Už iš­nuo­mo­tas elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­les teks grą­žin­ti eu­ro­pi­nius pi­ni­gus. Ar bus pri­tai­ky­ta bau­da, ne­aiš­ku (6)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Trijų elek­tro­mo­bi­lių grei­to įkro­vi­mo sto­te­lių įren­gi­mas kai­na­vo 85 tūkst. 770 eu­rų. Di­džio­ji da­lis lė­šų – 70 tūkst. 700 eu­rų gau­ta kaip Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­ma. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Trijų elek­tro­mo­bi­lių grei­to įkro­vi­mo sto­te­lių įren­gi­mas kai­na­vo 85 tūkst. 770 eu­rų. Di­džio­ji da­lis lė­šų – 70 tūkst. 700 eu­rų gau­ta kaip Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­ma. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė vie­šo kon­kur­so bū­du iš­nuo­mo­ti be­veik prieš ket­ve­rius me­tus Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je įreng­tas tris elek­tro­mo­bi­lių grei­to įkro­vi­mo sto­te­les. Ka­dan­gi jos pa­sta­ty­tos, ga­vus eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą ir įsi­pa­rei­go­jus ne­mo­ka­mai eks­plo­a­tuo­ti pen­ke­rius me­tus nuo veik­los pra­džios, šian­dien aiš­ku vie­na – eu­ro­pi­nius pi­ni­gus teks grą­žin­ti. Ar sa­vi­val­dy­bei bus skir­ta bau­da dėl šio įsi­pa­rei­go­ji­mo ne­vyk­dy­mo, anks­čiau nu­trau­kus su­tar­tį su eu­ro­pi­nės pa­ra­mos lė­šas ad­mi­nist­ruo­jan­čia Cen­tri­ne pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra, da­bar ne­ži­no­ma. Mat su iš­anks­ti­niu su­tar­čių nu­trau­ki­mu, ga­vus eu­ro­pi­nį fi­nan­sa­vi­mą, dar ne­su­si­dur­ta.

Per me­tus sa­vi­val­dy­bei elek­tra kai­nuo­ja apie 180 tūkst. eu­rų

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ini­cia­ty­va trys elek­tro­mo­bi­lių grei­to įkro­vi­mo sto­te­lės Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je bu­vo įreng­tos 2019-ųjų lap­kri­čio pa­bai­go­je. Jos dvi pa­sta­ty­tos pa­čia­me mies­to cen­tre – už pre­ky­bos cen­tro „Ne­mu­nas“, Jot­vin­gių gat­vė­je, ki­ta­pus Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to, bei vie­na prie Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro.

Jų įren­gi­mas kai­na­vo 85 tūkst. 770 eu­rų. Di­džio­ji da­lis lė­šų – 70 tūkst. 700 eu­rų gau­ta kaip Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­ma. Li­ku­sią da­lį pri­si­dė­jo sa­vi­val­dy­bė.

Ga­vus eu­ro­pi­nius pi­ni­gus, juos ad­mi­nist­ruo­jan­čiai Cen­tri­nei pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­rai įsi­pa­rei­go­ta ne­mo­ka­mai pa­slau­gą teik­ti pen­ke­rius me­tus – iki 2024-ųjų lap­kri­čio pa­bai­gos. O to­kie pro­jek­tai re­mia­mi ska­ti­nant at­si­nau­ji­nan­čius ener­gi­jos šal­ti­nius.

Ka­dan­gi pa­bran­gus elek­tros ener­gi­jai sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai tri­jų elek­tro­mo­bi­lių grei­to įkro­vi­mo sto­te­lių iš­lai­ky­mas, tiks­liau – jo­se su­nau­do­ja­ma elek­tra per me­tus ėmė kai­nuo­ti apie 180 tūkst. eu­rų, mies­to ta­ry­ba nu­spren­dė jas iš­nuo­mo­ti vie­šo kon­kur­so bū­du.

Be­je, tik vie­na sto­te­lė, esan­ti prie Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro, tu­ri įreng­tą in­di­vi­du­a­lią elek­tros ap­skai­tą ir ši sto­te­lė yra ma­žiau­siai ap­krau­ta. Už ki­to­se dvie­jo­se su­nau­do­ja­mą elek­tros ener­gi­ją tie­kė­jams mo­ka­ma kar­tu su jų te­ri­to­ri­jo­se esan­čių gat­vių ap­švie­ti­mu.

 

Iki iš­nuo­mo­ji­mo bus ga­li­ma nau­do­tis ne­mo­ka­mai

Trys elek­tro­mo­bi­lių grei­to įkro­vi­mo sto­te­lės bus iš­nuo­ja­mos pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui su ga­li­my­be nuo­mos ter­mi­ną pra­tęs­ti dar to­kiam pat lai­kui.

Pra­di­nis jų nu­om­pi­ni­gių dy­dis – 1 tūkst. 300 eu­rų per mė­ne­sį. Pas­ta­ra­sis nu­sta­ty­tas, va­do­vau­jan­tis mies­to ta­ry­bos pa­tvir­tin­tu Sa­vi­val­dy­bės ir vals­ty­bės tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo tvar­kos ap­ra­šu.

Iki sto­te­lių iš­nuo­mo­ji­mo jo­mis bus ga­li­ma nau­do­tis ne­mo­ka­mai.

Jei pa­skelb­tas nuo­mos kon­kur­sas ne­įvyk­tų, sa­vi­val­dy­bei tek­tų ir to­liau ne­mo­ka­mai teik­ti elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo pa­slau­gą. O sto­te­lių ne­mo­ka­mą veik­lą pa­gal su­tar­tį su Cen­tri­ne pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra ga­li­ma bū­tų nu­trauk­ti 2024-ųjų lap­kri­čio pa­bai­go­je.

 

Eu­ro­pi­nius pi­ni­gus teks grą­žin­ti

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pri­ėmus spren­di­mą dėl elek­tro­mo­bi­lių grei­to įkro­vi­mo sto­te­lių nuo­mos, apie tai rei­kės in­for­muo­ti mi­nė­tą agen­tū­rą.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­tė, nu­trau­kus su­tar­tį su Cen­tri­ne pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra dėl skir­to fi­nan­sa­vi­mo įreng­ti tris šias sto­te­les, sa­vi­val­dy­bei teks grą­žin­ti tam su­teik­tą eu­ro­pi­nę pa­ra­mą – 70 tūkst.700 eu­rų.

Ve­dė­jos pa­si­tei­ra­vus, ar mi­nė­ta agen­tū­ra ga­li sa­vi­val­dy­bei skir­ti bau­dą už tai, kad mi­nė­tos sto­te­lės, kaip nu­ma­ty­ta su­tar­ty­je, ne­mo­ka­mos pa­slau­gos ne­tei­kė nu­sta­ty­tą pen­ke­rių me­tų lai­ką, N.Rin­ke­vi­čiū­tė pa­reiš­kė: „Šian­dien dar ne­aiš­ku. Pa­aiš­kės, kai agen­tū­ra gaus mū­sų pra­šy­mą nu­trauk­ti su­tar­tį. Kaip su­pran­tu, dar ir agen­tū­ra ne­ga­li to pa­sa­ky­ti, nes ne­tu­ri prak­ti­kos. Aly­tu­je dar ne­bū­ta at­ve­jo, kad bū­tų pir­ma lai­ko pro­jek­to vyk­dy­to­jo ini­cia­ty­va nu­trauk­ta eu­ro­pi­nio fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis.“

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Elektromobilius perkas turtingi, ubagai neįperka. Vienok taryboj ir turtuoliai, bet vis tiek tarpusavy erzinas. Ir vis teisminiais ieškiniais grasinėjas. Nebūt bildukų ...

  Komentaras

  Elektromobilistai buriasi. Bus teikiamas iieškinys dėl netesybų .Česiulio išlaidos dar padidės, bus gėda ant visos Europos ir dideli nuostoliai savivaldybei. Laikykis ten, influenceri!!!

  Komentaras

  Situacija, kuriai tinka liaudies posakis kaip dzūkelis, taip du ... is, yra nelegalios, be projektų 5rengtos Jaunimo parko aikštelės. Situacijai su šiomis stotelėmis posakis irgi tinka. Mūsų piarščikas išpiarins Alytų iš neigiamos pusės ne tik Lietuvoje, nes Alytus tai bus miestas, kuris nesilaiko įsipareigojimų !

Kiti straipsniai