Ūki­nin­kas: be pa­ra­mos po­ky­čiai ga­li bū­ti ne­įma­no­mi (0)

shutterstock nuotr.
shutterstock nuotr.
Mo­lė­tų ra­jo­ne kiau­li­nin­kys­tės ūkį tu­rin­tis Au­ri­mas Vit­kaus­kas ne­sle­pia, kad jo at­sto­vau­ja­mai sri­čiai šian­dien – ne pa­tys leng­viau­si lai­kai. Ta­čiau tiek jam, tiek ir ki­tiems kiau­lių au­gin­to­jams op­ti­miz­mo ir vil­ties su­tei­kia Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mos (KPP) pa­ra­ma. „Be jos kai ku­riuos bū­ti­nus po­ky­čius įgy­ven­din­ti bū­tų sun­ku“, – sa­ko UAB „Ta­ka­žo­lė“ va­do­vau­jan­tis A. Vit­kaus­kas.

Dar­bas be mo­no­to­ni­jos

Dar­bą kiau­li­nin­kys­tės sri­ty­je A. Vit­kaus­kas pa­si­rin­ko tik bai­gęs moks­lus. Tuo­met įsi­dar­bi­no įmo­nė­je, ku­ri au­gi­no kiau­les. „Tur­būt la­biau­siai pa­ti­ko tai, kad šia­me dar­be nė­ra mo­no­to­ni­jos. Dar­bas įdo­mus, grei­ta cik­lų kai­ta. Taip ir li­kau šio­je sri­ty­je iki šiol“, – pa­sa­ko­ja vy­ras.

Per 20 me­tų jis pri­pa­žįs­ta ma­tęs ir šil­to, ir šal­to. „Kiau­li­nin­kys­tės sek­to­rius nė­ra la­bai sta­bi­lus. Ne­ga­li nu­ma­ty­ti mė­sos, grū­dų kai­nų. Vie­nin­te­lis bū­das iš­si­lai­ky­ti – ga­my­bi­nių re­zul­ta­tų ge­ri­ni­mas, o tai – di­des­nė prie­vai­sa, ge­res­ni prie­svo­riai“, – tvir­ti­na A. Vit­kaus­kas.

No­rint to pa­siek­ti, pa­sak jo, bū­ti­nos in­ves­ti­ci­jos ir pa­ra­ma. Ei­da­mas šiuo ke­liu „Ta­ka­žo­lės“ di­rek­to­rius ir su­ži­no­jo, kad KPP pa­ra­mą ad­mi­nist­ruo­ja Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra (NMA). Jis pri­si­me­na, jog apie pa­ra­mos tei­kia­mas ga­li­my­bes iš­gir­do iš Lie­tu­vos kiau­lių au­gin­to­jų aso­cia­ci­jos, su ku­ria glau­džiai ben­dra­dar­biau­ja.

Pa­ge­ri­no bio­sau­gos rei­ka­la­vi­mus

Su­ži­no­jęs apie ga­li­my­bes gau­ti pa­ra­mą A. Vit­kaus­kas il­gai ne­dve­jo­jo. Už­pil­dy­ta pa­raiš­ka bu­vo pa­teik­ta NMA ver­ti­ni­mui. Skir­tos pa­ra­mos dė­ka UAB „Ta­ka­žo­lė“ su­tvar­kė te­ri­to­ri­ją, pa­sta­tė au­to­ma­ti­nius dez­in­fek­ci­nius var­tus, įdie­gė ki­tas prie­mo­nes, ku­rios ge­ro­kai pa­ge­ri­no bio­sau­gos rei­ka­la­vi­mus.

„Vie­na­reikš­miš­kai taip“, – už­tik­ri­na A. Vit­kaus­kas, pa­klaus­tas, ar re­ko­men­duo­tų ki­tiems kreip­tis dėl pa­ra­mos. Nes, jo žo­džiais ta­riant, kiek­vie­na pa­ra­ma įmo­nei yra nau­din­ga. Ypač, jei ji pa­de­da di­din­ti ga­my­bi­nius ro­dik­lius, ma­žin­ti kaš­tus, ge­rin­ti dar­bo są­ly­gas.

Skir­ta dau­giau kaip 4 mln. eu­rų

NMA spe­cia­lis­tė Kris­ti­na Žu­kie­nė pri­me­na, jog nuo spa­lio 18 d. ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­to­jai, sie­kian­tys su­ma­žin­ti pa­vo­jin­gų li­gų pa­pli­ti­mo ri­zi­ką sa­vo ūkiuo­se, kvie­čia­mi kreip­tis dėl pa­ra­mos. Pa­raiš­kos ūkių bio­sau­gai su­stip­rin­ti ren­ka­mos iki gruo­džio 3 d.

Pa­ra­ma tei­kia­ma pa­gal KPP veik­los sri­tį „Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms į pre­ven­ci­nę veik­lą, ku­ria sie­kia­ma su­ma­žin­ti pa­vo­jin­gų li­gų grės­mes ir su jo­mis su­si­ju­sias pa­sek­mes“. Šiam pa­raiš­kų rin­ki­mo eta­pui skir­ta dau­giau nei 4 mln. eu­rų pa­ra­mos lė­šų.

„Dėl pa­ra­mos ga­li kreip­tis ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­to­jai, už­si­i­man­tys že­mės ūkio veik­la. Fi­zi­niai as­me­nys tu­ri bū­ti ne jau­nes­ni nei 18 me­tų am­žiaus ir sa­vo var­du įre­gist­ra­vę ūki­nin­ko ūkį ir že­mės ūkio val­dą. Ju­ri­di­niai as­me­nys – sa­vo var­du įre­gist­ra­vę val­dą“, – sa­ko Kris­ti­na Žu­kie­nė.

Pa­reiš­kė­jas iki pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo tu­ri ne­per­trau­kia­mai veik­ti ne trum­piau kaip vie­ne­rius me­tus. Bū­ti­na vyk­dy­ti gy­vu­li­nin­kys­tės veik­lą, re­a­li­zuo­ti pro­duk­ci­ją rin­ko­je ir gau­ti pa­ja­mas iš veik­los, į ku­rios bio­sau­gą in­ves­tuo­ja­ma pa­gal bio­lo­gi­nių prie­mo­nių tai­ky­mo pla­ną.

Ki­ta są­ly­ga – pa­reiš­kė­jo lai­ko­mi ūki­niai gy­vū­nai tu­ri bū­ti su­žen­klin­ti ir re­gist­ruo­ti Ūki­nių gy­vū­nų re­gist­re, ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­mo vie­ta įre­gist­ruo­ta Ūki­nių gy­vū­nų re­gist­re ne vė­liau kaip 2021 m. lie­pos 31 d.

Tre­čia są­ly­ga – pa­reng­tas bio­lo­gi­nio sau­gu­mo prie­mo­nių tai­ky­mo ir tam rei­ka­lin­gų in­ves­ti­ci­jų pla­nas dėl bio­lo­gi­nio sau­gu­mo prie­mo­nių ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­mo vie­to­se tu­ri bū­ti su­de­rin­tas su Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos te­ri­to­ri­niu pa­da­li­niu iki pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo.

Pa­raiš­kų skai­čius nė­ra ri­bo­ja­mas

NMA spe­cia­lis­tė at­krei­pia dė­me­sį, jog tei­kia­mų pa­raiš­kų skai­čius nė­ra ri­bo­ja­mas. „Ga­li­ma teik­ti pa­raiš­kas vie­nai kon­kre­čiai ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­mo vie­tai. Jei no­ri­ma pra­šy­ti pa­ra­mos dėl skir­tin­gų ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­mo vie­tų – tą ir­gi ga­li­ma da­ry­ti, tie­siog pa­raiš­kas rei­kia teik­ti at­ski­rai“, – tei­gia K. Žu­kie­nė.

Fi­nan­suo­ja­ma iki 80 proc. vi­sų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti pro­jek­to iš­lai­dų. Di­džiau­sia pa­ra­mos su­ma ne­ga­li vir­šy­ti 100 tūkst. Eur.

Ką ga­li­ma da­ry­ti ga­vus pa­ra­mą pa­gal mi­nė­tą prie­mo­nę? Fi­nan­suo­ja­mos vi­daus ir lau­ko ap­tva­rų įsi­gi­ji­mo ir įren­gi­mo, ūki­nių gy­vū­nų pa­kro­vi­mo / iš­kro­vi­mo ram­pų ir (ar­ba) aikš­te­lių įren­gi­mo iš­lai­dos, už­da­rų pra­ėji­mo ta­kų tarp pa­sta­tų įren­gi­mo, dez­in­fek­ci­nių purkš­tu­vų, va­ly­mo, dez­in­fek­ci­jos įran­gos, plo­vi­mo-dez­in­fe­ka­vi­mo įren­gi­nių ir trans­por­to prie­mo­nių įsi­gi­ji­mo, pa­ša­rų ter­mi­nio ap­do­ro­ji­mo įran­gos įsi­gi­ji­mo, kon­tei­ne­rių ir pa­tal­pų, skir­tų lai­ky­ti gai­še­noms, įren­gi­mo ir įran­gos įsi­gi­ji­mo, nuo grau­ži­kų, vabz­džių, paukš­čių ir ki­tų ken­kė­jų ap­sau­gan­čios įran­gos įsi­gi­ji­mo.

Taip pat fi­nan­suo­ja­mos iš­lai­dos, su­si­ju­sios su ūki­nius gy­vū­nus pri­žiū­rin­čiais dar­buo­to­jais: bui­ti­nių per­si­ren­gi­mo ir prau­si­mo­si pa­tal­pų įren­gi­mo ir įran­gos, dar­bo rū­bų ir ba­tų plo­vi­mo ir džio­vi­ni­mo įran­gos, mai­ti­ni­mo pa­tal­pų įren­gi­mo ir įran­gos.

Pa­raiš­kos pri­ima­mos NMA te­ri­to­ri­niuo­se pa­ra­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riuo­se ad­re­sais, nu­ro­dy­tais NMA sve­tai­nės skil­ty­je „Su­si­sie­ki­te“.

 

KPF lo0go NMA logo

 

Užs. Nr. 145

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.