Va­le­ri­jus­ Ven­cius: ar pre­zi­den­tas The­o­do­re‘as Ro­o­se­vel­tas bu­vo tei­sus?

Va­le­ri­jus Ven­cius, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys
Komentarai (28)
2020 Vasaris 18
Va­le­ri­jus Ven­cius
The­o­do­re‘as Ro­o­se­vel­tas – 26-asis Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų pre­zi­den­tas, yra pa­sa­kęs: „Po­li­ti­ko­je nie­kas ne­įvyks­ta at­si­tik­ti­nai. Jei tai įvy­ko, ga­li la­žin­tis, kad tai bu­vo su­pla­nuo­ta iš anks­to.“ Ge­rai, jei­gu prieš da­rant veiks­mus skam­biais pa­va­di­ni­mais „per­tvar­ka“, „re­or­ga­ni­za­ci­ja“, „lik­vi­da­vi­mas“ yra ati­tin­ka­mai pa­si­ren­gia­ma.

 Net siu­vė­jas ne­ker­pa ke­le­tą kar­tų ne­pa­ma­ta­vęs. Pir­ma­sis val­dy­mo žings­nis – vi­sa­pu­siš­ka esa­mos si­tu­a­ci­jos ana­li­zė. Rei­kia įver­tin­ti, ko­kios šiuo me­tu yra stip­rio­sios pu­sės, kas ne­ten­ki­na ir ko no­ri­ma pa­siek­ti kei­čiant, per­tvar­kant. Kas bus, at­ei­ty­je pa­si­kei­tus iš­orės veiks­niams. Ga­lų ga­le, – ko­kie yra vi­suo­me­nės lū­kes­čiai.

Nes sa­vi­val­dy­bė nė­ra pel­no sie­kian­tis UAB-as. Vie­tos sa­vi­val­da reiš­kia, kad vie­ti­nės val­džios or­ga­nai įsta­ty­mų nu­sta­ty­to­se ri­bo­se tu­ri tei­sę ir ge­bė­ji­mą tvar­ky­ti bei val­dy­ti pa­grin­di­nę vie­šų­jų rei­ka­lų da­lį, už tai pri­si­im­da­mi vi­siš­ką at­sa­ko­my­bę ir va­do­vau­da­mie­si vie­tos gy­ven­to­jų in­te­re­sais.

Kal­bant apie Aly­taus mies­to švie­ti­mo sis­te­mos „per­tvar­ką“, ku­rios net ne­no­rė­čiau va­din­ti šiuo žo­džiu, rei­kia at­vi­rai pri­pa­žin­ti – mes jau pa­ty­rė­me fias­ko. Net ne­su­lau­kęs va­sa­rio pa­bai­go­je vyk­sian­čio ta­ry­bos po­sė­džio ga­liu pa­sa­ky­ti, kad, ge­riau­siu at­ve­ju, iš dau­giau nei pu­sę me­tų svars­to­mo „fin­de­pi­nio“ per­tvar­kos pla­no įgy­ven­di­ni­mui te­liks 10 pro­cen­tų.

 Ne­leng­va bū­nant val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vu pri­pa­žin­ti – blo­gai pa­si­ruo­šė­me. Nors aš nuo pat pra­džių tu­riu sa­vo nuo­mo­nę dėl švie­ti­mo sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ji ne­si­kei­čia. Bet šį kar­tą ne apie tai.

Kar­tais pa­gal­vo­ju, kad net 10 die­nų tru­kęs gais­ras yra Die­vo žen­klas mums, aly­tiš­kiams. Gais­rai Aly­tu­je ir to­liau ne­si­bai­gia, kal­bu ne apie tuos, ku­riuos ge­si­na ug­nia­ge­siai. Šiuo at­ve­ju po­li­ti­niai ir mies­to val­dy­mo gais­rai.

 Prieš sa­vai­tę ta­ry­bos ko­mi­te­tams sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­tei­kė spren­di­mo pro­jek­tą dėl VšĮ „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ lik­vi­da­vi­mo. Dau­gu­mai ta­ry­bos na­rių tai bu­vo la­bai ne­ti­kė­ta ži­nia.

Nuo 1992 me­tų gy­vuo­jan­ti įstai­ga re­konst­ruo­ja, pri­žiū­ri ir tvar­ko Aly­taus par­kus, miš­kus, skve­rus. Įstai­go­je dir­ban­tys 26 dar­buo­to­jai at­sa­ko už pa­plū­di­mių, kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų, gė­ly­nų ir ki­tų gam­ti­nių te­ri­to­ri­jų prie­žiū­rą, lais­va­lai­kio po­pu­lia­ri­ni­mą ir ki­tą vi­suo­me­nei nau­din­gą veik­lą.

Jų kruopš­taus dar­bo re­zul­ta­tus ir mies­te­lė­nai, ir Aly­taus sve­čiai ver­ti­na pui­kiai, tą įro­do daž­nai gir­di­mas epi­te­tas „Aly­tus – ža­lias mies­tas“. Štai ko­dėl man bei ko­le­goms ir ki­lo pa­grįs­tas klau­si­mas: ko­dėl no­ri­ma šia įstai­ga at­si­kra­ty­ti ją lik­vi­duo­jant?

Gal, pa­sak T.Ro­o­se­vel­to, yra pla­nas, pa­vyz­džiui, dėl įstai­gos val­do­mų pa­tal­pų? Šiuo me­tu VšĮ nau­do­ja­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės su­teik­to­mis pa­tal­po­mis pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį. Per me­tus jų iš­lai­ky­mas kai­nuo­ja tik apie 4 tūkst. Eur (įskai­tant el. ener­gi­jos są­nau­das, tech­ni­nę prie­žiū­rą, šil­dy­mą žie­mos me­tu, van­de­nį ir ap­sau­gą).

Įstai­gos tech­ni­nė ba­zė pui­kiai tel­pa čia pat esan­čiuo­se 4-iuo­se ga­ra­žuo­se, kur lai­ki­nai sau­go­ma ir ne­ma­žai pa­čios sa­vi­val­dy­bės tur­to.

Ar ne to­dėl ver­sli­nin­kus pri­me­nan­tys vy­rai, ap­si­lan­kę įstai­go­je, tei­ra­vo­si, ku­rio­mis kon­kre­čiai pa­tal­po­mis „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ nau­do­ja­si, ko­kį skly­pą už­ima ir pan.

Šis at­ve­jis man pri­mi­nė  ne­se­niai nu­ti­ku­sį ki­tą, kai po dar­bo va­lan­dų į Aly­taus spor­to mo­kyk­los pa­tal­pas, esan­čias A. Ma­tu­čio gat­vė­je, at­vy­kę tur­to ver­tin­to­jais pri­sis­ta­tę as­me­nys at­li­ko pa­tal­pų ap­žiū­rą ir skai­čia­vi­mus.

Jie su sa­vi­mi jau tu­rė­jo pa­sta­to pla­nus bei mi­nė­jo vie­no sa­vi­val­dy­bės sky­riaus ve­dė­jos pa­var­dę. Tuo me­tu apie ga­li­mą spor­to mo­kyk­los par­da­vi­mą dar tik pra­dė­ta bu­vo kal­bė­ti. Kol kas šis pla­nas pri­stab­dy­tas.

Grįž­ki­me prie par­kų ir skve­rų tvar­ky­to­jų. Spren­di­mo, tei­kia­mo ta­ry­bai, pro­jek­te aiš­kiai įra­šy­ta, jog VšĮ „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ bus lik­vi­duo­ja­ma, t. y. ne pri­jun­gia­ma ar ki­tais bū­dais tei­siš­kai tę­sia­ma jos veik­la.

To­kiu at­ve­ju tei­sės ak­tai reg­la­men­tuo­ja, kad at­lei­džia­miems dar­buo­to­jams tu­ri bū­ti iš­mo­ka­mos iš­ei­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos, ku­rioms rei­kė­tų apie 60 tūkst. Eur, už ne­pa­nau­do­tas atos­to­gas – pa­pil­do­mai dar apie 10 tūkst. Eur. Ne­sun­ku pa­skai­čiuo­ti, jog už to­kias lė­šas įstai­ga ga­li gy­ven­ti be jo­kio var­go dar ma­žiau­siai 17 me­tų.

Gai­la ir liūd­na, kad kai ku­rie po­li­ti­kai ir ypač sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai par­kų prie­žiū­rą įsi­vaiz­duo­ja tik kaip at­si­tik­ti­nių šiukš­lių su­rin­ki­mą ir pa­šie­na­vi­mą. Įstai­ga at­lie­ka ne tik ru­ti­ni­nius dar­bus, bet ir daug ad­mi­nist­ra­ci­nio dar­bo – kar­tu su mies­to sa­vi­val­dy­be ruo­šia bei da­ly­vau­ja ren­giant par­kų tvar­ky­bos, gam­tot­var­kos, miš­kot­var­kos pro­jek­tus, rū­pi­na­si kraš­to­vaiz­džio, ver­tin­gų gam­tos ob­jek­tų iš­sau­go­ji­mu (prieš ke­le­rius me­tus bu­vo su­tvir­tin­ti šim­ta­me­čių lie­pų ka­mie­nai Stu­den­tų skve­re, ąžuo­lo ka­mie­nas Dai­nų slė­ny­je, šiais me­tais bu­vo pla­nuo­ja­ma iš­sau­go­ti kle­vą Mies­to so­de).

Taip pat in­for­muo­ja vi­suo­me­nę apie mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bę, or­ga­ni­zuo­ja jų ty­ri­mus. Ak­ty­viai vyk­do ir ap­lin­ko­sau­gi­nį švie­ti­mą – ve­da eks­kur­si­jas mies­to gy­ven­to­jams ir sve­čiams pa­žin­ti­niu ta­ku Vidz­gi­rio bo­ta­ni­nia­me draus­ti­ny­je.

Įstai­ga, vyk­dy­da­ma veik­lą, už­tik­ri­na vi­suo­me­nės vie­šą­jį in­te­re­są pri­žiū­ri­mo­se te­ri­to­ri­jo­se. Pri­žiū­ri vi­są par­kuo­se esan­tį tur­tą, vai­kų žai­di­mų aikš­te­les, rū­pi­na­si jų re­mon­to dar­bais, kei­čia su­si­dė­vė­ju­sias de­ta­les, ben­dra­dar­biau­ja su vai­kų žai­di­mų aikš­te­lių ga­min­to­jų at­sto­vais.

 Ar­tė­ja pa­va­sa­ris, nė­ra jo­kio aiš­kaus pla­no, kas ir ko­kiais re­sur­sais už­tik­rins tęs­ti­nu­mą.

Ta­ry­bai pa­teik­to spren­di­mo aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te mi­ni­ma įmo­nė – UAB „Aly­taus bu­tų ūkis“ – nė­ra įstai­gos pa­rei­gų ir tei­sių pe­rė­mė­ja. Jei nė­ra jo­kio pro­jek­to dėl funk­ci­jų per­da­vi­mo UAB „Aly­taus bu­tų ūkis“, kaip bus už­tik­rin­tas dar­bų tęs­ti­nu­mas? Ir ko­kiu pa­grin­du dar­buo­to­jai bus per­ke­lia­mi į UAB, jei ta­ry­ba pri­tars įstai­gos lik­vi­da­vi­mui?

Lik­vi­da­vi­mas – il­gas ir su­dė­tin­gas pro­ce­sas, bū­ti­na iš­lai­ky­ti įspė­ja­muo­sius ter­mi­nus, kai ku­riems dar­buo­to­jams jis trun­ka iki 3 mė­ne­sių. Ma­no ži­nio­mis, su ko­lek­ty­vu ne­kal­bė­ta, ne­pa­aiš­kin­ta, ir klau­si­mų yra dau­giau nei at­sa­ky­mų.

Ne ko­kie at­gar­siai sklin­da ir apie nau­ją­jį „Aly­taus bu­tų ūkio“ va­do­vą. Ar mies­tui nė­ra svar­būs 26 įstai­gos dar­buo­to­jai? Ko­dėl kvies­da­mi kur­ti ver­slus Aly­tu­je ir džiaug­da­mie­si net ir ke­lio­mis nau­jo­mis dar­bo vie­to­mis, pa­tys nai­ki­na­me ge­rai dir­ban­čią įstai­gą?

Kaip tik at­ro­dy­tų, kad da­bar bū­tų pats me­tas plė­to­ti ir po­pu­lia­rin­ti mies­te esan­čias gam­ti­nes ir rek­re­a­ci­nes te­ri­to­ri­jas, o ne at­virkš­čiai. Gal, jei bū­tų šiek tiek dau­giau aiš­ku­mo, pa­reng­tas nuo­sek­lus veiks­mų pla­nas, prie UAB „Aly­taus bu­tų ūkis“ jau šian­dien ei­lė ri­kiuo­tų­si, bet, kai dau­giau klau­si­mų nei at­sa­ky­mų, iš­ei­na vi­siš­kas cha­o­sas, pri­me­nan­tis Aly­taus švie­ti­mo sis­te­mos per­tvar­kos klai­das.

Gal tik­rai tei­sus bu­vęs JAV pre­zi­den­tas T.Ro­o­se­vel­tas – yra po­li­ti­kų pla­nas, bet apie jį ne vi­siems duo­ta ži­no­ti. Sa­ve ra­mi­nu, ge­riau jau pla­nas, nei trum­pa­re­giš­ku­mas ir pra­gaiš­tin­gas dar­bo imi­ta­vi­mas „en­tu­zias­tin­gai“ lik­vi­duo­jant, jun­giant bei per­tvar­kant Aly­taus įstai­gas.

 

 

 

 

  Komentaras

  Ar esate verslo vyras ar moteris? Aš esu paskolų bendrovės „Hope Elinal“ generalinis direktorius ir noriu, kad jūs visi žinotumėte, jog mes esame mokomi skolintis paskolas tik tiems, kuriems reikia paskolos, kad švęstume Kūčių vakarą geriau nei bet kada anksčiau, taip pat tiems, kurie gyvena finansinės paramos poreikis kaip niekada anksčiau, taigi, jei jums reikia kalėdinės paskolos ar paskolos, kad galėtumėte išvalyti skolas ar sąskaitas, tuomet galite susisiekti su mumis el. pašto adresu VIA (Kplendes@outlook.com) +1 ( 205) 2177-288, jei norite gauti daugiau informacijos apie šios operacijos paskolų lėšas

  Komentaras

  Alytaus alintojų gaujos branduolys nesikeičia. Merui reikia atjūngti facebook ir žurnalistes išleisti atostogų. Gaisras užgesintas. Mere Nerijau Cesiuli laikas naikinti Alytaus parazitus. Pliat

  Komentaras

  Alytaus alintojų gaujos branduolys nesikeičia. Merui reikia atjūngti facebook ir žurnalistes išleisti atostogų. Gaisras užgesintas. Mere Nerijau Cesiuli laikas naikinti Alytaus parazitus. Pliat

  Komentaras

  Alytaus alintojų gaujos branduolys nesikeičia. Merui reikia atjūngti facebook ir žurnalistes išleisti atostogų. Gaisras užgesintas. Mere Nerijau Cesiuli laikas naikinti Alytaus parazitus. Pliat

  Komentaras

  Užtat televizijos kultūrinei laidai "Kas garsiau šaukia ir meluoja tarybos posėdžio metu" pinigų bus! Ir privatiems sporto klubams pusę milijono duosime. O kultūra ir darželiai palauks. Pasirašo Už Alytų, LSDP ir TS-LKD

  Komentaras

  Užtat televizijos kultūrinei laidai "Kas garsiau šaukia ir meluoja tarybos posėdžio metu" pinigų bus! Ir privatiems sporto klubams pusę milijono duosime. O kultūra ir darželiai palauks. Pasirašo Už Alytų, LSDP ir TS-LKD

  Komentaras

  Sveiki,

  Žinau ką atsakysite į šį laišką ( jeigu bus atsakymas, bet, greičiausiai, kaip prognozuoju, adekvataus racionalaus atsakymo kaip nekartą buvo anksčiau - nesulauksiu )
  ir
  kuo baigsis mūsų diskusija dėl investicijų / investuotoju kryptingo atbaidymo Alytuje.

  Kadangi esate tiesiogiai atsakingas ir už šią konkrečią sritį ir už tai yra mokamas atlygis mokesčių mokėtojų pinigais,
  norėjau paklausti:

  - ar teko girdėti apie 13 metų sistemiškai organizuotai patiriamą investicinio projekto Jazminų g. Nr. 3, Alytuje, kuriame 2007 m. sukūrėme apie 50 naujų darbo vietų smulkiausiems verslams Alytuje,
  problemas - t.y. nuolat sistemiškai pasikeitus valdžioms Alytuje, atsinaujina kenkėjiškos piktnaudžiavimo elementų turinčios valdžios svertus turinčių asmenų atakos, dėl kurių iki šiol neikreipėme į STT.

  Jeigu informacijos neturite ar jos nepakanka - galime ją operatyviai pateikti, prašytume apie tai informuoti.

  - anksčiau esu jums rašęs ir minęjęs apie savo 6 naujus suplanuotus investicinius projektus Alytuje, dėl kurių prašiau susitikti su miesto vadovais.
  Ar / kada būtų galimybė aptarti naujas investicijas Alytuje susitikimo savivaldybėje metu.

  Paklausimas ( delsimas atsakyti, vilkinimas ) ir gauti atsakymai siunčiamas elektroniniu paštu bei registruojamas AMS sekretoriate,
  vėliau bus talpinamas Jazminu turgaus facebook, Alytaus naujienų, Alytaus Gidas, AlytusPlius straipsnių apie šias problemas komentaruose.

  Komentaras

  Pagal įstatymus tarybos narių pagrindinis darbas vyksta tarybos posėdžių metu. Tarp jų tarybos komitetuose ir komisijose. Tarp jų su visuomene. Dabar per tarybos posėdžius nesimato, kad jie keltų rimtus klausimus. Mėgsta užsiblusinėt per menkniekius. Komitetuose ir komisijose ir silpnai. Na ir stichija už nugarų. Per žiniasklaidą kritikuot valdžią net patys būdami valdančioj daugumoj. Ir ypač per internetinius komentarus po anonimais pliekias be gailesčio. Apart iš visuomenės solidesniais komentarais neatvėsina. Kita vertus ne naujos problemos kur ir šis kritkuoja. Jos jau anoje kadencijoje ypač per vicmerų interpeliavimo cirkus buvo. Ir liko su dalim tų pačių. O Alytuj kaip nežiniukus mėgsta vaizduot.

  Komentaras

  KAIP IŠSISKOLIAU IŠ ŠIOS DIDŽIOSIOS BENDROVĖS

  Sveiki, mano brangūs žmonės, aš esu Linda McDonald, šiuo metu gyvenanti Austine Teksase, JAV. Šiuo metu esu našlė su trimis vaikais ir 2018 m. Balandžio mėn. Buvau pakliuvusi į finansinę padėtį ir man reikėjo refinansuoti ir sumokėti sąskaitas. Bandžiau ieškoti paskolų iš įvairių privačių ir verslo paskolų firmų, bet niekada nesėkmingai. Dauguma bankų atmetė mano kreditą, nesiskundė tomis paskolų įmonėmis, kurios jas vadina savų pinigų skolintoju, nes jos visos yra apgaulės, visos jos nori pinigų, ir jūs iš jų dar negirdite, jie du kartus man tai padarė prieš susitikdami su ponu Davidu Wilsonu. Pats įdomiausias dalykas yra tas, kad mano paskola man buvo pervesta per 74 valandas, todėl patarsiu kreiptis į p. Davidą, jei jus domina paskolos gavimas ir esate tikri, kad galėsite jį laiku grąžinti, galite susisiekti su juo el. paštu ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Nėra kredito patikrinimo, jokio kredito davėjo su tik 2% palūkanų norma ir geresniais grąžinimo planais bei grafiką, jei turite susisiekti su bet kuria įmone dėl paskolos užtikrinimo be užstato, tada susisiekite su p. Davidu Wilsonu dėl paskolos

  Jie siūlo visų rūšių paskolas

  Trumpalaikė paskola (5_10 metų)
  Ilgalaikė paskola (20_40)
  Žiniasklaidos terminuota paskola (10_20)
  Jie siūlo paskolą kaip
  Būsto paskola ............., Verslo paskola ........ Skolos paskola .......
  Studentų paskola .........., verslo pradinė paskola
  Verslo paskola ......., įmonės paskola .............. ir kt
  El. Paštas .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com)
  Kalbant apie finansinę krizę ir paskolą, tuomet reikia kreiptis į Davido Wilsono paskolą, tiesiog pasakykite jam, kad ponia Linda McDonald nurodo jums sėkmės ................... ....

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.