar­bo už­mo­kes­čiui“, – pa­reiš­kė „Stron­gla­so“ va­do­vas.

Jis siū­lė sa­vi­val­dy­bei ini­ci­juo­ti pra­šy­mą ati­tin­ka­moms ins­ti­tu­ci­joms dėl da­bar­ti­niu lai­ko­tar­piu pa­nai­kin­ti­nos elek­tros ga­lios de­da­mo­sios ga­my­bos įmo­nėms. Ant­raip gre­sia dar­buo­to­jų at­lei­di­mas iš dar­bo šio­se įmo­nė­se.

Pa­sak Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės ve­žė­jų au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ pre­zi­diu­mo na­rio, ben­dro­vės „Au­to­gi­ka“ di­rek­to­riaus Bro­nis­la­vo Ge­le­žiū­no, šiuo me­tu ve­žė­jai su­ku­ria 12 proc. ša­lies ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP), o di­dė­jan­čios ku­ro kai­nos yra tie­siog pei­lis ne tik ve­žė­jams, bet ir ke­li­nin­kams, ke­lei­vi­nin­kams. Tad, jo nuo­mo­ne, toms įmo­nėms, ku­rios sa­vo veik­lo­je nau­do­ja daug ku­ro, Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų kom­pen­suo­ti ku­ro ak­ci­zą, jei to ne­bus pa­da­ry­ta, to­kios įmo­nės ne­iš­gy­vens.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ini­ci­juo­ta­me su­si­ti­ki­me su ver­sli­nin­kais pa­žy­mė­ta, kad Dzū­ki­jos sos­ti­nė ta­po pir­mu Lie­tu­vos mies­tu, ku­ria­me at­si­ra­do ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos re­gist­ra­ci­jos punk­tas, jis pir­ma­sis pra­dė­jo spręs­ti šių ka­ro pa­bė­gė­lių pro­ble­mas, da­bar jis pir­ma­sis ga­lė­tų ini­ci­juo­ti krei­pi­mu­sis į ša­lies val­džios ins­ti­tu­ci­jas dėl pa­gal­bos ver­slui.

Kreip­ta­si į Vy­riau­sy­bę ir mi­nis­te­ri­jas

Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis Aly­taus mies­to me­ras N.Ce­siu­lis raš­tu krei­pė­si į Vy­riau­sy­bę ir tris mi­nis­te­ri­jas su pa­siū­ly­mais, ku­rie bu­vo iš­sa­ky­ti su­si­ti­ki­me su ver­sli­nin­kais.

Raš­te Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jai pra­šo­ma svars­ty­ti ir tai­ky­ti žy­miai daž­nes­nį nei vie­nų me­tų, kaip nu­ma­ty­ta Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­me, sta­ty­bi­nių me­džia­gų kai­nų in­dek­sa­vi­mą. Tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mas ne ben­dras vi­sų sta­ty­bi­nių pro­duk­tų in­dek­sas, o at­ski­rų jų gru­pių. Kainas siūlo­ma indek­suoti ne pagal Statis­tikos departamento skel­biamą indeksą, o vado­vau­jantis kitais informa­cijos šaltiniais, kaip antai spe­cializuotų biržų, kur einamuoju laikotarpiu fik­suojami tikslesni ir opera­tyvesni kainų pokyčiai.

Į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją kreip­ta­si, kad sku­bos tvar­ka bū­tų per­žiū­rė­ti sta­ty­bi­nių me­džia­gų ser­ti­fi­ka­vi­mo pro­ce­dū­rų leng­vi­ni­mo pro­ce­sai.

Krei­pian­tis į Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ją ti­ki­ma­si, jog bus svars­to­ma ga­li­my­bė pa­nai­kin­ti elek­tros ener­gi­jos ga­lios de­da­mą­ją ga­my­bos sek­to­riaus įmo­nėms.

Krei­pi­me­si į So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ją nu­ro­do­ma, kad šiuo me­tu uk­rai­nie­čiai, pa­si­trau­kę dėl ka­ro ša­ly­je, at­lei­džia­mi nuo pa­rei­gos įsi­gy­ti dar­bo lei­di­mą. Pra­šo­ma svars­ty­ti tai­ky­ti tas pa­čias iš­ly­gas ir at­vy­ku­siems anks­čiau dirb­ti į Lie­tu­vą uk­rai­nie­čiams, jiems su­teik­ti lei­di­mą dirb­ti Lie­tu­vo­je il­ges­nį nei vie­nų me­tų lai­ko­tar­pį, kaip tai tai­ko­ma ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se, pa­vyz­džiui, Len­ki­jo­je ar Vo­kie­ti­jo­je.

„Pro­ble­mų versle daug, iš­šū­kių iš­ky­la įvai­rių. Tai ak­tu­a­lu ne tik mū­sų mies­tui, bet ir vi­sai Lie­tu­vai, tu­ri­me su­rem­ti pe­čius“, – sa­kė Aly­taus mies­to me­ras ir pa­dė­ko­jo vi­siems ver­sli­nin­kams už ski­ria­mą pa­ra­mą ka­ro pa­bė­gė­liams iš Uk­rai­nos.

 

Nuo pas­ku­ti­nio va­sa­rio sa­vait­ga­lio Aly­taus kul­tū­ros cen­tre vei­kian­čia­me ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos re­gist­ra­ci­jos ir pa­skirs­ty­mo punk­te, ko­vo 18-osios ry­to duo­me­ni­mis, iš vi­so re­gist­ra­vo­si 3 tūkst. 948 pa­bė­gė­liai. Tos pa­čios ko­vo die­nos ry­tą Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je nu­ma­ty­to­se lai­ki­no jų ap­gy­ven­di­ni­mo iki 72 va­lan­dų vie­to­se bu­vo 82 as­me­nys. Iš vi­so lai­ki­no prie­globs­čio Aly­tu­je nuo va­sa­rio pa­bai­gos iki ko­vo 18-osios ry­to pri­rei­kė 1 tūkst. 405 bė­gan­tie­siems nuo Ru­si­jos su­kel­to ka­ro Uk­rai­no­je.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.