Vaiz­do ir gar­so įra­šų klas­to­tės ga­li ir stul­bin­ti, ir šiur­pin­ti

nuotr
Žiū­ri­te ir ne­ti­ki­te sa­vo aki­mis. Vaiz­do siu­že­te Ame­ri­kos gar­se­ny­bė stai­ga už­trau­kia ru­siš­ką dai­ne­lę. Tik po ku­rio lai­ko su­pran­ta­te, kad vaiz­das yra pa­keis­tas ir su­klas­to­tas pa­si­tel­kus šiuo­lai­ki­nes tech­no­lo­gi­jas. To­kios sin­te­ti­nės vaiz­do klas­to­tės an­gliš­kai yra va­di­na­mos „de­ep­fa­ke“. Kol kas ši „de­ep­fa­ke“ tech­no­lo­gi­ja daž­niau­siai nau­do­ja­ma pra­mo­gi­niais tiks­lais, ta­čiau ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo eks­per­tai įspė­ja, kad sin­te­ti­nės vaiz­do klas­to­tės ga­li bū­ti pa­nau­do­ja­mos ir pik­tais kės­lais – sie­kiant ap­gau­ti, su­klai­din­ti ir net su­prie­šin­ti vi­suo­me­nę. Vaiz­do klas­to­tei su­kur­ti pa­kan­ka po­ros šim­tų kon­kre­taus as­mens nuo­trau­kų.

Su­klas­to­ja ne tik vei­dą

 

Kal­bė­da­mas apie vaiz­do klas­to­tes pro­gra­muo­to­jas ir di­zai­ne­ris Jo­nas Le­ke­vi­čius ne­re­tai var­to­ja „skait­me­ni­nės kau­kės“ ter­mi­ną. Anot jo, Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je tai yra ga­na nau­jas reiš­ki­nys.

 

„Pa­si­tel­kus skait­me­ni­nes tech­no­lo­gi­jas ju­dan­tis žmo­gaus vei­das pa­kei­čia­mas taip, kad šių po­ky­čių bū­tų ne­įma­no­ma pa­ste­bė­ti. Trum­pai ta­riant, ši tech­no­lo­gi­ja skir­ta trans­for­muo­ti vie­no as­mens vei­dą nau­do­jant ki­to as­mens vei­dą, ne­pra­ran­dant emo­ci­jų ir iš­raiš­kų“, – aiš­ki­na J. Le­ke­vi­čius.

 

Pa­šne­ko­vas prog­no­zuo­ja, kad il­gai­niui sin­te­ti­nės vaiz­do klas­to­tės bus nau­do­ja­mos vis daž­niau, nes tech­no­lo­gi­ja yra ak­ty­viai vys­to­ma ir nuo­lat pro­gre­suo­ja.

 

„Jau yra su­kur­tos pa­na­šios tech­no­lo­gi­jos pro­gra­mė­lės, nau­do­ja­mos tik pra­mo­gi­niais tiks­lais. Be to, prieš ke­lis mė­ne­sius at­si­ra­do ga­li­my­bė keis­ti ne tik vei­dą, bet ir vi­są gal­vą. Pro­gra­mė­lės at­nau­ji­ni­mas lei­džia kur kas tik­ro­viš­kiau pra­dė­ti vaiz­duo­ti plau­kus. Tai­gi da­bar net pa­pras­ti žmo­nės, ne­bū­da­mi tech­no­lo­gi­jų eks­per­tai, ga­li kur­ti įti­ki­na­mas vaiz­do klas­to­tes“, – at­sklei­džia pro­gra­muo­to­jas.

 

Tai­ko­ma pra­mo­gų pa­sau­ly­je

 

J. Le­ke­vi­čiaus nuo­mo­ne, kad per 3–4 me­tus sin­te­ti­nių klas­to­čių gar­so įra­šai ga­li tap­ti la­bai re­a­lis­tiš­ki, ta­čiau tai pri­klau­sys nuo dirb­ti­nio in­te­lek­to pro­gre­so, ki­taip ta­riant, kaip bus „tre­ni­ruo­ja­ma“ tech­no­lo­gi­ja.

 

Anot di­zai­ne­rio, sin­te­ti­nių vaiz­do klas­to­čių tech­no­lo­gi­ja pa­sau­ly­je kol kas yra pa­sie­ku­sios eks­pe­ri­men­ti­nį ly­gį. „Kol kas bū­tų sun­ku ras­ti pa­vyz­džių, kad šios klas­to­tės bū­tų pa­nau­do­tos sie­kiant la­bai tiks­lin­go po­vei­kio. Pla­čiau jos nau­do­ja­mos ki­ne, pa­vyz­džiui, kai kas­ka­di­nin­kui už­de­da­ma ne­va triu­ką at­lie­kan­čio ak­to­riaus skait­me­ni­nė kau­kė“, – da­li­ja­si J. Le­ke­vi­čius.

 

Ga­li bū­ti pa­si­telk­ta dez­in­for­ma­ci­jos tiks­lams

 

Ar ga­lė­tų šia tech­no­lo­gi­ja pa­si­nau­do­ti suk­čiai? Juk Lie­tu­vo­je dau­gy­bė žmo­nių yra nu­ken­tė­ję nuo te­le­fo­ni­nių suk­čių, ku­rie ap­si­me­ta drau­gais ir ar­ti­mai­siais, taip pat tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nais ir iš pi­lie­čių iš­vi­lio­ja pi­ni­gus!

 

„Suk­čiai sa­vo pik­tiems kės­lams kol kas šios tech­no­lo­gi­jos ne­pa­si­tel­kia. Ki­ber­ne­ti­niams nu­si­kal­tė­liams yra kur kas pa­pras­tes­nių ir pi­ges­nių bū­dų veik­ti“, – sa­ko J. Le­ke­vi­čius.

 

Kai ku­rie ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo eks­per­tai at­krei­pia dė­me­sį, jog at­ei­ty­je „de­ep­fa­ke“ ga­li bū­ti pa­si­telk­ta kaip dez­in­for­ma­ci­jos įran­kis, pa­vyz­džiui, sie­kiant su­griau­ti vi­suo­me­nės ly­de­rio re­pu­ta­ci­ją, su­tryp­ti ge­rą var­dą ar vi­suo­me­nė­je pa­skleis­ti ne­pa­si­ti­kė­ji­mą.

 

Po­li­to­lo­gai jau ku­rį lai­ką pa­ste­bi, kad di­de­lį po­vei­kį rin­kė­jams ir pi­lie­čiams ga­li pa­da­ry­ti so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se pa­skleis­ti gan­dai, me­la­gin­ga in­for­ma­ci­ja.

 

Vaiz­das yra kur kas pa­vei­kes­nis ir įtai­ges­nis už žo­dį, tad me­la­gie­nas iliust­ruo­jant vaiz­do klas­to­tė­mis au­di­to­ri­ją bū­tų ga­li­ma pa­veik­ti dar smar­kiau. Tai­gi ši tech­no­lo­gi­ja ga­li bū­ti pa­si­telk­ta kaip vie­nas iš in­for­ma­ci­nio ka­ro gin­klų, sie­kiant, pa­vyz­džiui, su­kir­šin­ti vi­suo­me­nės gru­pes ar nu­teik­ti pi­lie­čius prieš de­mo­kra­tiškai iš­rink­tus tau­tos at­sto­vus, kad žmo­nės im­tų abe­jo­ti de­mo­kra­tijos prin­ci­pais ir sa­vo vals­ty­be.

 

Šiuo me­tu at­pa­žin­ti sin­te­ti­nes vaiz­do klas­to­tes ge­riau­siai pa­de­da ori­gi­na­lūs įra­šai, ku­rie at­sklei­džia klas­tą. Anot J. Le­ke­vi­čiaus, ori­gi­na­lūs įra­šai yra tar­si pir­mi­niai in­for­ma­ci­jos šal­ti­niai, ku­rie pa­de­da pa­tik­rin­ti, ar re­gi­nys ati­tin­ka tik­ro­vę. „Tiek at­ei­ty­je, tiek da­bar yra la­bai svar­bu su­ge­bė­ti pa­tik­rin­ti ir at­rink­ti in­for­ma­ci­jos šal­ti­nius, pa­ly­gin­ti juo­se pa­tei­kia­mą me­džia­gą su ki­tų šal­ti­nių“, – tei­gia pa­šne­ko­vas.

 

Užs. Nr. 0122

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.