„Už iš­gel­bė­tą vy­ro gy­vy­bę ne­su­ran­du gra­žiau­sių pa­dė­kos žo­džių me­di­kams ir vi­siš­kai ne­pa­žįs­ta­miems žmo­nėms” (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Taip sa­ko aly­tiš­kė Ro­ma Ba­bars­kie­nė, pa­sa­ko­da­ma apie ko­vo 1-ąją iš­ti­ku­sią di­de­lę ne­lai­mę šei­mo­je. Jos 62 me­tų vy­ras Rai­mun­das tą­dien ap­lan­kė sa­vo mo­ti­nos ka­pą Pir­mo­jo Aly­taus ka­pi­nė­se ne­ei­li­ne pro­ga – ko­vo 1-ąją bu­vo Rai­mun­do ma­mos gim­ta­die­nis. Ir, kaip vė­liau pa­aiš­kė­jo, čia jam pa­si­da­rė blo­gai su svei­ka­ta, nu­griu­vo tie­siog ant ma­mos ka­po. Ne­su­lauk­da­ma su­grįž­tan­čio vy­ro Ro­ma krei­pė­si į po­li­ci­ją, ten lauk­da­ma at­ei­nan­čio pa­rei­gū­no su­gal­vo­jo pa­skam­bin­ti į Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo sky­rių ir iš­gir­do, kad Rai­mun­das ve­ža­mas į Kau­no kli­ni­kas.

Die­na pra­si­dė­jo Rai­mun­do pa­si­vaikš­čio­ji­mu Vidz­gi­rio miš­ke

Ko­vo 1-oji bu­vo ei­li­nė die­na aly­tiš­kių Ro­mos ir Rai­mun­do Ba­bars­kų gy­ve­ni­me. Tą­dien Ro­ma apie 17 va­lan­dą tu­rė­jo vyk­ti į Kau­no kli­ni­kas iš anks­to už­si­re­gist­ruo­tam vi­zi­tui pas gy­dy­to­jus. Pas me­di­kus ją pla­na­vo ly­dė­ti ir vy­ras.

Ka­dan­gi Rai­mun­das ry­tais mėg­da­vo nu­va­žiuo­ti pa­si­vaikš­čio­ti į Vidz­gi­rio miš­ką, tą­dien apie 9 va­lan­dą su­si­ruo­šė į sa­vo įpras­ti­nį pa­si­vaikš­čio­ji­mą.

Kaip sa­ko Ro­ma, po to jis apie 10 va­lan­dą ap­lan­kė sa­vo tė­vą, glo­bo­ja­mą vie­no­je šias pa­slau­gas tei­kian­čio­je Aly­taus įstai­go­je: „Ži­no­jau, kad ap­lan­kęs tė­vą va­žiuos į Pir­mo­jo Aly­taus ka­pi­nes. Čia pa­lai­do­ta jo ma­ma, o ko­vo 1-oji bu­vo jos gim­ta­die­nis. Ne­su­lauk­da­ma grįž­tan­čio apie 13 va­lan­dą pra­dė­jau jam skam­bin­ti. Ne­at­si­lie­pia. Pa­gal­vo­jau, gal ne­ga­li kal­bė­ti, gal kaž­ką su­si­ti­ko ir šne­ka­si, gal skam­bu­čio ne­gir­di, dar yra lai­ko iki iš­va­žia­vi­mo į Kau­ną, pats man pa­skam­bins.“

Ne­su­lau­ku­si vy­ro skam­bu­čio ne­tru­kus mo­te­ris ėmė­si Rai­mun­do pa­ieš­kos. Jai te­ko at­šauk­ti iš anks­to pla­nuo­tą vi­zi­tą pas Kau­no kli­ni­kų me­di­kus.

Ji pir­miau­sia nu­va­žia­vo į tą vie­tą prie Vidz­gi­rio miš­ko, kur vy­ras pa­lik­da­vo au­to­mo­bi­lį. Čia au­to­mo­bi­lio ne­ra­do. Tada ap­si­lan­kė ka­pi­nė­se, pa­ma­tė, kad Rai­mun­do ma­mos ka­pas su­tvar­ky­tas. Va­di­na­si, jis čia bu­vęs.

Ar prie ka­pi­nių sto­vi vy­ro au­to­mo­bi­lis, Ro­mai jau ne­rū­pė­jo. Tuo la­biau kad ji į Pir­mo­jo Aly­taus ka­pi­nes at­vy­ko iš ki­tos pu­sės nei į jas įpras­tai va­žiuo­da­vo Rai­mun­das.

 

„Ge­rai, kad ka­pi­nė­se bu­vo ge­rų ir su­pra­tin­gų žmo­nių“

„Net ne­su­skai­čiuo­ju, kiek kar­tų aš jam skam­bi­nau, bet jis ne­at­si­lie­pė. To­dėl tie­siai iš ka­pi­nių at­va­žia­vau į po­li­ci­ją, ti­kė­da­ma­si, kad ji gal­būt pa­gal te­le­fo­ni­nius skam­bu­čius ga­lės nu­sta­ty­ti vy­ro bu­vi­mo vie­tą. Ta­čiau be­lauk­da­ma ty­rė­jo su­gal­vo­jau pa­skam­bin­ti į Aly­taus li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo sky­rių ir pa­si­tei­rau­ti, gal Rai­mun­das pa­te­kęs į šią įstai­gą. Iš­gir­dau, kad ma­no vy­ras jau ve­ža­mas į Kau­no kli­ni­kas, lie­pė at­vyk­ti ir pa­si­im­ti jo čia li­ku­sius daik­tus“, – pa­sa­ko­jo R.Ba­bars­kie­nė.

Pa­sak mo­ters, li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo sky­riu­je ją pa­si­ti­ku­si gy­dy­to­ja pa­tei­kė vi­są in­for­ma­ci­ją apie vy­rą iš­ti­ku­sią ne­lai­mę. Pa­si­ro­do, Rai­mun­dą į šį Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės sky­rių grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­lis iš Pir­mo­jo Aly­taus ka­pi­nių at­ve­žė ko­vo 1-ąją apie 14 va­lan­dą.

„Vy­rą iš­ti­ko in­sul­tas. Ma­ne gy­dy­to­ja nu­ra­mi­no, kad į Kau­no kli­ni­kas iš­vež­tas są­mo­nin­gas. Aly­taus li­go­ni­nė­je jam bu­vo at­lik­tas trom­bo tir­pi­ni­mas, o Kau­no kli­ni­ko­se, kaip sa­kė me­di­kė, bus at­lie­ka­mas trom­bo pa­ša­li­ni­mas. Iš me­di­kų su­ži­no­jau, kad grei­to­ji jį ra­do nu­griu­vu­sį ant ka­po. Man bu­vo vis­kas aiš­ku – jis su­kniu­bo ant sa­vo ma­mos ka­po“, – Ro­ma ir šian­dien ne­ga­li apie tai kal­bė­ti be jau­du­lio.

Iš me­di­kų, o ne­tru­kus ir iš vy­ro mo­te­ris iš­gir­do, kad grei­tą­ją į ka­pi­nes iš­kvie­tė čia tuo me­tu bu­vę žmo­nės.

„Pa­ste­bė­ję, kad Rai­mun­dui kaž­kas ne­ge­rai, jie iš kar­to pa­si­siū­lė iš­kvies­ti grei­tą­ją, bet jis to at­si­sa­kė, prie­ši­no­si. Tie žmo­nės ka­pi­nė­se bu­vo ne­to­li ir kai jis nu­griu­vo tuoj pat pa­skam­bi­no grei­ta­jai. Ge­rai, kad ka­pi­nė­se bu­vo ge­rų ir su­pra­tin­gų žmo­nių. Vi­si su­pran­ta­me, ko­kia svar­bi kiek­vie­na va­lan­da in­sul­to at­ve­ju. Kaip vy­ras man da­bar pa­sa­kė, tai bu­vo du vi­siš­kai ne­pa­žįs­ta­mi žmo­nės, o jis gir­dė­jęs tik mo­te­riš­ką bal­są. Gal­būt per­skai­tę šį straips­nį su­pras, kam jie pa­dė­jo iš­gel­bė­ti gy­vy­bę ko­vo 1-ąją apie 14 va­lan­dą Pir­mo­jo Aly­taus ka­pi­nė­se. Aš ne­su­ran­du tin­ka­mų žo­džių jiems pa­dė­ko­ti, pa­sa­ky­ti „ačiū“ už tai per ma­žai“, – kal­bė­jo aly­tiš­kė.

 

„Me­di­kai dir­bo kaip stip­ri ko­man­da“

R.Ba­bars­kie­nė sa­ko, kad šian­dien, kai dau­ge­lis pa­grįs­tai ar ne­pa­grįs­tai skun­džia­si me­di­kais, juos pa­gir­ti tam­pa tar­si ne­ma­din­ga, tuoj pat iš­gir­si įvai­riau­sių iš­ve­džio­ji­mų, vy­ro li­gos at­ve­ju pa­ti įsi­ti­ki­no jų dar­bu: „Me­di­kai dir­bo kaip stip­ri ko­man­da. Ir Aly­taus li­go­ni­nė­je, ir Kau­no kli­ni­kų Neu­ro­lo­gi­jos sky­riu­je. Ne­ži­nau vi­sų ma­no vy­rui pa­dė­ju­sių gy­dy­to­jų pa­var­džių, to­dėl dė­ko­ju vi­siems. Tik dėl jū­sų pro­fe­sio­na­lu­mo ma­no vy­ras sėk­min­gai re­a­bi­li­tuo­ja­si, at­gau­na jė­gas ir jau šmaikš­tau­ja.“

Už Rai­mun­dui su­teik­tą ope­ra­ty­vią pa­gal­bą, už pri­im­tus kva­li­fi­kuo­tus me­di­ci­ni­nius spren­di­mus me­di­kams dė­kin­gi ir trys Ba­bars­kų vai­kai bei du anū­kai.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.