Ve­re­bie­juo­se ap­gy­ven­din­ti mig­ran­tai vak­ci­nos bai­mi­na­si ir ėmė kelti neramumus (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Liepos 26-ąją apie pietus Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo pranešimą apie Verebiejuose gyvenančių nelegalių migrantų keliamus neramumus. Jie atsi­sakė maisto, reikalavo laisvės.
Liepos 26-ąją apie pietus Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo pranešimą apie Verebiejuose gyvenančių nelegalių migrantų keliamus neramumus. Jie atsi­sakė maisto, reikalavo laisvės.
Lie­pos 24-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pir­mą­kart Skie­pi­ji­mo cen­tre or­ga­ni­za­vo gy­ven­to­jų vak­ci­na­vi­mo nuo ko­ro­na­vi­ru­so ak­ci­ją su do­va­no­mis. Pa­si­skie­pi­ju­sie­ji bu­vo vai­ši­na­mi le­dų por­ci­ja. Ak­ci­jos me­tu pa­skie­py­ta 311 gy­ven­to­jų, to­kio di­de­lio no­rin­čių­jų vak­ci­nuo­tis žmo­nių skai­čiaus ne­si­ti­kė­ta. Lie­pos 23-iąją nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos bu­vo skie­pi­ja­mi Aly­taus ra­jo­ne, Simno seniūnijoje, Ve­re­bie­juo­se ap­gy­ven­din­ti ne­le­ga­lūs mig­ran­tai, ku­rių čia da­bar – 167. Ta­čiau pa­skie­py­ti tik 69, di­džio­ji dau­gu­ma, bent kol kas, vak­ci­nų bai­mi­na­si. Liepos 26-ąją jie ėmė kelti neramumus.

Išdalintos beveik visos ledų porcijos

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, lie­pos 24-ąją su­reng­to­je gy­ven­to­jų vak­ci­na­vi­mo nuo ko­ro­na­vi­ru­so Skie­pi­ji­mo cen­tre ak­ci­jo­je, ku­rios me­tu pa­si­skie­pi­ju­sių­jų pir­mą­kart lau­kė do­va­na – le­dų por­ci­ja, ne­si­ti­kė­ta su­lauk­ti tiek daug no­rin­čių­jų vak­ci­nuo­tis: „Tu­rė­ta 360 ledų porcijų, skiepyta „Pfi­zer“, „Mo­der­na“ ir „Ast­ra­Ze­ne­ca“ ar­ba da­bar be­si­va­di­nan­čia „Vax­zev­ria“ vakcinomis. Išdalintos beveik vi­sos turėtos ledų porcijos. Pa­skie­py­ta 311 gy­ven­to­jų ne tik iš Aly­taus mies­to. O Skie­pi­ji­mo cen­tras tą­dien dir­bo tik pus­die­nį – nuo 8 iki 12 va­lan­dos.“

258 gy­ven­to­jai rin­ko­si „Pfi­zer“, 27 – „Va­xzev­ria“ ir 26 – „Mo­der­na“ vak­ci­nas. Ka­dan­gi to­kia ak­ci­ja su do­va­no­mis pa­si­tei­si­no, P.Ja­ge­la­vi­čiaus tei­gi­mu, at­ei­ty­je ke­ti­na­ma or­ga­ni­zuo­ti dau­giau pa­na­šių ak­ci­jų, sie­kiant, jog dau­giau žmo­nių vak­ci­nuo­tų­si nuo ko­ro­na­vi­ru­so.

 

Di­dė­ja už­si­krė­ti­mų skai­čius

Šiuo me­tu bent vie­na vak­ci­nos do­ze yra pa­skie­py­ti 26 tūkst. 332 ar­ba 53,5 proc. Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jų. Pa­gal šį ro­dik­lį Aly­tus to­liau už­ima 16-ą vie­tą tarp 60 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių. O tarp di­džių­jų še­šių ša­lies mies­tų Dzū­ki­jos sos­ti­nė pir­mau­ja pa­gal pa­skie­py­tą gy­ven­to­jų skai­čių bent vie­na vak­ci­nos do­ze.

Ša­ly­je bent vie­nos vak­ci­nos do­zės da­bar yra su­lau­kę 48,4 proc. gy­ven­to­jų.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo tvir­ti­ni­mu, skie­pi­ji­ma­sis nuo ko­ro­na­vi­ru­so aly­tiš­kiams, kaip ir vi­sos Lie­tu­vos gy­ven­to­jams, ak­tu­a­lus ir dėl di­dė­jan­čių už­si­krė­ti­mų skai­čiaus. Pa­vyz­džiui, prieš ge­rą sa­vai­tę CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­gan­čių­jų aly­tiš­kių ne­bu­vo nė de­šim­ties, o lie­pos 26-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis in­fek­ci­ja jau ser­ga 23 mies­to gy­ven­to­jai, iš šio skai­čiaus liepos 25-ąją fik­suo­ti 3 nau­ji at­ve­jai.

Per ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. gy­ven­to­jų Aly­tui ten­ka 46,8 ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai, ša­lies vi­dur­kis – 65,9.

 

Ko­dėl Aly­taus ra­jo­ne ap­gy­ven­din­ti mig­ran­tai bai­mi­na­si vak­ci­nos?

Aly­taus ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te ap­gy­ven­din­ti ne­le­ga­lūs mig­ran­tai iš Af­ri­kos vals­ty­bių nuo ko­ro­na­vi­ru­so bu­vo skie­pi­ja­mi lie­pos 21-ąją vi­so­mis Skie­pi­ji­mo cen­tro tu­ri­mo­mis vak­ci­no­mis. Ta­čiau mig­ran­tai rin­ko­si „Pfi­zer“. Iš 71 bu­vo pa­skie­py­ti 55, kiti vak­ci­nuo­tis at­si­sa­kė. Ke­tu­ri CO­VID-19 in­fek­ci­ja per­sir­go jau pa­te­kę į Aly­tų, tad jiems skie­py­tis šiuo me­tu ne­pri­klau­so.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja Simno seniūnijoje, Ve­re­bie­juo­se, bu­vu­sio­je mo­kyk­lo­je ap­gy­ven­din­tų ne­le­ga­lių mig­ran­tų skie­pi­ji­mą or­ga­ni­za­vo lie­pos 23-iąją. Nuo pra­ėju­sios sa­vai­tės vi­du­rio čia yra 167 mig­ran­tai iš Af­ri­kos vals­ty­bių, Ira­no, Ira­ko, Če­čė­ni­jos ir Ta­dži­ki­jos.

„Mig­ran­tus lie­pos 23-iąją skie­pi­jo ra­jo­no Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro mo­bi­li me­di­kų ko­man­da spe­cia­liai tam pa­sta­ty­to­je pa­la­pi­nė­je. Jie bu­vo skie­pi­ja­mi „Pfi­zer“ vak­ci­na, ta­čiau skie­py­tis pa­no­ro 69, aš­tuo­ni mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je ap­gy­ven­din­ti ne­le­ga­lūs mig­ran­tai jau per­sir­go ko­ro­na­vi­ru­su. Dau­giau jų skie­py­tis ne­pa­no­ro dėl bai­mių, pa­tir­tų sa­vo ša­ly­se. Jie bai­mi­na­si pa­si­skie­pi­ję nu­mir­ti“, – pa­sa­ko­jo Aly­taus ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­ja Da­lia Ki­ta­vi­čie­nė.

Jos tei­gi­mu, sa­vi­val­dy­bė dar šią sa­vai­tę pla­nuo­ja or­ga­ni­zuo­ti Ve­re­bie­juo­se ap­gy­ven­din­tų mig­ran­tų skie­pi­ji­mą nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos.

Aly­taus ra­jo­nas pa­gal sa­vo gy­ven­to­jų skie­pi­ji­mą nuo ko­ro­na­vi­ru­so bent vie­na vak­ci­nos do­ze už­ima 3-ią vie­tą tarp 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių – vak­ci­nuo­ta 16 tūkst. 96 ar­ba 62,3 proc. gy­ven­to­jų. Da­bar šia in­fek­ci­ja ser­ga 2 ra­jo­no gy­ven­to­jai. Per ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. gy­ven­to­jų fik­suo­ti ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai ra­jo­nui ten­ka 7,7.

 

Dvi nėš­čios mig­ran­tės bu­vo iš­vež­tos į li­go­ni­nę

Kaip sa­kė Aly­taus ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­ja D.Ki­ta­vi­čie­nė, lie­pos 23-iąją, vak­ci­nuo­jant Ve­re­bie­juo­se ap­gy­ven­din­tus mig­ran­tus, da­ly­va­vo ir šei­mos gy­dy­to­jas: „Kai ku­rie jų skun­dė­si stu­bu­ro, dan­tų skaus­mais, tad te­ko pirk­ti vais­tus. Dvi nėš­čios mig­ran­tės penk­ta­die­nį, lie­pos 23-iąją, grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu bu­vo iš­vež­tos į Aly­taus li­go­ni­nę. Da­bar, kiek ži­nau, jos jau iš­leis­tos.“

Liepos 26-ąją apie pietus Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo pranešimą apie Verebiejuose gyvenančių nelegalių migrantų keliamus neramumus. Jie atsi­sakė maisto, reikalavo laisvės.

Kaip sakė komisariato Ko­muni­kacijos poskyrio vyriausioji specialistė Eglė Kačinskienė, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai reagavo į įvykį ir ėmė tvarkytis su susiklosčiusia situacija, policijos pareigūnai aplinkinėse teritorijose užtikrina viešąją tvarką visą parą.

Kiek il­gai Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne gy­vens ne­le­ga­lūs mig­ran­tai, su­lai­ky­ti Lie­tu­vos pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja, dar ne­aiš­ku. Abi sa­vi­val­dy­bės apie tai kon­kre­čių ži­nių ne­tu­ri. Ar ne­at­si­tiks taip, kad ne­le­ga­lūs mig­ran­tai Aly­taus kraš­te įsi­kū­rė il­gam.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Negalima migrantams duoti telefonų,jie su kitais susiskambins ir riaušės bus organizuotos.
  Neįleidžia valytojos,daugiau net nesiūlyti jos.Juk sveiki,gali apsikuopti patys save,bus užimtumas ,truputį pajudins savo užpakalius.Nepatinka maistas-pastatyti viryklę,duoti katilą,metalinius dubenėlius,šaukštus,kruopų,vandens,druskos.Tegul verdasi patys.Juk savo žmonėms darome akcijas,aukojame,kad sriubos vieną kartą per dieną pavalgytų.Tegul mato,kad čia ne turtinga šalis ir jų nenori.Nereikia be muilo į užpakalius lįsti....

Kiti straipsniai